12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Європейське мовне портфоліо як один із основних інструментів впровадження компетнентісного підходу в іншомовне навчання. Інтегрування ЄМП у навчальний план

Про матеріал

Матеріали подані у формі доповіді на тему: "Європейське мовне портфоліо як один із основних інструментів впровадження компетентінсного підходу в іншомовне навчання. Інтегрування ЄМП у навчальний план"

Перегляд файлу

Відділ освіти, молоді та спорту

Радехівської райдержадміністрації

 

 

 

Підготувала:

вчитель англійської

та німецької мов

Дмитрівського НВК

Мандрика К.Г.

 

2013-2014н.р.

 

Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка була традиційною й виправданою ще кілька років тому, уже не відповідає сучасному соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних особистостей, здатних ефективно взаємодіяти під час виконання суспільних, виробничих та економічних завдань. Навчити людину на все життя неможливо. Важливо розвинути в ній інтерес до накопичення знань, навчити прийомам самостійної роботи. Прагнення самостійно й творчо оволодівати знаннями, виконувати завдання, що вимагають проявів критичності розуму, уяви, фантазії, — неодмінна умова виникнення глибокого інтересу до навчальних предметів.

Із концепції середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи України слід визнати компетентнісну стратегію. Останім часом серед освітянської громадськості, у змісті сучасних стратегічних документів про освіту, в науковій літературі можна все частіше зустрітися з тезою про необхідність запровадження компетентісного підходу.

Як трактується поняття «компетентісний підхід»? Це володіння випускника компетенціями, тобто тим, що він уміє робити, яким засобом діяльності оволодів, до чого він готовий.

Сучасна освіта повинна орієнтуватися на формування життєво важливих компетентностей,а саме:

-самостійно вчитися;

-підвищувати свою кваліфікацію;

-давати швидку оцінку ситуаціям і водночас уміти оцінювати свої можливості;

-приймати рішення і нести за них відповідальність;

-бути здатним швидко адаптуватися щодо життєвих або трудових умов, які останнім часом постійно змінюються.

Розвивати інтерес, підвищувати мотивацію до вивчення іноземної мови покликані системи інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких метод мовного портфоліо, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів у досягненні нового. Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до відображення та самооцінювання, таким чином надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання. Тому протягом останнім років у навчальний процес деяких навчальних закладів України впроваджується учнівський мовний портфель, мета якого навчити учнів самостійно вчитися, критично мислити, прагнути до самопізнання і самореалізації особистості.

Основна суть портфоліо — «показати все, на що ти здібний». Педагогічна філософія портфоліо пе­редбачає зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з певної теми, розділу, предмета; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробовано Від­ділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі 1998-2000 рр. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 краї­нах — членах Ради Європи. В Україні Європейській мовне портфоліо було презентовано 2003 р. Мовне портфоліо — це пакет документів, в яко­му кожен, хто опановує мову, може зібрати й у систематизованому вигляді представити свої досягнення.

Введення Мовного портфоліо вчителі почали за власною розробкою (враховуючи вік та рівень мовної підготовки на той час). Спочатку після пояснення мети ведення мовного портфоліо, учням було запропоновано завести файлову папку, яка б заповнювалась поступово після кожної вивченої підтеми певними підсумковими роботами. Після ряду уроків присвячених вивченню лексичного та граматичного матеріалів з теми,а також уроків, повязаних з розвитком усного мовлення та аудіювання, учні працюють над підсумковою сторінкою портфоліо. Через деякий час, коли учні вже оволоділи певними навичками писемного мовлення, мовний паспорт заповнюється іноземною мовою. Звичайно, на початковому етапі у створенні портфоліо брали участь батьки. З часом допомога була зведена до мінімуму.Учні працюють із портфоліо цілком самостійно та із задоволенням. Але робота на цьому не закінчується, учні роблять презентацію, повідомлення та «захищають» підготовлений матеріал в усній формі на уроках - подорожах, уроках-іграх, прес- конференціях, в формі інтервю, за круглими столами. Робота з портфоліо залежно від теми та складності проводиться і на уроках, у відведений на певний час, і вдома (як домашнє завдання). Поступово вивчаючи матеріал, учні формують своє портфоліо сторінка за сторінкою, і отримують оцінку за якість виконаної роботи, естетичне оформлення, грамотність, наявність ілюстративного матеріалу, охайність, зміст.

Наприкінці навчального року, підбиваючи підсумки роботи з мовним портфоліо, учні аналізують зібрані матеріали, заповнюючи таблицю самооцінювання та самостійно визнаачають особистий рівень володіння мовою.

Робота з портфоліо викликає не тільки зацікавленість учнів до іноземної мови, а й покращує результативність. На діаграмі якості знань учнів до роботи з Мовним портфоліо ( на початку його впровадження ), видно, що високий рівень навчальних досягнень мають лише 10% учнів, середній -25%, достатній -65%, учнів. Та вже під кінець першого року роботи з мовним портфоліо ( на основі проведених контрольних робіт ) результати учнів значно поліпшилися (високий рівень -30%,середній -45%, достатній-25%).

У системі компетентісного підходу в особистістно орієнтованому навчанні закладено принцип усвідомлення учнем свого навчання (учіння). Рефлексія (відображення) допомагає не тільки закріпити і відкоригувати дії, а по-справжньому зрозуміти значення, проблеми і способи виконаної роботи, спроектувати свою майбутню діяльність.

А наприкінці вивченої сфери спілкування вчителі пропонують учням заповнити кілька анкет ( проведення рефлексії).

Про моє учіння Про уроки

Я вивчив ... Мені найбільше подобається...

     + Я можу...   Найцікавішим є...

Мені добре вдається...

 

Я не впорався... Мені не подобається...

     - Я не розумію...                             Найскладнішим є...

У мене труднощі з...

Відповіді опрацьовуються вчителем і обговорюються учнями у класі: 70% учнів мають труднощі з аудіюванням; 95% учнів з тих, хто має труднощі,бажають підвищити свій рівень сприймання на слух іноземної мови, набути навички аудіювання шляхом прослуховування англійських пісень на уроках, виконання відповідних завдань з метою розуміння слів пісні, а 5% не виявили бажання покращити свої навички з аудіювання.

Отже, результати були використані як точка опори для подальшого процесу навчання всім класом.

Далі вчитель розробляє стратегію роботи зучнями : учням пропонується робота в групах чи парах; пошук тексту будь-якої англійської пісні; розробка завдання до пісні для перевірки розуміння почутого;

 1.   завдання              на заповнення пропусків;
 2.   завдання              на множинний вибір;
 3.   завдання              на розміщення рядків у діалогічному порядку;
 •   у групах або у парах здійснення перевірки знань учнів та виправлення виявлених помилок..

Такий вид діяльності має також позитивний вплив на учнівську мотивацію:

 1.   учні слухають свої улюблені пісні зарубіжних співаків і розуміють їх;
 2.   вони покращили навички аудіювання.

Портфоліо надає можливість здібним та обдарованим дітям розкрити свої таланти не тільки на уроках іноземних мов, а й у позакласній роботі.

Структуру портфоліо учні розробляли у довільній формі за допомогою вчителя. У своїх портфоліо вони розповідають про роль іноземних мов у своєму житті,свої успіхи, хобі, про те, що їм треба ще вдосконалити, складають у поетичній формі вірші. Основною метою портфоліо є створення мотивації навчальної діяльності, розвиток пізнавальних навичок, розвиток об'єктивної самооцінки творчих здібностей, уміння самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, планувати свою діяльність, формування організаційних навичок. Чим цінне портфоліо для учня і вчителя? Перш за все, це робота, яка виконується учнем самостійно, відрізняється від інших, є єдиною у своєму роді. Це сприяє усвідомленню учнем своєї неповторності, бо кожна папка ведеться творчо, кожен має робити малюнки, клеїти фото, якщо це відповідає змісту. На сторінках портфоліо вони роблять усе для того, щоб довести свою неповторність, проявити свою творчість, розкрити себе як особистість.Заохотьте своїх учнів під час виконання проекту якомога частіше використовувати іноземну мову, яку вони вивчають.

Структура та зміст ЄМП та визначення шляхів впровадження ЄМП в практику іншомовного навчання в середній школі.

Завданнями створення Мовного портфоліо є навчити учнів вивчати мови самостійно, протягом усього життя, реально оцінювати власний рівень володіння мовними навичками і демонструвати їх в тих умовах, де вони будуть працювати або продовжувати навчання.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо (МП):

 • мовний паспорт;
 • мовну біографію;
 • досьє.

Мовний паспорт («Language Passport») - (Мови, які я знаю) містить фото, анкетні дані учня, особисту інформацію, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, власну оцінку володіння іноземною мовою відповідно до основних рівнів визначених загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти - A, B, C. У паспорті учень коротко відображає свою комунікативну і некомунікативну компетенції. «Мовний паспорт» виконує соціальну функцію: формує інтерес до інших мов і культур.

Другим обов'язковим компонентом мовного портфоліо є мовна біографія («Language Biography») – (Мої успіхи) , яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування; допомагає школяреві визначити цілі навчання, сприяє розвиткові багатомовності і відповідних компетенцій.. Мовна біографія включає: план роботи з предмета на тему (семестр, рік); табель оцінювання вчителем рівня володіння учнем іноземною мовою (який заповнюється у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється); табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку. «Мовна біографія» реалізує педагогічну функцію: формує самостійну оцінку учнями своїх успіхів у вивченні іноземних мов як засобу міжкультурного спілкування.

Досьє (Dossier) – (Моя скарбничка) це збірка усіх виконаних робіт, які учень вважає цінними для себе і які відображають його досягнення: контрольні роботи, листи іноземною мовою, творчі завдання, проекти, доповіді, а також дипломи, сертифікати, свідоцтва. Тобто, досьє виконує інформаційну функцію:  демонстрація школярами своїх досягнень у вигляді конкретного продукту. Відбір може проводитися протягом одного року або впродовж усіх років навчання. Також мовне досьє містить Аркуш свідчень про свої досягнення (“Evidence of Achievements in Language Learning”) – це інформаційна карта участі власника портфоліо в заходах з іноземної мови, участь у предметних тижнях тощо.

Кожний вчитель може вносити зміни до переліку матеріалів, що наповнюють портфоліо, відповідно до рівня учнів, їхніх вікових особливостей, а також використовувати різні розділи мовного портфелю на різних етапах навчання іноземних мов:

Варіант 1-Й. Учитель пропонує учням розпочати ведення свого Портфоліо з Досьє, в якому заохочує їх зберігати найкращі зразки своєї роботи. Через певний час, на пізнішому етапі навчання, вчитель пропонує розпочати ведення наступного компоненту - Мовної Біографії- і допомагає учням розпочати її з постановки своїх власних навчальних цілей і спостереження за своїм навчальним прогресом. Ще пізніше вчитель вводить Паспорт і показує своїм учням, як ідентифікувати і відображати рівень своїх досягнень відповідно до шкали самооцінки мовленнєвих умінь за рівневими стандартами, розробленими і рекомендованими Комісією з питань освіти при Раді Європи. Такий порядок впровадження ЄМП доцільний на етапі початкової школи та на початку основної (5-7 класи).

Варіант 2-Й. Якщо Портфоліо вводиться орієнтовно з 8-го класу або на більш старшому етапі, рекомендується протилежний порядок. На початку вводиться Мовний Паспорт як засіб заохочення учнів відображати рівень своїх досягнень і покращувати їх. Звідси учні переходять до Біографії і постановки своїх індивідуальних навчальних цілей. Зразки іншомовної навчальної діяльності збираються у Досьє і оцінюються у Біографії. Це дає грунт для постановки нових навчальних цілей. Процес повторюється до кінця навчального року, коли учні повертаються до Паспорта і знову ідентифікують свої мовленнєві уміння і оцінку свого рівня. Такий підхід довів свою ефективність серед старшокласників та дорослої аудиторії.

Таким чином, основна мета Європейського мовного портфоліо полягає в тому, щоб на основі зібраної учнем  інформації про власну успішність і зразків учнівських робіт продемонструвати  ступінь сформованості  мовних та мовленнєвих умінь і навичок на даний момент та якісне зростання в навчанні з предмета. Важливо як для учня , так і для вчителя усвідомити приналежність ЄМП кожному конкретному учню. ЄМП - це особистий документ учня, в якому він відображає свої персональні спостереження за власним іншомовним учінням, плани, шляхи досягнення цілей, оцінки, докази успіхів тощо. Зарубіжна практика свідчить про те, що Портфоліо дає можливість учням стати більш незалежними і самостійними, контролювати процес навчання і бути відповідальним за його результати. Такий підхід є фундаментальним для розвитку учнівської автономії, що є важливим у компетентнісному підході до навчання з будь-якого предмета.

На сьогодні спільно з Міністерством освіти і науки України створено організаційну структуру проекту, проведено чимало методичних семінарів, опубліковано декілька статей у фаховій періодиці. Оксана Карп’юк, національний координатор ЄМП, пропонує напрацьовані шляхи впровадження цього інструмента в іншомовну практику, під умовною назвою стратегія «шести кроків»

СТРАТЕГІЯ «ШЕСТИ КРОКІВ»

Крок 1. Формування навичок рефлексії. Спонукати учнів до роздумів:

 • Яким учнем щодо вивчення мови я є? (Позитивні та негативні риси.)
 • Яким є моє учіння? (Я вивчив, я можу, я невпорався, я не розумію…)
 • Якими є мої уроки? (Найбільше подобаються, найцікавіші, не подобаються, найнуднішим є…)
 • Що я можу проявити іноземною мовою в середовищі носіїв мови? (Думати позитивно, починаючи з твердження «Я можу…».)

Крок 2. Знайомство з ЄМП.

Ознайомити учнів із завданнями і функціями ЄМП, використовуючи:

 • презентацію компонентів;
 • підкреслення цінності європейських рівневих шкал;
 • показ зразка ЄМП і способу зазначення прогресу.

Спонукати учнів до:

 • роздумів про те, в яких ситуаціях можна продемонструвати ЄМП;
 • співставлення своїх умінь із дескрипторами Загальноєвропейської стандартизованої шкали самооцінки;
 • обміну ідеями про те, як покращити своє навчання з іноземної мови.

Крок 3. Формування навичок постановки цілей за допомогою дескрипторів.

Навчати учнів:

 • співставляти рівні й дескриптори із навчальними матеріалами;
 • формулювати цілі за допомогою дескрипторів «Я можу»;
 • застосовувати дескриптори до підручника;
 • використовувати дескриптори для визначення навчальних цілей усієї групи;
 • використовувати дескриптори для підсумку досягнень і визначення індивідуальних навчальних цілей.

Крок 4. Формування навичок і розвиток умінь планування учнями власної

навчальної діяльності. Заохотити учнів до:

 • роздумів над різними видами навчальної діяльності з іноземної мови;
 • аргументованого вибору ефективних видів навчальної діяльності;
 • створення власних навчальних матеріалів у парах, групах, індивідуально;
 • співвідносити види діяльності з уміннями, описаними в дескрипторах;
 • регулярно поповнювати створений банк видів навчальної діяльності.

Крок 5. Поступове впровадження самооцінювання. Навчати учнів оцінювати:

 • свою роботу в парах із послідуючим коментарем учителя;
 • роботу один одного усно в парах;
 • свою роботу індивідуально у розмові з учителем про свої досягнення;
 • свою роботу у вигляді письмових рефлексивних заміток про те, чим і як добре вони оволоділи із наступним письмовим коментарем учителя;
 • письмову роботу один одного в парах із виправленнями перед послідуючим оцінюванням робіт
 • у групі складати список критеріїв оцінювання якості виконання того чи іншого завдання;
 • спостерігати й розмірковувати над попереднім власним учінням і прогресом у досягненні вміння, описаного в дескрипторі;
 • регулярно вдаватися до короткого самооцінювання.

Крок 6. Підтримка учнівської роботи з ЄМП. Заохочувати учнів до:

 • класних та групових дискусій про краще використання ЄМП;
 • інтерв’ю з тими учнями, які успішно використовують ЄМП;
 • виготовлення постерів із найкращими ідеями і пропозиціями;
 • міжнародних контактів і міжкультурних проектів та відображення цього досвіду в ЄМП;
 • створення виставок з матеріалів учнівських ЄМП;
 • підготовки проектів з представлення результатів свого навчання;
 • перетворення ЄМП на об’єкт власної проектної роботи і її презентації перед громадськістю (учнями інших класів, учителями, батьками тощо).

Велике значення має те, що послідовні дії зі створення "портфеля" дають можливість навчити школярів аналізувати виконану роботу, бачити власні успіхи й розуміти причини невдач. Варто зазначити про потребу у певній підготовчій роботі з учнями, якщо ЄМП вводиться в практику іншомовного навчання в 8-9-х класах або на етапі старшої школи. Але не менш корисними є такого типу питання для самого вчителя, відповідаючи на котрі, та обговорюючи їх з колегами, він міг би зосередитися на важливих моментах у своїй вчительській діяльності під час початкового періоду роботи з ЄМП.

Як би ви представили ЄМП своїм учням?

Представлення ЄМП своїм учням через:

 •       пояснення функції звітування,яка відкриває для них двері до Європи;
 • підкреслення цінності європейських рівневих шкал оцінки майстерності володіння мовою;
 •       презентацію результатів пілотного проекту;
 •       розповіді про свій власний досвід вивчення мови;
 •       показ зразка ЄМП і способу зазначення прогресу;
 •       показ щоденника навчання мови,який вів успішний учень;
 •       виявлення учнівських думок про використання ЄМП на уроці.

Як можуть використовувати ЄМП ваші учні?

Деяким із ваших учнів доведеться шукати роботу в країнах Європи. Вони можуть представити свої Портфоліо потенційним роботодавцям для того, щоб засвідчити свої здібності з іноземних мов, свій досвід і кваліфікацію. Щоб ви хотіли побачити в портфоліо, якби були б продавцем? Які риси потенційного працівника були б особливо цінними для вас? Як вони могли б найкраще бути представленими в ЄМП?

Як часто потрібно працювати з ЄМП?

Учитель, який працює з ЄМП в початкових класах основної школи (рівень А2), націлює своїх учнів вибрати три твердження «Я можу ...» в якості легко досяжних короткотермінових цілей :

 •       я можу розуміти прості інструкції, пов’язані з тим, як дістатися від пункту X до пункту У пішки або транспортом ;
 •       я можу пояснити, чому мені щось подобається / не подобається ;
 •       я можу дуже стисло описати минулі події та особистий досвід.

На цих завданнях буде сфокусовано навчання протягом наступних кількох тижнів. Працюючи в парах та індивідуально, учні оцінюють свій прогрес та порівнюють свою оцінку з учительською. Якщо оцінки збігаються, учні поповнюють свої досьє зразками робіт, що свідчать про їхнє навчальне досягнення. Вони також вказують дату поряд з кожним завданням у Біографії, якщо вважають, що впоралися з ним. Учні безперервно ставлять перед собою нові цілі. Кожен учень при цьому працює в своєму індивідуальному темпі, оцінюючи себе відповідно до твердження «Я можу...» так часто, як це необхідно, та обираючи нові завдання - цілі доти, доки не досягне формування певних навичок або вміння. Тоді учні записують дату у відповідній графі та в паспорт відповідно до виду мовленнєвих умінь.

Учителю, який працює з ЄМП в старших класах, варто розпочинати навчальний рік із заповнення учнями Мовного Паспорта, включаючи шкали визначення рівня мовленнєвих умінь. Самооцінювання створює основу для учнівської дискурсії про навчальні цілі на весь шкільний рік, які мають бути сформульовані за допомогою тверджень «Я можу...». При цьому узгоджуються завдання для всього класу. Їх завдання розподіляють за категоріями відповідно до виду мовленнєвих умінь та вивішують на постерах у класі. Потім учні записують навчальні цілі на перше півріччя у Мовній Біографії. Протягом півріччя під час навчальної діяльності вони відбирють серед своїх робіт зразки для Досьє, які проглядають у кінці півріччя. Саме тоді вони повертаються до Біографії та аналізують свою навчальну діяльність протягом півріччя, співвідносячи її з навчальними цілями,які вони ставили перед собою на початку. У другому півріччі схема повторюється. В кінці навчального року учні звертаються до свого Паспорта, щоб оновити записи на основі самооцінювання.

Обмін ідеями і досвідом із колегами

Розглянемо наступні поради:

 •       Регулярно зустрічайтеся з тими колегами по закладу, які також використовуюьт Європейське мовне портфоліо.
 •       Регулярно зустрічайтеся з колегами з інших закладів, які використовують європейське мовне портфоліо
 •       Запропонуйте вашому учительському методичному об’єднанню створити групу, яка працювала б над проблемою впровадження і використання Європейського мовного портфоліо
 •       Підготуйте разом з кількома вашими колегами спільну презентацію Європейського мовного портфоліо
 •       Зробіть презентацію під час зборів колективу, на регіональному методичному об’єднанні або батьківських зборах
 •       Підготуйте виставку робіт ваших учнів
 •       Напишіть про Європейське мовне портфоліо у шкільній газеті, учительському журналі або в місцевій періодичній пресі.

Інтегрування ЄМП у навчальний план.

Впровадження ЄМП вимагатиме від учителів більше часу. Будь-яка зміна або інновація вимагає додаткового зусилля, особливо на початку. Якщо ЄМП увійде в практику, це безумовно викличе позитивні зміни в навчальному процесі. Використання ЄМП дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до самооцінювання, тим самим, надаючи їм можливість поступово збільшувати відповідальність за власне навчання.

Ось лише кілька можливих шляхів інтеграції ЄМП в навчальний процес з НМК.

1) Використання дескрипторів для постановки навчальних завдань і планування навчальної діяльності. Спочатку ці кроки вчитель робить сам, а потім навчає цього учнів. Наприклад, до початку роботи над уроком (темою чи розділом) підручника, вчитель проглядає його матеріал і вносить у таблицю мовленнєвих умінь відповідного рівня ті комунікативні уміння з ЄМП, формування яких є змістом цього уроку за всіма можливими видами мовленнєвої діяльності. Це один із способів інтеграції ЄМП в навчальний процес, котрий допомагає «прив’язати» підручник до реального використання мови, що вивчається.

2) Співвіднесення дескрипторів з певними вправами і завданнями. Вчитель проглядає матеріал уроку і виділяє вправи, виконання яких формує ті комунікативні вміння, формування яких є змістом цього уроку. При відсутності в підручниках необхідних вправ, вчителі розробляють свої або підшуковують такі в інших навчальних засобах. Отже, відбувається збагачення підручника і наповнення його сучасним змістом.

3) Перевірка сформованості того чи іншого уміння учня, який відображено в ЄМП у вигляді дескриптора, за допомогою вправ. Наприклад, учень вважає, що він «може розуміти все, про що йдеться в простих повідомленнях», що відповідає рівню А1 в аудіюванні. А вчитель вважає, що це уміння в нього ще не повною мірою сформовано. Щоб довести це, вчитель дає групі завдання прослухати повідомлення і дописати інформацію, якої бракує. Потім учні обмінюються роботами, слухають аудіотекст ще раз і знаходять помилки в роботі партнера. Отже, учні отримують додаткову можливість розвивати вміння аудіювання, побачити під час цього свої недоліки, співпрацюючи із сусідом по парті, та визначити разом із учителем шляхи їх виправлення.

Європейські вчителі відмічають, що ЄМП спонукає їх корегувати зміст НМК і складати нове поурочне планування, виходячи із загальноєвропейських вимог.

УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ЄМП

Європейське мовне портфоліо дає змогу порівняти компетентісність усіх громадян щодо володіння різними мовами.. Можна сказати, що ЄМП — це уніфіковані вимоги до оцінки рівня мовного розвитку. Це є особливо важливим в тому випадку, коли людина пропонує свої здібності на міжнародному ринку праці і його рівень володіння різними мовами повинен оцінюватись за єдиною схемою.

ЄМП покликане в умовах сучасних соціальних та освітніх процесів:

 •       по- перше, впроваджувати в практику перспективну освітню ідеологію в сфері іноземних мов;
 •       по- друге, розвивати і підтримувати мотивацію кожної людини до вивчення мов протягом усього життя;
 • по-третє, забезпечити того, хто вивчає мови надійним і доступним інструментом для визначення своїх досягнень в оволодінні іноземними мовами, подальшого удосконалення своїх знань та умінь;
 • по-четверте, дати вчителю можливість оцінювати рівень досягнень кожного учня в оволодінні іноземними мовами і внести, якщо необхідно, корективи в свою викладацьку діяльність;
 • по-пяте, забезпечитм людині соціальну мобільність в рамках єдиної Європи.

Проведений аналіз свідчить, що вчителі інтегрують в ЄМП в навчальний план по-різному. Так розділ «Мовна біографія» використовується:

 • під часперевірки домашнього завдання ;
 • на заключному етапі роботи над темою;
 • після презентації творчої роботи;
 • перед вивченням нової теми з метою показати чого вони будуть навчатися.

Основні функції учнівського ЄМП не може замінити жоден із існуючих компонентів НМК!

Ці функції полягають у тому, щоб:

 • наочно представити для учня його успіхи в оволодінні нерідними мовами;
 • допомогти йому усвідомити цінність міжкультурного спілкування в своєму найближчому оточенні;
 • формувати самооцінку учня під час оволодіння нерідними мовами;
 • допомогти оцінити свій рівень володіння іноземними мовами і співставити його з європейськими нормами;
 • розвивати здатність до рефлексії власного учіння;
 • формувати уміння ставити цілі і планувати власну навчальну діяльність;
 • розвивати учнівську автономію в процесі вивчення іноземних мов.

Саме ці функції ЄМП дають можливість вважати його інноваційним навчальним засобом, що сприяє запровадженню нової освітньої технології оцінки і самооцінки учнів,який треба використовувати в складі цілісного навчально-методичного комплекту в процесі вивчення іноземноїмови.

Висновки

Для учня:

 • дає можливість учням стати більш незалежними і самостійними;
 • учень самостійно може аналізувати, оцінювати власні навички й уміння, контролювати процес навчання і бути відповідальним за його результати, отже формується самоосвітня компетентність учня, що дає йому змогу аналізувати й усвідомлювати власний шлях навчання, а також впливати на нього;
 • портфоліо формує в учнів критичне мислення й навички самоосвіти;
 • портфоліо є інструментом стимулювання учнів думати про своє навчання;
 •       створює мотивацію навчальної діяльності;
 •       оцінювання розглядається як елемент стимулювання й навчання, а негативна оцінка є приводом для рефлексії.

Для вчителя:

 • змінюється роль учителя в школі, він набуває ролі координатора, консультанта, помічника;
 • інформація, зібрана з учнівських портфоліо, дає можливість вчителю ефективніше планувати свої уроки, визначати цілі,успішніше взаємодіяти з учнями і їхніми батьками.
 • Спрямовуючи свою роботу на підвищення якості освіти, учитель застосовує різні прийоми та методи, постійно перебуваючи в процесі саморозвитку, підвищення рівня своїх компетенцій.
 • Він успішно впроваджує новітні технології, є інноватором, науковцем, методистом, наставником.

 

Таким чином, портфоліо сприяє впровадженню компетентнісного підходу в іншомовне навчання, наближенню навчального процесу з предмета «іноземна мова» до сучасних європейських мовних стандартів. Його вагомість для вчителя й учня важко переоцінити: портфоліо чітко відображає прогнозовані результати; містить зразки робіт, виконаних протягом певного періоду і в окремі відрізки часу; містить матеріали, що оцінюють роботу його виконавця різними учасниками навчально-виховного процесу. Отже, Європейське мовне портфоліо — шлях до розвитку учня та вчителя, розвитку школи, розвитку освіти, а значить підвищення якості освіти.

1

 

doc
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
1594
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку