Завдання Iетапу Всеукраїнських олімпіад з хімії

Про матеріал
Завдання різної складності, які допоможуть вчителеві визначити якість знань, умінь та навичок.
Перегляд файлу

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2020-2021н. р

І етап олімпіади з хімії проводиться в 7-11 класах по вивченому матеріалу цього року та минулих років.

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

7 клас

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: цукор, мінеральна вода, сода, повітря, спирт, алюміній, залізний цвях, природний газ, кухонна сіль, кисень. (1б.)

    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища:        

а) випаровування води;

б) випадання снігу;

в) виділення газу при взаємодії харчової соди з лимонною кислотою;

г) горіння газу;

д) плавлення льоду;  

 є) ржавіння заліза. (1б)

3. Назвіть хімічні елементи: а) S; б) Na; в) N; г) Н; д) Fе. (1б.)

 4. Визначте відносні атомні маси таких хімічних елементів: а) О; б) Мn; в) F; г) Li; д) Mg. (1б.)

    5. З даного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин: Fе; Р; Ва(ОН)2; Н2; НF; Н2О; Мn2О7; О3; NН4ОН; S8;Na2SO3. (1б.)

    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Кальцію і атома Оксигену; б) атома Нітрогену і трьох атомів Гідрогену; б) двох атомів Гідрогену, атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену; г) атома Магнію, атома Карбону і трьох атомів Оксигену. (1б.)

    7. Охарактеризуйте фізичні властивості таких речовин: а) мідь; б) вода; в) цукор. (1б.)

    8. Про який хімічний елемент йдеться, якщо він належить до: а) V групи головної підгрупи та 3 періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва; б) 2 періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 16; в) ІІІ групи періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 27. (1б.)

    9. У лабораторії є суміш глини, кухонної солі, тирси і залізних ошурок. Як розділити дану суміш? (2б.)

    10. Опишіть будову спиртівки та полум’я. Вкажіть, яких правил безпеки потрібно дотримуватись, працюючи із спиртівкою. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

8 клас

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: морська вода, кухонна сіль, повітря, спирт, сірка, бензин, газована вода, залізний цвях, балонний газ, кальцинована сода. (1б.)

    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища: а) плавлення цукру; б) замерзання води; в) утворення туману; г) горіння спирту; д) вітер; є) ржавіння заліза; ж) виникнення запаху при горіння пташиного пір’я. (1б.)

    3. Дайте характеристику елемента № 17 ( положення в періодичній системі, число електронів, протонів, нейтронів, атомна маса, протонне число, нуклонне число, електронна конфігурація та графічна формула ) (1б.)

    4. Розчин якої сполуки має зелений колір:

а) NiSO4; б) FeSO4; в) CuSO4; г) CoSO4. (1б.)

    5. З даного переліку випишіть окремо формули  простих і складних речовин: F; S8; Са(ОН)2; НСl; Fе; Аl; Мn2О7; О3; NН3; Na2SiO3. (1б.)

    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Магнію і атома Оксигену; б) атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену; б) атома Мангану і двох гідроксильних груп; г) атома Кальцію і двох нітратних груп. (1б.)

    7. Складіть рівняння хімічних реакцій згідно їх схем (1б.):

а) N2 + О2 →;           

б) СН4 + О2 →;  

г) Nа + О2 →; 

д) КМnО4 →.

    8. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску: а) випарювання; б) фільтрування; в) дія магнітом; д) розчинення. (1б.)

    9. Яка формула відповідає сполуці, якщо вона складається з атома Алюмінію, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її відносна молекулярна маса дорівнює 122. (2б.)

    10. Обчисліть масову частку Н в формулі сполуки NH4ОН. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

9 клас

    1. Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одногохімічного елемента, має назву: а) анізотропія; б) алотропія; в) мізантропія;  г) мезомерія. (1б.)

    2. В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами,як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця?

А) Фосфор; б) Гідроген;    

в) Прометій; г) Гелій. (1б.)

    3. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння: а) металічна;           

б) йонна; в) атомна; г) молекулярна. (1б.)

    4. Швидкість хімічної реакції не залежить від: а) температури; б) каталізатора;

в) маси реагентів; г) природи реагентів. (1б.)

    5. Глауберова сіль – це:

а) CaSO4∙2H2O;

б) Na2SO4∙10H2O;

в) Na2CO3∙10H2O;

г) FeSO4∙7H2O. (1б.)

    6. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою:

а) кальцій оксид;

б) барій оксид;

в) магній оксид;

г) стронцій оксид. (1б.)

    7. Про який хімічний елемент йдеться якщо він належить до III групи періодичної системи хімічних елементів, а його відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 70? (1б.)

    8. Атом деякого хімічного елемента має на 5 електронів більше аніж йон цинку. Який це елемент? Напишіть його електроні конфігурації атома і йона. (1б.)

    9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

Са → СаО → Са(ОН)2 → КОН → КСl → НСl → ВаСl2. (2б.)

    10. В результаті реакції розчину сульфатної кислоти масою 16 г і надлишку барійхлориду утворився осад масою 5,7 г. Обчисліть масову частку кислоти в розчині. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

10 клас

    1. Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин? А) бензен; б) метаналь; в) амоніак; г) сульфур (VI) оксид. (1б.)

     2. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

а) Ca2+ i Al3+; в) Mg2+ i Ca2+; г) Ca2+ і Zn2+; д) Ва2+ і Mg2+.(1б.)

    3. При розчиненні у воді амоній хлориду середовище розчину буде:   а) нейтральним;

б) лужним;

в) кислим;

г) солодким. (1б.)

    4. Теорію гібридизації електронних орбіталей запропонував:

а) Бутлеров;                   

б) Інгольд;

в) Полінг;

г) Марковников. (1б.)

    5. Визначте об’єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині хлоридної кислоти: а) 2,24 л; б) 4,48л; в) 1,12 л; г) 6,72л. (1б.)

    6. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом: а) гідрування; б) заміщення; в) бромування; г) сполучення. (1б.)

    7. Завершіть  рівняння дисоціації сполук (1б.):

КMnO4 + КІ + Н2SO4 →

    8. В результаті реакції одновалентного металу масою 9,2 г і води виділився водень кількістю речовини 0,2 моль. Про який метал іде мова? (1б.)

    9. Напишіть рівняння хімічних реакцій згідно наведеної схеми (2б.):

С → СаС2 → С2Н2 → С2Н4 →  С2Н6 → С2Н5NO2 → С2Н22

    10. Яка формула сполуки, якщо вона складається з атома Літію, атома Гідрогену, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її молярна маса дорівнює 304 г/моль. (2б.)

Подивитися завдання обласного етапу можна за посиланням https://www.sciencechemistry.org.ua/olimpiadni-zavdannya-z-himiyi-oblastr/

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

11 клас

1. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів: а) НСl; б) ΝаОН; в) СН3СООН; г)  СН3СООΝа. (1б.)

2. Формула ароматичного аміну:

а) CH3–NH2;

б) СН3–CH2–CH2–NH2;                        

в) CH3–NH –СН3; г) C6H5 –NH2. (1б.)

3. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

А) освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан);

б) засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду);

в) мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол);

г) добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату). (1б.)

4. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків:

а) рибози;              

б) лактози;

в) α-глюкози;

г) β- глюкози. (1б.)

5. Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є:

а) крохмаль; б) целюлоза; в) білок; г) поліетилен. (1б.)

6. Синтетичне волокно – це: а) вовна; б) бавовна; в) віскоза; г) капрон. (1б.)

7. Зобразіть структурні формули сполук за їх назвами: а) 2,2,4-триметил-3,4-дихлоргексан; б) 3,5,6-тригідрокси-2-метилоктан. (1б.)

8. За допомогою яких дослідів можна розпізнати глюкозу та фенол. Відповіді обґрунтуйте і підтвердьте рівняннями реакцій. (1б.)

9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

С → СО2 → С6H12O6 → С2Н5ОН  → С2Н4 → С2Н5Сl → С4Н10 (2б.)

10. Суміш магнію і цинку масою 8,00 г обробили розчином хлоридної кислоти масою 40 г, з масовою часткою розчиненої речовини 16 %, в результаті чого виділився газ об’ємом 3,64 л. Обчисліть масові частки металів у вихідній суміші та склад суміші, що утворилася. (2б.)

 

docx
Додав(-ла)
Левада Ольга
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Інші матеріали
Додано
20 жовтня 2020
Переглядів
225
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку