Аналіз уроку географії

Про матеріал
Аналіз уроку Вчитель: Максимюк А.К. І. Загальні відомості про урок Дата проведенння Клас Предмет Кількість учнів Відсоток присутніх учнів за списком присутніх 15.11.2018 8 Географія 11 11 100 % Тема уроку: Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Мета уроку: Знаннєвий компонент поглибити та систематизувати одержані з попередніх курсів знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах великих форм рельєфу, Діяльнісний компонент навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вдосконалювати вміння та навички учнів працювати з фізичною картою України, Ціннісний компонент сприяти розвитку вміння зіставляти, аналізувати, описувати взаємозв`язки між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території Обладнання: фізична карта України, шаблони території України, контурні карти, атласи, підручники, ТЗН. Опорні та базові поняття: рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносні висота, геоморфологія. Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні¬провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар¬патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж. Тип уроку: комбінований Мета відвідування: Вивчення стану викладання предмета. Методика та засоби формування в учнів навчальних компетентностей у процесі розвитку їхньої навчально-пізнавальної активності.
Перегляд файлу

Аналіз уроку

Вчитель:  Максимюк А.К.

 

І. Загальні відомості про урок

 

Дата проведенння

    Клас

   Предмет

Кількість учнів

Відсоток     присутніх учнів

     за списком

   присутніх

  15.11.2018

8

Географія

11

11

100  %

Тема уроку:

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня».

Мета уроку:

  Знаннєвий компонент

поглибити та систематизувати одержані з попередніх курсів знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах великих форм рельєфу,

 Діяльнісний компонент

навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вдосконалювати вміння та навички учнів працювати з фізичною картою України,

Ціннісний компонент

сприяти розвитку вміння зіставляти, аналізувати, описувати взаємозв`язки  між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами,  геологічною будовою території

 Обладнання:

фізична карта України, шаблони території України, контурні карти, атласи, підручники, ТЗН.

Опорні та базові поняття:

рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносні висота, геоморфологія.

Географічна номенклатура:

Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

Тип уроку:

комбінований

Мета відвідування:

Вивчення стану викладання предмета.

Методика та засоби формування в учнів навчальних компетентностей у процесі розвитку їхньої навчально-пізнавальної активності.

ІІ. Спостереження за ходом уроку.

Етапи уроку

Примітка

1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 

2.  Актуалізація знань учнів, перевірка Д/З

Фронтальне опитування («так» чи «ні»).

3. Мотивація навчальної діяльності

 

Учитель. Розгляньте фізичну карту України.

Що можна сказати про рельєф України, розглянувши фізичну карту?

Ви бачите, що ре­льєф території України досить різноманітний. Є низовини, височини і гори. Кожна з форм рельєфу має свої характерні особливості, тому що формувались вони протягом багатьох геологічних епох під впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою.

Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне зна­чення, тому що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення, роз­ташування міст тощо.

 4.    Вивчення нового матеріалу

  1. Прийом «Мозковий штурм»

Робота з підручником (фронтально).

Завдання. Прочитайте текст підручника і дайте відповідь на за­питання:

1. Що таке геоморфологія?

2. Під впливом яких сил сформувався рельєф України?

3. Що ви розумієте під назвами «екзогенні» та «ендогенні» сили?

4. Який вплив на рельєф території країни мають неотектонічні рухи?

 2. Прийом «Шпаргалка»

Завдання. За допомогою фізичної карти шкільного атласу та від­повідного тексту підручника, зробіть «шпаргалку» (лист опорних сиг­налів), що характеризує форми рельєфу України, їх розміщення на карті. Заповніть таблицю:

3. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. Позначте на контурній карті форми рельєфу України та підпишіть їх назви.

5.   Закріплення вивчених знань

 

 Прийом «Експрес-тести»

Після виконання роботи проводиться взаємоперевірка за допо­могою ключів, що записані на дошці.

6. Підведення підсумків уроку

 

Прийом «Роблю висновок»

Учні разом з учителем роблять висновки:

• Сучасний рельєф України формувався протягом тривалого істо­ричного часу.

• Він зазнав впливу тектонічних рухів, давніх зледенінь, коливання рівнів морів та інших природних чинників.

• Більша частина території України представлена рівнинами, серед яких за площею переважають низовини.

• Височини та низовини розчленовані ярами, балками, річковими долинами.

• Сучасний рельєф України зазнає антропогенного впливу.

Д/З

• Опрацюйте текст підручника.

ІІІ. ВИСНОВКИ:

Вимоги до діяльності

вчителя

Оцінка

Вимоги до праці

учнів

Оцінка

Висок.

рівень

Достат.

рівень

Серед. рівень

Поч.

рівень

Висок.

рівень

Дост.

рівень

Серед.

рівень

Поч.

рівен

1.

Початок уроку

 

+

 

 

1

Увага учнів на різних етапах уроку

 

+

 

 

2.

Повторення і перевірка

 

+

 

 

2.

Активність учнів :

 

+

 

 

3.

Теоретичний рівень викладу:

 

+

 

 

2.1

під час опитування

 

+

 

 

3.1

науковість

 

+

 

 

2.2

під час вивчення

 

+

 

 

3.2

логічність

 

+

 

 

2.3

під час закріплення

 

 

+

 

3.3

послідовність

 

+

 

 

3.

Інтерес до теми

 

 

+

 

3.4

доступність

 

+

 

 

4.

Міцність знань, умінь та навичок

 

+

 

 

4.

Розкриття теми

 

+

 

 

5.

Самостійн. міркувань

 

+

 

 

5.

Відбір матеріалу

 

+

 

 

6.

Ставлення до вчителя

+

 

 

 

6.

Виховна сторона

 

+

 

 

7.

Культура праці

 

+

 

 

7.

Використання

ТЗН, наочності

 

+

 

 

8.

Мовлення

 

+

 

 

8.

Індивідуальний підхід

 

 

+

 

9.

Запитання до вчителя

 

+

 

 

9.

Емоційність

викладу

 

+

 

 

10.

Самокон-троль

 

_

 

 

10.

Педагогічний такт

 

+

 

 

11.

Дисципліна

+

 

 

 

11.

Мовлення

 

+

 

 

11.1

до уроку

 

+

 

 

12.

Розрахунок часу

 

 

 

+

 

 

11.2

під час уроку

 

+

 

 

13.

Організація самостійної роботи

 

+

 

 

11.3

під час сам. роботи

 

+

 

 

14.

Об’єктивність оцінювання

 

+

 

 

11.4

Під час оголошення дом.завд.

 

+

 

 

15.

Домашнє завдання.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

          Формула ефективності уроку включає дві складові частини: ретельність підготовки і творчість ведення. В основі творчої праці учителя лежить передусім уміння аналізувати власну педагогічну діяльність на уроці: встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між умовами своєї педагогічної діяльності і засобами досягнення освітніх цілей, між педагогічними впливами на учня і їх наслідками, між способом своїх дій і кінцевим результатом уроку. Наслідування даним вимогам дозволило учителеві правильно сформулювати цілі і завдання власної діяльності та діяльності учнів, чітко спланувати і передбачити результати педагогічного процесу  . 

Урок проведено організаційно, чітко підкреслено важливі моменти, використана наочність і технічні засоби навчання.

Для висвітлення даної теми важливим є те, що використано технічні засоби навчання, про ефективність яких говорять результати знань учнів.
        Відповідність використання різних методів навчання , вміле поєднання інформаційних і пошукових методів с технічними засобами, обумовлює результат, а саме учні дуже добре засвоюють новий матеріал,  на уроці спостерігається  активність учнів.
        А.К.   володіє ситуацією в класі, ставлення до учнів доброзичливе, уважне, проявляється творче натхнення і оптимізм.
         В ході вивчення нового матеріалу вчитель відводить багато часу на аналіз картографічного матеріалу.
       При роботі з контурною картою учні активно працюють з картами, схемами, підручником, роблять висновки, вирішують проблеми.
            Контроль засвоєних знань учнів включає в себе усний контроль знань методом фронтального опитування та виконання самостійної роботи тестового типу.
            При підведенні підсумку вчитель відмітила гарну роботу учнів на уроці, вказала на деякі  труднощі, аргументовано виставила оцінки.

Отже, урок досяг мети. Урок проведено на високому методичному рівні. Загальна оцінка уроку: 10 балів.

 

ІУ.ПРОПОЗИЦІЇ:

 

  1. Звернути увагу на диференціацію та індивідуалізацію навчання.
  2. Ретельно обмірковувати методи та прийоми роботи з навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку.
  3. Етап уроку “домашнє завдання” не набув навчального характеру, а “перевірка домашнього завдання” — достатнього використання для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.

Ознайомлена:______________А.К. Максимюк

 

15.11.2018 р.

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
5064
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку