2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Відкритий урок з теми "Степінь"

Про матеріал
Дана розробка представляє собою варіант уроку з теми «Степені з раціональними показниками» з використанням інтерактивних методів, що дають можливість учням більш глибоко та якісно засвоїти програмний матеріал, активізує самостійну роботу учнів, робить урок цікавим. Урок побудований на роботі учнів з комп’ютером, груповій формі роботи. Урок має професійну спрямованість. Перша частина уроку представляє собою учнівські презентації з використанням відео фрагментів. Друга частина – інтерактивна. Учні діляться на групи з професійною спрямованістю і виконують завдання – рішення з послідовним захистом. Заключна частина – виконання тестів за допомогою комп’ютерів з використанням програми «Tester», результати яких враховуються при підбитті підсумків уроку, оціненні роботи кожного учня на уроці. Даний урок допоможе підготуватися учням до тематичної контрольної роботи. Домашнє завдання також сприятиме кращому засвоєнню даної теми.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області

Білокуракинський професійно-технічний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ

З МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Тема уроку: «Степені з раціональними показниками»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Дана розробка представляє собою варіант уроку з теми «Степені з раціональними показниками» з використанням інтерактивних методів, що дають можливість учням більш глибоко та якісно засвоїти програмний матеріал, активізує самостійну роботу учнів, робить урок цікавим.

Урок побудований на роботі учнів з комп’ютером, груповій формі роботи. Урок має професійну спрямованість.

Перша частина уроку представляє собою учнівські презентації з використанням відео фрагментів.

Друга частина – інтерактивна. Учні діляться на групи з професійною спрямованістю і виконують завдання – рішення з послідовним захистом.

Заключна частина – виконання тестів за допомогою комп’ютерів з використанням програми «Tester», результати яких враховуються при підбитті підсумків уроку, оціненні роботи кожного учня на уроці.

Даний урок допоможе підготуватися учням до тематичної контрольної роботи. Домашнє завдання також сприятиме кращому засвоєнню даної теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Навчально-виховний процес базується на довірі та злагоді як збоку учня, так і вчителя. Сучасний стан розвитку суспільства вимагає нетрадиційних форм навчання та виховання,  а також вдосконалення та творчого підходу до традиційних форм. Сучасні технології навчання спрямовані на ефективність, результативність, творчий характер навчання, активні його форми, самостійну діяльність учнів.

Основні задачі, сучасного заняття:

 • забезпечити учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями, навичками
  і умінням, узагальненими способами виконання дій;
 • на основі глибоких знань формувати в учнів наукові переконання;
 • підвищувати виховний ефект навчання;
 • посилювати розвиток розумових здібностей;

 

 •   формувати в учнів самостійність, активність, творчу ініціативу, уміння
  творчо   вирішувати   будь   які   задачі,   які   можуть зустрічатися   в   житті, на підприємстві;
 •   виробляти уміння самостійно вчитися, набувати і поглиблювати знання, оволодівати навичками і творчо використовувати їх на практиці;
 •   формувати в учнів позитивні мотиви навчання, потребу в розширенні знань, позитивному ставленні до праці.

Рівень навчально-пізнавальної діяльності учня залежить не тільки від змісту та методів навчання, але й від форм контролю цієї діяльності. Тому вчителі постійно вдосконалюють систему контролю за засвоєнням знань учнів.

Комплексне використання всіх можливостей контролю і оцінки успішності учнів сприяє підвищенню якості навчання.

У процесі перевірки визначається не тільки якість знань учнів, але й якість їх навчальної діяльності.  Виявленням вчителем недоліків в навчальній роботі учнів може суттєво допомогти їм у засвоєнні теми, розділів курсу.

Основна мета уроку – використання різних методів контролю знань  і умінь учнів при вивченні нового матеріалу, підвищення відповідальності шляхом формування звички самоперевірки.

Ефективність, кожного уроку визначається не тільки елементами структури, а й змістом, тобто послідовністю та взаємозв'язком методів, заходів і засобів навчання.

Організаційно-вступна частина заняття - це психологічна налаштованість учнів на продуктивну роботу, введення учнів у спроектоване термінологічне поле, емоційна насиченість пізнавальної активності учнів, усвідомлення учнями особливостей потенційного проблемно-пошукового поля.

Актуалізація і корекція опорних знань студентів - це створення оптимальних психолого-дидактичних умов для продуктивного функціонування внутрішніх проблемних ситуацій вчителя та учнів, мотивація навчання учнів, перевірка домашнього завдання, змістовність і розгорнутість зовнішнього і внутрішнього навчальних діалогів, введення в нову тему заняття, взаємозв'язок і достатність різних проблемно-діалогічних форм пошукового мислительного процесу вчителя та учнів, актуалізація мотиваційних резервів учнів.

Постановка завдань заняття - це вибір оптимальних рівнів розв'язання учнями проблемних завдань залежно від інтелектуально-вольових можливостей студентів, розкриття загальної логіки і системи доведень.

Пояснення нової теми - це сприймання і усвідомлення учнями  фактичного матеріалу, мінімізація теоретичного матеріалу теми, ґрунтовна психологічна готовність вчителя і учнів до спільного пошуку нових знань, осмислення зв'язків і залежності між елементами матеріалу, що вивчається.

Контроль вивченого на занятті - це оцінювання учнями правильного розуміння набутих знань, корекція адекватності оволодіння навчальною інформацією, визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом, розуміння смислового звіту матеріалу, що вивчають. Стимулювання успіхів у конкретній навчальній діяльності.

Закріплення вивченого - це відпрацювання способів навчальної діяльності і творче перенесення знань в нові умови діяльності, взаємооцінка засвоєння знань і вироблених умінь, осмислення ефективності різних норм діяльності у різних ситуаціях.

Підсумки занять - пояснення домашнього завдання, оцінювання знань учнів.


1. Методична мета

Показати та розкрити методики проведення уроку за особистісно зорієнтованою системою навчання з використанням   різних  форм і методів інтерактивного навчання : метод «Прес» метод «бліц-опитування», фото презентація слайдів,    колективне обговорення, пояснювально-демонстраційний метод, опора на життєвий досвід, рефлексійно – оцінювальний метод, використання мультимедійної мережі, що сприяє виробленню стійкої внутрішньої мотивації учнів до навчання.

 

2. Навчальна мета

 

 Засвоєння учнями теми: «Степінь з раціональним показником».

Досягти оволодіння знаннями, навчитися їх практично застосовувати, аналіз вже накопичених знань та виробити уміння самостійно добитися усвідомлення мети заняття, оцінити підготовленість, рівень знань, провести контроль знань.

 

3. Виховна  мета

 

Виховання в учнів всебічного розвитку цікавості,  підвести до розуміння важливість знань з запропонованої теми, домогтися усвідомлення необхідності освіти.


4. Методичні рекомендації щодо проведення відкритого уроку

 

4.1 Організаційний момент

 

Викладач перевіряє підготовку аудиторії та учнів до заняття, з’ясовує  причини відсутності, робить записи в навчальному журналі. Використовується  метод – «усна бесіда»; 1 хвилина

 

4.2 Перевірка домашнього завдання

 

Заняття починається з  перевірки домашнього завдання методом «бліц-опитування», викладач пропонує учням  дати відповіді на запитання:

1. Корінь квадратний на письмі позначається

2. Щоб піднести будь-яке число до степеня треба додати числа між собою потрібну кількість разів.

3. Щоб піднести будь-яке число до степеня треба помножити число само на себе  потрібну кількість  разів.

4. Квадратний корінь із числа а називають число, квадрат якого дорівнює а.

5. Корінь квадратний із числа 49 дорівнює 7 або -7

Проводить бліц-опитування.

Учні дають відповіді на питання – 7 хвилин.

 

 

 

4.3 Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності

Актуалізацію опорних знань виконується методом  «фронтальна бесіда» та

«ланцюжок ознак».

  В даному випадку проводиться бесіда з метою активізації сприйняття нового матеріалу, спираючись на раніше накопичені знання учнів, перегляд відеофрагменту.

 1.          Що вам відомо про степінь?
 2.          Які числа можна піднести до степеня? 

Наступним етапом є мотивація навчальної діяльності. Викладач мотивує значення даної теми для учнів, спонукає їх до вивчення нової теми. Визначає роль і місце теми в складі дисципліни.    Пропонує     учням   переглянути відео фрагмент  присвячені даній темі – 7 хвилини.

 

4.4 Вивчення нового матеріалу

 

Вивчення нового матеріалу починається з оголошення теми  і плану заняття. З метою дотримання плану і логічності у засвоєнні нового матеріалу викладач пропонує учням в ході заняття переглядати слайд презентацію. Таким чином, зберігається логіка вивчаємого матеріалу, учнями крім слухового сприйняття задіють і зорову пам’ять. Вона спонукає  до цілеспрямованої творчої діяльності, до постійного контакту і бажання проявити себе.

 

4.4.1. Вивчення завдань на занятті.

 

При вивченні нового матеріалу викладач пропонує учням згадати тему степеня зі шкільної програми. Учні на протязі заняття дають відповіді на запропоновані викладачем, аналізують новий матеріал. Застосовуються елементи розповіді, пояснення, інтерактивні, особистісно зорієнтовані форми та методи навчання:  метод «Прес», «перегляд слайдів, рефлексія, різні методи контролю знань –  хвилин.

 

4.4.2. Перевірка якості засвоєння нового матеріалу.

Учні дають відповіді на поставлені викладачем запитання, розділивши попередньо здобувачів освіти на дві команди, з використанням формули в звичному вигляді та обернену  письмового, роблять відповідні висновки (додатки 2).

Такий метод контролю знань є ефективними і дає можливість швидко визначити рівень і якість засвоєння знань і скорегувати навчальний процес –  хвили.

 

4.5. Підведення підсумків уроку.

 

Викладач проводить підсумки роботи на занятті, учні заслуховують підсумки заняття – 1 хвилини.

 

4.6. Оцінювання якості знань учнів.

 

Викладач звертає увагу га досягнення групою оволодіння новим матеріалом, характеризує засвоєння нового матеріалу, визначає позитивні і негативні сторони, виставляє і аргументує оцінки враховуючи роботу на протязі всього уроку – 2 хвилини.

 

4.7. Домашнє завдання

 

Учням  пропонується опрацювати конспект та виконати самостійну роботу №1 «Степінь із раціональним показником»- 1 хвилина.

 

 

Обладнання:  роздатковий матеріал, персональні комп’ютери.

                              СТРУКТУРА ТА ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент

(перевірка наявності учнів та їх готовність до уроку).

 

       2 Перевірка домашнього завдання

Завдання 1 . (Робота з  таблицею)

Поняття

Прочитайте твердження. Зазначте правильні позначкою «+», а не правильні«-»

1. Корінь квадратний на письмі позначається

1.

2. Щоб піднести будь-яке число до степеня треба додати числа між собою потрібну кількість разів.

2.

3. Щоб піднести будь-яке число до степеня треба помножити число само на себе  потрібну кількість  разів.

3.

4. Квадратний корінь із числа а називають число, квадрат якого дорівнює а.

4.

5. Корінь квадратний із числа 49 дорівнює 7 або -7

5.

 

2. Актуалізація опорних знань.

 1.          Що вам відомо про степінь?
 2.          Які числа можна піднести до степеня? 

 

 

3. Мотивація до вивчення теми. Розповідь вчителя

Повідомлення теми, мети та завдання.

Історична довідка (відео фрагмент)

Висновки:

Повторимо і дещо розширити відомості про степені.

1. Степенем числа а з натуральним показником  n1 називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює а, тобто

= а*а*а*……*а

n разів

2. Степенем числа а з показником 1 називають число =а

3. Будь-яке відмінне від нуля число в степені 0 дорівнює 1, тобто  а0, то =1

4. Якщо n – довільне натуральне число, а а0, то =

Ці означення повністю розкривають зміст поняття степеня із цілим показником

=1          3=

Степінь має зміст при кожному цілому n і дійсному а0.

Виявляється, можна розглядати степені також з дробовими показниками.

 Для степеня додатних чисел а, b з дробовими (раціональними) показниками r і  s справджуються  такі властивості, як і для степеня із цілими показниками:

1) a*a=a

2) a:a=a

3)  (a)= a

4) (ab)=ab

5) ()=

 

 

 

 

 

                                                                    додатки 1, слайд 2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

 

4. Перевірка якості засвоєння нового матеріалу.

Учні дають відповіді на поставлені викладачем запитання, розділивши попередньо здобувачів освіти на дві команди, з використанням формули в звичному вигляді та обернену  письмового, роблять відповідні висновки.

І команда

Подайте вираз у вигляді кореня з числа:

а ,  m , c ;

3 , 8 ; 6 .

ІІ команда

Подайте вираз у вигляді степеня з дробовими раціональними показниками.

, , , ,    , .

Такий метод контролю знань є ефективними і дає можливість швидко визначити рівень і якість засвоєння знань і скорегувати навчальний процес. 

Завдання по рівням:

І рівень:

81 ;

64 ;

625

 ІІ рівень:

27

ІІІ рівень:

81 +128

  (додатки 1), слайд 11,12,13

5. Підбиття підсумків уроку

 

Під час проведення уроку ми ознайомились зі степенем із раціональним показником, та навчилися застосовувати на практиці отримані знання.

Дати відповіді на запитання:

 

 

6. Оцінювання якості знань учнів.

 

Викладач звертає увагу га досягнення групою оволодіння новим матеріалом, характеризує засвоєння нового матеріалу, визначає позитивні і негативні сторони, виставляє і аргументує оцінки враховуючи роботу на протязі всього уроку.

 

 

7. Домашнє завдання

Учням  пропонується опрацювати конспект та виконати самостійну роботу №1 «Степінь із раціональним показником»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Основне значення особистісно орієнтованої освіти полягає в створенні сприятливих умов для розвитку особистості кожного учня. Реальне втілення на кожному занятті особистісно орієнтованої діяльності дозволить значною мірою «просунути» особистісний розвиток учня, активізувати його потенціал.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу робить актуальними такі завдання:

 • виявлення впливу особистісно орієнтованої взаємодії, яка організовується вчителем на уроках, на розвиток певних особистих якостей учнів;
 • відстеження динаміки в розвитку особистих якостей учнів під впливом особистісно орієнтованої взаємодії на уроках;
 • визначення провідних тенденцій у розвитку особистих якостей учнів під впливом особистісно орієнтованої взаємодії.

Провідною і спільною формою навчання і виховання у ліцеї, центральним компонентом діяльності вчителя є заняття. Заняття – не самоціль, а інструмент, засіб розвитку особистості учня.

На особистісно орієнтованому занятті вчитель виступає координатором, організатором роботи всієї групи,  ураховуючи особливості кожного учня з метою створення максимально сприятливих умов  для актуалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 7

Слай 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

 

Слайд 13

1

 

doc
Додано
18 січня
Переглядів
63
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку