5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Використання ІКТ на уроках фізики та інформатики

Про матеріал

Стаття містить рекомендації дощо використання новітніх комп'ютерних технологій на сучасному шкільному уроці. Такі уроки можна проводити як в спеціально обладнаному комп'ютерному класі, так і в звичайному класі, де є один комп'ютер чи телевізор.

Перегляд файлу

Використання та можливості ІКТ на уроках фізики та інформатики

 

Статтю підготувала:

 Бабич Олена Василівна

вчитель фізики та інформатики

НВК «Вишгородська районна гімназія

 «Інтелект» - ЗОШ І ступеня»

м. Вишгород, Київська обл.

учасник Всеукраїнського Інтернет конкурсу

 «Учитель року 2018» за версією науково-популярного

 природничого журналу «Колосок»

у номінації ФІЗИКА

 

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних технологій навчання із застосуванням комп’ютера особливо важливе.

Одним із викликів нашого часу, які гостро стоять перед школою, є соціалізація учня, тобто завдання школи полягає в тому, щоб випускник школи був пристосованим до вимог суспільства, що змінюється, умів зберегти свою індивідуальність та протистояти поганому. Сучасний світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються  всіх сторін існування людини. Всі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті. Однак ці вміння не беруться нізвідки, їх треба формувати і розвивати. Тому школа, яка розуміє дійсне значення цих процесів соціуму, несе на собі особливу відповідальність за вміння пристосовуватися до змін. Якщо необхідність соціалізації учня усвідомлена і визнається вчителем (що, звичайно, свідчить про його сучасний рівень ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме цю ідею перш за все в завдання уроку. І, проектуючи урок, думатиме, шукатиме зміст, методи, форми, засоби, створюватиме умови, щоб мета соціалізації була виконана. У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування соціально-психологічних компетентностей школяра, серед яких велику роль, на мою думку, відіграє інформаційно-інтелектуальна компетентність. Адже «людина освічена та, яка знає, де знайте те, чого вона не знає» (Георг Зіммель, німецький соціолог).

Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яких  інформація та знання отримуються людиною на якісно вищому рівні.

Інформаційно-комунікаційні технології поступово трансформують усі сфери суспільного життя, формують нові системи потреб, спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства торкнулося і системи освіти. Традиційні форми навчання поступово змінюються новітніми технологіями, спрямованими на формування навичок та умінь, що відповідають вимогам суспільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень шкільної освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. У зв’язку з цим зрозуміло, що в основній школі назріла гостра необхідність в адаптації вчителів до нових умов роботи, ролей і мети, що швидко змінюються. Адже на уроці в комп’ютерному класі вчитель виступає вже не в ролі розповідача, а стає для своїх учнів швидше помічником.

В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого навчально-виховного середовища. В даний момент часу актуальним питанням є використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, зокрема на уроках фізики та астрономії.

 Сучасні мультимедійні комп’ютерні програми та телекомунікаційні технології відкривають для учнів широкий доступ до нетрадиційних джерел інформації – електронним гіпертекстовим підручникам, загальноосвітнім та освітнім сайтам, системам дистанційного навчання і так далі, все це покликано для підвищення ефективності розвитку самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів і дає широкі можливості їх творчого росту та розвитку.

Освіта – це така сфера діяльності людини, яка дуже тонко реагує на різні способи подачі інформації. Саме так в сферу освіти увійшли кінофільми, відеофільми, звукові магнітні записи, а зараз впроваджуються нові сучасні комп’ютерні технології.

Для вчителя використання інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість для фахового зростання, для навчання разом з учнями.

Але використання ПК на уроках вимагає від вчителя і учнів основних азів комп’ютерної грамотності, що передбачає:

1.      знання основних понять інформатики та комп’ютерної техніки;

2.      знання та вміння працювати з сучасними інформаційними системами;

3.      уміння працювати хоча б в одному текстовому редакторі;

4.      вміння користуватися Інтернетом;

Впровадження нових сучасних технологій в навчально-виховний процес сприяє всебічному розвитку учнів та формуванню їхнього світогляду. На даному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій існує реальна можливість застосовувати їх не лише на уроках інформатики, а й на будь-яких інших предметах.

В даному випадку розглянемо можливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з фізики.

При сучасних проблемах обладнання кабінетів фізики ПК може стати незамінним помічником під час супроводу демонстраційних експериментів на уроках-лекціях (використання анімацій, відео фрагментів, ілюстрацій запропонованих на дисках).  Під час пояснення   нового  матеріалу  можна  використовувати комп’ютерні моделі різних фізичних процесів та явищ. Набуває все більшого застосування ПК під час лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму (ПК використовується як для обрахунків так і для проведення віртуальних лабораторних робіт). Є можливість використовувати ПК під час самостійної роботи учнів.

Найдоцільнішим є використання комп’ютерних моделей для демонстрацій під час пояснення нового матеріалу чи розв’язування практичних задач. Наприклад простіше, наочніше і краще показати за допомогою комп’ютерної моделі перехід електрона по енергетичних рівнях за моделлю Бора, ніж це робити на дошці за допомогою крейди. Завдяки комп’ютерним моделям вдається досягнути дуже вагомих методичних результатів:  підвищення інтересу до предмету, здобуваються глибші знання учнями, розвиваються їхні творчі здібності.

Важливим етапом  застосування інформаційно-комунікаційних технологій є використання засобів мультимедіа. (Поняття мультимедіа означає поєднання у межах одного документа або програми елементів, що діють на різні органи відчуттів. Це відео, аудіо, графічна інформація). Використання мультимедійних засобів дозволяють не лише підтримувати в учнів пізнавальну діяльність,  а й осучаснити предмет, зробити його більш наочним і як наслідок доступним для сприйняття. Можна назвати велику кількість позитивних моментів використання н на уроках мультимедійних засобів, але зупинимося на найважливіших:

 •  яскраві, красиві, динамічні образи предметів та фізичних явищ і процесів швидко і на довго запам’ятовуються;
 •  користуючись властивістю рухливості зображень є можливість їх змінювати, переходити до попереднього моменту, повторити його і так далі;
 • за допомогою мультимедіа є реальна можливість відтворення таких процесів і явищ, які раніше учні могли представити лише за допомогою своєї уяви, спираючись на абстрактне мислення;
 • використання мультимедіа створює позитивну атмосферу на уроці, що впливає на покращення сприйняття інформації учнями.

Не можна не згадати і про такий засіб навчання як електронні підручники”. Електронний підручник визначають як автоматизовану навчальну систему, що містить дидактичні, методичні, інформаційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно використовувати їх для самостійного одержання і контролю знань. В порівнянні з традиційними підручниками електронні мають певні переваги:

1.      висока технологічність створення й експлуатації;

2.      більш високий рівень системності подання навчально-методичних матеріалів;

3.      різноманітні функції і можливості в процесі навчання.

  Впровадження в навчальний процес електронного підручника не зменшує роль вчителя, а навпаки, додає їй нового функціонального значення. Частина традиційних, рутинних функцій вчителя трансформується в більш інтелектуальні:

 • проведення консультацій з найскладніших навчальних тем та наукових проблем;
 • створення та накопичення навчальних банків і знань;
 • панування нових форм і методів навчання, адекватних можливостям нових інформаційних технологій;
 • забезпечення індивідуалізації процесу навчання;
 • пошук необхідних знань в інформаційно-комунікаційних мережах для поглиблення наукових основ предмета викладання;

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної  компютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі і фізики. Поступово кількість і якість комп’ютерної техніки у школах зростає, а вчителі все ширше застосовують її в своїй роботі для реалізації освітніх, виховних і розвивальних цілей уроку.

Пріоритетом розвитку освітньої галузі є впровад­ження сучасних інформаційно–комунікаційних тех­нологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально–виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Тому останнім часом дуже популярними є так звані інформаційно-комунікаційні технології.

Інформаційні технології це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів.

   Інформаційно-комп’ютерні технології це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

Для мене, як для вчителя,  головними перевагами комп’ютерного навчання є:     * Полегшення праці вчителя.

* Індивідуалізація навчання.

* Збільшення швидкості одержання інформації.

* Можливість моделювання і демонстрації процесів, не доступних для спостереження в умовах школи.

Для учнів це такі переваги:

* Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію

* Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі матеріалу

* Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють  творчо, стають впевненішими у собі.

На мою думку ці переваги, як для учнів так і для педагогів стосуються абсолютно усіх шкільних предметів. Основні напрями реалізації даної ідеї:

 • залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення  й висновки; розвиток  критичного мислення;
 • розвиток  творчих здібностей;
 • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;
 • формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;
 • інтенсифікація  навчання і виховання за рахунок використання  ІКТ;
 • удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;
 • оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій.

Умови реформування загальної середньої освіти ставлять перед учителем нові вимоги щодо органі­зації та внесення коректив до цілей, завдань і змісту навчально – виховного процесу. У зв'язку з цим ви­кладання фізики пов'язане з оновленням підходів до формування в учня наукового мислення і поглядів на природні явища. Впровадження інноваційних тех­нологій є одним з основних напрямків такої діяльності. І тут значну допомогу вчителю може надати використання на уроках комп'ютера. Звісно, кабі­нети фізики ще не мають достатнього матеріально – технічного забезпечення, та й не всі кабінети інформатики повністю оснащені необхідними приладдям, але наявність хоча б од­ного комп'ютера дає змогу зовсім по–новому плану­вати зміст і структуру уроку. Зараз усе більше з'яв­ляється програм комп'ютерної підтримки навчаль­них занять, для яких потрібна сучасна техніка.

Найпростішим і найпоширенішим варіантом за­стосування комп'ютера є організація тестування учнів як під час проведення заліку, так і звичайного уроку (опитування з перевірки домашнього завдан­ня, розв’язування задач тощо). Учень запрошується до комп’ютера і самостійно працює з ним.

Після вибору відповіді, учень натискує на клавішу з цифрою, що відповідає, на його думку, номеру відповіді. На екрані з'явиться наступне запитання. Після розв'язування задачі комп'ютер підсумо­вує загальну кількість помилок, допущених учнем, і виставляє оцінку. Критерії на оцінку в програмі встановлюються залежно від складності задачі та кількості помилок.

В практиці своїх уроків використовую як готові тести, так і власноруч створені. Особливо ефективними вони є під час проведення узагальнюючих уроків, де протягом короткого проміжку часу (3 – 5 хв) можна перевірити та оцінити рівень знань учнів з цілої теми. Я, наприклад, регулярно на уроках використовую тестування з миттєвою оцінкою знань, коли учень відразу по завершенню тестування отримує оцінку і тоді уже не може бути образ, як іноді це буває без ПК, що учитель когось «любить», а комусь навпаки «занижує бали».

В умовах, коли матеріальна база кабінетів фізики майже не поповнюється, ефективним є використання програмних засобів для підтримки навчання фізики. В своїй роботі я використовую такі програмні засоби, як «Віртуальна фізична лабораторія», «Фізика в дослідах» тощо. На уроці фізики в 7 класі з теми «Вимірювання фізичних величин» діти не просто спостерігають, а залучаються до дослідницької роботи. Вони самостійно проводять різноманітна вимірювання використовуючи віртуальні прилади, не всі з яких є в наявності шкільного фізичного кабінету. (див додаток)До дослідницької роботи залучаються також учні 10-11 класів. Так, під час вивчення теми «Закони фотоефекту», учні мають можливість дослідити явище фотоефекту самостійно. Це сприяє більш свідомому засвоєнню матеріалу, його розуміння і здатності застосувати під час розв’язування задач.

В своїй практиці ефективними засобами розвитку учнів вважаю залучення їх до вивчення історії фізики, вкладу вчених різних країн у розвиток фізики. Учні залучаються до випуску щорічної фізичної газети та тематичних публікацій з фізики (див додаток), створенню та захисту презентацій. Презентації дають можливість зробити урок більш наочним, цікавим, насиченим. Нами були створені різні цікаві презентації, що дає змогу учням удосконалювати знання з фізики та водночас практичні навички інформаційного працівника. Факультативний курс «Інформаційний працівник» за програмою МОН України я викладаю у 8 класі, що дає можливість поєднувати уроки фізики та інформатики.

Комп'ютерні лабораторні роботи — це особливий вид робіт, який я проводжу під час виконання лабораторних робіт та робіт фізич­ного практикуму, оскільки комп'ютерна лабо­раторна робота дозволяє учням змоделювати на комп'ютері той експеримент, частину якого вони будуть виконувати реально, розглянути поведінку системи за різних початкових умов, підтвердити або спростувати висунуті гіпотези, подивитися, як складається досить складна установка, а потім перенести отримані знання на реальну роботу. Процес моделювання дозволяє впевнитись, як буде відбуватись експеримент за умов, які ми ніколи не зможемо створити в шкільній лабораторії, оскіль­ки ми не можемо використовувати в навчальному процесі певні речовини або створити такі умови, для існування яких потрібні наукові лабораторії, або і в тих  випадках, коли у шкільному кабінеті фізики просто напросто немає чи не вистачає потрібного обладнання для певної лабораторної роботи. Таке моделювання дозволяє провести дуже вели­ку частину дослідів на комп'ютері, а на практиці провести лише ті з них, які дійсно потрібні для встановлення чи підтвердження певного закону чи фізичної теорії.

Комп'ютерна лабораторна робота дозволяє учню попередньо підготуватися до виконання ре­альної роботи фізичного чи лабораторного практи­кумів, потренуватися складати схеми та установки, перевірити знання теорії, зрозуміти сутність того експерименту, який буде проводитись реально, ви­вчити необхідний метод розрахунків результатів та похибок вимірювання. Це дозволяє економити час при виконанні реальних дослідницьких робіт.

На уроках я використо­вую інформацію про сучасні досягнення науки та техніки, яку отримую завдя­ки всесвітній мережі Інтернет. Мені працювати, мабуть, трішки легше, ніж деяким іншим вчителям, що не дуже володіють копм’ютером та новітніми технологіями, а такі теж є, тому що я вчитель фізики та інформатики і можу поєднувати ці дві науки для покращення вивчення тих предметів, які викладаю, та для усучаснення освіти як такої.

Уроки з викорис­танням сучасних інформаційних техно­логій проводяться як в комп'ютерному класі, що дозволяє проводити дослідження та роботу за комп'ютером кожній дитині, так і показуючи демонстрації на екрані.

Кілька власних розробок таких уроків з фізики, зокрема проведення лабораторної роботи ви можете побачити у додатку.

На сучасному етапі розвитку освіти не­можливо уявити жоден урок фізики, на якому не використовувалися б сучасні інтерактивні технології. Це дозволяє зробити урок цікавим та динамічним, наочним та індивідуальним. Результати навчан­ня залежать від безпосередньої організації навчальної діяльності школярів, раціонального поєднання колективної, групової та індивіду­альної роботи.

Комплектування груп відбуваєть­ся з урахуванням навчальних можли­востей учнів. Кожний утворений мікроколектив узгоджено працює над вивченням, систематизацією та узагальненням навчального матеріалу як в урочний, так і в позаурочний час. Слабкі учні збагачуються новою інформацією, мають можливість отримати додаткове пояснення. Завдя­ки контролю сильних учнів вони роб­лять менше помилок, можуть прого­ворити навчальний матеріал уголос. Середні учні в умовах групової робо­ти оперативно з'ясовують незрозумілі питання, опановують ефективні способи розв'язування задач. Ко­рисна групова робота і для сильних учнів. Допомагаючи товаришам засвоювати на­вчальний матеріал, вони пере­віряють і зміцнюють свої знання.

В своїй роботі я використовую як індивідуальну, так і групову форму роботи. Завдання вибираються для групи таким чином, щоб кожен учень був залучений до активної роботи. Так під час вивчення перших тем 7 класу «Початкові відомості про речовину», «Фізика — наука про природу», «Історія фізики» клас був поділений на 3 групи. Кожна група отримала завдання, які були посильними для самостійного розв’язання. Спочатку учні вивчали матеріал за підручником, потім обговорювали його в своїх групах і давали відповідь на запитання. Потім учні використовуючи набуті знання створювали презентації та підбирали матеріал по трьох напряках:

 1. Фізика в домашньому побуті
 2. Фізика на вулиці
 3. Фізика у шкільному житті

І саме в цих групах відбувалася активна робота кожного учня. Кожна дитина повинна була не лише прослухати інших членів групи, але й самій проговорити свій матеріал, пам’ятаючи, що отримані знання потрібно буде донести до своїх товаришів. Після цього учні діляться отриманою інформацією, а результатом їхньої роботи є спільна комп’ютерна презентація, яку вони демонструють на підсумковому уроці з роділу1 (дивіться у додатку). Застосування цієї форми роботи сприяє залученню до активної роботи усіх учнів класу, сприяє вихованню в них відповідальності за свою діяльність.

   Отже, під час групової ро­боти більше можливостей для реалізації індивідуального підходу до навчання, ніж при колективній, оскільки створюються сприятливіші умови дія­ти відповідно до індивідуаль­них здібностей кожного учня . Вона, задовольняє природну потребу людини спілкуватися з іншими людьми.

Досліджуючи групову навчальну діяльність учнів, я зробила висновок, що вона сприяє підвищенню продуктивної діяльності на уроці. Так при цій роботі слабкі учні виконують на 15—20 % більший обсяг вправ, ніж при фронтальній формі. Групова форма роботи сприяє також організації більш ритмічної діяльності кожного учня. Вона дає змогу  реалізувати виховну функцію уроку не лише через зміст, а й через організацію навчальної діяльності. Взаємний контакт учнів під час виконання завдань сприяє встановленню дружніх стосунків, формує почуття обов’язку і відповідальності за спільну працю, що матиме велике значення в майбутній трудовій діяльності випускників школи. Групова робота привчає вислуховувати думку товариша, доводити правильність власних відповідей, приймати колективні рішення, вболівати за успіх спільної справи.

На уроках інформатики, особливо в старших класах з профільним рівнем вивчення інформатики, я почала практикувати роботу з використанням методу проектів. Хочеться сказати, що лише за один рік роботи з даними техніками і технологіями результат успішності учнів та їх інтерес до вивчення інформатики, зокрема програмування, зріс майже втричі. Якщо у 2013-2014 навчальному році тема «Алгоритмізація та програмування» для учнів 10-11 класів це була «щось страшне і неймовірне», то у 2014-2015 році ми маємо непогані результати. Наприклад 2013-2014 н.р. ми не мали жодного балу на районному етапі шкільних учнівських олімпіад з інформатики, то уже в 2014-2015 н.р. у нас є перше місце та четверте місце у районному етапі. Результат, як то кажуть, очевидний.

Знову ж таки, якщо порівнювати вивчення учнями ІКТ і програмування, то звичайно ІКТ набагато краще. То ж я вирішила поєднати ці два напрямки за рахунок проектного методу. Ми з учнями вивчаючи відповідні теми навчальної програми об’єднуємо роботу свого проекту. Спочатку обговорюємо потребу вивчення даної теми, її практичне застосування у різних сферах діяльності, приналежність до конкретної професії (що змушує старшокласників задуматися над власним майбутнім), а потім за допомогою ІКТ у відповідних програмах відтворюємо процеси та явища, і вже на останньому етапі своєї роботи складаємо програми та випробовуємо все це мовою програмування Pascal АВС. Такий підхід мені, як учителю, дає змогу побачити потенціал кожного учня, а їм в свою чергу працювати саме так подобається набагато більше, ніж просто отримувати знання, що для них не зовсім зрозумілі та «не мають ніякої користі». Деякі проекти учнів можна побачити у додатках до роботи.

Ефективність навчально-виховного процесу підвищується за рахунок комплексного викорис­тання різноманітних засобів навчання для досяг­нення не тільки навчальної, а й виховної мети уро­ку, а також для розвитку мислення, волі, емоцій, пізнавальних інтересів учнів. Одним із таких засобів є використання навчальних фізичних ребусів та кросвордів, які урізноманітнюють діяльність роботи на уроках та заохочують учнів до індивідуальної діяльності, зацікавлюють їх до вивчення фізики, яка є складною, але дійсно потрібної наукою для кожного. Досвід роботи показує, що завдання, сформульоване в формі ребуса, загострює ува­гу учнів на питанні, що вивчається, викликає у них почуття здивування і цікавість, неминуче породжує бажання розібратися в їхній фізичній суті. Багато учнів самостійно складають кросворди до тих тем, які вони вивчають. Деякі із них можна побачити у додатках до роботи.

Світ останнім часом невпізнанно змінився і продовжує змінюватися. Визначальним чинником сучасної цивілізації стала інформація й усе, що пов’язане з її накопиченням, оновленням, передавання та використання. Крім того, швидкий розвиток науки, техніки та технологій дає можливість просуватися сучасній цивілізації до інформаційного суспільства. Тому сьогодення вимагає від освіти посісти більш вагомі позиці, оскільки вона відіграє спонукальну роль у забезпеченні інноваційного розвитку суспільства.

З появою персональних електронно-обчислювальних машин з’явилися нові інформаційні технології навчання, використання яких у навчальному процесі зумовлене такими аспектами:

 • умови розвитку суспільства змусили шукати нових засобів організації навчально-виховного процесу, зокрема застосування персонального комп’ютера;
 • стрімке збільшення потоку наукової інформації у період технічного прогресу людства потребує своєчасного й адекватного відображення її в навчальному процесі;
 • педагоги-практики свідчать, що зараз спостерігається зниження рівня мотивації й пізнавальної активності учнів під час вивчення навчальних предметів, зокрема фізики, що вказує на необхідність вдосконалення методики навчання, модернізації форм і прийомів роботи вчителя.

Одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

Із збільшенням кількості комп’ютерів в школах зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя (АРМ учителя) і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач.

Нам, вчителям, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і що саме ми маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань і тому необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, щоб не бути викинутими не узбіччя.

Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно використовува­ти як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними методами навчання основам фізики.

Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці став великий ін­терес учнів до інформатики та їхнє бажання оволо­діти навичками роботи з комп’ютером.

Використання інформаційних технологій дає можливість:

 • здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне  моделювання);
 • формувати інформаційну культуру, уміння об­робляти інформацію;
 • розвивати мислення;
 • готувати учнів до майбутньої професійної ді­яльності.

Важлива можливість використання інформа­ційних технологій для інтесифікації викладання фізики:

 • підвищення ефективності, якості, результатив­ності процесу навчання;
 • забезпечення спонукальних стимулів, що зу­мовлюють активізацію пізнавальної діяльнос­ті (комп’ютерна візуалізація навчальної ін­формації);
 • поглиблення міжпредметних зв'язків.

Слід відзначити позитивні моменти використання мультиме­дійних засобів:

* яскраві образи надовго запам’ятовуються;

* відтворення фізичних процесів;

* керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ, процесів;

* автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, тестування;

* створення позитивної атмосфери.          

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях:

 • під час вивчення нового матеріалу;
 • для узагальнення та систематизації знань;
 • для повторення;
 • для контролю засвоєного матеріалу;
 • семінари, вікторини, позаурочні заходи.

Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні де­монстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть ефективно допомогти вчителеві й учневі. Іншою важливою обставиною є те, що існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в лабораторних умовах.

Розробка комп’ютерних уроків вимагає особливої підготовки. Вважаємо, що до таких уроків потрібно писати сценарії, органічно «вплітаючи» в них і справжній експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані монітора). Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює  «живих» дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого навчального матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Хочеться зауважити, що інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є  потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. 

Інструмент «виконує» завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба  лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не до генератора команд та ідей.

         Таким чином, настав час озброїти вчителя новим інструментом і результат негайно позначиться на наступних поколіннях.

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел літератури та Інтернет ресурсів

 

 

 1. Шушпанов О.Л. Використання інформаційних технологій у шкільному курсі фізики// Фізика в школах України №8 (36), 2005р.
 2. Карпова Л.Б. Використання персонального комп'ютера на уроках фізики.// Фізика в школах України №17, 32 ст, 2008 р.
 3. Наволокова Н.П., андрєєва В.М. практична педагогіка для вчителя.// Основа, Х.:, 2009, 120 с.
 4. www.uchportal.ru/oubl/15-1-0-334
 5. http://semenivka-zosh.edu.kh.ua/
 6. http://te.zavantag.com/docs/1756/index-10908-1.html
 7. https://infofiz.blogspot.com/

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Yustchuk Ganna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Блищик Віктор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
17 січня 2018
Переглядів
4429
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку