Виступ на педраді вчителя 1 класу Нуш

Про матеріал
Виступ на педраді вчителя 1 класу Нуш Тема. Стимуляція пізнавальної діяльності учнів як засіб самореалізації і саморозвитку. Мета : розглянути шляхи формування і розвитку соціально зрілої та творчої здатної до самореалізації особистості через використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.
Перегляд файлу

Виступ  на педраді.

Тема. Стимуляція пізнавальної діяльності учнів як засіб  самореалізації і саморозвитку.

    І.  Стратегічна мета :

        розглянути шляхи формування і розвитку соціально зрілої та творчої здатної до самореалізації особистості через використання педагогічних технологій  у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.

І І.   Постановка проблеми.

      У сучасних  умовах  розвитку суспільства якісно по-новому розглядається проблема розвитку і викори-стання  людського  потенціалу. Постають більш високі вимоги до самостійності, ініціативи та конкуренто-здатності особистості. Значно посилився вплив люд-ського фактора на різні сторони сучасної дійсності.

       Як правило, рідні і близькі, які схилилися над колискою дитини, уловлюючи її перші рухи і реакцію на навколишній світ, пророкують немовляті велике майбутнє. Фантазія батьків у даній сфері не має меж. Тут, плідно висуваються гіпотези з приводу того хто знахо-диться перед ними. Швидше за все це майбутній великий (велика): учений; полководець; композитор; естрадний виконавець; спортсмен; фотомодель; підприємець; релігійний діяч і т.д. Але дані припущення залишаються тільки припущеннями, не більш того, тому поле реалізації особистості безмежне і передбачає дві крайності досягнутого  людиною  рівня самореалізації- це геніальність і бездарність, посередня і безпосере-дня особистість. 

ІІ.    Психолого-педагогічні основи самореалізації,     саморозвитку особистості.

     Самореалізація особистості

     Нові підходи до організації навчального процесу в сучасній школі мають забезпечити умови розвитку і самореалізації  кожної  особистості, її самоствердження, самовираз, саморозвиток. Пріоритетність цих напрямів визначено в Національній доктрині розвитку освіти України.

Спираючись на ці типології, на наше бачення спектру варіантів особистісного самоздійснення та на власне розуміння змісту досліджуваного процесу, пропонують  таку  класифікацію форм самореалізації особистості:

·     Самореалізація  адаптація (процес об’єктивації сутнісних сил, провідною метою якого є максимальне пристосування до оточуючого середовища);

·     Самореалізація –пізнання (діяльність з об’єктивації сутнісних сил, підпорядкована постійному розширенню та накопиченню знань про світ і про себе);

·     Самореалізація –виконання (втілення особистісних сутнісних сил із виробництвом об’єктів за матеріальним чи ідеальним взірцем);

·     Самореалізація –новаторство (форма особистісного самоздійснення, провідною метою якого виступає створення об’єкту, який раніше не існував);

  • Самореалізація  – гра (форма самореалізації, єдиною метою якої є сам процес об’єктивації сутнісних сил)

 

 

 

      Педагогічними та методичними основами процесу саморозвитку є:

        1.Утвердження в педагогічній теорії та шкільній практиці думки про учня як суб'єкта виховного процесу та ідеї про вирішальну роль власної активності в роботі над собою.

      2.  Відмова  від авторитаризму,  примітивізму  в навчально-виховній діяльності.  

      3.   Розуміння  педагогами особистісної неповторності учня, вивчення його індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей.  

      4.  Стимулювання  особистості підлітка до само-розвитку. Це можливо, за умови, коли зовнішні впливи і дії викликають у неї переживання внутрішніх супереч-ностей між  досягнутим і необхідним рівнем в оволодінні знаннями,  практичними  уміннями і навичками, способами  творчої  діяльності і сприяють формуванню відповідних  потреб.   Виділяємо такі способи створення педагогічних  умов, за яких в учнів виникає переживання внутрішніх  суперечностей і відбувається формування потребомотиваційної сфери:

 В навчанні:  

       - новизна матеріалу, який вивчається;

       - використання яскравих прикладів і фактів;

       - застосування евристично-пошукових та     дослідницьких прийомів навчальної роботи;

      - різноманітність методів оволодіння знаннями, практичними уміннями і навичками;

     - доцільний педагогічний контроль.

В системі позаурочної виховної роботи:

    - висока змістовність виховної діяльності;

    - різноманітність форм і постійне їх оновлення;

    - опора на самодіяльність і самостійність учнів;

    - розширення соціальне значущої діяльності і поза-   шкільних зв'язків;

    - романтична спрямованість, дискусійність, привабливість заходів,

     5. Сприяння розв'язанню внутрішніх суперечностей підлітка і задоволенню їх потреб. Коли це відбувається, особистість відчуває емоційне піднесення, що стимулює діяльність самоудосконалення. В протилежному випадку емоційна  напруга набуває негативного характеру, тонус діяльності значно знижується.

           Створення реальної можливості  самовираження ,  самоствердження та самореалізації кожного школяра засобом  включення  в різноманітну  корисну  діяль-ність  сприяє  адекватності самосприйняття й само-усвідомлення , стимулює особистість на постановку перед собою обґрунтованих завдань щодо самовдо-сконалення , на пред’явлення до себе більш серйозних і високих вимог .

           Завдання педагога полягає саме в тому , щоб , виходячи  з потреб самої дитини , зробити їх громадсько цінними .

         Послідовний цикл формування у школярів здатності до самореалізації містить три взаємопов’язані етапи: самоактуалізацію, самовизначення, самопрезентацію.    1.    Самоактуалізація

       -Виявлення потенційних можливостей і особистісних якостей

§  Включення до різних видів діяльності

§  Відстеження рівня сформованості ключових компетенцій

§  Аналіз і самоаналіз результатів діяльності

- Визначення шляхів самовдосконалення.

2    .Самовизначення

- Виявлення ставлення до навчання.

- Мотивація досягнення.

- Мотивація схвалення.

- Включення до конкретних видів діяльності.

- Відстеження результатів формування ключових компетенцій.

- Аналіз і самоаналіз досягнень учнів.

- Визначення шляхів оприлюднення (презентації) досягнень.

3.    Самопрезентація

- Визначення життєвих планів (ставлення до особис-тісного зростання, рівень важливості знань, вибір професії)

- Участь у презентаціях власних досягнень

- Аналіз і самоаналіз реалізованості у вибраних видах діяльності.

- Відстеження рівня готовності до самореалізації

     . Ключовим тут є момент цілеспрямування. На нашу думку, особистість починається з власної постановки мети і відповідального переживання цього  явища.

    Якщо мета не зовнішньо задана, то вона завжди моя (особистісна), завжди породжуюча (креативна) і така, що реалізує особистість і, водночас, розвиває, "вирощує" її: таким чином, особистісна дія - це і є, власне, самореалізуюча і саморозвиваюча  дія.

Учні вчаться, пізнають, творять - кожен по-своєму, а ми створюємо умови для цього, залежно від їх потреб, допомагаємо їм і підтримуємо. 

     В зміст педагогічної підтримки творчості,  входять:

 -- сприяння школяреві у створенні адекватного і цілісного образу світу, розумінні себе в цьому світі і в «пред'явленні себе собі»;

- вибір реальних творчих завдань і зміни себе у світі, своїх відносин зі світом за допомогою творчості (цілепокладання як поетапне планування бажаного результату);

 - побудова гармонійних взаємин з людьми;

- формування особистісно-значущих смислів і цінностей.

               

ІІІ. Освітні технології, що сприяють розвитку інтелекту , самовдосконаленню  та самореалізації особистості.

Гуманістичне навчання як засіб розвитку інтелекту , самовдосконалення  та самореалізації учнів в межах соціокультурних і моральних цінностей здійснюється за допомогою  системного технологічного підходу . Розкриємо його суть.

1.Освітні технології  особистісно  діяльнісного спрямування  

 ( сучасна освітня форма, яка передбачає всебічне викори-стання досвіду навчальної діяльності  учня на всіх етапах  уроку):

- програмоване навчання 

 - передбачає кероване засвоєння програмного матеріалу шляхом використання навчальних пристроїв ( програмного підручника . відео тренажера тощо). Навчальний матеріал подається в певній логічній послідовності , представ-леній  порівняно невеликими порціями навчальної інформації ( «кадри» , «файли», «кроки»).

     Форма подачі передбачає використання всіх інформативних засобів ( кодів) : словесного , числового, графічного , символічного.

М- технологія повного засвоєння знань -  передбачає опанування навчального матеріалу  в індивідуально прийнятному темпі

.

2.Групові технології ( технології навчання ,у яких домінує групова форма  організації  пізнавальної діяльності учнів ).    Однорівнева ( гомогенна) об’єднує учнів з  близькими рівнями навчальних досягнень .

        1. Використовується прийом поабзацного опрацювання тексту та розв’язування завдань ( кожний навчає кожного).              3. Організовується навчання учнів у парах  змінного складу шляхом спілкування .

4. Ця технологія реалізує підхід від групового способу навчання до колективної взаємодії учнів ;

- адаптивна система навчання  -  організація навчального процесу відповідно  до індивідуальних особливостей учнів .     Концептуальна основа -  активна самостійна діяльність учнів , яка ведеться за новою моделлю організації навчання на уроці .

5.Технології інтерактивного навчання  -

      ці технології створюють комфортні  умови навчання  , за яких кожен учень відчуває свою успішність , інтелектуальну спроможність.

         В основі їх лежить принцип особистісно  орієнтованого навчання , безпосередньої участі  кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем ( «метод прогно-зування», «метод відсіювання», «метод узагальнення ідей», «мозковий штурм» , «карусель», «п’ять слів – три слова», «мозковий штурм з використанням конвертів», «лист до себе», «кути»)

6.Технології  дидактичного конструювання ( загальною рисою всіх прийомів , розроблених японськими дослідниками в співпраці з учителем є те , що вони  розраховані на викори-стання імітаційного моделювання в тій чи іншій  його формі ) :

       7.Технології школи життєтворчості ( спрямовані на гарантоване  досягнення  життєвих ,  соціальних та освітніх результатів).

а)освітні технології :

- технологія проектної навчальної діяльності;

- технологія дистанційного навчання;

- інформаційні освітні технології;

- технологія самоосвіти;

- технологія освітніх кейсів та порт фоліо;

- технологія соціальної практики;

- технологія життєвої практики.

б)соціальні технології :

- технологія соціальної реабілітації;

- технологія соціального проектування;

- технологія соціального діагностування і моніторингу;

- технологія культурно-дозвіллєвої роботи.

в) психолого-педагогічні технології :

- профорієнтації та професійного самовизначення;

- розвитку життєтворчих компетентностей;

- становлення індивідуально-особистісної життєтворчості;

- супроводу життєвого проекту учня.

г) індивідуально-особистісні технології :

- технологія життєтворчого проектування особистості;

- технологія життєздійснення;

- технологія кризового життєвого проектування та само реабілітації;

- технологія самоорганізації.

       У процесі вивчення питання самореалізації учня під час навчально-виховної діяльності  ми зробили добірку технологічних засобів і прийомів розвитку інтелекту, самовдосконалення та самореалізації школярів.

    1. Інтелект: -«Синтез думок»

(розвиток інтересу до вивченої теми;     розвиток креативності; пошук та виявлення нових оригінальних розв’язків );

-«Генератори – критики»

 (для активізації самостійної роботи учнів );

-«Урок - майстерня»

(навчання вмінь виписувати проблеми, творчо шукати відповіді;

розвиток креативних умінь;

 виховання впевненості у своїх власних здібностях);

-«Метод прес»

(навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній та стислій формі, переконувати інших);

-«Дерево рішень»

(допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень);

-«Симуляції або імітаційні ігри»(

,імітують будь-які явища навколишньої дійсності; розвивають увагу та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вмінь розв’язувати проблеми).

Самовдосконалення:

-  «Відгадай до кого говоримо»

      (розвиток упевненості у собі; вироблення навичок певної     поведінки в різних ситуаціях);

-  «Атака думок»

( розв’язування наукової чи навчальної проблеми за допомогою об'єднання творчих думок учнів, створення «колективного мозку»;

розвиток креативності дітей; виховання співпраці, законослухняності);

-  «Прийом вільних асоціацій»

(для розслаблення, очищення від сторонніх думок);

-  «Аналіз ситуації»

(учні засвоюють матеріал,аналізуючи певні ситуації,випадки з життя: правові, історичні,  моральні,-у яких зіштовхуються життєві погляди, позиції);

-  «Тиха відповідь з місця»

(перевірка знань у комфортних умовах, зняття напруги,страху перед усною доповіддю).

Самореалізація:

-  «Дискусія», «Телевізійне ток-шоу »

(набуття учнями навичок публічних виступів і вмінь вести дискусії,обстоювати власну позицію, формування громадянської позиції);

-   «Ланцюжок»

( відпрацювання вмінь,формування вмінь співпраці;  розвиток згуртованості колективу);                        

  - «Крісло автора»

(моделювання суспільного слухання за допомогою імітаційної гри; 

учні одержують практичний досвід у визначенні та поясненні ідей, інтересів і цінностей, пов’язаних  з предметом слухання);

-  «Неперервна шкала думок»

(розвиток в учнів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку).     

 

                      

           

 

 

 

 

 

У прооцесі навчання учні під керівництвом учителя здобувають нові для них знання. Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу.

       Отже уроки доцільно будувати так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми однокласниками та з учителем. Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний  заклад  освіти  «Середня загальноосвітня школа  №97

імені П. І. Шкідченка»  ДМР

49128, м. Дніпро, вул. Велика Діївська,42

 

Виступ на педраді вчителя 1 класу Нуш

Результат пошуку зображень за запитом "ПЕДРАДА Оформлення  титулки  ВИСТУПу"Тема.  Стимуляція  пізнавальної  діяльності  учнів як  засіб  самореалізації  і саморозвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                Вельможко  Людмила  Петрівна

Посада:  учитель  початкових  класів.

« старший учитель»

 

docx
Додано
29 грудня 2019
Переглядів
317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку