24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Заняття з теми: "Застосування проектного навчання при вивченні дисципліни «Основи управлінської діяльності» для формування підприємливості студентів - залізничників"

Про матеріал

Методична розробка, яка досліджує особливості застосування проектного навчання на заняттях економічного циклу та під час підготовки до підприємницької діяльності

Перегляд файлу

УДК 656.2.071.1

С.М. Статівкіна, викладач вищої категорії      Бахмутський коледж транспортної

                                                                                  інфраструктури, м. Бахмут, Україна,  

                                                                          atehzt@gmail.com

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ              «ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

Досліджено особливості застосування проектного навчання на заняттях економічного циклу та під час підготовки до підприємницької діяльності

Ключові слова: проектне навчання, підприємництво, підприємець, дизайн орієнтований підхід.

 

S. M. Stativkina, lecturer of the highest quality   Bakhmut College of transport infrastructure,

                                                                      Bakhmut, Ukraine, atehzt@gmail.com

 

PROJECT STUDYING APPLICATION IN COURSE “BASICS OF MANAGEMENT ACTIVITY” FOR ENTERPRISING DEVELOPMENT OF STUDENTS-RAILROADMEN

The article focuses on the key issues of project studying application on Economics lessons and during entrepreneurial activity training.

Key words: project studying, enterprise, enterpriser, design-focused approach.

 

В даний час вплив підприємництва на розвиток нашої країни стає все більш значущим. Це пов'язано не стільки з відродженням ринкової економіки, а, отже, і з різноманіттям форм власності, скільки з необхідністю зміни ставлення до праці в зв'язку з відновленням повноцінних самостійних суб'єктів економічної діяльності. Що, в свою чергу, переводить проблему з економічної площини в гуманітарну, від вирішення якої залежить не тільки якість життя в нашій країні, але якості її громадян. У соціально культурних реаліях української дійсності підприємництво стає силою, здатною об'єднати не тільки основні чинники виробництва в єдиний процес створення товарів і послуг, які задовольняють потреби суспільства, а й підняти це суспільство на іншу вищу якісну щабель.

Підготовку до підприємницької діяльності можна здійснювати в різному віці. Найчастіше вона розглядається як механізм соціально-трудової адаптації молоді.

В умовах ризику підприємець несе всю повноту відповідальності за можливу невдачу. В даний час, згідно з думкою Р. Хизрич, «підприємництво - це процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємець - це людина, яка витрачає на це весь необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим ».

Підприємництво розглядається як організаційно-господарське новаторство, яке є неминучим атрибутом структурних зрушень в суспільстві, створення нових і зростання існуючих виробництв. Однак це новаторство особливого роду, воно спрямоване, насамперед, на комбінування виробничих факторів. У підприємництві бачать не тільки і не стільки рід діяльності, але потенційну можливість підняття національного духу.

Істотні сторони

підприємницької діяльності

 

Новаторство, інноваційність

 

Пусковий механізм структурних змін в економіці

 

Пусковой механизм структурных изменений в экономике

Рушійна сила соціально-економічного прогресу

 

 

Невід'ємний елемент ринкової економіки

 

Ризик і відповідальність

Націленість на прибуток

 

 

 

Особливі особистісні якості підприємця

 

Потреба в досягненнях

 

 

Таким чином, основні ознаки бізнес поведінки, які мають значення для нашої роботи і пов'язані з підприємницькою активністю, проявляються в тому, що вона:

- є діяльністю, пов'язаною з вкладенням коштів з метою отримання прибутку на основі поєднання особистої вигоди і суспільної користі;

- неминуче ризикована в зв'язку з постійно присутньою необхідністю в самовизначенні різного рівня;

- вимагає від суб'єкта наявності ряду особистісних і професійних якостей, які сприяють успішності діяльності.

В останні роки підприємництво стало привабливою сферою діяльності для молоді, так як саме молодому поколінню, що не має сформованих стереотипів по відношенню до підприємницької діяльності, легше сприймати нові складні економічні умови. Соціологічні дослідження показують зростання популярності серед молоді професій, що забезпечують найкоротший шлях до підприємництва, і перш за все, це економісти, товарознавці, бухгалтери, продавці. Кожен другий учень 11-х класів хотів би зайнятися підприємницькою діяльністю, кожен четвертий - завести власну справу.

Перші спроби розробки системи підготовки підприємців відносяться до початку 90-х рр. Вже тоді можна було виділити кілька принципово різних підходів:

- з акцентом на формування знань, умінь, навичок;

- з переважанням спрямованості на формування особистісних якостей лідера (тренінги) ;

- діяльнісний, орієнтований на розвиток суб'єктності людини через засвоєння проектувальних умінь себе і свого життя (проектне навчання).

Сучасні вимоги освітньої системи ще більш орієнтовані на підприємливого студента, який активно формує професійні компетенції в ході навчання.

Можливості реалізації цих вимог закладені в проектному навчанні (наприклад, в дизайн орієнтованому підході), в інших практико-орієнтованих технологіях освіти.

Основна ідея проекту: за допомогою проектної технології створити для студентів виклик, який змушує їх задуматися про своє майбутнє, про можливість самовдосконалення, а створення змагального середовища дозволяє ініціювати максимальне використання інтелектуального потенціалу особистості кожного студента.

Дизайн орієнтована освіта створює умови для розвитку духу підприємництва у мислячої людини, яка здатна побудувати і реалізувати проект свого життя, а не просто, як це було раніше, знайти в ній своє місце.

Методологія дизайн орієнтованої освіти, є реалізацією заснованого на антропологічних принципах проектного підходу, створює необхідні умови реального включення в освіту суб'єктивних критеріїв оцінки ефективності діяльності (краса, функціональність, новизна) і надання їм дієвого статусу. Результатом такої освіти стає не просто наявність у суб'єкта тих чи інших навичок, але готовність суб'єкта до побудови власного життя на основі виявлення необхідних для цього компетенцій і оволодіння ними.

В основі підприємницького духу, який проявляється в створенні суб'єктом власного простору діяльності, лежить його готовність до вільного і відповідального вибору в ситуації невизначеності.

Включення і реалізація цих уявлень в освітній процес на дієвому рівні передбачає модифікацію традиційного освітнього формату, яка повинна бути пов'язана, по-перше, з перманентним включенням в нормований освітній процес діяльності вибору і, по-друге, цілеспрямованим освоєнням суб'єктом способів самофутуріровання себе через професійну діяльність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1 Схема формування компетенцій під час проектного навчання.

 

В ході експерименту в 2018р. студенти Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури групи 3-ОП-472 працювали за запропонованою технологією дизайн орієнтованої освіти під керівництвом викладача - модератора творчої групи. Група була розділена на 3 підгрупи, кожна з яких виконувала свій проект.

Після триденної роботи, викладач спільно з творчою групою проекту розробила проект застосування дизайн орієнтованої освіти на рівні теми в дисципліні «Основи управлінської діяльності».

В інших групах, які вивчали тему «Самоменеджмент» в курсі «Основи управлінської діяльності» в наступні роки, методика проектного навчання так само застосовувалася цілком успішно. Виникла традиція проведення конкурсу проектів саморозвитку студента на першому етапі - всередині групи, на другому етапі - на рівні відділення. Це додатково стимулює творчість і змагальність, викликаючи інтерес до робіт з боку кураторів цих груп і навіть студентів інших спеціальностей.

Отже, серед педагогічних інновацій значне місце займають активні форми навчання, в тому числі і метод проектів, і нестандартні підходи до проблем навчального процесу. Проблема активізації навчального процесу, формування знань студентів із спеціальних дисциплін  - є актуальним завданням. Щоб вирішувати ці завдання викладачі спрямовують свою діяльність на розробки і застосування таких форм, методів і засобів навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу студентів, активності, творчості в одержанні знань і навичок та подальшого їх використання на практиці. Формування знань йде тим  успішніше, чим вища активність тих, кого навчають.

Література

  1. Бідоленко Л. Духовний розвиток особистості в освітньому інноваційному просторі/ Л. Бідоленко //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 4. - C. 12-16
  2. Вакарчук І. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: Тези доповіді Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука/ Іван Вакарчук //Освіта. - 2009. - 24 червня - 1 липня. - C. 3
  3. Дюндин В. Регіональні проблеми інноваційного розвитку освітніх установ //Економіст. - 2006. - № 8. - C. 74-77
  4. Каганов В., Мухин А., Толоконников А. Технология подготовки предпринимателей // Вестник высшей школы. – 2009. - № 2. – С. 42-45.
  5. Коски Л. Обучение предпринимательской деятельности: [Как вариант непрерыв. образования: Финляндия]// Информатика и образование.- 2005.- № 2.- С. 113.
  6. Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні в контексті Болонських декларацій //Вища освіта України, 2007.-№ 1.– С. 42–49.
  7. Олійник А. Філософія інноваційного розвитку освіти: економічний контекст //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах. – К., 2006. – Вип. 18. – С. 207–213
  8.  Остапчук О. Інноваційний розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2003. - № 5-6. - C. 153-161.
  9. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха: Пер.с англ./ Общ.ред. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс-Универс, 2011. – Вып.1. – 159 с. 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку