13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГУРТКАХ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про матеріал
У статті розглянуто використання інноваційних технологій під час занять у гуртках науково-технічного напряму в закладах позашкільної освіти на прикладі Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді.
Перегляд файлу

                                                                Лиска Ольга Григорівна,

методист Охтирського міського центу

позашкільної освіти – Мала академія

 наук учнівської молоді

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГУРТКАХ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДУ

 ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

Анотація. У статті розглянуто використання інноваційних технологій під час занять у  гуртках науково-технічного напряму  в закладах позашкільної освіти на прикладі Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді.

Ключові слова: інновації, компетентність, інноваційні технології, творчість, нестандартні заняття, проєктні методи.

Постанова проблеми. У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежить від результативності запровадження технологій навчання, а модернізація системи освіти пов'язується, насамперед, із уведенням в освітнє середовище інноваційних технологій.

Сьогодення вимагає виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблеми,  у якої мають бути сформовані всі ключові компетентності позашкільної освіти.  Отже така особистість може успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий і відповідальний громадянин, професіонал, особистість. 

Мета статті полягає в розкритті використання інноваційних технологій  під час занять у гуртках науково-технічного напряму в закладах позашкільної освіти, зокрема в Охтирському міському центрі позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді. 

Виклад основного матеріалу. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Інноваційне  навчання  орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у  соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його  відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.

Ідея втілення інноваційних технологій в позашкільне навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній дитині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження. Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією (лат. integratio відновлення, об’єднання в ціле окремих елементів) знань і форм соціального буття.  У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях:

 • форма організації інноваційної діяльності;
 • сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно орієнтованої освіти;
 • зміни в освітній практиці;
 • комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;
 •  результат інноваційного процесу.

Китайський філософ Конфуцій сказав: «Те що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію.»,  і саме це твердження обґрунтовує потребу людини в активному навчанні.

Складовою цілісного педагогічного процесу є навчальний процес, якому притаманні інноваційні ознаки. Інноваційність навчального процесу має свої особливості: спочатку формулюється філософія інновацій, що потім конкретизується в його основних елементах:

 •  цільовий та змістовий компонент впливає на зміст і структуру як усієї галузі, так і окремого комплексу дисциплін;
 • процесуальна складова визначає структуру навчально-пізнавальної діяльності вихованця та структуру професійної діяльності педагога;
 • технологічний елемент впливає на структуру і зміст методичної роботи, зокрема, підручників та методичних посібників;
 • оцінна складова впливає на систему дидактичних засобів.

Інноваційність конкретизується як у кожному компоненті, так і в цілісній конструкції освітнього процесу. Під час занять у гуртках науково-технічного напряму в Охтирському міському центрі позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді керівники гуртків для розвитку у вихованців  компетентностей  науково-технічної творчості насамперед  ставлять такі завдання:

 • пізнавальні: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;
 • творчі: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання;
 •  практичні: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 •  соціальні: виховання поваги до праці та людей, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

На відміну від звичайних занять, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, нестандартне заняття найбільш повно враховує вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного вихованця. У ньому поєдналися елементи традиційних занять   сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення,  але у незвичайних формах. Саме такі заняття  містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та, здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

На заняттях керівники гуртків застосовують  такі інноваційні  методи роботи:

 • метод стимулювання і мотивації навчання (бесіди, дискусії);
 • метод організації здійснення навчальної діяльності (створення ситуації успіху,  заохочення);
 • проблемно-пошукові методи (евристичні бесіди,  мозковий штурм, велике коло, мікрофон);
 • проєктні методи (групові, індивідуальні);
 • ігрові методи (ділова гра, рольова гра).

Ігрові методи які запроваджуються на заняттях  у гуртках виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності.

Метод  проєктування  розвиває у вихованців креатині якості, сприяє формуванню технічних дисциплін. Проєкти стають основним шляхом до втілення ідей. Саме метод проєктів заснований на взаємодію педагога і вихованців між собою та з навколишнім світом. Він сприяє соціальній адаптації дітей, дає змогу набути знань, умінь і навичок необхідних для повсякденного життя. На заняттях  гуртків запроваджується створення спільних  проєктів педагогів і вихованців: «Я будую F-1 –Н», «Як створити обємну модель», «Сонячна система» і т.д.

Вихованці разом з педагогами у соціально-освітньому проєкті «Здійснимо мрію разом!»  проявили  активну участь у показах майстер-класів: «Виготовлення найпростіших літачків», «Створення вітрильних суден», «Конструювання з паперу», «Найпростіші моделі ракет з паперу», «Паперові фантазії».

  Невід’ємною  частиною освітнього процесу гуртків науково-технічного напряму є дослідницька робота. Вихованці напряму беруть участь  у науково-практичній конференції «Сходинки до знань», де презентують власні дослідження такі як «Створення ЗD моделей», «Історія розвитку ракетно-космічної галузі в Україні», «Переваги і недоліки індукційної плити» і.т.д. Декілька років поспіль гуртківці науково-технічного напряму беруть активну участь і  стають переможцями Всеукраїнського відкритого конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» в номінації «Техніка» на засадах STEM –освіти.

Застосування на заняттях  гуртків    інноваційних технологій  STEM- навчання прикладом яких є  вивчення і виготовлення авіамоделей, об’ємних іграшок, автомобілів сприяє   формуванню у вихованців критичного мислення. Особлива увага приділяється міжпредметним зв’язкам під час проєктного навчання, групової та індивідуальної  роботи у гуртках авіа моделювання, ракетомоделювання, початково-технічного моделювання шляхом поєднання конструювання і побудови діючих моделей.

Активізація базовиї знань  з фізики, математики, трудового  навчання,  використання інноваційних технологій та комп’ютерних програм для виготовлення креслень технічних моделей сприяє   якісному результату навчання.

Інноваційні технології для вихованців  науково-технічних гуртків закладу позашкільної освіти використовуються і під час літнього оздоровлення у профільному таборі з денним перебуванням «Сокіл». Прикладами є створення  планерів та їх випробування у польоті; цікаві пізнавальні квести; створення найпростіших ракет та їх запуск; майстер-класи і т.д.

Ефективність використання інноваційних технологій в освітньому процесі підтверджується результативністю участі педагогів та вихованців у заходах різних рівнів: педагогічних конкурсах, учнівських міських, обласних та Всеукраїнських змагань, конкурсів, виставок.

   Тож інноваційний процес у науково-технічному напрямі ОМЦПО-МАН – це комплексна діяльність педагогів щодо створення, засвоєння використання та розповсюдження нововведень який допомагає перевести систему позашкільної освіти з режиму функціонування в режим розвитку. Використовувати існуючі технології або їхні елементи у власній педагогічній практиці  ефективно, адже  інноваційна технологія,  ґрунтується на потребах та інтересах вихованців позашкільних закладів.

Для забезпечення виконання даних функцій і використовується система засобів – інноваційних технологій, які безумовно сприяють оптимізації і ефективності навчальних процесів, створенню комфортних умов отримання освіти та формуванню в індивідів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних та лідерських якостей.

Висновки.  Організація роботи у  гуртках науково-технічного напряму передбачає використання інноваційних методів та прийомів. Ці методи спрямовані на стимуляцію творчості гуртківців і одночасно сприяють їхніх творчих здібностей.  В умовах швидких змін у сучасному суспільстві молода людина, яка здатна генерувати ідеї, мислити самостійно та нестандартно, використовувати здобуті знання й уміння у різних сферах, має більші можливості адаптуватися до нових освітніх умов. Тому освітній процес в гуртках технічної творчості спрямований на формування науково-технічних знань розширення їх світогляду, задоволення потреб особистості удосконалення освіти з конструкторської, експериментальної діяльності та винахідницької діяльності, реалізації здібностей, умінь, навичок з початково-технічного моделювання. Таким чином, використання на практиці вище розглянутих інноваційних технологій допоможуть досягнути поставленої мети у навчанні.

Список використаної літератури

1. Сучасні педагогічні технології / А.С.Нісімчук, О.С. Падалка, Т.О. Шпак.К., 2000  – 368с.

2. Освітні технології / За ред. О.М.Пєхоти – К., 2002. – 255с.

3. Пометук О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О.Пометук, Л.Пироженко. К., 2002. 136с.

4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів/ С.Г. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. – №5/6.

5. Кацинська Л.Л. Виховний процес у сучасній школі / Л.Л.Кацинська – Рівне, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
281
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку