Методичні рекомендації "Впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури"

Про матеріал

В методичній розробці розкриваються теоретичні основи використання здоров'язберігаючих технологій, а також їх практичне застосування на уроках української мови та літератури.

Рекомендовано для використання в роботі вчителями української мови та літератури.

Перегляд файлу

 

КЗО  « Навчально – реабілітаційний  центр «Мрія»

Дніпропетровської  обласної  ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кам’янське

2017-2018 н. р.

 

Упорядник:          Гапощенко Олена Іванівна, вчитель української мови та     

                              літератури, вчитель вищої  категорії, «вчитель-методист».

 

Рецензенти:        Шевель  Тетяна  Іванівна, директор  КЗО «Навчально – реабілітаційний центр «Мрія» Дніпропетровської  обласної  ради», вчитель  вищої  категорії,  «вчитель – методист», відмінник освіти України.

 

      Голуб  Лариса  Володимирівна, заступник  директора  з

 навчально – виховної роботи  КЗО «Навчально – реабілітаційний  центр «Мрія» Дніпропетровської  обласної  ради», вчитель  вищої  категорії,  «вчитель – методист», відмінник освіти України.

 

 

В методичній розробці розкриваються теоретичні основи використання здоров’язберігаючих технологій, а також їх практичне застосування на уроках української мови та літератури.

Рекомендовано для використання в роботі вчителями української мови та літератури.

 

Методичні рекомендації схвалені  на  засіданні  методичного  об’єднання  вчителів –предметників   КЗО «Навчально – реабілітаційний  центр «Мрія» Дніпропетровської  обласної  ради» .

Протокол № 3 від 20.12.2017 року.

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………....……....4

1. Теоретичні аспекти застосування здоров’язберігаючих

    технологій на  уроках української мови та літератури………………..….…6

      2. Види оздоровчої діяльності на уроках української

          мови та літератури….........………………………………………….……10

а) Дихальна гімнастика та фізхвилинка…………….……………….…..…….10

б) Пальчикова гімнастика……………………………...…………….……...….10

в) Звукова гімнастика………………………………..…..………………..…….10

г) Психогімнастика………………………………….…………………...……..11

ґ) Кольоротерапія………………………………….…………………..…….….11

д) Казкотерапія…………………………………….……………………...…….12

е) Прислів’я та приказки……………………………..…………...……………13

   Висновки………….……………….…………………………………..…………14

   Список використаних джерел

   Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка.

Сьогодні, як ніколи, актуальними в світі є дві проблеми: здоров’я нашої планети і здоров’я людей, що живуть на ній. Здоров’я школярів – це політика, у якій закладається майбутнє країни, тому основними завданнями здоров’язберігаючої діяльності школи є такі: створення здоров’язберігаючих умов організації навчально-виховного процесу, формування у школярів, їх батьків та педагогів відповідального ставлення до здорового способу життя.

Здоров’я та навчання взаємопов’язані й взаємозумовлені: чим міцніше здоров’я дитини, тим продуктивнішим є навчання.

Кожна навчальна дисципліна в школі має великі потенційні можливості для впровадження здоров’яформуючих освітніх технологій. На уроках української мови, літератури, як і на інших уроках, розкриваються особливості взаємовпливу індивідуального людського та суспільного здоров’я.

Кожний учитель на своїх уроках має можливість творчо підійти до використання текстів для читання, диктантів, розробки завдань, творчих робіт з проблем культури здоров’я.

Використання на уроках прислів’їв, приказок, диктантів сприятиме розвитку логічного мислення школярів та розширенню їх словникового запасу.

Використання подібних завдань на уроках сприяє мотивації учнів на ведення здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Однією з найважливіших функцій освіти на сучасному етапі розвитку нашого суспільства є збереження і зміцнення здоров’я школярів. Формування компетентної особистості, здатної до здорового способу життя, корисної суспільству – соціальне замовлення держави, зумовлене часом.

Напрямки державної політики в галузі виховання здорового способу життя сформульовані у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» і є одним з пріоритетних завдань загальної середньої школи.

Конституція України (ст. 49  ) визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей.

Головними завданнями спеціальної школи є формування особистості, яка здатна займатися самовихованням та самоосвітою, вміє знайти власне місце в суспільстві та реалізувати свої здібності. Досягнення цього результату вимагає створення в школі умов, необхідних для збереження і зміцнення здоров’я учнів з особливими освітніми потребами.

Щоб адаптувати дитину до мінливого життя в соціумі, варто створити такі умови, які допоможуть їй осмислити своє життя, усвідомити цінність власного здоров’я, що є необхідною умовою для майбутнього вирішення щоденних життєвих завдань та проблем. Тому виникає необхідність у розробленні технологій, що полегшують, по змозі, формування нових знань, зберігаючи при цьому здоров’я учнів.

Серед освітніх технологій значне місце відводиться здоров’язберігаючим технологіям. Мета їх – забезпечити дитині можливість збереження здоров’я під час навчання у школі, сформувати в неї необхідні знання, уміння та навички  щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання у повсякденному житті.

В.О. Сухомлинський писав: «Турбота про здоров’я людини, тим більше здоров’я дитини – це, перш за все, турбота про гармонію всіх фізичних, духовних сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості».

Такий підхід допоможе вирішити основну мету навчання української мови і літератури, що полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно, доцільно користуватися засобами рідної мови, свідомо прагне до її вивчення, володіє мовною системою, як основою для формування мовних умінь і навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретичні аспекти застосування здоров’язберігаючих технологій

на  уроках української мови та літератури

 

У повсякденній гонитві за показниками якості освіти, у намаганні досконало формувати кожну з ключових компетентностей ми забуваємо про здоров’я тих, хто є основним учасником навчально-виховного процесі.

Основним завданням вчителя української мови та літератури на уроці є зняття емоційної напруги, попередження фізичної і психологічної втомлюваності учнів, створення комфортних умов для активізації мовленнєвої діяльності.

З цією метою для досягнення освітнього результату в навчанні, вихованні та розвитку особистості використовую на своїх уроках здоров’язберігаючі технології.

Впровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її подання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів. Намагаюсь планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності, групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування, проведення ігор та ігрових ситуацій,  нестандартних уроків, інтегрованих уроків.

З метою вирішення проблеми мотивації до вивчення теми уроку, формування комунікативних навичок учнів впроваджую фронтальне взаємоопитування – методом «Мікрофон»: передаючи один одному уявний мікрофон, учні відповідають на питання вчителя за темою. Проведення цього етапу уроку має свої варіанти: використання ігрових технологій , сигнальних карток, плескання в долоні, підняття рук.

Лише увага до кожної індивідуальності, вдумливе ставлення до позитивних і негативних рис, недоліків кожної дитини можуть забезпечити успіх у навчанні й вихованні. Саме тому під час проведення основної частини уроку комплексно використовую особистісно орієнтовані технології: технології проектної діяльності, диференційованого навчання, технологію співпраці. Враховуючи при цьому, що другий етап уроку характеризується максимальною працездатністю учнів проте через 15 хвилин  продуктивної творчої роботи настає м’язова втомлюваність, тому обов’язковим є забезпечення  рухової активності школярів.

Так, під час словникової роботи або коментованого письма, виконання вправ на дошці, складання таблиці, плану твору, переказу використовую «ланцюжок», коли діти по черзі виходять до дошки, записують слово або речення, пояснюють їх. Таким чином, учні здійснюють рухи під час напруженої роботи на уроці, попереджують м’язову втомлюваність.

Зниженню працездатності школярів протягом уроку сприяє і його різноманітність.

Тому доцільно чергую різні види навчальної діяльності: опитування, письмо, читання, слухання, розповідь, робота з наочними, мультимедійними посібниками, розв’язання проблемних ситуацій, практична робота тощо. Разом з тим пам’ятаю, що дуже часта зміна однієї діяльності на іншу вимагає від учнів додаткових адаптаційних зусиль, що також сприяє втомлюваності. Тому чергую види викладання навчального матеріалу: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійну роботу тощо.

Для розвитку пізнавальної активності, створення ситуації спілкування, вирішення інших навчальних та виховних завдань застосовую відеоматеріали, наочність.

Розв’язати поставлені завдання щодо здоров’язбереження на уроках української мови допомагає реалізація соціокультурної змістової лінії чинної програми, що здійснюється через підбір лексичного матеріалу до уроку, добір текстів для переказів, диктантів, аудіювання та читання мовчки.

З метою формування здоров’язберігаючої компетентності використовую тексти, що містять відомості про основні ознаки здоров’я і складові здорового способу життя, ознаки і способи профілактики інфекційних захворювань, нещасних випадків, отруєнь, СНІДу, пропагують спорт, його види. Відповідно до них підбираються мовні завдання (випишіть, здійсніть розбір, співставте, дослідіть). Під час проведення словникових диктантів діти укладають «методичний словничок», з’ясовують значення незрозумілих слів.

Незмінним матеріалом є прислів’я, приказки, фразеологізми про здоров’я і цінність життя, на основі яких можна проводити різні мовні операції: накреслити схему речення, пояснити розділові знаки чи правопис окремих слів, розвивати усне мовлення, з’ясовуючи чому вчать дані народні вислови і яке їх виховне значення.

Ефективним є складання діалогів (з наголошуванням того, що правильне спілкування забезпечує людині добрий настрій) на різні теми, пов’язані з життєвими ситуаціями на тему здоров’я : «Виклик швидкої», «В аптеці», «В реєстратурі  лікарні».

Згадані форми роботи підвищують інтерес до навчання, допомагають вчителеві встановити відносини довіри  з учнями, максимально використати індивідуальні особливості й здібності учнів для підвищення результативності їх навчання.

Активне використання дидактичних ігор на уроках мови дає змогу формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до предмета вивчення, сприяє вияву їх творчих здібностей, нівелює негативне ставлення до об’єктивної складової навчальної діяльності, спонукає до активного включення у навчальний процес.

Залучають дітей до активного засвоєння української мови ігри: «Розгадай ребус», «Плутанина», «Закінчи речення», «Підкажи слівце», «Розсипані склади», «Загадкова торбинка». Навчальні ігри досягають своєї мети непомітно для учня.

Ми з вами живемо в епоху  комп’ютерних технологій і просто повинні скористатися цим. Можливість надати інформацію в незвичайній формі надає використання засобів мультимедіа. Це презентації Power Point,  відеоролики. За допомогою цих засобів можна надати саму різну інформацію, текст, звук, зображення.

Використання наочності є необхідною умовою проведення уроку в спеціальній школі.

Роздатковий матеріал сприяє диференційованому навчанню (картки з сюжетними та предметними малюнками, із завданнями у супроводі текстового матеріалу до змісту малюнка, зі схемою умови вправи, тощо).

Таким чином, проведений урок зі здоров’язберігаючими технологіями допомагає постійно підтримувати високий рівень працездатності, швидко відновлювати цей рівень за рахунок внутрішніх резервів організму, зберігати внутрішній спокій або емоційну стійкість, а також відновлювати душевну рівновагу після стресових ситуацій, показувати дітям, що життя - це – чудово, викликати у них позитивну самооцінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Види оздоровчої діяльності на уроках української мови та 

           літератури.

Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка

Оздоровчі хвилинки під час уроків української мови та літератури повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи.

 

Пальчикова гімнастика

Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М. Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини.

Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки.

 

Звукова гімнастика

Звуковою гімнастикою називають проголошення різних звуків, строго певним способом. Такі вправи дуже корисні для всіх дітей При вимові цих самих спеціальних звуків  голосові зв’язки починають вібрувати і ця вібрація спочатку передається на дихальні шляхи і легені, а від них уже на грудну клітку.

Звукова гімнастика повинна робитися за суворо визначеними правилами, в залежності від мети, поставленої перед нею. При різних захворюваннях дихальних шляхів і звуки треба вимовляти по-різному, наприклад, при астматичному бронхіті та бронхіальній астмі — дзижчать, шиплячі і гарчали звуки вимовляються голосно і енергійно, а при хронічному бронхіті — все ті ж звуки, але їх звучання повинне стати м’яким, тихим (можна вимовляти їх навіть пошепки), заспокійливим. Дихальні вправи у поєднанні з вимовлянням звуків підвищують емоційний тонус усього організму дитини.

Для автоматизації звуків у словах та реченнях дуже корисно використовувати віршовані чистомовки та скоромовки з певними проблемними звуками.

 

Психогімнастика

Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Більшість психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв.

У таких іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість, витримку, а також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор, де потрібно зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).

 

Кольоротерапія

Із самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду.

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленого кольору.

Також колір може передавати риси характеру та стан:

- темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в спокої, самоаналіз;

- зелений – рівновага, незалежність, впертість, прагнення до безпеки;

- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ, агресія (якщо красного забагато), підвищена збудженість, активність;

- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм;

- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість;

- коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, часто неприємні емоції;

- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах;

- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого, що тривожить.

Казкотерапія

Одним з видів проведення уроку української мови та літератури є впровадження здоров’язбережувальних технологій - казкотерапія, головна спрямованість якої збереження психічної, духовної та соціальної складових здоров’я, маючи на меті формування Я-концепції особистості, усвідомлення нею своєї значимості та відчуття гармонії із навколишнім світом, що позитивно впливає на загальний розвиток дитини.

Казкотерапія — це лікування казками. Знання з давніх-давен пере¬давалися через історії, казки, легенди, міфи. Через ці твори ми пізнаємо себе, вивчаємо навколишній світ, і вони, безперечно, лікують.

Групова діяльність на уроках «Казкотерапії» сприяє підвищенню успішності учнів класу, вирішує багато виховних і розвивальних задач.

. Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, авторські, сучасні, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософські казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, або колективно разом із дітьми. Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, живе разом із ним, вчиться на його помилках. Тобто людина з раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе різні ролі: поганих та добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та багачів .

 

Прислів’я і приказки.

До неоціненних коштовностей фольклору будь-якого народу, а відтак і українського, належать прислів'я та приказки — короткі влучні вислови, які образно та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь предків. Вони є узагальненою пам’яттю народу та результатом його спостережень над життям і явищами природи, що дає змогу молодому поколінню формулювати погляди на етику, мораль, історію й політику.

У своїй сумі прислів'я та приказки становлять начебто звід правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, — словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого народу, чия невичерпна талановитість, високе естетичне чуття й гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками. Різкої межі між прислів'ями та приказками не існує, а основна відмінність полягає насамперед у тому, що прислів'я є більш розгорнутими, ніж приказки.

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Сучасний освітній процес характеризується широким впровадженням здоров’язберігаючих технологій. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в розвитку освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.

Впровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від вчителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів на уроках, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня.

Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають зміни видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності, групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків. Учитель повинен працювати так, щоб навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у школі не завдавало збитку їх здоров’ю , не знижувало рівня мотивації навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Збірка «Народ скаже, як зав’яже» українські народні прислів’я, приказки, загадки, скоромовки. Н.С. Шумада, К., Веселка, 1985р.
 2. Кидисюк Н.П. збірник диктантів з української мови, 1-4 класи, «Ранок», 2013р.
 3. Красько О. Здоров’язберегаючі технології у спеціальній школі, газета «Дефектолог», №6,2012р.
 4. Лисенко О., Левченко С. Твоє здоров’я сьогодні – твоє майбутнє завтра. Газета «Дефектолог», №9,2012р.
 5. Плющова Л.Д. «Дидактичний матеріал для логопедичних занять з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку., «Основа» 2007р.
 6. Прищепа К.С., Вашуленко В.Ф., Збірник диктантів з української мови для 1-3 класів, К.,Радянська школа, 1984р.
 7. Рудас Т.П. Формування здоров’язбережувальної компетентності особливих учнів, газета «Дитина з особливими потребами», №3,2017р.
 8. Інтернет ресурси:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

             Фізкультхвилинки

 

 1.     Часу гаяти не варто,

      Всі виходимо за парти.

      Сонце, діти, вже високо,

Всі вдихаємо глибоко.

Руки разом опускаєм

І глибоко видихаєм.

Руки вже за головою,

Тож дивись перед собою.

Виправляємо хребет,

Лікті зводимо вперед.

Мов метелики, злітаєм,

Крильця зводим – розправляєм.

Тепер на поясі руки тримати:

Будем вставати та присідати.

Встати – присісти, встати – присісти,

Як перед грою всі футболісти.

 

 1. Слухати ми перестали,

І тепер всі дружно встали,

Будем ми відпочивати,

Нумо вправу починати.

Руки вгору, руки вниз

І легесенько прогнись.

Покрутились, повертілись,

На хвилинку зупинились.

Раз, присіли, другий встали,

Всі за парти посідали.

 1. Ви втомились?

Саме час – дружно відпочити

І знайому фізхвилинку

в гості запросити.

Ми писали, ми трудились

Наші пальчики втомились.

А щоб далі нам писати

Треба пальці розім’яти.

Руки кілька раз тряхнемо

І писати знов почнемо.

Відпочивши дружно враз

Приступив до праці клас.

 1. Руки вгору. Руки вниз –

На сусіда не дивись.

Раз-подивимось угору,

Два-нахилимось додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкнетеся підлоги.

Щоб ногам роботу дати,

Будем низько присідати.

Раз-два, раз-два,

Будем низько присідати.

Вище руки підніміть,

Ширше в боки розведіть.

Сплесніть,діти, раз і раз –

За роботу! Все! Гаразд!

 1. Один-два – руки вгору,

Три-чотири – руки вниз,

Ми не знаємо про втому,

Сила в спорті – наш девіз!

 1. Всі з-за парти піднялися,

Руки вгору й потяглися!

Вправо-вліво нахилились,

У віконце подивились,

Пострибали, пострибали

І за парти посідали.

 1. Всі ми, діти вже втомились,

Бо на славу потрудились.

А щоб краще нам навчатись,

Треба сили набиратись.

Часу гаяти не варто,

Руки покладем на парти.

Сонце, діти, високо,

Всі вдихаємо глибоко.

Руки дружно опускаєм

І тихенько видихаєм.

Інші вправи для дітей:

Руки ставим до плечей,

Руки вгору – почергово-

Вправи зробимо чудово.

Руки чітко підіймаєм,

Пальці вгору розпускаєм.

Виправляємо хребет, руки зводимо вперед.

 1. У володарки Зими

Трішечки замерзли ми.

Грудень каже : «Пострибай!»

Січень просить: «Присідай!»

Встали-сіли, встали –сіли,

Розігріли наше тіло.

Лютий місяць нагадав:

Час нам братися до справ.

Сіли, діти, всі гарненько,

Спинки держимо рівненько.

Книги відкриваємо –

Знання здобуваємо.

 1. Сильний вітер до землі

Гне дерева молоді.

А вони ростуть, міцніють

Вгору тягнуться, радіють.

 1.  Руки в сторони та вгору –

На носочки піднялись.

Підніми голівку вгору –

Й на долоньки подивись.

Присідати ми почнемо,

Добре ноги розімнемо.

Раз-присіли, руки прямо.

Встали – знову все так само.

Повертаємося вправно,

Все виконуємо гарно.

Вліво-вправо повернулись

І сусіду посміхнулись.

 1.  Встаньте, діти, посміхніться.

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться,

Веретеном покрутіться.

Раз, присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

 1.  Трава низенька-низенька,

Дерева високі-високі,

Вітер дерева гойдає, гойдає,

Птахи летять, відлітають,

А діти тихенько за парти сідають.

 1. Із-за парт ми піднялись,

     Всі добряче потяглись.

Гарно спинки всі прогнули

І про втому геть забули.

Пальці всі в замок закрили

Й стисли їх мерщій щосили.

А тепер присіли – раз!

Фізкультпауза у нас.

Піднялись і пострибали,

Мов сніжинки покружляли.

Сіли рівно – і до праці.

Хай не стомлюються пальці.

 1.  Щоб ніколи не хворіти,

Треба вправи вам робити.

Із-за парт швиденько встали,

Спинки гарно розрівняли,

На носочки піднялись

І до сонця потяглись.

Руки разом опустили

І швидесенько присіли.

Потім встали, руки в боки,

Всі красиво робим кроки.

Назад-вперед прогнулись добре.

Не будем мати ми хвороби.

 1. Коли здорові.

Цвіт із липи ми зривали,

У торбиночку складали,

А зимою чай варили

І ніколи не хворіли.

Ви здорові всі малята, то почнемо танцювати.

 1. Ми по вулиці ідем,

      Гарно всі себе ведем.

Ось і «зебра», зупинись.

Вліво, вправо подивись.

Вільно скрізь, машин нема.

Йду по «зебрі» прямо я.

До театру ми прийшли,

Тихо в зал усі зайшли,

Зайняли свої місця.

Почалась вистава ця.

 1. Всі ми дружно по розпорядку

Щодня виконуєм зарядку.

Зранку встали, розчесались,

Один з одним привітались.

Ну, а потім гарно вмились,

На сусіда подивились.

М’язи шиї розтягнули (4 рази),

руки до підлоги нагнули (4 рази).

Потім руки вгору підняли,

Щось там з дерева зняли

(яблуко чи грушку, може

Смачну пампушку)…

Присіли, встали, потягнулись

І знов один одному всміхнулись.

 

 

 

 

 

 

Дихальні вправи.

 

«Кульки»

 1. Надути щоки. Повільно, плавно випускати повітря через губи, витягнуті вперед.
 2.                                                 «Хом’як»

Поперемінно надувати щоки.

 1.                                                 «Футбол»

Губи витягнуті вперед. Здувати ватну чи пінопластову кульку на протилежний край столу.

Слідкувати, щоб видихувальний струмінь повітря був цілеспрямованим, а щоки не надувались.

 1.                                         «Повітряна кулька»

Надувати повітряні кульки. Дитина набирає повітря через ніс і повільно з достатньою силою видихує його через рот в отвір кульки.

 1.                                           «Зігріємо ручки»

Зліпити уявну снігову бабу, а потім дихати у долоні, вимовляючи звук «х-х-х», ніби зігріваючи їх.

 1.                                              «Задуй свічку»

Дитина набирає повітря через ніс і з достатньою силою дмухає на уявну свічку (через рот).

 1.                                                «Сніжинка»

Для виконання цієї вправи потрібно вирізати з паперу сніжинку, покласти дитині на долоньку і губами складеними в дудочку, здути її з долоні на підлогу.

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика

 

 1. Доброго ранку, сонце привітне!

Доброго ранку, небо блакитне!

Доброго ранку, у небі пташки!

Доброго ранку, маленькі дубки!

Я вас вітаю, люблю, пізнаю,

Бо живемо ми в одному краю!

 1. Доброго ранку, сонце привітне!

Доброго ранку, небо блакитне!

Доброго ранку, у небі пташки!

Доброго ранку, тобі і мені!

 1. «Сонечко»

Прилетіло сонечко

(поставити руки на стіл долонями від себе, загинати почергово пальчики)

На мою долонечку –

(показати долоні, потягнути)

Крильця червоненькі,

Цяточки чорненькі.

(натиснути кожним пальчиком на стіл)

По всіх пальчиках ходило,

(«походити» пальчиками по столу)

З мізинчика полетіло.

(показати мізинчики)

 1. «Вітер»

Налетів з-за лісу вітер.

(помахати руками до себе)

Та сердитий та рвучкий.

Покрутив в садку нам квіти,

(кругові рухи кулачками)

Розгойдав усі гілки

(руки вгору, похитати зі сторони в сторону)

У вікно, у двері грюкнув,

(поплескати у долоні).

Розстелив по хаті дим,

(показати пальчиками.

Впав на шлях і мчить на луки

(руки покласти долонями вниз)

Я наввипередки з ним.

(постукати пальчиками по столу)

 1. «Квіти»

Прокидаються квітки,

Розпускають пелюстки.

Вітерець дихнув легенько,

Пелюстки гойднув тихенько.

Сутеніє. І квітки

Закривають пелюстки.

Тихо засинають,

Голівками гойдають.

 1. «Пальчики сплять»

Оцей пальчик хоче спати,

А цей почав засинати,

Оцей пальчик задрімав,

А оцей вже міцно спав.

Тихо, тихо, не шуміть,

Пальчиків не розбудіть!

 1. «Нумо, братці!»

Нумо, братці, за роботу!

Покажіть свою охоту!

Тобі-дрова рубати,

Тобі-печі топити,

(згинають пальці правої руки у кулачок, а потім розгинають почергово, починаючи з великого)

Тобі-воду носити,

Тобі-тісто місити,

А тобі – обід варити.

(лівою рукою розгинають почергово пальці правої, починаючи з великого).

 1. Червонесенькі квітки.

Червонесенькі квітки

Розтулили пелюстки.

Вітер легко дише –

Квіточки колише.

Червонесенькі квітки

Постуляли пелюстки.

Тихо засинають,

голівки стуляють.

 1. Сьогодні малята

Копають грядки,

Уперше в житті

Вони садять квітки:

Крокіс, чорнобривці,

Нагідки. Розмай –

Квітуй-розквітай,

Наш улюблений край!

 1.    «Зима»

Раз, два, три, чотири, п’ять,

Ми у двір пішли гуляти.

Бабу снігові ліпили,

Пташок крихтами годували,

З гірки ми потім каталися

А ще в снігу валялися.

Всі в снігу додому прийшли,

З’їли суп і спати лягли!

 1. Добрий день, сонечко ясне!

Добрий день, небо й земля!

Добрий день, пташко співуча!

Добрий день, Україно моя!

 1. Доброго ранку, сонце привітне!

Доброго ранку, небо блакитне!

Доброго ранку, у небі пташки!

Доброго ранку, маленькі дубки!

Я вас вітаю, люблю, пізнаю,

Бо ми живемо в одному краю!

(Доброго ранку, добрії люди!

Всіх вас вітаєм і всіх вас ми любим!)

 1.  Доброго ранку, трави росисті,

Доброго ранку, квіти барвисті!

Доброго ранку, сонечко ясне,

Доброго ранку, світе прекрасний!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастика для очей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислів'я і приказки про здоров'я

 

*Без здоров'я немає щастя.

*Доки здоров'я служить, то людина не тужить.

*Було б здоров'я, а все інше наживемо.

*У кого що болить, той про те й гомонить.

*Хворому і мед гіркий.

*Здоров’я нівроку, аби не муляло збоку.

*Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий.

*Доки здоров'я служить, то чоловік не тужить.

*Здоров’я не купиш, хвороби не продаси.

*Здоровий не знає, який він багатий.

*Здоров’я всьому голова.

*Немає друга вірнішого за здоров’я.

*Бережи сукню знову, а здоров'я змолоду.

*Хвороба шукає жирну їжу.

*В дім, куди не заглядає сонце, загляне лікар.

*Їж часник і цибулю — не візьме недуга.

*Тримай голову в холоді, живіт у голоді, а ноги в теплі.

*Рухайся більше, проживеш довше.

*Затле повітря і брудна вода — для здоров'я біда.

*Здоров'я не купиш — його розум дарує.

*І старим і молодим шкідливий тютюновий дим.

*Які думки, такі і сни.

*На всяку хворобу зілля виростає.

*Недосипаєш — здоров'я втрачаєш.

*Від переїдання люди помирають частіше, ніж від голоду.

*Після обіду полеж, після вечері походи.

*Жалісливий лікар погіршує страждання.

*Солодко їсти та пити — по лікарях ходити.

*В бруді жити — сухоти нажити.

*У стоячій воді всяка нечисть заводиться.

*Гірким лікують, солодким калічать.

*Сто хвороб починаються з застуди.

*Ранок зустрічай зарядкою, вечір проводжай прогулянкою.

*Хороші ліки гіркі на смак.

*Загартовуй своє тіло з користю для справи.

*Холоду не бійся, сам по пояс мийся.

*Хто спортом займається, той сили набирається.

*Сонце, повітря і вода допомагають нам завжди.

*Хто любить спорт, той здоровий і бадьорий.

*І кмітливість потрібна, і гарт важлива.

*У здоровому тілі здоровий дух.

*Вітрила та снасті у спортсмена у владі.

*Замолоду закалишся, на весь вік сгодишся.

*Сонце, повітря і вода – наші вірні друзі.

*Починай нове життя не з понеділка, а з ранкової зарядки.

*Міцний тілом – багатий і справою.

*Зі спортом не дружиш – не раз про те потужишь.

*Пішки ходити — довго жити.

*Віддай спорту час, а натомість отримай здоров’я.

*Той здоров’я не цінить, хто хворим не був.

*Як нема сили, то й світ не милий.

*Подивись на вид та й не питай про здоров’я.

*Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють.

*Сміх краще лікує, ніж усі ліки.

*У кого що болить, той про те і гомонить.

*Хворому і мед гіркий.

*Часник сім хвороб лікує.

*На живому все заживе.

*Здоров’я за гроші не купиш.

*Здоров’я маємо – не дбаємо, а стративши плачем.

*Доки здоров’я служить, то людина не тужить.

*Хто день починає з зарядки, у того здоров’я в порядку.

*Багато ходити – довго жити.

*Хто день починає з зарядки, у того здоров’я в порядку.

*Багато ходити – довго жити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоромовки про здоров’я

 

 1. Научала мама Тоню:

«Чепурушкою будь, доню.

Заплітай сама косички,

Не заляпай черевички».

 1. Мила мила мишку милом,

Мила мило упустила.

Упустила Мила мило,

Мишку милом не домила.

 1. Мила митися не вміла,

Мила мило з рук не змила.

Мама милила уміло,

Мама з Мили мило змила.

 1. Мила в мами взяла мило,

Мила Маню милом мила.

 1. Як здоров’я добре, друже,

прагнеш мати,

спорт і фізкультуру

 треба поважати.

 1. Галасливі ґави і галки

в гусеня взяли скакалки.

Гусенята їм ґелгочуть,

Що й вони скакати хочуть.

 1. Мільйон мікробів на руках,

під мікроскопом – просто жах!

Візьму мило, кран відкрию,

руки я мерщій помию.

 

 

 

Диктанти

 

 

5клас

Грип.

    Грип – одна з найбільш поширених хвороб.

    Передається вона з найбільшими краплинами слини, слизу. Виділяються вони під час кашлю, чхання, розмови.

 При перших ознаках грипу хворого ізолюють і викликають лікаря.

                                                                                               ( 30 слів)

Гепатит

Гепатит - захворювання, яке вражає печінку людини .

Причиною зараження буває вода, харчові продукти. Найчастіше вірус інфекційного гепатиту потрапляє в організм у разі порушення елементарних правил особистої гігієни. Його ще називають хворобою брудних рук.

 

Вибухонебезпечні предмети

         Час від часу в землі відшуковують вибухонебезпечні предмети. Це різні види боєприпасів: снаряди, міни, бомби, гранати.

         Роздивлятися їх та кидати у вогонь не можна. Це може призвести до нещасного випадку.

 

6 клас

Вітаміни – найкращі ліки.

У Петруся грип. Лікар порадив йому вживати вітаміни. Вони посилюють захисні сили організму.

Лікар порадив хлопчикові вживати мед, лимони, пити чай із шипшини, малини.

Цибуля і часник вбивають шкідливі мікроби.

Сама природа допомагає нам бути здоровими.

                                                                                              ( 40 слів)

                                                         Гепатит

Гепатит - інфекційне захворювання, яке вражає печінку людини .

Причиною зараження буває вода, харчові продукти. Але є всі підстави вважати, що найчастіше вірус інфекційного гепатиту потрапляє в організм у разі порушення елементарних правил особистої гігієни. Його ще називають хворобою брудних рук.

Хвора людина відчуває слабкість, зниження апетиту, головний біль, нездужання.

Своєчасне звернення до лікаря дозволяє провести необхідне лікування.

 

Небезпечні предмети

Час від часу в землі відшуковують вибухонебезпечні знахідки – вибухові предмети. Це різні види боєприпасів: снаряди, міни, бомби, гранати.

Вони являють велику загрозу життю і здоров’ю людей. Знайшовши небезпечний предмет, сповістіть про це за номером 101.

 

 

7 клас

Профілактика грипу.

Частіше провітрюйте житлові та навчальні приміщення. Не допускайте протягів та різкого охолодження організму. Загартовуйтесь.

Більше бувайте на свіжому повітрі. Правильно відпочивайте.

Треба запобігати поширенню грипу. Не можна вітатись за руку з хворим. Не пийте із спільної склянки. Частіше мийте руки з милом. Остерігайтесь грипу!                                                                                         

                                                                                                     ( 44 слова)

8 клас

Грип.

До школи завітав лікар і розповів учням про інфекційні респіраторні хвороби. Одна з них – грип.

Потрапляє він до організму людини при кашлі, чханні й навіть при розмові з хворим.

При перших ознаках грипу ( чхання, нежить, головний біль, нездужання, підвищення температури) хворого слід ізолювати й викликати лікаря.

Хворий повинен дотримуватись постільного режиму і виконувати призначення лікаря.

7-8 клас

Гепатит

Інфекційний гепатит - жовтяниця - захворювання, яке вражає печінку людини. Джерелом інфекції є хворі люди.

Причиною зараження буває вода, харчові продукти. Але є всі підстави вважати, що найчастіше вірус потрапляє в організм у разі порушення елементарних правил особистої гігієни. Його ще називають хворобою брудних рук.

Хвороба починається різноманітно, маскуючись під інші захворювання. У її розпалі хворі скаржаться на кволість, головний біль, зниження або повну втрату апетиту, болі в правому підребер'ї.

Своєчасне й правильне лікування дуже важливе для одужання від інфекційного гепатиту.

7-8 клас

Вибухонебезпечні предмети

До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси, які випадково знаходять на землі у лісі, на полі на дні річок.

Запам’ятайте! Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до цього не можна навіть торкатися.

Легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих.

7-8 клас

Оздоровче харчування

Один із найбільш важливих засобів, що гарантує здоров’я, - це правильне, раціональне харчування. Роль їжі в збереженні здоров’я дуже велика.

Їжа впливає на працездатність, розумовий і фізичний розвиток, тривалість життя людини.

До складу повноцінного раціону повинні входити білки, жири та вуглеводи, а також вітаміни, неорганічні речовини й мікроелементи.

                                                                                                    (50слів)

9 – 10 клас

Що треба знати про грип.

Грип – одна з найбільш поширених хвороб. Збудник грипу – вірус, що міститься на слизистих оболонках рота і носа хворого на грип.

   Хвороба передається з найбільшими краплинами слини, слизу.  Виділяються вони під час кашлю, чхання, розмови. Грипом також можна заразитися через предмети, якими користується хворий.

  При перших ознаках грипу ( чхання, нежить, головний біль, підвищення температури) хворого слід ізолювати й викликати лікаря.

                                                                                                ( 63 слова)

 

9-10  клас
Гепатит

Інфекційний гепатит - жовтяниця - захворювання, яке вражає печінку людини. Джерелом інфекції є хворі люди.

   Причиною зараження буває вода, харчові продукти. Але є всі підстави вважати, що найчастіше вірус потрапляє в організм у разі порушення елементарних правил особистої гігієни. Його ще називають хворобою брудних рук .

      Хвороба починається дуже різноманітно, маскуючись під інші

   захворювання. У її розпалі хворі скаржаться на кволість, головний біль,  

   зниження апетиту, болі в правому підребер'ї.

Своєчасне й правильне лікування дуже важливе для одужання від  

гепатиту. Хворий одужує повільно, іноді протягом року. Тому весь час 

його повинен спостерігати лікар.

 

9-10 клас

Вибухонебезпечні предмети

Майже кожного дня надходять повідомлення про небезпечні знахідки. Вибухонебезпечні предмети знаходять під час земляних робіт, у металобрухті, у водоймищах, на смітниках.

Не виключена можливість «зустрічі» з саморобними вибухонебезпечними предметами. І кожна така знахідка може призвести до трагічних наслідків.

Помітивши вибухонебезпечний предмет (саморобний вибуховий пристрій, гранату, снаряд, міну), не підходьте близько до нього терміново сповістіть про знахідку міліцію або черговому МНС (телефон 101)

 

9-10 клас

Чому люди хворіють

Дуже довго люди не знали, що у воді, у повітрі, ґрунті і навіть у роті людини живуть маленькі істоти – мікроби.

Вони в багато разів менші від піщинки.

Діти часто хворіють від переохолодження взимку або від перегрівання влітку на сонці.

Інші хвороби виникають від того, що шкідливі мікроби проникають в організм людини.

Є хвороби брудних рук. Мікроби, що спричиняють їх, потрапляють в організм з їжею, водою, з невимитих рук.

 

 

 

 

9-10 клас

Грип

Щоб вберегтися від грипу, слід пам’ятати, що збудники хвороби передаються від хворої людини здоровій при кашлі, чханні, під час розмови.

Головний біль, нездужання, підвищена температура – це перші ознаки грипу. При їх появі не виходьте з дому. Ви можете зашкодити власному здоров’ю і стати джерелом зараження інших людей.

Слід викликати лікаря додому. Пам’ятайте, що грип має небезпечні ускладнення.

                                                                                                            (58 слів)

 

Про шкідливість паління

Смертельна речовина – нікотин. Це найсильніша отрута, що міститься в тютюні. З димом цигарки отрута потрапляє в легені людини. Паління не проходить безкарно для здоров’я.

Від паління поступово слабнуть слух, зір. Людина, яка палить, легше піддається захворюванню на туберкульоз. Майже всі курці кашляють. Зуби в них жовтіють і псуються.

Особливо шкідливо діє нікотин на дітей.

 

 

 

doc
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
177
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку