Виступ на педраді "Підсумки роботи вчителя математики за І семестр 2019-2020 н. р."

Про матеріал
Математика є обов’язковим навчальним предметом базової і повної загальної середньої освіти, зміст якого сприяє реалізації основних цілей чинного Державного стандарту. Курс математики у 2019-2020 н. р. повинен сприяти не лише розвитку математичної компетентності учнів, а й інших дев’яти компетентностей та завданням покладеним на математику для їх розвитку.
Перегляд файлу

Ночевчук М. В.

Підсумки роботи за І семестр 2019-2020 навчального року

Державний стандарт базової і повної середньої освіти  визначає значення математичної освіти для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві. В ньому зазначено: «…Якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально – економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів будови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей. Тобто від якості математичної підготовки залежить науковий, технічний, технологічний, економічний і оборонний потенціал держави.»                                                                                    Своїм обов’язком вважаю постійно враховувати зміну процесу навчання і організації уроку, виявляти резерви інтенсифікації навчального процесу на уроці математики, ураховуючи сучасні педагогічні теорії.                                          Математика є обов’язковим навчальним предметом базової і повної загальної середньої освіти, зміст якого сприяє реалізації основних цілей чинного Державного стандарту. Курс математики у 2019-2020 н. р. повинен сприяти не лише розвитку математичної компетентності учнів, а й інших дев’яти компетентностей та завданням покладеним на математику для їх розвитку.                                                                                                                                                                        Також  при викладанні математики значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях.                                                                                                                                                          Проводячи уроки, по мірі можливості, впроваджувала у навчання елементи STEM-освіти, тобто навчання через власні дослідження учнів. Особливістю зазначеної технології є формування уміння учня використовувати набуті знання не тільки у галузі математики, а й у інших споріднених предметах, що є необхідним фактором для формування важливих життєвих компетенцій.                                                                                                                 При викладанні математики у І семестрі , згідно рекомендацій, ставила  на перше місце очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (компоненти компетентностей та їх складники - знання, діяльність та цінності), а на друге - зміст навчального матеріалу, який необхідний для їх досягнення, значно більше уваги приділяти якості математичної освіти та проектному підходу. З метою формування стійкого рівня навченості з математики  більш активніше в систему навчання вводжу тестові технології.                            Уроки проводилися згідно календарно-тематичного планування відповідно до навчальної програми з математики.                                                        Основним орієнтиром для мене, як вчителя, у виконанні програми з математики у І семестрі  були зазначені у програмі очікувані результати. Цим підкреслюється те, що основною метою навчання є не самі знання і розв’язування всіх вправ підручника, а формування якісної предметної компетентності учнів, яка матиме застосування у різних життєвих ситуаціях.              Успішність учнів з математики (алгебри та геометрії) протягом І семестру має такі показники:                                                                                                                               У 5 класі якість знань  60 % високого рівня,  20% достатнього рівня,      20  % середнього.                                                                                                                                                       У 6 класі якість знань 100  % середнього рівня.                                                                        У 7 класі якість знань      % високого рівня,         % достатнього рівня,            %   середнього.                                                                                                                                                                         У 9 класі якість знань   75 % достатнього рівня,  25 %  середнього.

В порівнянні з даними на початку семестру (діагностичне оцінювання й не тільки), показники в деяких учнів підвищилися.                                                                                    Перед вивченням кожної нової  теми учні мають змогу ознайомитися з вимогами до даної теми за матеріалами стенду «Вимоги до рівня знань учнів».                                                                                                                                                                                      Кожен урок намагаюсь побудувати так, щоб учень на ньому був не пасивним спостерігачем, а активним помічником вчителя.               Під час вивчення кожної теми, де тільки дозволяє зміст матеріалу, пропоную учням практичні роботи: вимірювання на місцевості (висота дерева, відстань до наступної точки); експериментальні завдання на уроках геометрії (виміряти кути трикутника і знайти їх суму, встановити залежність між катетами і гіпотенузою прямокутного трикутника, обчислити відношення довжини кола до його діаметра); виконати доведення теореми за вказаним алгоритмом.                             На уроках використовувала такі прийоми й методи, щоб допомогти дітям набути навичок аналізу, узагальнення, оцінювання, порівняння, перевірки; стати більш самостійними, мислити критично, відповідально й творчо ставитися до отримуваної інформації (складання кластера або асоціативного куща, метод фактів, створення граф-схем з теми, метод аналізу конкретних ситуацій чи «Діаграма Ейлера-Вена», вправа «Асоціації», прийом «Логічне дерево» та «Фішбоун»,  …).                                                                                                                При проведенні уроків математики я використовую мультимедійні презентації. На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок – презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду.                                                          Сучасні засоби навчання мають суттєві переваги перед тими, що застосовувались раніше, оскільки розвиток технологій забезпечує нині можливість динамічного управління освітнім процесом.                                                        Саме тому певний час я працюю над темою «Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики». Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. Це можуть бути завдання з елементами дослідницької роботи або міні-дослідження по темі. При вивченні теми «Функція. Властивості функції» дев’ятикласникам було запропоноване  міні-дослідження. Представник кожної  міні групи вибирає почергово номер функції, графіки яких зображені на дошці. Кожна міні група обговорює, а потім описує властивості даної функції у зошитах та на дошці під відповідним графіком.                                                                                                                                                           Готуючись до уроку обов’язково знаходжу історичні факти та відомості, що доповнюють зміст підручника. Заохочую учнів до самостійної роботи з додатковою літературою, пошуку цікавих фактів з історії математики.                                                                                                                                                          Курс за вибором «Математичні смарагди», що вивчається у 5 класі, висвітлює питання, не опрацьовані в базовому курсі шкільної математики, та дає змогу учням поглибити та отримати додаткову інформацію з досягнень математичної науки.  На заняттях передбачено розв’язування цікавих задач і головоломок , паперових геометричних ігор тощо, при цьому акцент робиться на  вправах, що розвивають «геометричну спостережливість», інтуїцію , уяву учнів.                                                                                                                                                          Зміст факультативного курсу «Історія математики», що вивчається у 7 класі, органічно пов'язаний зі змістом основного навчального матеріалу шкільного курсу математики і водночас має самостійний характер; за допомогою історичних відомостей урізноманітнюється діяльність учнів, створюється умови для більш ґрунтовного і свідомого засвоєння математичних понять.                                                                                                                                             На протязі навчального року учні брали участь у різних предметних конкурсах та олімпіадах:                                                                                                  ● на освітньому проекті «На Урок»:                                                                                    - у ІV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з навчальних предметів:                            з математики: 14 учасників (2 (Кучер Д., Ковальчук Д.) – диплом І ступеня, 6 – диплом ІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня);                                                                      з фізики: 10 учасників (3 (Ковальчук Д., Новік Ю., Кубернштей Н.) – диплом І ступеня, І - диплом ІІ ступеня,  3 – диплом ІІІ ступеня);                                                        з основ здоров’я: 10 (4  – диплом ІІ ступеня, 2 – диплом ІІІ ступеня);

● Учні брали участь у шкільному та Ковальчук Діана  у районному етапі предметних олімпіад з математики.                                                                                                   Удосконалюючи свої знання з методики викладання математики, педагогіки, систематично опрацьовую методичні посібники, особливо багато цікавого та корисного черпаю з періодичної педагогічної преси:  електронний науково-методичний журнал «Житомирщина педагогічна», журнал  «Всеосвіта»,  газета «Математика» із серії «Шкільний світ», журнал «Математика в школі», «Математична газета» та інтернет-ресурсів.                                           Брала участь у шкільному МО вчителів-предметників основної школи як керівник,  а також провела   два засідання згідно плану.                                           Перше засідання було проведено у формі консультативного пункту на тему « Особливості організації освітнього процесу в 5-9 класах                             у 2019 – 2020 навчальному році».                                                                                                                Друге засідання було проведено у формі круглого столу на тему: «Забезпечення якісної освіти через вдосконалення   професіоналізму вчителів та усвідомлене навчання учнів».                                                                                    Для вчителів методичного обєднання провела відкритий урок з основ здоровя у 5 класі на тему: «Почуття і емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття.» з використанням комп’ютерної презентації.                                                                                                                                               Індивідуальні форми підвищення професіональної майстерності:                            - успішно завершила онлайн-курс на освітній платформі «EdEra» на тему «Академічна  доброчесність» ( листопад 2019);                                                                                    - успішно закінчила онлайн-курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (листопад 2019);                            C:\Users\User\Desktop\876h.PNG              C:\Users\User\Desktop\654.PNG              Про проходження всіх курсів маю відповідні сертифікати.

Була членом журі ІІ етапу (районного) олімпіади з математики.

Публікація матеріалів на сайтах.       На сайті «Шкільне життя» розміщено 3 власні  розробки уроків з геометрії та філфорди (угорські кросворди) з фізики для 7 класу.                            C:\Users\User\Desktop\мої роботи\2019 сертифікати\Сертифікат - Шкільне життя.jpg                           

Маю окрему особисту сторінку  на освітньому проекті «На Урок» (https://naurok.com.ua/profile/137780)  та  освітньому проекті «Всеосвіта»   (https://vseosvita.ua/user/id31877), де розміщую свої  власні авторські  матеріали з досвіду роботи (власні розробки уроків з математики та фізики, позакласних заходів, матеріали до уроків математики та фізики, методичні матеріали матеріали з досвіду роботи та розробки уроків), з якими ознайомлюються вчителі України. Зокрема, на сторінці проекту «На урок» розміщено 75 моїх матеріалів, які на сьогоднішній день мають 28515 переглядів, а найбільше переглядів 9144 має матеріал на тему «Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики». На сторінці проекту «Всеосвіта» розміщено 126 матеріалів, які мають 33063 перегляди.  За публікацію своїх авторських матеріалів маю грамоти та подяки від освітнього проекту «На Урок» та від освітнього проекту «Всеосвіта».                                                                                                                                            А також за кожен окремий матеріал сертифікати чи свідоцтва  від цих освітніх проектів.                                                                                                                                                          У вересні 2019 року взяла участь у конкурсі навчальних розробок акції «Шалений методичний місяць» ( додала 35 авторських розробок до розділу Бібліотека проекту) від освітнього проекту «Всеосвіта» і нагороджена дипломом.                            C:\Users\User\Desktop\мої роботи\2019 сертифікати\№ PB882672.jpg                                                                                                                                                         

У вересні, жовтні, листопаді та грудні 2019 року взяла участь у конкурсі навчальних розробок «Вчительська пятірка» ( додала по 5 авторських розробок до розділу Бібліотека проекту щомісячно) від освітнього проекту «На Урок» і нагороджена дипломами.                                                                                                                У рамках районного «Місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності» провела серед учнів 5-9 класів «Тестування знань з безпеки життєдіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів», виставку малюнків «Ми за безпечний рух» та перегляд відео «Безпечна поведінка в побутових умовах».                                                                                                                                            У ІІ семестрі навчального  року  продовжуватиму роботу по впровадженню елементів СТЕМ-освіти у освітній процес та реалізації наскрізних ліній, підвищуватиму свій професійний рівень та залучатиму учнів до різних конкурсів та олімпіад, а також більшу увагу буду звертати на практичні навички учнів ( зокрема, побудова висоти трикутника, вимірювання градусної міри даного кута, побудова точок за їх координатами. тощо).

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
3 січня
Переглядів
157
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку