10 клас. Українська література. Василь Стефаник. "Камінний хрест". Тести.

Про матеріал

Матеріал для узагальнення вивченого з української літератури в 10 класі. Василь Стефаник. "Камінний хрест". Тести. Питання - відповіді. Сподіваюся, що така форма узагальнення матеріалу допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

10 клас. Василь Стефаник.  «Камінний хрест». Тести

 

  1.                   Василь Стефаник – представник літератури:

А реалізму  Б радянського періоду  В Західної України  Г Слобожанщини     Д Київщини

2. Перша збірка новел В. Стефаника називається:

А «Палій»  Б «Дорога»  В «Кленові листочки»  Г «Синя книжечка»                       Д «Сини»

3. Які слова найточніше характеризують сутність творчого доробку Василя Стефаника?

А «поет мужицької розпуки» Б «основоположник української літератури»  В «співець нашої історії» Г «ніжний лірик» Д «сонцепоклонник»

3. Василь Стефаник є майстром у жанрі:

А трагедії  Б роману  В поеми  Г новели   Д повісті

5. Індивідуальну стильову манеру Василя Стефаника визначають:

А об′єктивний тип розповіді  Б реалістичний метод зображення  В лаконізм   Г глибокий психологізм  Д символізм

6. Стилістичну манеру Василя Стефаника визначають як:

А імпресіоністичну Б експресіоністичну  В реалістичну Г романтичну                Д психологічну

7. Яка з названих нижче ознак не характерна для експресіонізму?

А бажання жити за критеріями ідеалу, а не буднів   Б увага до простих характерів В пошуки витоків людського зла  Г посилення уваги до проблеми вини і кари  Д потворне бачиться неминучим, обов′язковим антиподом прекрасного

8. Оповідання Василя Стефаника «Камінний хрест» написане під враженням від:

А подій Першої світової війни  Б смерті Івана Франка  В масової еміграції галицьких селян до Америки   Г Жовтневої революції в Росії   Д подорожі у наддніпрянську Україну

9. Головний герой оповідання «Камінний хрест» Іван мав прізвисько:

А Битий  Б Горбатий  В Зігнений  Г Переламаний Д Струджений

10. Нивка Івана Дідуха з оповідання Василя Стефаника «Камінний хрест» була неродючою, тому що знаходилась:

А на суцільних пісках  Б у болотяній низині  В на глиняному грунті      Г на старому смітнику  Д на каменистому горбі

11. Більша частина новели «Камінний хрест» Василя Стефаника являє собою:

А прощання Івана з сусідами   Б лист Івана до дружини  В свідчення Івана в суді  Г подорож Івана до Америки  Д мрії Івана про щасливе майбутнє

12. Іван Дідух – герой новели Василя Стефаника:

А «Виводили з села»  Б «Синя книжечка»  В «Новина»   Г «Сини»                       Д «Камінний хрест»

13. Який троп не зустрічається в наведених нижче словах?

«Ціла хата заридала, як би хмара плачу, що нависла над селом, пірвалася».

А гіпербола  Б епітет   В порівняння  Г метафора  Д уособлення

14. Своєрідність сюжету оповідання «Камінний хрест» Василя Стефаника полягає в тому, що:

А у ньому відсутня експозиція  Б воно має затягнену експозицію   В у ньому відсутня зав′язка  Г у ньому відсутня розв′язка

15. Реалістичний метод зображення – це зображення:

А «світу в собі»  Б вигаданого світу  В бажаної дійсності Г «світу довкола себе»   Д характерне тільки для реалістичного стилю

16. Справжнє прізвище Василя Стефаника:

А Васильченко  Б Степаненко  В Дідух  Г Рудченко Д Стефаник

17. Укажіть назву течії модернізму, ознаки якої яскраво представлені у творчості В.Стефаника:

А імпресіонізм  Б експресіонізм  В символізм  Г класицизм Д реалізм.

18. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:

А у майстерному розкритті теми голодомору

Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного вжитку

В у майстерності розкриття соціального конфлікту

Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя

19. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?

А Михайло Коцюбинський  Б Степан Васильченко  В Василь Стефаник              Г Борис Грінченко  Д Марко Черемшина.

20. Василь Стефаник народився у селі:

А Криворівня  Б Колодяжне  В Нагуєвичі  Г Косів  Д Русів

21. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком росити»?

А Іван Франко    Б Марко Черемшина  В Лесь Мартович Г Михайло Коцюбинський  Д Осип Маковей.

22. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі                            В. Стефаника?

А могили предків  Б межі села  В центральне місце села  Г майстерність народних умільців  Д трагічну долю селянина-бідняка

23. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією?

А «Новина»  Б «Сини»  В «Вона — земля»  Г «Камінний хрест»  Д «Палій»

24. Вкажіть письменників, що складали «Покутську трійцю»:

А Іван Франко  Б Василь Стефаник  В Марко Черемшина  Г Осип Маковей  Д Лесь Мартович Е Юрій Федькович  Є Станіслав Пшибишевський.

25. Події в новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника відбуваються

А за часів кріпаччини  Б після скасування кріпосного права  В наприкінці   19 – на початку 20 ст.  Г під час Першої світової війни   Д  після більшовицького перевороту

26. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника є

А горб  Б хрест  В танець  Г камінь  Д збіжжя

27. У якому значенні розкривається символіка каменю у новелі «Камінний хрест»?

А бездушності  Б злиденності  В неродючої землі  Г пам’яті

28. Іван Дідух не кидав того «тєжкого» горба, який забирав усі його сили, бо  це:

А відрада у скруті  Б подарунок батьків  В засіб існування                              Г улюблена справа.

 

 

Завдання на встановлення відповідностей

 

1. Утворіть логічні пари між назвами жанрів, наведеними в лівій колонці, та назвами творів, наведених у правій колонці .

1 поема                                                      А «Intermezzo»

2 новела                                                     Б «Мартин Боруля»

3 трагікомедія                                           В «Чорна рада»

4 роман                                                      Г «Мойсей»

                                                                   Д «Наталка Полтавка»

2. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведених у правій колонці .

1 Т. Шевченко                                          А «Мартин Боруля»

2 Г. Квітка-Основ′яненко                        Б «Кавказ»

3 І. Карпенко-Карий                                 В «Максим Гримач»

4 Марко Вовчок                                        Г «Маруся»

                                                                   Д «Енеїда»

3. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами стилів, наведених у правій колонці.

1 «Intermezzo»                                          А романтизм

2 «Камінний хрест»                                 Б імпресіонізм

3 «Хіба ревуть воли,  як                          В експресіонізм

ясла повні ?»                                             Г реалізм

4 «Гайдамаки»                                          Д класицизм

4. Утворіть логічні пари між назвами літературних жанрів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведених у правій колонці, які досягли найбільших успіхів у цих жанрах.

1 повість                                                   А В. Стефаник

2 комедія                                                  Б Панас Мирний

3 роман                                                     В І. Карпенко-Карий

4 новела                                                    Г Марко Вовчок

                                                                  Д Іван Франко

5. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці .

1 «Максим Гримач»                                А Галайда

2 «Камінний хрест»                                 Б Пацюк

3 «Хіба ревуть воли, як                           В Дідух

ясла повні?»                                             Г Семен

4 «Гайдамаки»                                         Д Дідона

6. Утворіть логічні пари між назвами художніх прийомів, наведених у правій колонці, та їх короткими визначеннями, наведеними у лівій колонці .

1 приховане глузування                         А епітет

2 протиставлення                                    Б гіпербола

3 перебільшення                                     В антитеза

4 художнє означення                              Г іронія

                                                                  Д епіфора

7. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці .

1 «Катерина»                                          А Василь

2 «Мартин Боруля»                                Б Куць

3 «Лісова пісня»                                     В Омелько

4 «Маруся»                                             Г Івась

                                                                 Д Возний

8. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними у правій колонці.

1 «Маруся»                                             А драма-фієрія

2 «Лісова пісня»                                     Б поема

3 «Хіба ревуть воли, як                         В повість

ясла повні?»                                            Г роман

4 «Гайдамаки»                                       Д новела   

9.    Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у лівій колонці . 

1 Мойсей                                                А «Наталка Полтавка»

2 Івоніка                                                 Б «Мойсей»

3 Виборний                                            В «Тіні забутих предків»

4 Марічка                                               Г «Земля»

                                                                Д  « Гайдамаки» 

10. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведеними у правій колонці.

1 «Енеїда»                                              А І. Франко

2 «Маруся»                                            Б І. Котляревський

3 «Заповіт»                                            В Г. Квітка-Основ′яненко 

4 «Гімн»                                                 Г Т. Шевченко

                                                                Д Марко Вовчок

11. Утворіть логічні пари між назвами жанрів, наведеними в лівій колонці, та назвами творів, наведеними у правій колонці.

1 поема                                                  А «Енеїда»

2 трагікомедія                                       Б «Камінний хрест»

3 оповідання                                          В «Кайдашева сім′я»

4 повість                                                 Г «Мартин Боруля»

                                                                Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

12. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці . 

1 «Тіні забутих предків»                     А Мелашка

2 «Кайдашева сім′я»                            Б Евріал

3 «Енеїда»                                             В Шраменко

4 «Чорна рада»                                     Г Палійчук

                                                               Д  Галайда     

13. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами літературних родів, наведеними у правій колонці.

1 «Чого являєшся мені у сні»             А епос

2 «Земля»                                              Б лірика

3 «Наталка Полтавка»                         В ліро-епос

4 «Катерина»                                        Г драма

                                                               Д кіно-епіка  

14. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у лівій колонці.

1 Терпелиха                                          А «Лісова пісня»

2 Килина                                               Б «Наталка Полтавка»

3 Красовський                                      В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

4 Лушня                                                Г «Мартин Боруля»

                                                               Д «Кайдашева сім′я»

15. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними у правій колонці.

1 «Катерина»                                       А поема

2 «Земля»                                             Б комедія

3 «Наталка Полтавка»                        В новела

4 «Intermezzo»                                     Г повість

                                                              Д роман

16. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

1 баба Палажка                                    А «Енеїда»

2 Лукаш                                                Б «Чорна рада»

3 Сомко                                                В «Кайдашева сім′я»

4 Лавінія                                               Г «Лісова пісня»

                                                               Д «Гайдамаки»

17. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними  у правій колонці.

1 «Мойсей»                                          А поема

2 «Камінний хрест»                             Б малоросійська опера

3 «Маруся»                                           В оповідання

4 «Наталка Полтавка»                         Г повість

                                                               Д роман

18. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

1 Чіпка                                                  А «Енеїда»

2  Трандалєв                                         Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

3 Лаврін                                                В «Кайдашева сім′я»

4 Зевес                                                   Г «Мартин Боруля»

                                                               Д «Лісова пісня»

19. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведеними у правій колонці.

1  «Наталка Полтавка»                       А Марко Вовчок

2 «Маруся»                                          Б І. Котляревський

3 «Земля»                                             В О. Кобилянська

4 «Максим Гримач»                            Г Г. Квітка-Основ′яненко

                                                              Д І. Франко

20. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

1 Галя                                                   А «Енеїда»

2 Дядько Лев                                       Б «Гайдамаки»

3 Турн                                                   В «Лісова пісня»

4 Залізняк                                             Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                                                              Д «Чорна рада»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНО. Василь Стефаник.  «Камінний хрест». Тести. Відповіді

 

  1.                   Василь Стефаник – представник літератури:

А реалізму  Б радянського періоду  В Західної України *                               Г Слобожанщини     Д Київщини

2. Перша збірка новел В. Стефаника називається:

А «Палій»  Б «Дорога»  В «Кленові листочки»  Г «Синя книжечка» *  Д «Сини»

3. Які слова найточніше характеризують сутність творчого доробку Василя Стефаника?

А «поет мужицької розпуки» *  Б «основоположник української літератури» В «співець нашої історії» Г «ніжний лірик»                                         Д «сонцепоклонник»

3. Василь Стефаник є майстром у жанрі:

А трагедії  Б роману  В поеми  Г новели *  Д повісті

5. Індивідуальну стильову манеру Василя Стефаника визначають:

А об′єктивний тип розповіді  Б реалістичний метод зображення *               В лаконізм             Г глибокий психологізм  Д символізм

6. Стилістичну манеру Василя Стефаника визначають як:

А імпресіоністичну  Б експресіоністичну * В реалістичну                            Г романтичну  Д психологічну

7. Яка з названих нижче ознак не характерна для експресіонізму?

А бажання жити за критеріями ідеалу, а не буднів *  Б увага до простих характерів   В пошуки витоків людського зла  Г посилення уваги до проблеми вини і кари  Д потворне бачиться неминучим, обов′язковим антиподом прекрасного

8. Оповідання Василя Стефаника «Камінний хрест» написане під враженням від:

А подій Першої світової війни  Б смерті Івана Франка  В масової еміграції галицьких селян до Америки *  Г Жовтневої революції в Росії             Д подорожі у наддніпрянську Україну

9. Головний герой оповідання «Камінний хрест» Іван мав прізвисько:

А Битий  Б Горбатий  В Зігнений  Г Переламаний *  Д Струджений

10. Нивка Івана Дідуха з оповідання Василя Стефаника «Камінний хрест» була неродючою, тому що знаходилась:

А на суцільних пісках  Б у болотяній низині  В на глиняному грунті  Г на старому смітнику  Д на каменистому горбі *

11. Більша частина твору «Камінний хрест» Василя Стефаника являє собою:

А прощання Івана з сусідами *  Б лист Івана до дружини  В свідчення Івана в суді      Г подорож Івана до Америки  Д мрії Івана про щасливе майбутнє

12. Іван Дідух – герой новели Василя Стефаника:

А «Виводили з села»  Б «Синя книжечка»  В «Новина»  Г «Сини»  Д «Камінний хрест» *

13. Який троп не зустрічається в наведених нижче словах?

«Ціла хата заридала, як би хмара плачу, що нависла над селом, пірвалася».

А гіпербола  Б епітет *  В порівняння  Г метафора  Д уособлення

14. Своєрідність сюжету оповідання «Камінний хрест» Василя Стефаника полягає в тому, що:

А у ньому відсутня експозиція  Б воно має затягнену експозицію *  В у ньому відсутня зав′язка  Г у ньому відсутня розв′язка

15. Реалістичний метод зображення – це зображення:

А «світу в собі»  Б вигаданого світу  В бажаної дійсності Г «світу довкола себе» *     Д характерне тільки для реалістичного стилю

16. Справжнє прізвище Василя Стефаника:

А Васильченко  Б Степаненко  В Дідух  Г Рудченко  Д Стефаник*

17. Укажіть назву течії модернізму, ознаки якої яскраво представлені у творчості В.Стефаника:

А імпресіонізм  Б експресіонізм*  В символізм  Г класицизм                      Д реалізм.

18. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:

А у майстерному розкритті теми голодомору

Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного вжитку

В у майстерності розкриття соціального конфлікту

Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя*

19. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?

А Михайло Коцюбинський  Б Степан Васильченко  В Василь Стефаник *  Г Борис Грінченко  Д Марко Черемшина.

20. Василь Стефаник народився у селі:

А Криворівня  Б Колодяжне  В Нагуєвичі  Г Косів  Д Русів*

21. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком росити»?

А Іван Франко    Б Марко Черемшина*  В Лесь Мартович  Г Михайло Коцюбинський  Д Осип Маковей.

22. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі                            В. Стефаника?

А могили предків  Б межі села  В центральне місце села                               Г майстерність народних умільців  Д трагічну долю селянина-бідняка*

23. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією?

А «Новина»  Б «Сини»  В «Вона — земля»  Г «Камінний хрест»*              Д «Палій»

24. Вкажіть письменників, що складали «Покутську трійцю»:

А Іван Франко  Б Василь Стефаник*  В Марко Черемшина*  Г Осип Маковей  Д Лесь Мартович* Е Юрій Федькович  Є Станіслав Пшибишевський.

25. Події в новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника відбуваються

А за часів кріпаччини  Б після скасування кріпосного права  В наприкінці  19 – на початку 20 ст.*  Г під час Першої світової війни   Д  після більшовицького перевороту

26. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника є

А горб  Б хрест  В танець*  Г камінь  Д збіжжя

27. У якому значенні розкривається символіка каменю у новелі «Камінний хрест»?

А бездушності  Б злиденності  В неродючої землі  Г пам’яті*

28. Іван Дідух не кидав того «тєжкого» горба, який забирав усі його сили, бо  це:

А відрада у скруті  Б подарунок батьків*  В засіб існування                              Г улюблена справа.

 

 Завдання на встановлення відповідностей

 

1. Утворіть логічні пари між назвами жанрів, наведеними в лівій колонці, та назвами творів, наведених у правій колонці .

Г1 поема                                                      А «Intermezzo»

А2 новела                                                    Б «Мартин Боруля»

Б3 трагікомедія                                           В «Чорна рада»

В4 роман                                                      Г «Мойсей»

                                                                      Д «Наталка Полтавка»

2. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведених у правій колонці .

Б1 Т. Шевченко                                          А «Мартин Боруля»

Г2 Г. Квітка-Основ′яненко                        Б «Кавказ»

А3 І. Карпенко-Карий                                В «Інститутка»

В4 Марко Вовчок                                       Г «Маруся»

                                                                     Д «Енеїда»

3. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами стилів, наведених у правій колонці.

Б1 «Intermezzo»                                          А романтизм

В2 «Камінний хрест»                                 Б імпресіонізм

Г3 «Хіба ревуть воли,  як                          В експресіонізм

ясла повні ?»                                               Г реалізм

А4 «Гайдамаки»                                         Д класицизм

4. Утворіть логічні пари між назвами літературних жанрів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведених у правій колонці, які досягли найбільших успіхів у цих жанрах.

Г1 повість                                                   А В. Стефаник

В2 комедія                                                  Б Панас Мирний

Б3 роман                                                     В І. Карпенко-Карий

А4 новела                                                   Г Марко Вовчок

                                                                     Д Іван Франко

5. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці .

Г1 «Інститутка»                                         А Галайда

В2 «Камінний хрест»                                 Б Пацюк

Б3 «Хіба ревуть воли, як                           В Дідух

ясла повні?»                                                Г Устина

А4 «Гайдамаки»                                         Д Дідона

6. Утворіть логічні пари між назвами художніх прийомів, наведених у правій колонці, та їх короткими визначеннями, наведеними у лівій колонці .

Г1 приховане глузування                         А епітет

В2 протиставлення                                    Б гіпербола

Б3 перебільшення                                     В антитеза

А4 художнє означення                             Г іронія

                                                                    Д епіфора

7. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці .

Г1 «Катерина»                                           А Василь

В2 «Мартин Боруля»                                Б Куць

Б3 «Лісова пісня»                                     В Омелько

А4 «Маруся»                                             Г Івась

                                                                    Д Возний

8. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними у правій колонці .

В1 «Маруся»                                             А драма-феєрія

А2 «Лісова пісня»                                    Б поема

Г3 «Хіба ревуть воли, як                         В повість

ясла повні?»                                              Г роман

Б4 «Гайдамаки»                                       Д новела   

9.    Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у лівій колонці . 

Б1 Мойсей                                               А «Наталка Полтавка»

Г2 Івоніка                                                 Б «Мойсей»

А3 Виборний                                            В «Тіні забутих предків»

В4 Марічка                                               Г «Земля»

                                                                   Д  « Гайдамаки» 

10. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведеними у правій колонці.

Б1 «Енеїда»                                              А І. Франко

В2 «Маруся»                                             Б І. Котляревський

Г3 «Заповіт»                                              В Г. Квітка-Основ′яненко 

А4 «Гімн»                                                  Г Т. Шевченко

                                                                   Д Марко Вовчок

11. Утворіть логічні пари між назвами жанрів, наведеними в лівій колонці, та назвами творів, наведеними у правій колонці.

А1 поема                                                  А «Енеїда»

Г2 трагікомедія                                       Б «Камінний хрест»

Б3 оповідання                                          В «Кайдашева сім′я»

В4 повість                                                Г «Мартин Боруля»

                                                                  Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

12. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у правій колонці . 

Г1 «Тіні забутих предків»                     А Мелашка

А2 «Кайдашева сім′я»                            Б Евріал

Б3 «Енеїда»                                             В Шраменко

В4 «Чорна рада»                                     Г Палійчук

                                                                 Д  Галайда     

13. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами літературних родів, наведеними у правій колонці.

Б1 «Чого являєшся мені у сні»              А епос

А2 «Земля»                                              Б лірика

Г3 «Наталка Полтавка»                          В ліро-епос

В4 «Катерина»                                         Г драма

                                                                  Д кіно-епіка  

14. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними у лівій колонці.

Б1 Терпелиха                           А «Лісова пісня»

А2 Килина                                Б «Наталка Полтавка»

Г3 Красовський                       В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В4 Лушня                                  Г «Мартин Боруля»

                                                   Д «Кайдашева сім′я»

15. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними у правій колонці.

А1 «Катерина»                         А поема

Г2 «Земля»                               Б комедія

Б3 «Наталка Полтавка»           В новела

В4 «Intermezzo»                        Г повість

                                                   Д роман

16. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

В1 баба Палажка                       А «Енеїда»

Г2 Лукаш                                   Б «Чорна рада»

Б3 Сомко                                   В «Кайдашева сім′я»

А4 Лавінія                                  Г «Лісова пісня»

                                                    Д «Гайдамаки»

17. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та назвами жанрів, наведеними  у правій колонці.

А1 «Мойсей»                             А поема

В2 «Камінний хрест»                Б малоросійська опера

Г3 «Маруся»                              В оповідання

Б4 «Наталка Полтавка»            Г повість

                                                    Д роман

18. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колон2ці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

Б1 Чіпка                                       А «Енеїда»

Г2  Трандалєв                              Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В3 Лаврін                                     В «Кайдашева сім′я»

А4 Зевес                                       Г «Мартин Боруля»

                                                      Д «Лісова пісня»

19. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами авторів, наведеними у правій колонці.

Б1  «Наталка Полтавка»               А Марко Вовчок

Г2 «Маруся»                                  Б І. Котляревський

В3 «Земля»                                     В О. Кобилянська

А4 «Інститутка»                             Г Г. Квітка-Основ′яненко

                                                         Д І. Франко

20. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними у правій колонці, та іменами, прізвищами або прізвиськами літературних героїв, наведеними в лівій колонці.

Г1 Галя                                          А «Енеїда»

В2 Дядько Лев                              Б «Гайдамаки»

А3 Турн                                         В «Лісова пісня»

Б4 Залізняк                                    Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                                                        Д «Чорна рада»

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
21 березня 2018
Переглядів
2939
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку