14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

З досвіду роботи " Використання інтеративних технологій на уроці німецької мови для розвитку мовленнєвих компетенції учнів

Про матеріал
В статті опис інтерактивних форм методів , які використовую на уроці для розвитку мовленнєвих компетенції учнів.Ідея досвіду - вчитель повинен розуміти учнів, відчувати себе дитиною.Важливий внесок покладено в основу досвіду німецькими вченими Арнольдом Р, Шелтеном А. Роль інтерактивних технологій важлива для сприйняття іншомовного мовлення, дає змогу зробити урок цікавим, висловлювати та формувати власну думку, будувати спілкування в грі,збагачувати соціальний досвід учня.
Перегляд файлу

                                                                                    О.О. Власенко вчитель іноземної мови вищої категорії.

 

 

 

 

« Ефективність використання інноваційних технологій , на уроках іноземної мови для розвитку мовленнєвих компетенції  учнів»

 

 

 

                                                   

                                  «Щоб бути чудовим педагогом,

треба любити те , що викладаєш і любити тих, кому викладаєш»

                         В.О. Сухомлинський

 

 

«Учитель живе доти, поки вчиться: щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель»

                                     К. Ушинський

 

 

 

IMG_0954 

 

 

 

 


Актуальність досвіду

Сучасне суспільство, його розвиток вимагає від учителя досягнення високих щаблів професійної майстерності, оволодіння спеціальними педагогічними вмінням організаційними,  діагностичними, інформаційно-комунікаційними, формування в учнів загальнолюдських цінностей та чітких життєвих орієнтирів. У зв’язку з цим значно змінився і статус іноземної мови в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де учні, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих  життєвих ситуаціях.

         У наш час існує чимало методів і технологій викладання іноземної  мови  – як традиційних, так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних  технологій.     Ефективність їх застосування залежить від того, чи  підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно ово­лодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вмі­ти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, ви­словлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюва­тись поглядами, на уроках німецької мови , важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб'єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається.


Ідея досвіду

Спостерігаючи за учнями,  та проводячи уроки   зрозуміла, що діти початкових класів та середніх, сідаючи за парти , чекають чогось нового , захоплюючого та незвичайного.  Сприйняття оточуючого світу й те, що відбувається з ними, дуже відрізняється від сприйняття нами – дорослими. Тому на уроках я спілкуюся з учнями так, щоб вони себе відчували комфортно, щоб  учитель був їм партнером у процесі навчання, а не диктатором. Зацікавити учнів своїм предметом:  для цього використовую рольові ігри , загадки , перегляд фільмів тощо.

Вчитель повинен розуміти та бути таким, як учні, а саме, відчувати себе дитиною, щоб розуміти їх та їхні бажання та мрії, здібності .

Уроки будую так, щоб допомогти учням зрозуміти важливість вивченого, оволодіння іноземною мовою, повірити в свої знання, вміння, бажання працювати. В свою чергу зацікавлюю учнів,  намагаюся запалити іскорку співпраці  з вчителем один з одним , створювати  умови для самопізнання, самоствердження, самовиховання.

Тому протягом п’яти років я працюю над методичною проблемою: «Використання інноваційних технологій навчання на уроках німецької мови з метою результативності оволодіння  мовленнєвою  компетентністю» Використання інтерактивних технологій відкриває цілий ряд можливостей для  нетрадиційного, практичного засвоєння набутих знань, формує глибоку внутрішню мотивацію, при цьому створює комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває себе успішним, інтелектуально спроможним.

Наукові та практичні дослідження, покладені в основу досвіду

 

     Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені Арнольд Р., Шелтен A.,  Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко , Т. Ремех, І. Якимської , М. Махмутова. та ін.    Інтерактивне навчання  розглядається як вид діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним середовищем,  яке слугує джерелом засвоюваного ним досвіду. Вітчизняні і зарубіжні методисти підкреслюють, що застосування інтерактивних технологій є найбільш ефективним шляхом реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. Саме тому їх використання є актуальним для сучасної освіти і є основним у формуванні компетентної особистості учня.  Перевагами інтерактивного навчання є свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу і подальше застосування його на практиці; можливість розвитку в школярів критичного та креативного мислення; можливість створення умов навчання, за яких школярі знаходяться у стані пошуку та активно взаємодіють, обговорюючи проблеми та намагаючись довести власну позицію. Також важливим моментом є самооцінка учнів, аналіз своїх досягнень і причин труднощів.  Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, інтерактивним можна назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Учень не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається на уроці .

        Використання інтерактивних технологій на  уроках німецької мови  дає змогу стверджувати, що вони є засобом створення атмосфери доброзичливості і порозуміння, зникає почуття страху, підвищується активність,  виникає впевненість у своїх силах, виникає прагнення досягти успіху, розвивається творчість. Саме в такій атмосфері можна очікувати найкращого результату засвоєння матеріалу. Розуміння його та впровадження в практичній діяльності, а саме, спілкування іноземною мовою.

   Власний досвід доводить, що використання інтерактивних технологій дає змогу:

 • зробити уроки  цікавими;
 • формулювати власну думку;
 • моделювати різноманітні соціальні ситуації;
 • будувати спілкування в групі;
 • збагачувати соціальний досвід учнів;
 • вдосконалювати навички самостійної творчої роботи;
 • вміти шукати компроміси.

 

 

 

 

 

Прийоми педагогічної техніки щодо реалізації власного досвіду

Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником у саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень, у свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набуває особистісних компетентностей.

Проводячи свої уроки, щоразу намагаюся зрозуміти, який має бути сучасний урок, які методи та прийоми використати, щоб отримати максимальну віддачу? Тому перед собою ставлю  мету, яка повинна підвести до успіху, а саме:

 • застосування методів навчання, що стимулюють творчість; 
 • дослідництво, креативність, самостійне  мислення;
 • накопичення  теоретичних  знань та практичні вміння у сфері процесу спілкування;
 • творчий підхід  до будь-якої справи, самовдосконалення , звільнення  від стереотипів;
 • підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

Інтерактивне навчання розвиває в учнів комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.

Саме з цією метою на своїх уроках я використовую різні інтерактивні методи та прийоми в залежності від теми та мети уроку, обсягу навчального матеріалу, етапу уроку та віку учнів.  

Для активізації навчального процесу використовую такі ігрові методи та прийоми  як роботу в  групах, парах, «Мозковий штурм», «Навчаючи – учуся», «Мікрофон», «Коло ідей», «Акваріум», «Кросворд», «Вірю – не вірю»,  «Знайди помилку».

  Перевагу надаю наступним проведенням  уроків -   уроки - подорожі , уроки-дискусії ( 10 -11 класи), урок – ділова гра, інтегровані уроки, уроки - проекти.

Наприклад, роботу в парах та групах організовую як  на уроках засвоєння, так і на  уроках застосування знань,  умінь та навичок.  Це може бути одразу після викладу нового матеріалу,   на початку уроку, в середині .

Робота в парах, дає можливість  подумати, обмінятися ідеями  з партнером і лише  потім озвучувати свою думку перед класом . Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити , вміння переконувати, вести дискусію.

« Діалог» . Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення.  Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак. «Діалог» виключає  протистояння, критику позицій  групи, один одного.

«Карусель» – цей варіант використовую для кооперативного навчання,  він є найбільш ефективним для одночасного включення всіх учнів в активну роботу, для обговорення дискусійних  питань. Використовую технологію « Акваріум», це є формою діяльності учнів у малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Технологія « Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати  свою думку, по черзі , відповідаючи  на запитання,не аналізуючи її.

« Мозковий штурм « , спонукає учнів проявляти   уяву  та творчість , дає можливість  зібрати  якомога більше ідей  щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу.

Метод  « Прес» навчає учнів виробляти  й оформляти аргументувати, висловлювати думку з дискусійного питання у виразній стилістичній  формі  переконати інших.

Дискусія – це широке публічне створення якогось спірного питання , сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити  власну позицію, формує навички відстоювання своєї  думки .

Проект – це можливість учнів виразити свої особисті ідеї у зручній для них формі: виготовлення колажів, газет, виставок, складання презентацій на придуману тему. Робота над проектом – практика особистісно- орієнтованого навчання в процесі конкретної роботи учня,  на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.  Даю установку: « Все , що я знаю, для чого  це мені треба і де я можу ці знання застосувати»

«Навчаючись – учусь». Цей метод використовую при вивченні блоку інформації  або при  узагальнені та повторенні вивченого. Він дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Цей метод підвищує інтерес до навчання.

Під час перевірки здобутих знань на уроці  використовую форму гри, яка є не нав’язливою. Гра висуває до дитини моральні вимоги, виховує почуття справедливості, чесності, відповідальності перед командою, розвиває доброзичливе ставлення один до одного та до процесу навчання.

Навчальна гра може тривати від кількох хвилин  до цілого уроку, а може  бути використана  на різних етапах, а також у позакласній роботі. Ігри на уроках іноземної мови розприділяю:

 • інтерактивні ігри  з опосередкованим впливом на учня ( ребуси, кросворди);
 • інтерактивні ігри з безпосереднім  впливом на учня ( сюжетно-рольові ігри, імпровізаційні);
 • навчальні (індивідуальні  ігрові завдання).

В початкових класах використовую рольові ігри. Наприклад,  учні беруть на себе роль різних осіб, та ведуть діалог від імені цих осіб.

Проводжу фонетичні ігри такі як:

   «Назви швидко слово поки ловиш м’яч»

    «Який звук я задумала»

Називаю ланцюжок слів, в яких зустрічається один і той самий звук. Учні повинні його відгадати.

      «Відправляємось у подорож»

Учні стають у коло . Кожен вимовляє назву будь-якого міста Німеччини.

Учень, який сидить у центрі, повинен запам’ятати ці географічні назви, коли він скаже: ” Ich reise aus Dresden nach Berlin” ті, хто назвали ці міста при вигуках: “Dse Reise beginnt” мусять швидко обмінятися місцями. Ведучий намагається зайняти собі місце, щоб стати гравцем.

   «Танець у капелюшку»

Вибирається учень, він одягає капелюх, під музику іде по колу, передає капелюх іншому, вимикається музика, той на кому капелюх, повинен на іноземній мові заспівати пісню, розповісти вірш, коротку розповідь про себе.

Ігри «Лото»: цифрове-лото, лічильне-лото, лото- дієслів, лото-прикметників.

Цифрове- лото.  Гра сприяє повторенню та засвоєнню числівників.

Лото складається з карток та фішок.  Фішок повинно бути стільки, скільки чисел на картках . Кожен учень повинен мати по одній картці. Гра полягає у наступному: кожен  учень має карту . Ведучий – фішки з цифрами. Ведучий називає цифру на іноземній мові, граючий, якщо він має на картці названу цифру, закриває її чистим аркушем паперу. Виграє той, хто швидко і правильно закриє всі цифри.

  «Моя улюблена картина»

На столі  лежать картини з будь-якої лексичної теми. Кожен з учнів вибирає собі одну і потім на іноземній мові розповідає, чому він вибрав саме її.

  « Естафета»

Учасники гри діляться на дві групи, кожна стає перед дошкою, одержують кусок крейди .

За сигналом обидва гравці з команд підходять  до дошки, і кожний пише слово до заданої теми, а потім  передає крейду другому учаснику гри в своїй групі.  Група, яка перша напише повне правильне речення, стає переможцем.

Активно використовую знання учнів з літератури, історії, природознавства, музики.

Таким чином, використання запропонованих технологій, методів та прийомів навчання  забезпечує формування і розвиток пізнавальних інтересів учнів як одного з вирішальних факторів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі, розвитку творчих здібностей учнів.

Ці уроки стимулюють учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, бажання максимально використовувати свої навички оволодіння мовою  у створених ситуаціях наближених до реальних. 

Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес учнів, що обумовлено яскравістю, динамічністю, звуковим сприйняттям . Це стає передумовою формування чітких уявлень, свідомого та глибокого засвоєння знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Проблеми та труднощі

У процесі застосування інтерактивного навчання виникають проблеми та труднощі.

Учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, бояться її висловлювати перед класом, думаючи чи важлива їх думка, чи співпаде вона  з думкою учителя  та класу, інколи вони не вміють слухати думку інших або ігнорують її.

Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, переключатися з одного виду діяльності на інший.

При обговоренні  ситуацій, замість аргументів, починають  демагогію, суперечки, самореалізувати свої зусилля в потрібне  русло.

 Проте, за умови вмілого впровадження інтерактивних методів навчання,  дозволяє залучити всіх учнів класу до роботи на уроці, співпраці в колективі, взаємодії, дискусії, обговоренні, роботі в парах і групах.

 

Власна точка зору на форми, методи, прийоми, засоби навчання

 

Робота вчителя іноземної мови – безперервна праця .  Без творчості  не може

бути ні нової школи, ні нових підходів до вивчення предмета. Нове  бачення світу має на меті створення мотиваційного середовища  для учнів у процесі вивчення іноземних мов.   

Свідченням реалізації науково-методичної проблеми стають якісні зміни в навчальній діяльності та якості знань учнів:

 • підвищується рівень пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів;
 •  продуктивно засвоюється навчальний матеріал та розвиваються навички його практичного використання;
 • поліпшуються  вміння спілкуватися, доповідати;
 • учні набувають культури дискусії;
 • розвивається вміння приймати спільні рішення;
 • виховується толерантність, почуття солідарності й рівності;
 • формується вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і правил поведінки.

Доцільним вважаю, використання елементів технологій інтерактивного навчання на уроках  німецької мови,  сприяє активізації навчально-пізнавального процесу та створення сприятливого навчального середовища.  Завжди пам’ятаю, що  суспільству потрібні креативні, творчі, інтелектуальні, толерантні, компромісні особистості.

 А для цього потрібно самому вчителю мати те, що він хоче подарувати кожній дитині, яку навчає – бути вчителем і жити вчителем, віддаючи всі сили, душевне тепло й духовні надбання дітям.

 

 

 


 

docx
Додав(-ла)
Власенко Ольга
До підручника
Німецька мова (6-й рік навчання, профільний рівень) 10 клас (Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.)
Додано
15 листопада 2019
Переглядів
849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку