Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Заняття з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)"для спеціальності 184 "Гірництво" за темою: "Мовно-комунікативний рівень проведення презентації"

Про матеріал
Заняття з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)"для спеціальності 184"Гірництво" за темою: "Мовно-комунікативний рівень проведення презентації" для студентів І - ІІ курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В., викладач англійської мови ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

ПЛАН     ЗАНЯТТЯ 8

Тема: «Мовно-комунікативний рівень проведення презентації»

Мета: ознайомлення з новою лексикою теми, практика в читанні та перекладі іншомовних джерел з здобуттям основної інформації,виховання любові до майбутньої професії, відпрацьовувати етапи створення презентації та основні усні фрази для складання презентації англійською мовою, розвивати пізнавального інтересу, уваги,  формування смаку, особистого світогляду  як проекції узагальненого світосприймання, виховання наполегливості до вивчення іноземної мови

Вид заняття:_практичне________________________________________________________________

Тип  заняття: заняття формування вмінь та  навичок____________________________________

Міжпредметнізв’язки:_________________________________________________________________

Забезпечуючі: «Українська ділова мова(за професійним спрямуванням)»

Забезпечувані: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Методичне забезпечення: опорний текст з теми, словники

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, ноутбук

Література: 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: Мова англ.,  укр. ― Київ: ТОВ «ВП Логос - М», 2011.  ― 352 с. ( Серія «Учням та абітурієнтам»).

2. Мицик Л.В., Арцишевська А.Л., Кузнецова Л.Р. Англійська мова. Комунікативний аспект: підручник для студентів I-II курсів. Львів: «Світ», 2007. – 429с.

СТРУКТУРА     ЗАНЯТТЯ

1. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття)  3хв.

2.  Мотивація навчання  2хв.     

3. Актуалізація опорних знань(опитування, тести, диктант тощо)   7хв

1.Яких видів бувають дієприкметники? Як в англійській мові утворюється дієприкметники? Наведіть приклади.

2 Dictation - translation: read, sit, begin, prefer, travel , compel , lie , try (утворіть Participle I); ask, make, dress, fade, have, go, smile(утворіть Participle ІI)

4. Коментар відповідей та робіт студентів                                                                                         _3хв.

5. Викладання та вивчення нового матеріалу(лекція тощо)                                                           _38хв.

1. Введення лексики з теми.

2. Читання та переклад опорного тексту з здобуттям основної інформації

3. Переклад речень.

 

6. Закріплення знань студентів:  (форми: усне чи письмове індивідуальне або фронтальне   20хв.

опитування, самостійна робота) коментар цієї роботи                                                                                                    

1. Робота з іншомовними джерелами.

2. Виконання граматичної вправи.

7. Підсумок заняття  _3хв.

8. Домашнє завдання _2хв.

Читати та перекладати текст,переказувати його.

 

 

                         Підпис викладача:                   /Г.В. Павлова

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 8

Мовно-комунікативний рівень проведення презентації

  1. Ознайомтесь з матеріалом практичного заняття.
  2. Прочитайте та перекладіть текст « Effective Presentations», користуючись словником.

3. Складіть 7 речень, використовуючи ЛО(лексичні одиниці) текстів.

4. Складіть 5 питань до тексту та дайте відповіді на них.

5. Виконайте граматичні вправи за темою заняття.

1.ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Презентація є підготовленим професійно спрямованим монологічним висловлюванням, об’єднаним конкретним завданням і ситуативними умовами, яке базується на результатах аналітичного дослідження певної проблеми, має чітке логіко-композиційне оформлення і націлене на ефективне інформування, мотивування або переконання певної аудиторії. Індивідуальна презентація може стати заключним етапом опрацювання певної теми , тематичного блоку відповідно до навчальної програми або здійснення самостійної роботи, з метою більш глибокого їх опрацювання. Підготовка об’єднує роботу з сучасними мультимедійними засобами для самостійного пошуку інформації; укладання власних глосаріїв до теми; використання різних видів перекладу (повний письмовий переклад, реферативний переклад); опрацювання знайденої інформації: анотування та реферування. Обов’язковим є обговорення презентації після її представлення і розробка порад для її вдосконалення.

При оцінюванні презентації викладач буде враховувати якісні та кількісні критерії рівня сформованості навичок та вмінь продукування презентації студентами. До якісних критеріїв можна віднести наступні: дотримання жанрово-структурної організації презентації; цілеспрямованість та цільність; адекватність та повнота розкриття теми; логічна зв’язність висловлювання; зверненість; мовна коректність; вірне розуміння студентом запитань аудиторії та відповідність змісту відповідей заданим питанням. До кількісних – темп, швидкість, мовлення та обсяг говоріння.

Презентація включає:

1. Письмову/друковану доповідь, інформацію, або файл електронної презентації, всі необхідні для презентації матеріали.

2. Усну доповідь про матеріал, підготовлений в проекті. Тривалість – 7-10 хв.

3. Відповіді на питання аудиторії. Тривалість – 3-5 хв.

Для презентації характерні наступні частини: 1) привітання; 2) тема презентації; 3) мета та основна ідея презентації; вступ, який включає наступні три частини; 4) висловлювання, яке привертає увагу та викликає інтерес аудиторії до мовця; 5) план презентації; 6) основна частина, яка може складатися від одного до трьох пунктів; 7) висновок; 8) висловлювання, яке запрошує слухачів задавати питання.

Приклад оформлення усної презентації англійською мовою

 

Функції

Рекомендовані вирази

Привітання та представлення

Good morning/afternoon. My name’s …/I am …

Let me introduce myself.

Let me start by saying a few words about …

Ознайомлення з темою / предметом

The subject of my presentation is …

The focus of my paper (academic) is …

Today I’d like to talk about …

I’m going to tell you something about …

Визначення цілей

We are here today to decide/agree/learn about …

The purpose of the talk/presentation is …

The talk/presentation is designed to …

Ознайомлення з планом презентації

My presentation will be in … parts.

First/Firstly/First of all, I’ll give you …

Second/Secondly/Next/Then, … Lastly/Finally/ …

I’ve divided my presentation into … parts/sections.

The first point will … Second … Lastly …

Порядок викладення змісту

Firstly…, secondly …, thirdly …

Then … Next … Finally/lastly … .

Let’s start with …

Let’s move/go onto …

Now we come to …

That covers …

Let’s go back to …

Let me turn now to …

Аргументація

Therefore

As a result,

Consequently,

That’s why,

This is because of …

This is largely due to …

It may result in …

Протиставлення  

On the other hand, …

Although ….

In spite of this, …

However, …

Порівняння  

Similarly,

In the same way,

Спростування  

In fact,

Actually,

Висвітлення

… in particular.

… especially

Відхилення від теми

By the way,

In passing,

Приведення прикладів

For example,

For instance,

Such as

A good example of this is …

To illustrate this point, …

Узагальнення  

Usually

Generally

As a rule

Риторичні запитання

What’s the explanation for this?

How can we explain this?

How can we do about it?

How will this affect…?

What are the implications for …?

Звертання до аудиторії

As I’m sure, you know/we’d all agree …

We have all experienced …

You may remember …

Аналіз

The main explanation for this is …

A particular/one/another/ reason is …

A key problem is …

Коментарі до таблиць та графіків

There is/has been a light /dramatic /considerable /significant/ moderate decrease/fall /drop /collapse/rise/increase in …

… remain(s)/has remained constant/stable…

…has/have decreased/increased/fallen/risen dramatically/considerably/slightly/moderately.

Візуалізація матеріалу

Now, let’s look at the position of …

Now, I’ll show you the …

For … the situation is very different

Let’s move on now and look at …

The next slide shows …

If we now turn to the …

This chart compares … and …

The slide gives information about …

You can see here the …

I’d like to draw your attention to …

Привернення уваги аудиторії

As you can see …

What is interesting/important is …

I’d like to draw your attention to …

Notice/Observe the …

It is important/interesting to notice that …

Узагальнення  

To sum up …

In brief … 

In short …

I’d like to sum up now …

I’ll briefly summarize the main issues.

Let me summarize briefly what I’ve said.

If I can just sum up the main points, …

At this stage I‘d like to run through/ to go over …

Let’s recap, shall we?

Підведення підсумків

In conclusion, …

To conclude …

As you can see, there are some good reasons …

I’d like to leave you with the following thought/idea.

Рекомендації  

My/Our suggestion/proposal/recommendation would be/is to …

We recommend/I’d like to suggest/propose setting up …

Заключні репліки

I’d be happy to answer any questions.

If you have any questions, I’d be pleased to answer them.

I would welcome any comments/suggestions.

Thank you for your attention.

Уточнення запитань

So, what are you asking is …

If I understand the question correctly, you would like to know …

When you say … do you mean …?

I’m sorry, I didn’t hear. Which slide was it?

Sorry, could you repeat that?

I’m not sure what you are getting at.

Уникання відповіді на запитання

Perhaps we could deal with that later.

I’m afraid that’s not my field.

I don’t have the figures with me.

That’s interesting, but I’d prefer not to answer that today.

I’m afraid I’m not the right person to answer that.

I’m not sure this is the right place/time to discuss this particular question.

Перевірка розуміння

May we go on?

Does that answer your question?

 

2. Read, translate (into Ukrainian) and retell (in English) the text.

Effective Presentations

An essential aspect of any research project is dissemination of the findings arising from the study. The most common ways to make others aware of your work is by publishing the results in a journal article, or

by giving an oral or poster presentation (often at a regional or national meeting). While efforts are made to teach the elements of writing a journal article in many graduate school curricula, much less attention is

paid to teaching those skills necessary to develop a good oral or poster presentation — even though these arguably are the most common and most rapid ways to disseminate new findings. In addition, the skills needed to prepare an oral presentation can be used in a variety of other settings — such as preparing a seminar in graduate school, organizing a dissertation defense, conducting a job interview seminar, or even addressing potential philanthropic sources!

Presentations skills are very useful — for business, sales, training, public speaking and self-development. Presentations format, media and purpose vary a lot — oral, multimedia, powerpoint presentations, short impromptu presentations, long planned presentations — but every successful presentation uses the principles explained here. Aside from presentations techniques, confidence and experience are big factors. You are not alone if the thought of speaking in public scares you. Giving a presentation is worrying for many people. Presenting or speaking to an audience regularly tops the list in surveys of people’s top fears — more than heights, flying or dying. Put another way, “Most people would prefer to be lying in the casket than giving the eulogy” (ack. Michelle Ray). A common physical reaction to having to speak in public is a release of adrenaline and cortisol into our system the equivalent to drinking seven cups of coffee. Our primitive brain shuts down normal functions as the ‘fight or flight’ impulse takes over. (See FEAR under the acronyms section — warning — there is adult content among the acronyms for training and presentations.)

But don’t worry — your audience wants you to succeed. They’re on your side. They’re glad it’s you up there and not them. All you need to do is follow the guidelines contained on this page, and everything will be fine.

Don’t try to get rid of the butterflies — just get them flying in formation.

Good preparation is the key to confidence, which is the key to you being relaxed.

Good preparation and rehearsal will reduce your nerves by 75 %, increase the likelihood of avoiding errors to 95 %, and let’s face it, your audience will know if you’ve not done it. (presentations statistics from Fred Pryor Organisation)

3. Make 5 questions to the text and answer them.

4. Translate into English.

1. Презентаціяце комунікативний процес, тобто передавання інформації певній аудиторії з певною метою і у певній формі. 2. Презентація — випробуваний засіб привернути увагу, мета презентації — переконати чи навчити аудиторію. 3. Головне правило презентації — довести слухачеві, що за допомогою предмета презентації він може поліпшити своє життя. 4. Мистецтво презентації вважають однією з головних навичок, необхідних керівникові. 5. Надзвичайно важливо вміти обгрунтувати, що Ваша ідея гідна підтримки або що Ваш програмний продукт варто купувати. 6. Підвищення успішності презентацій, якщо вони проведені з використанням сучасних демонстраційних засобів, не тільки підтверджено дослідженнями, а й оцінено кількісно. 7. Перший із результатів отримано у Мінесотському університеті США. 8. Дослідники стверджують: якщо Ви проводите презентацію з використанням демонстраційних засобів, то ймовірність переконати аудиторію зростає на 43 %. Майже в півтора рази! 9. При цьому, якщо метою презентації є продаж товару чи послуги,то клієнт, покупець чи потенційний покупець буде готовий заплатити на 26 % більше грошей за той же самий продукт чи послугу!

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 березня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку