Завдання до контрольної роботи по темі "Динаміка"

Про матеріал

Варіанти складаються з різнорівневих завданнь з варіантами відповідей. Завдання - тести і розрахункові задачі. Міститься таблиця правильних відповідей.

Перегляд файлу

Тема «ДИНАМІКА»

 

Варіант – 1

 

 

П 1. Будь-яке тіло при взаємодії не може змінити швидкість свого руху миттєво, для цього потрібен певний час. Яка фізична величина характеризує цю властивість тіла?

А. Сила. Б. Тиск. В. Маса. Г. Робота.

 

П 2. Яка формула є математичним записом закону Гука?

 А. F=k·∆l.  Б. .  В. .   Г. .

 

П 3. Сила, під дією якої тіло рівномірно рухається по колу, напрямлена ...

А.... за напрямом швидкості. 

Б.... протилежно до напряму швидкості.

В.... перпендикулярно до швидкості. 

Г.... під гострим кутом до напряму швидкості.

 

П 4. Які фізичні величини, що характеризують рух тіла, змінюються при переході з однієї інерціальної системи відліку в іншу?

А.   Переміщення, шлях, швидкість, прискорення – змінюються.

Б. Переміщення, швидкість – змінюються, шлях, прискорення – не змінюються.

В. Переміщення, шлях, швидкість – змінюються, прискорення – не змінюються.

Г.    Переміщення, шлях, швидкість, прискорення – не змінюються.

 

 

 

 

С 5. Як буде рухатися тіло масою 2 т під дією сталої сили, модуль якої дорівнює 4 кН?

А. Рівномірно зі швидкістю 2 м/с.

Б. Рівномірно зі швидкістю 0,5 м/с.

В. Рівноприскорено з прискоренням 2 м/с2.

Г. Рівноприскорено з прискоренням 0,5 м/с2.

 

С 6. Людина, маса якої 70 кг, стоїть у ліфті. Визначити вагу людини на початку спуску з прискоренням 4 м/с2.

А. 896 Н.  Б. 686 Н.  В. 406 Н.  Г. 0 Н.

 

С 7. Вантаж масою 500 кг висить на тросі діаметром 28 мм. Визначити механічну напругу в тросі.

А. ≈ 10 МН/м.       Б. ≈ 8 МН/м.       В. ≈ 6 МН/м.        Г. ≈ 4 МН/м.

 

Д 8. На скільки подовжиться сталевий дріт довжиною 1,8 м і діаметром 0,5 мм під дією вантажу вагою 15 Н? Е = 200 ГПа.

А. Від 0,2 мм до 0,4 мм.   Б. Від 0,4 мм до 0,7 мм. 

В. Від 0,7 мм до 1 мм.    Г. Від 1 мм до 1,2 мм.

 

Д 9. Канат може утримувати тіло вагою не більше 2500 Н. На канаті піднімають вантаж масою 200 кг. При якому прискоренні канат розірветься?

А. 2,7 м/с 2.  Б. 4,7 м/с 2.  В. 6,7 м/с 2.  Г. 8,7 м/с 2.

 

В 10. Тролейбус, масою 12 т, рушаючи з місця, на шляху 100 м набирає швидкості 36 км/год. Визначити коефіцієнт опору, якщо сила тяги 14 кН.

 

 

Тема 1.2   «ДИНАМІКА»

 

Варіант – 2

 

 

П 1. Якщо векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, то ...

А. ... напрям руху тіла змінюється. 

Б. ... швидкість руху тіла залишається незмінною.

В. ... швидкість руху тіла з часом зростає. 

Г. ... швидкість руху тіла з часом спадає.

 

П 2. Яка з наступних формул є записом II закону Ньютона?

 А. F=k·∆l.  Б. .  В. .   Г. .

 

П 3. При вимірюванні сили м'язів руки за допомогою силоміра використовують залежність сили пружності пружини від її деформації. Як залежить ця сила від модуля видовження пружини l?

А. Сила прямо пропорційна до l.   Б. Сила прямо пропорційна до l 2.

В. Сила обернено пропорційна до l.     Г. Сила обернено пропорційна до l 2.

 

П 4. В якому випадку систему відліку, яка зв’язана з літаком, можна вважати інерціальною?

А.   Літак злітає зі злітної смуги. 

Б.   Літак рухається на постійній висоті з постійною швидкістю.

В.   Літак здійснює посадку.

Г.   Літак здійснює поворот, коли під’їжджає до будівлі аеропорту.

 

С 5. Як буде рухатися тіло масою 3 г під дією сталої сили, модуль якої дорівнює 6 мН?

А. Рівномірно зі швидкістю 2 м/с.

Б. Рівномірно зі швидкістю 0,5 м/с.

В. Рівноприскорено з прискоренням 2 м/с2.

Г. Рівноприскорено з прискоренням 0,5 м/с2.

 

С 6. Людина, маса якої 70 кг, стоїть у ліфті. Визначити вагу людини на початку піднімання з прискоренням 3 м/с2.

А. 896 Н.  Б. 686 Н.  В. 406 Н.  Г. 0 Н.

 

С 7. Дротина завдовжки 5,4 м під дією навантаження видовжилась на 2,7 мм. Визначити абсолютне і відносне видовження дротини.

А. 5,4 мм, 2,7 10 -4.   Б. 2 мм, 5·10 -4. 

В. 2,7 мм, 5·10 -4 .   Г. 2,7 мм, 2·10 -4

 

Д 8. Піднімальний кран рівномірно переміщує вантаж масою 2,5 т. При якому діаметрі стержня гака механічна напруга в ньому не перевищуватиме 6. МПа?

А. Не менше ніж 6 мм.   Б. Не менше ніж 14 мм.

В. Не менше ніж 18 мм.   Г. Не менше ніж 23 мм.

 

Д 9. Шахтова кліть у спокої важить 2500 Н. З яким прискоренням опускається кліть, коли її вага зменшилась до 2000Н?

А. 2 м/с 2.  Б. 4 м/с 2.  В. 6 м/с 2.  Г. 8 м/с 2.

 

В 10. Яку масу має автомобіль, якщо , рушаючи з місця, протягом 10 с проходить шлях 75 м? Сила тяги 20 кН, коефіцієнт опору 0,05.

 

 

Тема 1.2   «ДИНАМІКА»

 

Варіант – 3

 

 

П 1. Кількісну міру дії одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають ..

А. ... масою. Б. ... силою.

В. ...роботою. Г. ... тиском.

 

П 2. Як визначається одиниця сили 1 Н через основні одиниці СІ?

А. .    Б. .

В.         Г. .

 

П 3. Вага —це...

А.... міра інертності тіла.

Б.... міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею.

В.... сила, з якою Земля діє на тіло біля її поверхні.

Г.... сила, з якою тіло діє на опору або підвіс унаслідок притягання до Землі.

 

П 4. Яку горизонтальну швидкість необхідно надати тілу біля поверхні Землі, щоб воно рухалось по коловій орбіті навколо Землі?

А. Приблизно 7,9 км/с. 

Б. Приблизно 1 км/с.

В. Приблизно 11,2 км/с. 

Г. Приблизно 16 км/с.

 

 

 

С 5. Як буде рухатися тіло масою 8 т під дією сталої сили, модуль якої дорівнює 2 кН?

А. Рівномірно зі швидкістю 4 м/с.

Б. Рівномірно зі швидкістю 0,25 м/с.

В. Рівноприскорено з прискоренням 4 м/с2.

Г. Рівноприскорено з прискоренням 0,25 м/с2.

 

С 6. Людина, маса якої 70 кг, стоїть у ліфті. Визначити вагу людини під час руху зі сталою швидкістю 5 м/с.

А. 896 Н.  Б. 686 Н.  В. 406 Н.  Г. 0 Н.

 

С 7. Абсолютне і відносне видовження стержня відповідно 1 мм і 0,001. Яку довжину мав недеформований стержень?

А. 1 м.  Б. 2 м.  В. 0,1 м.  Г. 0, 2 м.

 

Д 8. Яку силу треба прикласти до сталевого дроту довжиною 3,6 м і площею поперечного перерізу 1 мм 2 для видовження його на 2 мм? Е = 200 ГПа.

А. 100 Н.  Б. 110 Н.  В. 120 Н.  Г. 0 Н.

 

Д 9. Ліфт піднімається рівноприскорено і за перші 10 с руху проходить відстань 20 м. На скільки збільшується при підйомі вага пасажира масою 80 кг, який перебуває в цьому ліфті?

А. На 40 Н.         Б. На 32 Н.            В. На 24 Н.          Г. На 16 Н.

 

В 10. Автомобіль, масою 14т, рушає з місця. З яким прискоренням рухається автомобіль, якщо коефіцієнт опору 0,05, а сила тяги 9,1 кН?

 

 

 

Тема 1.2   «ДИНАМІКА»

 

Варіант – 4

 

П 1. Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»?

А. І закон Ньютона.     Б. II закон Ньютона.      

В. III закон Ньютона.        Г. Закон Гука.

 

П 2. Яка з наступних формул є записом IIІ закону Ньютона?

 А. F=k·∆l.  

 Б. .  

 В. .   

 Г. .

 

П 3. Модуль сили взаємодії між Землею та Місяцем ...

А. ... прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та відстані між ними.

Б. ... прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та обернено пропорційний відстані між ними.

В.... прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та обернено пропорційний квадратові відстані між ними.

Г.... прямо пропорційний квадратові відстані між Землею і Місяцем та обернено пропорційний добутку їх мас.

 

П 4. Який учений сформулював принцип відносності в механіці?

А. Галілео Галілей. Б. Ісаак Ньютон.

В. Роберт Гук. Г. Йоганн Кеплер.

 

С 5. Як буде рухатися тіло масою 200 г під дією сталої сили, модуль якої дорівнює 2 Н?

А. Рівномірно зі швидкістю 0,01 м/с.

Б. Рівномірно зі швидкістю 0,4 м/с.

В. Рівноприскорено з прискоренням 10 м/с2.

Г. Рівноприскорено з прискоренням 100 м/с2.

 

С 6. Людина, маса якої 70 кг, стоїть у ліфті. Визначити вагу людини перед початком піднімання.

А. 896 Н.  Б. 686 Н.  В. 406 Н.  Г. 0 Н.

 

С 7. Під дією якої сили, напрямленої уздовж осі закріпленого стержня, у ньому виникає механічна напруга 1,5·108 Па? Діаметр стержня 0,4 см.

А. 0,9 кН.  Б. 1,9 кН.  В. 2,9 кН.  Г. 3,9 кН.

 

Д 8. Під дією сили в 50 Н дріт довжиною 2,5 м і площею поперечного перерізу 2,5 мм2 видовжився на 1 мм. Визначте модуль Юнга.

А. 3·1010 Па.      Б. 4·1010 Па.  В. 5·1010 Па.  Г. 6·1010 Па.

 

Д 9. У шахту рівноприскоренно опускається баддя, вага якої 2800 Н. За перші 10 с вона проходить 35 м. Яка вага бадді в русі?

А. 2,6 кН.  Б. 4,6 кН.  В. 6,6 кН.  Г. 8,6 кН.

 

В 10. Електропотяг, рухаючись зі станції рівноприскорено, розганяється до 72 км/год проїхавши 100м. Яку силу тяги розвиває двигун електропотягу, якщо маса составу 1200 т, а коефіцієнт опору 0,04?

 

 

 

Відповіді

 

Варіант

№ завдання

1

2

3

4

1

А

Б

Б

В

2

А

Б

А

Г

3

В

А

Г

В

4

Г

Б

А

А

5

В

В

Г

В

6

В

А

Б

Б

7

Б

В

А

Б

8

Б

Г

Б

В

9

А

А

Б

А

10

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
2.0
Оригінальність викладу
1.7
Відповідність темі
2.0
Загальна:
1.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Кашуба Вера
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Наталя Марушенко
  Дай відповіді будь-ласка
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 3. Наталя Марушенко
  Дай відповіді будь-ласка
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Генденштейн Л. Е., Ненашев І. Ю.)
До уроку
РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА
Додано
25 січня 2018
Переглядів
19143
Оцінка розробки
1.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку