23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Альдегіди . Карбонові кислоти . Естери . Жири . Мила .

Про матеріал
Цілі: формування ключових компетентностей: • основні компетентності у природничих науках і технологіях; • уміння вчитися упродовж життя; • математична компетентність; формування предметних компетентностей: • перевірити рівень навчальних досягнень учнів з органічної хімії за курс 9 класу; • виховувати інтерес до вивчення хімії. Обладнання: роздавальний матеріал. Тип уроку: самостійна роботаурок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;. Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.
Перегляд файлу

Тематичне  оцінювання  № 8

 Альдегіди . Карбонові  кислоти . Естери . Жири . Мила . 

Варіант  № 1

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  функціональну  групу  альдегідів :

а) – ОН ;                            б) – СООН ;                        в) – СО ;                     г) – СОН .

  2. Якщо  альдегід  приєднує  водень , то  утворюється ... .

      а) алкан ;                 б) алкен ;           в) спирт ;             г) карбонова  кислота .

  3. Вкажіть  формулу  масляної  кислоти :

      а) СН3 – СН2 – СН2 – СООН ;                         б) СН3 – СН2 – СООН ;

      в) СН3 – СООН ;                                              г) СН3 – СН – СООН .

                                                                                                СН3

  4. При  гідруванні  пропаналю  одержують ... .

      а) пропанову  кислоту ;                              б) пропан ;

      в) пропанол ;                                                г) пропен .

  5. Реакція  естерифікації  відбувається  при  взаємодії :

      а) карбонових  кислот  та  лугів ;                б) альдегідів  та  карбонових  кислот ;

      в) жирів  та  альдегідів ;                               г) спиртів  та  карбонових  кислот .

  6. Реакція  „ срібного  дзеркала ” – це ... .

      а) відновлення  альдегідів  до  спиртів ;

      б) окиснення  альдегідів  до  кислот ;

      в) окиснення  спиртів  до  альдегідів ;

      г) окиснення  спиртів  до  кислот .

  7. Продуктами  гідролізу  тристеарину  є  ... .

      а) стеаринова  кислота  і  пропанол ;                 б) етанол  і  стеаринова  кислота ;

      в) гліцерин  і  масляна  кислота ;                       г) гліцерин  і  стеаринова  кислота .

  8. Вкажіть  основну  складову  частину  твердого  мила :

      а) С17 Н35 СООNa ;     б) С17 Н33 СООК ;       в) С17 Н35 СООК ;         г) (С17 Н35 СОО)2 Mg .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Визначте  невідому  речовину  в  наведеній  схемі  реакції :

СН ОН  +  ? – СН – СН – ОН  .

а) Н2 О ;                      б) О2 ;                           в) Н2 ;                          г) Н2 О2 .

  2. Мурашина  кислота  реагує  з ... .

      а) Zn , СН3 ОН , ZnО ;                                      б) С2 Н5 ОН , Мg , Сu ;

      в) СН3 СООН , С2 Н5 ОН , СuО ;                     г) NаНСО3 , NаОН , НСОН .

  3. Який  об’єм  водню (н.у.) виділиться  при  взаємодії  магнію  кількістю  речовини  2 моль  із 

      надлишком  оцтової  кислоти ?

      а) 22,4 л ;                    б) 11,2 л ;                        в) 44,8 л ;                  г) 4,48 л .

  4. Вкажіть  формулу   ізомеру  пентанової  кислоти :

      а) СН3 – СН2 – СООН ;                                б) СН3 – СН – СООН ;

                                                                                             СН3

                     СН3                                                                 СН3

     в) СН3 – С – СООН  ;                                    г) СН3  – С – СОН .

                     СН3                                                                  СН3

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

         СаС2 – С2 Н2 – С2 Н4 – С2 Н5 ОН – СН3 СОН – СН3 СООН – СН3 СООСН3

 1. Натрій  масою  4,6 г  помістили  в  розчин  об’ємом  100 мл ( р = 0,8 г/мл ) , що  містить  етанол  і  речовини , які  не  реагують  із  натрієм . Масрва  частка  спирту  в  розчині  96% . Який  об’єм  водню (н.у.) виділився ?
 2. Яка  маса  металічного  срібла  виділиться  при  взаємодії  бутаналю  масою  7,2 г  із  надлишком  амоніачного  розчину  аргентум  оксиду ?
 3. Густина  парів  одноосновної  карбонової  кислоти  за  воднем  37 . Який  об’єм  розчину  калій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  20%  і  густиною  1,2 г/см , витратиться  на  нейтралізацію  22,2 г  цієї  кислоти ?

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Визначте  невідомі  речовини , вкажіть  їх  назви  і  складіть  рівняння  реакцій  для  наведеної  схеми  перетворень ( М – органічна  речовина ) :

                 + Н2 О        1500 С         + Н2 О (Hg2+ )         + Ag2 О ( NH3 )         С2 Н5 ОН (Н+ )

АІ4 С3 ------- А ---------- D ---------------- E ------------------ L ------------------- M

 1. При  нагріванні  суміші  мурашиної  і  оцтової  кислот  масою  40,8 г  із  надлишком  етанолу  одержали  суміш  естерів  масою  61,8 г . Визначте  маси  кислот  у  вихідній  суміші .
 2. Визначте  молекулярну  формулу  насиченої  одноосновної  карбонової  кислоти , якщо  відомо , що  на  нейтралізацію  16,95 мл  розчину  калій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  22,4%  та  густиною  1,18 г/мл  витратили  7,04 г  цієї  кислоти .
 3. При  окисненні  невідомого  насиченого  альдегіду  амоніачним  розчином  аргентум  оксиду  випало  21,6 г  осаду  й  утворилася  карбонова  кислота , при  кип ятінні  якої  з  метанолом  утворилося  7,04 г  відповідного  естеру . Втрати  під  час  реакції  естерифікації  становили  20% . Визначте  молекулярну  формулу  альдегіду .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 8

 Альдегіди . Карбонові  кислоти . Естери . Жири . Мила . 

Варіант  № 2

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  формулу  мурашиного  альдегіду :

а) СН3 СОН ;           б) НСОН ;             в) НСООН ;                   г) СН3 ОН .

  2. Яку  речовину  використовують  для  окиснення  альдегіду  в  карбонову  кислоту ?

       а) Н2 О ;                     б) Сu(ОН)2 ;              в) НВr ;              г) Н2 .

  3. Як  називається  функціональна  група  карбонових  кислот ?

      а) альдегідна ;      б) гідроксильна ;      в) карбоксильна ;        г) карбонільна .

  4. Вкажіть  формулу  етилового  естеру  оцтової  кислоти :

      а) СН3 СООСН3 ;      б) СН3 СООСН3 ;  в) СН3 СООСН3 ;     г) СН3 СООСН3 .

  5. В  основі  виробництва  маргарину  лежить  процес ... .

      а) гідроліз  жиру ;                                     б) гідратації  жиру ;

      в) гідрування  жирів ;                               г) дегідрування  жирів .

  6. Яку  кількість  речовини  водню  може  приєднати  триолеїн  кількістю  речовини  1 моль ?

      а) 1 ;                        б) 2 ;                      в) 3 ;                 г) 4 .

  7. Вкажіть  формулу  основної  складової  частини  рідкого  мила :

      а) С17 Н35 СООNa ;     б) С17 Н33 СООК ;       в) С17 Н35 СООК ;         г) (С17 Н35 СОО)2 Mg .

  8. Жир – це ... .

      а) естер , утворений  етиловим  спиртом  і  мурашиною  кислотою ;

      б) естер , утворений  вищими  карбоновими  кислотами  і  гліцерином ;

      в) естер  двохатомного  спирту  і  карбонової  кислоти ;

      г) естер , утворений  гліцерином  і  етановою  кислотою .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Визначте  невідому  речовину  в  наведеній  схемі  реакції :

СН3 – СН2 – СОН  +  ?  - СН3 – СН2 – СООН  +  g

а) АgNО3 ;                    б) Аg2 О ;                      в) Аg2 СО3 ;                      г) Аg3 РО4 .

  2. Для  альдегідів  характерні  реакції ... .

      а) окиснення  і  гідратації ;                             б) дегідрування  і  окиснення ;

      в) окиснення  і  відновлення ;                        г) відновлення  і  гідратації .

  3. Який  обєм  вуглекислого  газу (н.у.) виділиться  при  взаємодії  0,5 моль  натрій  карбонату  з 

      надлишком  кислоти ?

      а) 11,2 л ;                       б) 22,4 л ;                   в) 5,6 л ;                 г) 112 л .

  4. Вкажіть  формулу  ізомеру  гексаналю :

                     СН3

      а) СН3 – СН – СН – СОН ;                               б) СН3 – СН – СН – СН2 – СОН ;

                               СН3                                                           СН3   СН3

     в) СН3 – СН – СН2 – СН2 – СООН ;                    г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СООН .

                    СН3

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

  1.  Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

       етаналь – оцтова  кислота – етиловий  естер  оцтової  кислоти – етанол – етаналь

 1. Яка  кількість  речовини  оцтового  альдегіду  прореагувала  з  амоніачним  розчином  аргентум  оксиду , якщо  при  цьому  виділилось  4,86 г  метану ?
 2. Визначте  масу  метаналю , що  міститься  в  2 л  його  водного  розчину  з  масовою  часткою  альдегіду  73%  і   густиною  1,06 г/мл .
 3. У  результаті  окиснення  111 г  первинного  спирту  одержали  132 г  одноосновної  карбонової  кислоти  з  тією  ж  кількістю  атомів  Карбону . Напишіть  структурні  формули  ізомерів  одержаної  кислоти  та  вкажіть  їх  назви  за  міжнародною  номенклатурою .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  кальциту , використовуючи  інші  неорганічні  речовини , можна  одержати  етиловий  естер  масляної  кислоти .
 2. На  реакцію  лужного  гідролізу  5,6 г  суміші  етилових  естерів  оцтової  і  мурашиної  кислот  витратили  25,93 мл  розчину  натрій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  10%  та  густиною  1,08 г/мл . Визначте  масові  частки  естерів  у  вихідній  суміші .
 3. Наведіть  структурні  формули  двох  естерів  карбонової  кислоти , що  мають  склад 

      С3 Н6 О2 . Вкажіть  назви  цих  речовин  за  міжнародною  номенклатурою .

 1. На  нейтралізацію  насиченої  карбонової  кислоти  масою  51,8 г  витратили  розчин  натрій  гідроксиду  об’ємом  252,5 мл  із  масовою  часткою  лугу  10%  та  густиною  1,109 г/мл . Визначте  молекулярну  формулу  кислоти .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 8

 Альдегіди . Карбонові  кислоти . Естери . Жири . Мила . 

Варіант  № 3

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  загальну  формулу  альдегідів :

а) R – СОН ;             б) R – СООН ;           в) R – ОН ;            г) R – СО – R .

  2. Продуктами  повного  окиснення  альдегідів  є ... .

      а) СО  і  Н2 О ;       б) С  і  Н2 О ;           в) СО2  і  Н2 О ;          г) СО  і  Н2 .

  3. Вкажіть  загальну  назву  солей  оцтової  кислоти :

      а) карбонати ;         б) ацетати ;           в) форміати ;          г) алкоголяти .

  4. Вкажіть  формулу  продукту  взаємодії  оцтової  кислоти  з  магній  гідроксидом :

      а) СН3 СООМg ;  б)  ( СН3 СОО)3 Мg ;      в) (СН3 СОО)2 Мg  ;      г) (С2 Н5 СОО)2 Мg .

  5. Продуктами  гідролізу  естерів  є ... .

      а) альдегід  і  карбонова  кислота ;                      б) спирт  і  карбонова  кислота ;

      в) карбонова  кислота  й  алкан ;                         г) спирт  і  фенол .

  6. Яка  сіль  утворюється  при  пранні  милом  у  твердій  воді ?

      а) калій  стеарат ;                                                   б) магній  стеарат ;

      в) лінолева  кислота ;                                            г) калієва  сіль  пальмітинової  кислоти .

  7. Вкажіть  продукт  гідрування  триолеїну :

      а) трипальмітин ;           б) гліцерин ;          в) тристеарин ;         г) лінолева  кислота .

  8. До  складу  рідких  жирів  входять  залишки ... .

      а) насичених  карбонових  кислот ;              б) ненасичених  карбонових  кислот ;

      в) альдегідів ;                                                  г) спиртів .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

1. Визначте  невідому  речовину  в  наведеній  схемі  реакції :

СuО  +  ?  - СН3 – СН2 – СОН  +  u  +  Н2 О 

а) СН3 – СН2 – СООН ;                                        б) СН3 – СН2 – ОН ;

в) СН3 – СН2 – СН2 – ОН ;                                   г) НСООН .

  2. Вкажіть  назву  кислоти  такої  будови : СН3 – СН – СН – СООН

                                                                                     СН3   СН3

      а) 1,2 – диметилбутанова ;                                  б) 2,3 – диметилбутанова ;

      в) 2,3 – диметилгексанова ;                                 г) ізокапронова .

  3. Вкажіть  сполуки , які  є  ізомерами :

      а) СН3 – СН2 – СН2 – СОН , СН3 – СН – СН2 – СОН , СН3 – СОН ;

                                                                 СН3

                    СН3

     б) СН3 – С – СН2 – СОН , СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СОН , СН3 – СН2 – СН2 – СН – СОН ;

                    СН3                                                                                                                         СН3

                                                                         О                                О

     в) СН3 – СН2 – СН2 – СООН , СН3 – С                    , СН3 – С                  ;

                                                                        О – С2 Н5                   О – СН3

                    СН3       О                             О                                     О

     г) СН3 – С – С                ; СН3 – С          ,      СН3 – СН2 – С

                    СН3      ОН                         ОН                                    ОН

4.Який  обєм  водню (н.у.) витратиться  на  гідрування  0,25 моль  етаналю ?

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

 

          вуглець – метан – бромометан – метанол – метаналь – мурашина  кислота

 

                                                                       етиловий  естер  мурашиної  кислоти

 1. У  результаті  каталітичного  відновлення  воднем  8,8 г  насиченого  альдегіду  одержали  7,36 г  спирту . Вихід  спирту  становив  80% . Визначте  молекулярну  формулу  альдегіду .
 2. Масова  частка  Оксигену  в  естері  невідомої  одноосновної  карбонової  кислоти  становить  36,36% . Визначте  молекулярну  формулу  естеру , напишіть  структурні  формули  його  ізомерів .
 3. Об’ємна  частка  метану  в  природному  газі  96% . Яку  масу  мурашиної  кислоти  можна  одержати  каталітичним  окисненням  природного  газу  об’ємом  420 л (н.у.) , якщо  вихід  кислоти  становить  70% .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Визначте  невідомі  речовини , вкажіть  їхні  назви  і  складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

пентан – метан – А – D – оцтова  кислота – цинк  ацетат .

 1. Скільки  ізомерних  одноосновних  карбонових  кислот  відповідає  формулі  С6 Н12 О2 ? Напишіть  структурні  формули  цих  кислот  та  вкажіть  їх  назви .
 2. У  розчин  масою  148 г  із  масовою  часткою  пропіонової  кислоти  60%  помістили  натрій  гідрогенкарбонат . У  результаті  реакції  утворився  газ  об’ємом  11,2 л (н.у.) . Визначте  масову  частку  пропіонової  кислоти  в  одержаному  розчині .
 3. На  нейтралізацію  насиченої  одноосновної  кислоти  масою  3,7 г  витратили  5 мл  розчину  калій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  0,4  і  густиною  1,4 г/мл . Визначте  молекулярну  формулу  кислоти .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 8

 Альдегіди . Карбонові  кислоти . Естери . Жири . Мила . 

Варіант  № 4

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  формулу  оцтового  альдегіду :

а) СН – СН – СОН ;                                        б) СН – СОН ;

в) СН – СООН ;                                              г) СН – СО – СН .

  2. Яка  речовина  використовується  для  окиснення  етанолу  в  етаналь ?

      а) СО ;                    б) ССІ ;                 в) Н О ;                г) АО .

  3. Вкажіть  формулу  калій  ацетату :

      а) СН – СОК ;         б) СН – СООК ;        в) СН – СН – ОК ;           г) СН – СН – СООН .

  4. Вкажіть  вихідні  речовини  для  добування  етилового  естеру  оцтової  кислоти :

      а)  CН СОН  і  С Н ОН ;                            б) СН – СН – СООН  і  С Н ;

      в) СН СООН  і  С Н ОН ;                          г) СН – СН – СООН .

  5. Жири  розчиняються  у ... .

      а) воді ;                 б) кислотах ;                в) лугах ;              г) бензині .

  6. Оцтову  кислоту  в  лабораторії  можна  одержати ... .

      а) дією  калій  гідроксиду  на  натрій  ацетат ;

      б) дією  хлоридної  кислоти  на  натрій  ацетат ;

      в) дією  етанолу  на  купрум (ІІ) гідроксид ;

      г) при  взаємодії  ацетилену  з  водою .

  7. Рідкі  жири , на  відміну  від  твердих ... .

      а) взаємодіють  із  гліцерином ;                    б) піддаються  реакції  дегідрування ;

      в) піддаються  реакції  дегідратації ;            г) піддаються  гідруванню .

  8. Прогіркле  масло  має  наприємний  запах , бо  при  його  зберіганні  утворилася ... .

      а) масляна  кислота ;                                      б) олеїнова  кислота ;

      в) оцтова  кислота ;                                        г) мурашина  кислота .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

  1.

doc
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
4601
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку