11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Виступ на педагогічній раді "Анонси фахової періодики"

Про матеріал
Матеріал до педагогічної ради на тему:"Анонси фахової періодики". Джерелом саморозвитку в сучасній методичній роботі кожної шкільної установи насамперед стають професійні друковані видання. На сторінках журналів, газет автори представляють цікаві творчі підходи до організації освітнього процесу, розкривають питання розвитку й виховання дітей шкільного віку, рекомендують нові форми і методи проведення різних видів діяльності з дітьми, висвітлюють новинки інноваційної теорії і практики у початковій освіті.
Перегляд файлу

Джерелом саморозвитку в сучасній методичній роботі кожної шкільної установи насамперед стають професійні друковані видання. На сторінках журналів, газет автори представляють цікаві творчі підходи до організації освітнього процесу, розкривають питання розвитку й виховання дітей шкільного віку, рекомендують нові форми і методи проведення різних видів діяльності з дітьми, висвітлюють новинки інноваційної теорії і практики у початковій освіті.

Попередній огляд фахових періодичних видань як інструмент методичної роботи

Загальновідомо, що вчителям початкової школи будь-якого рівня кваліфікації для результативної роботи необхідні якісні фахові видання.

По-перше, фахове видання відкриває інформаційний простір галузі, дає змогу ознайомитися з досвідом практиків, дізнатися про найактуальніші дослідження провідних науковців, їхні рекомендації, судження з нагальних питань реалізації початкової освіти.

По-друге, фахове видання надає можливість не лише поповнювати, а і поширювати власний досвід, отримувати його оцінку від членів компетентної, поважної редакційної колегії — колег-практиків та науковців.

По-третє, саме фахове видання створює атмосферу включеності колективу у загальний галузевий розвиток, дає змогу залишатися на вістрі сучасних перетворювальних процесів в освіті, звіряти свій поступ з найсучаснішими досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і практики.

Усі ці аспекти безпосередньо впливають на методичну роботу. Але йтися про них може лише тоді, коли фахова преса якісна, тобто інформація, викладена в ній, актуальна, об’єктивна, повна, достовірна, адекватна, доступна тощо. А найголовнішим критерієм якості фахового видання є його наявність на робочому столі читача та його практичне використання у щоденній роботі.

Наш педагогічний колектив постійно перебуває у пошуку ефективних шляхів удосконалення освітнього процесу. Для успішності такої роботи необхідно весь час підтримувати високу активність педагогів щодо ознайомлення з новими освітніми технологіями. Загальноосвітня школа веде дослідницьку діяльність у межах  навчальної програми та нормативів щодо викладання навчальних предметів, що потребує високого рівня професійної майстерності педагогів в умінні аналізувати перспективний педагогічний досвід і творчо використовувати його у своїй роботі.

Загальновідомо, що основним джерелом ознайомлення вчителів з перспективним педагогічним досвідом є фахові періодичні видання. Саме тому ми провели діагностику вчителів щодо навичок роботи з ними. Виявилося, що більшість вчителів на високому рівні володіють ефективними методами роботи з періодичними виданнями: вони використовують здебільшого ті статті, тематика яких співзвучна завданням річного плану роботи навчального закладу, у той час як інші значимі і дуже потрібні у роботі матеріали вони не залишають без уваги.

З огляду на це перед методичною службою навчального закладу постало завдання мотивувати педагогічних працівників навчального закладу до ретельного вивчення і аналізу теоретичних матеріалів та перспективного досвіду, опублікованого у фаховій періодиці. З цією метою та для забезпечення раціонального використання фахових видань у роботі, ми періодично проводимо презентації журналів і газет фахової спрямованості.

Організація презентацій журналів і газет фахової спрямованості

Організація і проведення презентацій здійснюються у кілька етапів.

На підготовчому етапі кожен педагог обирає журнал чи газету для підготовки презентації.

Наступний етап — аналітичний. На цьому етапі педагоги аналізують структуру журналу та змістове наповнення, визначають рубрики теоретичного і практичного спрямування і аналізують зміст статей. У результаті такого аналізу вибирають найцікавіший і найкорисніший матеріал для використання у роботі, враховуючи потреби, інтереси і вікові особливості дітей.

 

Організаційний етап — призначення дня презентації та визначення її форми:

 виступи педагогів з використанням схем і моделей, що відтворюють змістове наповнення видання;

 подання матеріалів за допомогою мультимедійних засобів та комп’ютерних технологій.

Останній етап — презентація фахових періодичних видань. У день презентації ми організовуємо виставку періодичних видань. Педагоги розміщують обрані для презентації газети чи журнали разом з підготовленою анотацією на них на виставочній стійці у методичному кабінеті.

Презентуючи видання, педагоги в обраній формі оглядово висвітлюють його зміст за рубриками чи за тематикою статей і роблять повідомлення про найбільш корисну і цікаву інформацію. А картки з анотаціями згодом поповнюють картотеку методичного кабінету.

Якщо педагог планує презентувати видання за допомогою мультимедійних засобів, то готує її за допомогою програми Microsoft PowerPoint. Така презентація періодичних видань дає змогу педагогам використовувати ілюстративні матеріали, сканувати і представляти фотографії з журналу тощо.

Педагоги презентують рубрики і статті наочно, використовуючи схеми (див. Рис 1) та моделі (див. Рис. 2 і 3).

З метою надання допомоги педагогам у підготовці до презентації методичною службою загальноосвітнього закладу було розроблено пам’ятку з підготовки презентації фахового видання.

У результаті такої роботи педагоги не лише удосконалюють вміння аналізувати матеріали та ранжувати їх за рівнем актуальності, практичної значимості, результативності та простоти у використанні, а й значно підвищують рівень своєї методичної грамотності.

 

Роль фахових видань в організації навчальної роботи загальноосвітнього закладу

Методична служба навчального закладу передплачує різні фахові періодичні видання. Для того щоб виявити ставлення педагогів дошкільного закладу до видань, якими вони користуються, було проведено анкетування. Аналіз анкет виявив, що найбільш повно і часто педагоги нашого закладу використовують публікації журналу «Початкова освіта».

Якісне фахове видання безпосередньо впливає як на визначення мети методичної діяльності у навчальному закладі, так і на засоби її досягнення. Коротко такий вплив можна назвати як сприяння розвитку. Саме журнал «Початкова освіта» і сприяє розвитку загальноосвітнього навчального закладу, методичної служби, майстерності педагогів. Зокрема, журнал став одним з ефективних інструментів методичного супроводу впровадження у практику роботи навчального закладу.

Передплачуючи журнал вперше, ми і гадки не мали, наскільки багатоаспектну допомогу отримаємо разом з ним. Сьогодні наші педагоги переконані: такий журнал має бути завжди під рукою. Власне, опрацювання матеріалів журналу стало органічною складовою експериментальної програми роботи з педагогами «Я — успішний вчитель», яку ми реалізуємо у своїй школі.

Алгоритм роботи з матеріалами фахових періодичних видань

Постійно аналізуючи матеріали фахових періодичних видань та використовуючи їх у роботі, ми з часом створили зручний для нас алгоритм їх опрацювання, у якому можна виділити три етапи.

  1. Визначення сфери застосування матеріалів

Перший етап — визначення сфери застосування матеріалів. Тобто, отримавши чергове число періодичного фахового видання, ми визначаємося, для кого з працівників навчального закладу кожен з опублікованих у ньому матеріалів є найбільш актуальним. Так, стаття може стати у пригоді:

 вчителям, яких ми відповідно до програми «Я — успішний вихователь» диференціюємо за різними групами особистісно-професійного розвитку як початківців, пошуковців, майстрів та новаторів;

 профільним фахівцям;

 батькам вихованців.

Визначаючи актуальність публікації, ми аналізуємо, хто з педагогів найбільш підготовлений до її сприйняття та реалізації. Особливу увагу приділяємо тому, наскільки інформація, викладена у публікаціях, допоможе нам реалізувати річні завдання педагогічного колективу.

 

  1. Диференціація матеріалів щодо актуальності та перспективності їх використання

Такий аналіз триває і під час другого етапу — диференціації матеріалів щодо актуальності та перспективності їх використання. Визначаючись у ставленні до змісту матеріалів, ми приймаємо їх повністю чи частково, обговорюємо, критикуємо. Але у будь-якому разі опрацьована інформація дає поштовх до розвитку власних ідей.

Ті матеріали, які ми не можемо використати одразу, включивши їх в оперативну роботу, ми відкладаємо для перспективного використання.

 

  1. Оцінювання та співставлення матеріалів публікацій з наявним досвідом і відомою інформацією

Третім етапом роботи з матеріалами видання є оцінювання та співставлення змісту публікацій з наявним досвідом і відомою інформацією. Цей етап сприяє пошуку нових форм організаційно-методичного забезпечення роботи з дітьми. Отримана інформація має бути актуальною для адміністрації і педагогічних працівників навчального закладу, тому ми вивели для себе формулу комплексної оцінки публікації. Вона складається з експертної оцінки адміністрації щодо важливості матеріалу для виконання завдань закладу та рефлексивної оцінки безпосередніх учасників процесу реалізації публікації на практиці. Така комплексна оцінка дає змогу прогнозувати результат упровадження новації та робити висновки щодо доцільності використання інформації у кожному конкретному випадку.

Залежно від рівня особистісно-професійного розвитку вчителі  ставлять перед собою завдання, як-от:

 теоретично опанувати проблему;

 розробити власний комплекс методичних заходів для реалізації визначених завдань;

 практично реалізувати пропозиції видання.

У будь-якому варіанті отримана інформація сприяє поповненню теоретичних знань та удосконалення власного досвіду кожного педагога.

 

Використання фахових видань під час планування роботи

Стратегічне планування допомагає зберегти означений концепцією напрям методичної роботи та дотримуватися його, а тактичне та оперативне планування мають бути досить гнучкими, щоб відтворювати заплановані зміни та процеси оновлення.

Зазвичай планування потребує досить значних затрат часу. З власного досвіду можемо стверджувати, що використання публікацій журналу «Початкова освіта» під час складання річного плану роботи навчального закладу дає змогу значно заощадити робочий час вчителя, адже по суті є складанням об’єкту з конструктора: всі необхідні деталі є у журналі. Залишається лише згідно з концепцією розвитку навчального закладу викласти їх відповідно до завдань колективу. У результаті і річний план якісний, і у вчителя  залишається більше часу для спілкування з дітьми і педагогами.

Слід зазначити, що надзвичайно зручними для планування роботи та реалізації запланованого є принципи комплектування інформації у журналі «Початкова освіта», зокрема:

 висвітлення системи роботи з певного питання;

 подача інформації тематичними блоками, що дає змогу всебічно висвітлити заявлену тему;

 відповідність тематики циклограмі діяльності методичної служби — інформація публікується саме тоді, коли вона є потрібною.

Саме у цьому журналі ми запозичили багато ідей для тактичного і оперативного планування.

Варто наголосити, що дуже важливою є зручна система навігації журналу «Початкова освіта», за якою потрібну інформацію можна знайти легко і швидко. А видрукувані річні картотеки цього журналу стали справжнім подарунком для вчителів початкових класів, які отримали готові картки з анотаціями усіх матеріалів журналу у зручному для зберігання у методичному кабінеті вигляді.

 

Отже, використання фахових періодичних видань як інструменту методичної роботи дає змогу отримувати якісну інформацію, оптимізувати методичну роботу і обмінюватися отриманим досвідом із колегами. Фахова підготовка вчителів, творчий пошук впровадження в навчальний процес

інноваційних технологій навчання, любов до дітей дають змогу вчителям

початкових класів успішно забезпечувати навчально-виховний процес.

Активніше пропагувати серед вчителів початкових класів міста власний творчий досвід з проблеми спільної роботи вчителів, батьків, що являється запорукою успішного навчання та виховання учнів.

Рис. 1 Схема, що відтворює змістове наповнення фахового видання

Журнал (назва)

Питання теорії

Виховання культури спілкування

Емоційно-оцінювальна лексика дітей молодшого шкільного віку

Формування елементів учбової діяльності у дітей молодшого шкільного віку

Практичний матеріал

План виховання культури спілкування:

 

ВСТАВКА:

Пам’ятка з підготовки презентації фахового видання

 визначити структуру видання та відобразити її наочно у вигляді схеми, моделі тощо

 визначити цільову аудиторію

 проаналізувати рубрики, тематику

 підготувати короткий огляд статей теоретичної спрямованості

 проаналізувати та підготувати огляд статей, що висвітлюють перспективний педагогічний досвід

 підготувати докладний виклад статті, що особливо сподобалася і є важливою для практичного використання

 

 

 

Додаток

Анкета для педагогів

 

Шановні педагоги, з метою підвищення ефективності роботи методичного кабінету й активного використання періодичних фахових видань у педагогічній роботі ми пропонуємо вам відповісти на запитання анкети.

 

1. Які фахові видання та видання педагогічної тематики Ви знаєте? (Назвати)____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Які фахові видання допомагають Вам у роботі? (Ранжувати за значимістю)

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

3. Коли останній раз Ви зверталися до фахових видань?______________________

__________________________________________________________________________

4. Яке з фахових видань, на Ваш погляд, найцікавіше і найкорисніше? Чому?____

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Які публікації з фахових видань Ви використовували у роботі з дітьми?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 березня 2019
Переглядів
579
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку