Актуалізація змісту діяльності ЗПО через розвиток компетентності керівника гуртка

Про матеріал

Пошук цілісності у вихованні людини, що прагне розвитку, привели до розробки Програми створення здоров'язберігаючого простору, яка забезпечує фізичний і психологічний комфорт, профілактику асоціальних явищ. Розроблені і реалізуються підпрограми Школи життєвих навичок та екологічної культури, збереження здоров'я та профілактики професійного вигоряння педагогів

Перегляд файлу

Ольга Корольчук

м.Київ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗПО

ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

 

Акмеологічний підхід у освітньо-виховному  процесі для коллективу Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва не випадковий і не є абсолютно новим. Над формуванням акмеологічної середовища, в якому особистість має можливість досягати своїх вершин, колектив працює давно, об'єднуючись інтелектуально і духовно.

Пошук цілісності у вихованні людини, що прагне розвитку, привели педагогічний колектив до розробки Програми створення здоров'язберігаючого простору, яка забезпечує фізичний і психологічний комфорт, профілактику асоціальних явищ. Розроблені і реалізуються підпрограми Школи життєвих навичок та екологічної культури, збереження здоров'я та профілактики професійного вигоряння педагогів.

Першочергова задача будь-якого педагога (педагога – акмеологічного закладу освіти) постійно поповнювати свої знання, підвищувати загальну культуру, працювати над своїм цілісним розвитком. Саме систематична робота педагога над вдосконаленням педагогічної майстерності, над розвитком професійної компетентності - запорука якісної підготовки фахівців.

Це відображено у Програмі підвищення професійної компетентності керівника ТО, спрямованої на розвиток професійно-особистісної, професійно-діяльнісної і професійно - творчої компетентності педагога.

Програма передбачає проведення моніторингу ефективності, розвитку педагогічної компетентності (розроблені діагностичні карти для педагогів, що дозволяють здійснювати рефлексію). Рефлексія, самоаналіз, самодіагностика - це те, без чого не може бути шляху до вершини. Також в рамках програми створено проект «Портфоліо керівника ТО».

Головними завданнями створення портфоліо є систематизація інтелектуальної і творчої праці викладача, формування у нього здатності до об'єктивної самооцінки та рефлексії, прагнення до більш високого рівня навчання. А основне призначення портфоліо - це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результатів роботи.

Коли педагог займається саморозвитком, то й гуртківець стає в центрі уваги:

 • педагогічних рад, таких як:

- Організація до профільної підготовки учнів: досвід, проблеми. перспективи.

- Морально-духовний розвиток особистості в умовах сучасного позашкільного закладу.

- Здоровий спосіб життя: кроки від мотиву до потреби.

- Морально-етичний кодекс педагога.

- Партнерство ЦПР і шкіл в формуванні превентивного виховного середовища.

-Інтеграція виховних ресурсів закладу і сім»ї в навчанні, вихованні і розвитку дитини.

- Перспективні педагогічні технології для досягнення нової якості навчально-виховної роботи в ПНЗ.

- Розвиток громадянських цінностей  дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти.

- Реалізація компетентнісного підходу в освітній практиці закладу: досвід і перспективи

 • науково-методичних семінарів:

- Педагог як особистість і професіонал. Актуальний рівень особистісного і професійного розвитку керівника ТО.

- Метод портфоліо.

- Проектна культура педагога ПНЗ.

- Мотивація та її роль у навчально-виховному процесі.

 • науково-практичних конференцій:
 • Метод проектів у позашкільному навчальному закладі: досвід, життєві результати, перспективи.
 • Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу – ключ до його оновлення.
 • Форми і методи розвитку соціальних компетенцій гуртківців.
 • Соціально-педагогічна підтримка соціалізації дитини в практиці виховної діяльності закладу тощо.

Починаючи з 2005 року, колектив ЦПР включився в роботу з формування моделі випускника на основі компетентнісного підходу.

Тісна співпраця з соціальними партнерами дозволили визначити професійні, особистісні та соціальні компетенції випускника. Педагоги зустрічалися з провідними науковцями, фахівцями, майстрами, діячами мистецтв і колишніми випускниками, спільно визначали компетенції майбутніх фахівців.

Підсумком цієї роботи стала педагогічна рада «Компетентнісний підхід в навчанні та вихованні - основна умова підготовки фахівця високого рівня», де була створена модель випускника, що має свої відмінні риси: це особистість з яскраво вираженою екологічної культурою і громадянсько-патріотичної позицією.

Розвитку інноваційної діяльності в ЦПР сприяє і щорічна виставка педагогічних інновацій, адже використання інноваційних технологій - головна умова забезпечення компетентнісного підходу в навчанні і вихованні. Вона стає яскравим відображенням досвіду роботи всього колективу з різних напрямків виховно-освітнього процесу, показує творче зростання, вдосконалення педагогічної майстерності, досягнення певних вершин.

Виставка триває тиждень і включає: відкриті заняття, майстер-класи, презентації, огляд-конкурс «Педагогічна творчість», виставка методичних розробок «Педагогічний вернісаж».

З 2003 року в ЦПР діє Програма «Розвиток інформаційного середовища закладу», яка здійснюється через роботу 2 комп'ютерних класів. Основним призначенням її є впровадження в навчальний процес інформаційних, комп'ютерних та мультимедійних технологій.

За результатами рейтингу за навчальний рік відзначаються кращі педагоги.  

Найбільш важливою і значущою для колективу є Програма по соціальному партнерству.

У процесі реалізації Програми передбачено тісну співпрацю гуртківців, батьків, педагогів, які відзначають у випускників «яскраві аналітичні здібності, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, прагнення підвищувати свою професійну майстерність».

Музей ЦПР веде просвітницьку роботу, виховує почуття причетності до славного минулого і любові до свого району. Тут проводяться зустрічі з різними представниками ЗМІ та зустрічі викладачів краєзнавства міста.

Досвід роботи з краєзнавства представлений на сторінках тематичного збірника «Альманах наукового товариства ЦПР» та «Про землю і людей Святошинських».

Акмеологічний підхід дозволяє консолідувати зусилля всього педагогічного і дитячого  колективу для плідної творчої роботи, результатами якої сьогодні є зростання професіоналізму педагогів, висока результативність навчання і якість знань. 

           Вся історія становлення і розвитку навчання людини його діяльності вказує на те, що навчання повинно бути безперервним і адаптивним. Крім того, навчання має здійснюватися з урахуванням їх вікових, соціально-психологічних, національних та інших особливостей. На це і спрямована сучасна педагогічна наука - андрагогіка (від гр. Aner, andros - дорослий чоловік, зрілий чоловік + ago - веду): галузь педагогічної науки, розкриває теоретичні та практичні проблеми навчання, виховання і освіти дорослої людини протягом всього його життя. Андрагогіка здійснює найдавнішу формулу навчання: non scholae, sed vitae discimus - вчимося не для школи, а для життя.
           Трудова адаптація як соціальний процес пов'язана з професійним та соціальним пристосуванням молодого фахівця до вимог організації.

            Існують різні методи адаптації молодого фахівця. Це інструктаж, ротація (співробітник тимчасово переводиться на іншу посаду з метою придбання нових навичок), учнівство і наставництво (коучінг), майстер-класи, навчання поза робочим місцем (розширює потенціал співробітника, дає можливість вийти за рамки традиційного поведінки), лекції ,самостійне навчання (надання співробітникам методичних рекомендацій, посібників, навчальних програм), використання новітніх освітніх методик (розгляд кейсів - аналіз і групове обговорення конкретних ситуацій), ділові ігри (наближені до професійної діяльності, виробляються практичні навички складання планів,
поведінкові навички (орієнтованості на співробітництво і т.п.)
          В світовій практиці використовують такі методи адаптації працівників:
buddyng (адаптація через рівні приятельські стосунки з колегою по роботі, на відміну від наставництва тут немає ієрархії, відносини будуються на рівних,  постійний двосторонній зворотний зв'язок),
job shadowing (новий співробітник стає ніби тінню більш досвідченого співробітника, супроводжує його протягом робочого дня, обговорює з ним виробничі ситуації і отримує реальний досвід і якісну зворотний зв'язок),
метод занурення (використовується при адаптації працівників керівних посад і передбачає повне занурення в практичну діяльність з першого дня роботи, цей метод ефективний, якщо працівник - дійсно досвідчений, грамотний і кваліфікований фахівець, інакше процес адаптації буде невдалим).
       У нас молодий спеціаліст завжди проходить два рівні адаптації: професійний та соціально-психологічний  - це адаптація до колективу, до традицій і стилю роботи.
                     Науковці визначають такі види адаптації: психофізіологічну, професійну, соціально-психологічну, організаційну.

   Як  би добре не був  налагоджений процес підготовки професіонала в навчальному закладі, випускник ніколи не підходить ідеально і повністю до виконання конкретної роботи. Справа в тому, що соціальні норми навчального закладу, з одного боку, і робочого колективу - з іншого, різні. І молодий спеціаліст, для того щоб зрозуміти та відчути нові, незвичні для нього норми, повинен знайти в собі можливості саморегуляції.
          Робота педагога пов'язана з постійними нестандартними ситуаціями або з ситуаціями типовими, але маючими щоразу новий вигляд. Це вимагає і зусиль думки (щоб правильно впізнати і структурувати задачу), і творчого підходу до справи. Вважається, що для педагога ця фаза триває 3-5 років.

              Результативною формою роботи з молодими медпрацівниками в нашому позашкільному закладі є «Школа молодого керівника гуртка».                                                                                    

 

Програма заняття з елементами тренінгу

«Професійний потенціал

молодого педагога – сходинки саморозвитку»

 

План проведення:

 1. Анкетування. «Портрет молодого педагога ЦПР» 5 хвилин                                      
 2. Знайомство з відділом психолого-методичного забезпечення закладу.  5 хвилин
 3. Вправа «Самопрезентація».  (ім´я та асоціація риса характеру, притаманна педагогу) 10 хвилин.                                                                                                           
 4. Особливості  професійної спрямованості педагога  ЦПР. Вправа «Афоризми» 

10 хвилин.                                                                                                                            

 1. Методичні засади роботи молодого педагога: пошук шляхів вирішення можливих утруднень. 15 хвилин.                                                                                                                                                                                                                   
 2. Потреба в безпеці як базова потреба особистості: основні аспекти роботи з охорони життя і здоров’я вихованців.  Здоров´я фізичне й психічне. 15 хвилин.  
 3. Пошук партнерів для реалізації навчальних та виховних цілей.

10 хвилин.                  

 1. Вправа «Закінчи речення»  5 хвилин.                                                                                
 2. Підсумки та висновки. Представлення «Плана-щоденника молодого педагога»                                                                                                                                   10 хвилин.

Роздатковий матеріал: анкети, папір, ручки, «План-щоденник молодого педагога».

Основні тези

На початку заняття молодим педагогам пропонується заповнити анкету «Портрет молодого педагога ЦПР» з метою ознайомлення з основними потребами та можливими труднощами, з якими вони зіткнулися під час роботи в закладі.                                       

Потім методист пропонує до уваги керівників гуртків інформацію щодо діяльність відділу психолого-методичного забезпечення та способи налагодження комунікації та ефективної взаємодії.

           Вправа  розминки «Самопрезентація» – це знайомство учасників один з одним на розвиток групової згуртованості, зняття емоційної напруги, скутості.

Для знайомства проводиться вправа «Ім´я – асоціація з рисою характеру» для формування установки на взаєморозуміння. Вироблення навичок згуртованих дій.

До уваги педагогів на вибір за кольором паперу пропонуються листівки з висловами відомих людей про роль педагога, його риси та основні фактори ефективності педагогічного процесу.  Оголошується інтегрований висновок .

        Керівники гуртків об’єднуються в підгрупки за кольором та обговорюють основні необхідні якості керівника гуртка 1.Як особистості. 2.Як Майстра. 3.Як педагога.

Приклад:

Особистісні якості, потрібні керівникові гуртка для ефективної роботи:

 • Гнучкість у спілкуванні.
 • Чутливість до потреб дитини.
 • Індивідуальний стиль викладання навчального предмета.
 • Здатність до легкого спілкування та почуття гумору.
 • Впевненість в собі, врівноваженість.
 • Позитивне світосприйняття.
 • Врахування дитячої індивідуальності та гідності.
 • Вміння створювати невимушену атмосферу довіри.

Після чого оголошується інтегрований висновок– основна якість педагога – відповідальність.

 • Вправа «Закінчи речення»  -Коли я ставлюся відповідально до інших
  "Відповідальність (незакінчені речення)".

Мета вправи: допомогти відчути, що означає почуття відповідальності, за себе чи за інших.

Пропозиції записуються під диктовку; під час паузи учасники повинні ці пропозиції закінчити; найбільш вірна перша реакція; якщо якась пропозиція не підходить, його можна пропустити; наприкінці дається трохи часу для того, щоб все завершити.
- Деякі люди більш відповідальні, ніж інші, - це люди, які ...
- Безвідповідальні люди - це ...
- Свою відповідальність до інших людей я проявляю через ...
- Вид відповідальності, який, як я відчуваю, більш важкий для мене - це
- Чим сильніше моя відповідальність, тим більше я ...
- Бути відповідальним по відношенню до самого себе - це ...
- Я несу відповідальність за ...

       Обговорення базових потреб особистості. Особливу увагу треба приділити безпеці життя та здоров´я гуртківців. Методист розповідає про статистичні дані щодо випадків, які трапляються з дітьми протягом року згідно з даними районного відділу державної інспекції.

      Обговорюються основні моменти, на які треба звернути увагу під час гурткової роботи.

До уваги молодих педагогів пропонується кілька інструктажів.

Приклад: Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій

 1.  Загальні вимоги безпеки:

     - вибирають такий об’єкт для екскурсії, на якому забезпечується повна безпека її проведення;

     - керівники ТО відповідають за дотримання правил техніки безпеки та за охорону життя учнів;

    - забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристанях при настанні грози, під час дощу, туману, і, в темний час доби;

     - керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за гуртківцями.

2.  Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії:

     - перед кожною екскурсією вихованців ознайомлюють із загальною характеристикою об’єкта екскурсії,її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення екскурсії;

    - кількість вихованців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік;

    - вирушаючи на екскурсію з вихованцями, керівник повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги;

    - допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час екскурсії.

3.  Вимоги безпеки під час проведення екскурсії:

    - другу перекличку і відмітку присутніх гуртківців проводять після прибуття на місце екскурсії;

     - якщо для доставки вихованців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих. При цьому в транспортні засоби входять спочатку гуртківці, а потім керівник. У такому самому порядку здійснюється висадка дітей із транспортного засобу. Можна доставляти вихованців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини;

      - перевозити на відкритих вантажних машинах дітей забороняється;

      - під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів;

       - забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм;

       - під час екскурсії вихованцям забороняється знімати взуття і ходить босоніж.

4. Вимоги безпеки під час закінчення екскурсії:

      - після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, керівники виводять всіх вихованців з об’єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком;

       - після повернення з екскурсії ще раз перевіряють наявність гуртківців за списком.

5.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

       - у випадку аварійної ситуації на місці екскурсії керівники виводять вихованців у безпечне місце;

        - при нещасному випадку гуртківців виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу медичну допомогу.

      Молоді педагоги об’єднаються в підгрупи. Кожна обговорює окрему тему з безпеки життя та один представник доповідає про результати обговорення.

           Питання, які виникають у керівників гуртків коментує методист з техніки безпеки та охорони життя і здоров’я.

           Після підведення підсумків до уваги педагогів пропонується виступ соціального педагога про можливі способи співпраці та тематику можливих консультацій.

Література

1. Антропова, Л.В. Акме-технології в професійній підготовці вчителя адаптивної школи / Л.В. Антропова / / Шкільні технології. - 2003. - № 6. - С. 213-222.

2. Варбан Є. Психологічна компетентність як запорука життєвого досвіду. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Є. Варбан / ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін. – К.: Контекст, 2000.–336с.

3. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.

4. Левченко Т.І. Розвиток особистості в різних педагогічних системах /Монографія/ Левченко Т.І. – 1-е видання. – Вінниця: вид-во «Нова Книга», 2002. – 512с.

5. Мельникова Н. Н. Социально-психологическая адаптация личности. Методические указания / Н. Н. Мельникова. – Челябинск : Изд-во ЮУрГу, 2002. – 143 с.

6. Орлов А.Б. Психологія особистості і сутності людини: Парадигми, проекції, практики / А.Б. Орлов. - М.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 272 с.

7. Реан А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 479 с.

 

 

doc
Додано
21 вересня 2018
Переглядів
472
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку