Атестаційна робота "Використання електронних засобів навчання при викладанні математики"

Про матеріал
У роботі висвітлена проблема успішного впровадження нових освітніх технологій, яка на сьогодні є дуже актуальною, незважаючи на постійно зростаючий вплив інформативно-комунікаційних технологій як на суспільство в цілому, так і на навчально-виховний процес. Нові освітні технології, сучасні методи та форми навчання спрямовані на вирішення надзвичайно важливого завдання: створити щонайкращі умови для саморозвитку особистості, атмосфери співпраці, взаємодії, взаємонавчання.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна робота

Використання електронних засобів навчання при викладанні математики

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Трохименко Любов Іллівна

Вчитель математики

Вища категорія

Сухомаячківський заклад

загальної середньої освіти

І – ІІІ ступенів

Полтавський район

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………3-4

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ………5-8

 1.           Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі……………………………………………………………..5-6
 2.           Електронні засоби навчання ……………………………………..6-8
 3.           Переваги нових інформаційних технологій……………………….8

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ………………………………..9-29

2.1. Упровадження методу проектів  у класно-урочну систему………………………...………………………………………...9-10

2.2.  Проект «Математик зі світовим ім’ям».………………………..10-29

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Методи навчання, а також методи наукового пізнання,

не можна розглядати у відриві від засобів навчання,

оскільки гроші часто виступають у ролі

матеріальних носіїв методів навчання

Ю.К. Кабанський

 

Проблема успішного впровадження нових освітніх технологій сьогодні є дуже актуальною, незважаючи на постійно зростаючий вплив інформативно-комунікаційних технологій як на суспільство в цілому, так і на навчально-виховний процес.

Новітні технології значно розширюють можливості учнів, впливають на рівень їхніх навчальних досягнень.

 До основних сучасних тенденцій розвитку системи освіти в Україні належать: упровадження інформаційних освітніх технологій, розвиток особистісно орієнтованого навчання і акцентування прикладного аспекту застосування набутих знань.

Нові освітні технології, сучасні методи та форми навчання спрямовані на вирішення надзвичайно важливого завдання, зумовленого стрімким розвитком науково-технічного прогресу: створити щонайкращі умови для саморозвитку особистості, атмосфери співпраці, взаємодії, взаємонавчання.

Мені хотілося б нагадати мудрі настанови нашого геніального співвітчизника, математика і педагога М.В. Остроградського.

Ще півтора століття тому  у своїх «Роздумах про викладацтво Остроградський писав: «Головна мета навчання полягає в тому, щоб дати вихованцеві міцну основу в науці, щоб при любові до праці, коли розум його згодом, з літами і досвідом, розвинеться, він міг би сам йти далі без допомоги сторонньої, для чого потрібно всіма засобами привчати його до роботи самостійної ,вселяти в нього любов до праці і пошану до науки, а саме вчення зробити простим, ясним, живим і захопливим, а не залякуючим і схоластичним.    Викладання будувати не на механічній роботі пам’яті,а на розвитку моральному і розумовому, зосередившись на головних засадах наук та їх практичних пристосуваннях. »

Його загально-педагогічні та методичні поради лишаються слушними та актуальними і нині. Набуття саме зазначених якостей, чи в осучасненому вигляді, компетентностей, зокрема, основних – вміння і бажання вчитися протягом життя та готовність застосовувати набуті знання, і є проголошеною метою сучасної національної особистісно орієнтованої освітньої політики.

То ж спробуємо практично реалізувати ці висловлені  ще в 19 ст. засади навчання математики.

Кожен з нас добре розуміє, що без використання електронних засобів навчання при викладанні математики, реалізувати ці засади навчання математики просто неможливо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА ЕЛЕКТРОННІ

  НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

 

 1.           Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі

 

Технологія комп’ютерного навчання відіграє важливу роль у перебудові навчально-виховного процесу.

Комп’ютери можна ефективно пристосувати для вирішення майже всіх дидактичних завдань:

 • пред’явлення інформації;
 • керування ходом навчання;
 • контролю і корекції результатів;
 • виконання тренувальних вправ;
 • накопичення даних про розвиток навчального процесу тощо.

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає. Настав час для активного використання комп’ютера в навчанні.

Ми, вчителі, повинні дати можливість учням розвинути творчі здібності, створити власні проекти, власний навчальний продукт.

Залучати учнів до створення проектів, презентацій можна під час вивчення всіх тем із математики. Це дасть можливість зацікавити учнів, виявити творчі здібності, розвинути ініціативу, адже в кожного виникнуть власні ідеї щодо здійснення проекту. Звичайно, для виконання завдання необхідно ознайомитися з теоретичним матеріалом, опрацювати підручник, знайти цікаві завдання, вибрати головне, обдумати, як це оформити й подати.

Усе це дасть змогу реалізувати важливі навчальні цілі, поставлені перед сучасною школою, сформувати в учнів мотивацію до навчання.

Навчальний процес, який орієнтований на особистість учня і враховує його індивідуальність та здібності, передбачає, що:

 • у центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна й творча діяльність;
 • відповідальність за успіх навчальної діяльності учні переважно беруть на себе;
 • головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень; уміння працювати над розв’язанням важливих проблем як самостійно так і в групі;
 • роль учителя в навчальному процесі дуже відповідальна, але зовсім відмінна від тієї, що орієнтована на традиційне навчання;
 • навчальна діяльність учнів має сприяти розвитку критичного та творчого мислення.

Важливе значення для розвитку сучасної освіти має ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

 

 1.           Електронні засоби навчання

 

Засоби навчання – обов’язкова складова освітнього середовища, його інформаційно-предметного обладнання. Поряд із змістом, формами і методами навчання засоби навчання є однією з основних компонентів дидактичної системи.

Сучасні соціальні і технологічні зміни вимагають не тільки систематичного відновлення фонду засобів навчання, але і їхнього впливу на коректування цілей і змісту освіти, розробку нових форм і методів навчання. Особливо яскраво дана тенденція спостерігається в процесі розвитку ресурсів мережі Інтернет і електронних засобів комунікації, що обумовлюють розвиток Інтернет-освіти.

Електронні засоби навчання здатні продемонструвати процеси, за якими не можливо спостерігати протягом одного уроку, допомагають глибше розкрити суть незрозумілих понять.

Особливе місце в навчальному процесі займають компакт-диски. На даних носіях інформації розміщують різні види електронно-звукових засобів, пристосованих для використання за допомогою комп’ютера.

Подібні засоби пропонується використовувати в освітньому процесі для демонстрацій, фронтальної й індивідуальної роботи учнів на уроці, для домашньої самостійної роботи.

Компакт-диски допомагають забезпечити інтерактивність взаємодії учня з навчальним матеріалом, індивідуальну траєкторію його засвоєння.

Важливим засобом навчання є також електронний  підручник, який забезпечує режим самонавчання, можливість самоконтролю. Електронний підручник надає великі можливості для особистісної творчої роботи, дає змогу ефективно застосовувати різні види оцінювання знань учнів, впроваджувати різноманітні форми роботи на уроці.

У електронних підручниках можуть враховуватися найрізноманітніші рівні попередньої підготовки школярів, варіюватися завдання, а, за необхідності, матеріал може повторюватися в різних формах до повного засвоєння. На традиційних уроках вчитель найчастіше позбавлений такої можливості. Для того, щоб рівень зацікавленості та пошукової активності учнів не знижувався, широко використовуються мультимедійні можливості та яскраве оформлення комп’ютерних програм.

Комп’ютерні програми дозволяють подати матеріал у вигляді відео-, аудіо-, анімаційної, графічної інформації тощо. На моніторі комп’ютера може бути змодельований будь-який процес чи явище. Отже, практично реалізується «золоте правило» дидактики Яна Амоса Коменського.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні та тенденції якісного оновлення її змісту, принципів організації з ефективним використанням інформаційних технологій навчання вимагають створення засобів навчання нового покоління для науково-методичного забезпечення навчального процесу.

 

 

 1.           Переваги нових інформаційних технологій

 

Вирішувати назрілі проблеми освіти допоможе широке впровадження нових освітніх технологій. І лише нові інформаційні технології сприятимуть найефективнішій реалізації можливостей, закладених у нових педагогічних технологіях.

Саме нові інформаційні технології дають змогу тією чи іншою мірою розкрити педагогічні, дидактичні функції методів, реалізувати закладені в них потенційні можливості, тому що в умовах наявної у нас класно-урочної системи занять вони найлегше вписуються в навчальний процес, можуть не зачіпати змісту навчання, яке визначене освітнім стандартом для базового рівня.

Нам, вчителям, потрібно використовувати інформативно-комунікаційні технології для того, щоб розширити, поліпшити та вдосконалити процеси навчання та викладання в ХХІ ст.

Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології тощо. Але й система освіти сама по собі є прискорювачем процесу інформатизації суспільства, інструментом формування інформаційної культури людини, підготовки професіоналів нової генерації.

 На сьогодні рівень сформованості інформаційної культури фахівця визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої інформаційної системи.

Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня в системі «вчитель – інформаційна система - учень». Інформаційні навчальні технології – це не просто передатна ланка між вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні – того, чого нам ще так бракує.

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

 

2.1. Упровадження методу проектів  у класно-урочну систему

 

У наш час, коли особлива увага приділяється особистісно зорієнтованому навчанню, однією з важливих умов формування пізнавального інтересу до предмета є стосунки вчителя й учнів:  взаємний інтерес один до одного, вміння і бажання вчителя бачити в кожному учневі неповторну особистість. Навчання повинно бути цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування – радісним і корисним.

Тому в своїй роботі використовую різні форми і методи організації навчальної діяльності.

Етап перевірки домашнього завдання досить успішно проходить у формі презентацій учнівських проектів з використанням комп’ютерної техніки. У ході підготовки до таких презентацій, учні використовують інтернетресурси, додаткову літературу з предмета. Дану форму проведення занять доцільно застосовувати на підсумкових уроках.

Однією з форм навчання на уроці математики є проектна діяльність. Метод проектів добре вписується у програму з інформаційних технологій.

Проектна діяльність – це новий етап розвитку творчих здібностей дітей в умовах більш сучасних технологій. На даний момент учні мають практично необмежені можливості в отриманні інформації.

Під час проектної діяльності  діти отримують  можливість на власному досвіді побачити, як математика може бути застосована в житті.

При викладанні математики таку форму роботи, як мультимедійна презентація можливо використовувати на будь-якому етапі вивчення теми: під час вивчення окремого питання чи в загальній характеристиці теми, або на узагальнюючому уроці вивченого матеріалу. Все залежить від обсягу матеріалу , включеного до презентації.

Використання мультимедійних презентацій може стати засобом, який допоможе вчителю розвивати в учнів загальнонавчальні та спеціальні  навички,  а також навички логічного і творчого мислення значно швидше і ефективніше, ніж використання традиційних засобів навчання.

Сучасний комп’ютер як засіб навчання та його програмне забезпечення мають надзвичайно потужні можливості стосовно організації навчального процесу.

В основному цей потенціал дослідники пов’язують із такими чинниками активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці як наочність, емоційність, індивідуалізація навчання.

Нові можливості,  які надають комп’ютери,  -  математичні  практикуми – мають для вивчення математики велике значення. Можна проводити обчислення, розв’язувати рівняння та нерівності за допомогою комп’ютерів, і, як результат вивільненого часу, з’являються умови для того, щоб звернути більше уваги  на розуміння задачі, планування її розв’язку.

 

2.2.  Проект «Математик зі світовим ім’ям»

 

У 2010-2012 рр.  я розробила свої власні проекти, які потім використала і запровадила проектну діяльність  учнів на своїх уроках. Використовую комп’ютерну техніку в позакласній роботі з учнями. Наприклад,  проект «Математик зі світовим ім’ям», з використанням електронних засобів навчання, який я і пропоную вашій  увазі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

«Математик із світовим

ім’ям»

J:\урок\DSCN0695.jpg

 

 

 

 

 

 

Проект

«Математик із світовим ім’ям»

 

Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя,  які вони проектують у навчанні.

Одним із компонентів професійно-педагогічної культури є проектна культура вчителя, змістом якої є сама проектна діяльність. Участь у ній забезпечує самореалізацію педагога, розкриття інтелектуального потенціалу, здатність здійснювати творчий процес, запроваджувати новаторські ідеї в практику.

 

Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей

бути талановитими й розумними ми їм надамо.

О. Грединарова

 

Автор проекту: Трохименко Л.І.

Назва проекту: М.В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог України

Тип проекту:  творчий

Навчальні предмети: математика, фізика

Учасники: дирекція школи, учні 11-го класу, вчителі природничо-математичного циклу

Кількість учнів: 18 учнів, 6 учителів

Тривалість: довготривалий

               

І. Актуальність проекту.

Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Метод проектів:

 •                 стимулює учнів до розв’язання проблем, які потребують певної суми знань;
 •                 розвиває критичне мислення;
 •                 формує навички роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують) ;
 •                 допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання в співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.

Проектно–дослідницька технологія дає змогу вирішувати низку важливих виховних завдань:

 •                 обирати теми проектів;
 •                 визначати свою позицію;
 •                 виробляти самостійний погляд у розв’язанні проблеми;
 •                 розуміти роль і значення групової роботи.

Спільне визначення проблематики самостійної навчальної діяльності вихованців та розробка оптимальних шляхів розв’язання підвищує їхню пізнавальну активність.

ІІ. Мета і завдання проекту

 •                 Активізувати пізнавальну діяльність учнів.
 •                 Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.
 •                 Розвивати навички мислення.
 •                 Прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі.
 •                 Формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці учнів.
 •                 Розвивати в учнів уміння оцінювати та самооцінювати набуті знання.
 •                 Формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі.
 •                 Навчити учнів користуватися комп’ютерними мережами, сформувати вміння виступати перед аудиторією, використовувати мультимедійні засоби і можливості.
 •                 Розширити знання учнів з математики та фізики.
 •                 Формувати  в учнів навички роботи в команді, парах, малій групі.
 •                 Формувати в учнів почуття особистої гідності, відповідальності.
 •                 Обмін досвідом між учнями та вчителями природничо-математичного циклу.

          ІІІ. Механізм реалізації проекту

 •                 Постановка проблеми.
 •                 Визначення теми та мети проекту.
 •                 Ознайомлення учнів із суттю проекту та основними етапами його реалізації.
 •                 Робота з інформаційними ресурсами.

ІV. Орієнтовні напрямки

Проект складається з двох фаз. У першій фазі – відбудеться обмін досвідом між учнями та вчителями природничо-математичного циклу. У ході другої -заплановані заняття, що сприятимуть розширенню знань учнів з математики, фізики.

Учні об’єднуються у групи з урахуванням бажань, здібностей, нахилів, способу мислення. Учителі створюють свою групу.

Завдання для групи «Наставники»

 •                 Математик із світовим ім’ям.
 •                 М.В. Остроградський – найвидатніший український математик.
 •                 Задача високої ерудиції.
 •                 З досвіду використання теореми Остроградського – Гаусса при вивченні фізики.
 •                 Родинне дерево Остроградських.
 •                 Нащадки М.В. Остроградського.
 •                 М.В.Остроградський і Д.О. Граве.

        Завдання для групи «Геометри»

 •                 Учні М.В. Остроградського.
 •                 Гра «Щасливий випадок».
 •                 Математичний вечір, присвячений М.В.Остроградському.
 •                 Шкільний театр «М.В. Остроградський і Європа».
 •                 Презентація творчих робіт учнів.

  J:\DSCN0711.jpg

          Завдання для групи «Фізики»

 •                 М.В Остроградський як педагог.
 •                 Гра «Щасливий випадок».
 •                 Математичний вечір, присвячений М.В.Остроградському.
 •                 Шкільний театр «М.В. Остроградський і Європа».
 •                 Презентація творчих робіт учнів.

V. Очікувані результати

 •                 Учні навчаться планувати свій час та створювати продукт проекту згідно з критеріями, здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати, систематизувати та представляти отриману інформацію.
 •                 Навчаться проводити цільовий або ефективний пошук у мережі Інтернет.
 •                 Отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту.
 •                 Навчаться переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність.
 •                 Учні набудуть навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та особистим навчальним досягненням.

 

VI. Оцінка та самооцінка проекту

(Опитування учнів, спостереження за їхньою роботою, ведення журналу оцінювання написаних учнями творів).

Оцінювання здійснюватимуть вчителі і інші учні.

Отримані кожною групою бали відмічатимемо на аркуші експертного оцінюванню.

Поміркуйте над тим, що вам вдалося найкраще. Критично оцініть свою роботу. Дайте відповіді на такі запитання.

 •                 Чого ви разом з однокласниками навчилися?
 •                 Яких умінь  і навичок набули, працюючи над проектом?
 •                 У чому полягають переваги роботи у групі?
 •                 Як ви можете вдосконалити свої навички й  уміння для кращого вирішення проблем?
 •                 Чи справдилися ваші очікування?
 •                 Які ваші побажання?
 •                 Інтерактивна вправа «Клубочок» (учасники проекту передають один одному клубочок ниток і висловлюють взаємні побажання).

VII.  Представлення результатів

(Публікація, програмний продукт, реклама дисципліни, електронна фотогалерея, реферати, газета, усний журнал, творчі роботи учнів, слайдові презентація, гра, театралізована вистава, доповідь(індивідуальна з використанням наочності), математичний вечір).

 •                 Реклама дисципліни.
 •                 Реферати учнів.
 •                 Газета «Нащадки М.В. Остроградського».
 •                 Сценарій гри «Щасливий випадок».
 •                 Усний журнал.
 •                 Математичний вечір.
 •                 Уривок сценарію шкільного театру.
 •                 Презентація творчих робіт.

 

   VIIІ.  Сценарій проекту

Перед початком проекту учні переглядають  учительську презентацію «Математик із світовим ім’ям».

Керівник проекту повідомляє учням, що не буде зайвим їх знайомство з діяльністю М.В Остроградського, а їх самостійні спроби розв’язати задачі з «Посібника … » послугують позитивним кроком до подальшого розвитку особистості .

Для того, щоб ім’я  Остроградського стало вам більш відомим, як, наприклад, ім’я Піфагора, вам доведеться самостійно відшукати історичні відомості про видатну особу в історії математики. (Таке найпростіше завдання викликало в учнів неабияку цікавість).

Крім цього, керівник проекту запропонував розглянути вдома деякі доведення і задачі із праць Остроградського.

План проекту

І фаза

1.М.В. Остроградський – найвидатніший український математик.

2. Задача високої ерудиції.

3. З досвіду використання теореми Остроградського – Гаусса при вивченні фізики.

4.М.В.Остроградський і Д.О. Граве

5. Учні М.В. Остроградського

6.М.В. Остроградський як педагог.

7. Родинне дерево Остроградських.

 8.Нащадки М.В.Остроградського.

9. Гра «Щасливий випадок»

ІІ фаза

1.Математик із світовим ім’ям.

2. Фрагмент математичного вечора, присвяченого М.В.Остроградському.

3. Шкільний театр «М.В.Остроградський і Європа».

4. Будемо гідними мрій М.В. Остроградського.

5. Бути тобі Остроградським.

День 1

 1.               М.В. Остроградський – найвидатніший український математик.
 2.               Задача високої ерудиції.
 3.               З досвіду використання теореми Остроградського-Гаусса при вивченні фізики.
 4.               М.В Остроградський і Д.О. Граве

Вихід –реклама дисципліни, мультимедійна презентація.

День 2

 1.               М.В. Остроградський як педагог.
 2.               Учні М.В. Остроградського.
 3.               Родинне дерево Остроградських.

  Вихід –реферати учнів, конкурс презентацій.

День 3

             1. Нащадки М.В.Остроградського

             2. Гра «Щасливий випадок»

  Вихід – газета, сценарій гри

День 4

            1.Математик із  світовим ім’ям

            2. Фрагмент математичного вечора, присвяченого М.В.Остроградському

            3. Шкільний театр «М.В. Остроградський і Європа»

                Вихід – усний журнал, математичний вечір (сценарій) , уривок сценарію шкільного театру.

            День 5

             1.Будемо гідними мрій М.В. Остроградського

             2. Бути тобі Остроградським.

                  Вихід – позакласний захід сценарій

Керівник проекту:

Ми отримали завдання познайомитися з діяльністю М.В. Остроградського і відшукати історичні відомості про видатну особу в історії математики.

 

Учитель мусить бути великим завжди

Інтерв’ю директора школи:

Наша держава повинна мати майбутнє. Її майбутнє – ви, одинадцятикласники.

Чи знаєте ви, що 2001 рік за рішенням ЮНЕСКО визначений роком Михайла Васильовича Остроградського, нашого видатного земляка, який був великим патріотом України, любив українську мову й пісню.

За свою майже 40-річну діяльність має 67 надрукованих наукових праць з різних галузей математики, математичного аналізу, аналітичної і небесної механіки, математичної фізики, балістики тощо.

У 1837 році Остроградський видав лекції, які він читав у Морському кадетському корпусі, під назвою «Лекції з алгебраїчного і трансцендентного аналізу». Це був один із перших і досконалих посібників для студентів вищих шкіл.

Тому ми пишаємося такою людиною, яка походить своїми родовими коренями із землі Полтавської. Педагог М.В.Остроградський є взірцем невичерпної енергії, наполегливості в досягненні поставленої мети, любові до науки та самовідданому служінню їй, любові до рідного народу і його культури, широким прогресивним матеріалістичним поглядом.

Ми вшановуємо талант, самовідданість, титанічну працю, захоплюємося і ставимо в приклад. Але, мабуть, найважливіше – це те, що ми беремо для себе із цієї спадщини, чи вміємо її розумно використати, заронити вдячність і надихнути на велике наших сучасників.

Керівник проекту:

Не випадково тема проекту «Математик із світовим ім’ям».

Про справжнє навчання ви, учні, можете довідатися більше від наставників, друзів, керівників – учителів. До них можна звернутися за конкретною порадою, обмінятися з ними досвідом і навичками.

Хто сказав, що усі таємниці розкриті

І що розум усе з’ясував і довів?

Меж науці немає!Принаймні, у математиці

Ще існує багато нових відкриттів.

Учениця:

Нині – досвідом обмін.

Час зусиль, повідомлень,

Хвилювання пора, професії вибір.

Що лишає позаду все сіре, буденне,

Відкриває шляхи до далеких зірок!

Учень:

 У проекті сьогодні постане

Розмаїття ідей, неосяжність шляхів.

Ті, хто мріють стати ученими

Презентують математику майбутнього всім.

Учениця:

Хто у працю виснажливу втілює думку,

До дітей несе її подих живий,

Той дає їм знання такого ґатунку,

Що відкриє дорогу до здійснення мрій!

Керівник проекту:

Сьогодні обмін досвідом між учнями і вчителями. Тому цікаві матеріали підготували учителі математики і фізики.

День 1.Семінар-конференція.

Учитель біології:

Михайло Васильович Остроградський (1801-1862)

                                         Математика – найвища філософська наука,

                                        наука справжніх поетів.               

                        М.В.Остроградський

Наша рідна Україна дала світові великого науковця Михайла Васильовича Остроградського – першого вітчизняного вченого,який вийшов на рівень найвидатніших математиків ХІХ ст. і в епоху бурхливого розвитку науки разом зі славетною когортою європейських учених творив основи сучасної математики, механіки і фізики.

         F:\IMG_0001.jpg

           

Учитель фізики:

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні праці Остроградського набувають особливого значення.

Математика – могутня зброя в руках фізика. Адже багато фізичних фактів можна одержати математично, використовуючи перевірені досвідом формули.

При викладанні фізики є можливість використати теорему Остроградського-Гаусса, вивчаючи тему «Напруженість електростатичного поля», при вивченні  розділу «Електростатистика».

Пропоную вам теорему Остроградського-Гаусса  (формулювання, доведення),  а також використання теореми при визначенні вектора напруженості: рівномірно зарядженої сфери, нескінченої рівномірно зарядженої площини, двох нескінченних заряджених паралельних пластин, рівномірно зарядженої тонкої металевої нитки.

М.В. Остроградський і Д.О.Граве

 

Група «Наставники»

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0008.jpg

Родинне дерево Остроградських

Вчитель математики: Першим серед Остроградських згадується бунчуковий товариш Іван, що жив у ХVІІІ ст. Син його, Матвій Іванович, залишив документно-послужний список. З нього ми дізнаємося, що військова служба Матвія Івановича почалася під час другого Чигиринського походу 1678 р., і був він рядовим козаком Миргородського полку, брав участь у здобутті Чигирина. Після цього полк охороняв Кременчук від нападу татарських орд. Під час Кримських походів він – отаман. У 1691 р., за свою ретельну службу, Матвій Іванович Остроградський «вшанований у сотню Готвянську дійсним сотником».

У 1694 р. Матвій Іванович бере участь у 2 походах козацького війська: на татарський Буджак, та проти головної та найбільш укріпленої турецької фортеці низини Дніпра – Кизикермання.

Матвій Іванович протягом більш ніж 50 років не пропустив жодного бою, як сказали його сини: «Служив вірно і бездоганно, не шкодував здоров’я та життя свого».

У 1734 р. «за старістю, хворобою та глухотою» Матвія Івановича звільнено було від усіх служб.

Троє його синів, як і батько, служили в козацькому війську. Старший син, Іван, через якийсь час, внаслідок кульгавості був звільнений від козацької служби в чині бунчукового товариша. Іван Матвійович мав двох синів (старший, теж Іван, мав дванадцятеро дітей).

Вчитель фізики:Батько М.В.Остроградського був шостою дитиною. Замолоду Василь Іванович служив у Александро-польському гусарському полку, а звільнившись, працював чиновником. Сорокарічним вийшов у відставку в чині колезького асесора.

Заслуговує уваги і молодший брат Івана Матвійовича Федір, середульший син Матвія Івановича. Він почав свою службу під час Прутського походу 1711р. і дослужився до чина Миргородського полковника (1752-1768рр.).

Більшість Остроградських, наслідуючи сімейну традицію, віддавала перевагу військовій кар’єрі.

Вчитель біології: Дитинство Михайла Васильовича Остроградського минало в умовах всенародного піднесення патріотичних почуттів після Вітчизняної війни 1812 р. Серед Остроградських були також і герої цієї війни. Це, наприклад, правнук Федора Матвійовича, теж Матвій Іванович, учасник бойових дій під Полоцьком, Смоленськом, Лейпцігом, Бауценом, Бар-Сюр-Обом, Труа  т. ін. Серед багатьох нагород він одержав золоту шаблю «За хоробрість». Усе це, безумовно, позначилося на характері та світосприйнятті М.В. Остроградського. В дитинстві він мріяв стати військовим. Талант переміг: він став ученим, зберігши темперамент борця і палку натуру українського козака.

Мати Михайла Васильовича, Ірина Андріївна, з роду, що веде свій початок від Устима Сахненка. Відомості про цю непересічну людину пов’язані з Чигиринською битвою 1678 р., під час якої батька Устима було вбито, а сам він потрапив у турецький полон. Звідти повернувся на батьківщину лише через кілька років, очевидно після Бахчисарайського миру.

Вчитель хімії: 1691 р. він, мешканець Власовки, одружується з Євдокією Скоробагатою з містечка Крилова (Власовка – містечко на лівому березі Дніпра, поблизу Кременчука, Крилов-містечко у гирлі річки Тисьмин, нині не існує), служить у війську. Устим мав чотирьох синів та двох дочок. В 1705 році Устим одержує універсам,в якому Миргородський полковник Данило Апостол наділяє його землею в районі Крилова вздовж річки Тисьмин, звільняє від податку за утримання бджіл («бджолиної десятини»). В Устима було два захоплення: бджоли і коні; його успадкували його сини. Двоє з них відбирали коней до козацького війська.

Десь на початку ХVІІІ ст. в житті Устима стався різкий переворот: він став ченцем, прийнявши ім’я Іларіон, та відіграв помітну роль у відбудові Мотронинського монастиря після його зруйнування під час Чигиринської битви.

За архівними документами Мотронинського монастиря, чернець Іларіон, прийнявши схиму, дістав нове ім’я – Ігнатій і жив у монастирі аж до 1753 р. Він був людина впливова, шановна, відрізнявся сильною вдачею, мудрістю і непередбачливістю.

Владний та рішучий характер старця Іларіона знайшов своє відображення у характері Михайла Васильовича.

День 4 Конкурс творчих звітів

Група «Наставники» (фрагмент)

Математик із світовим ім’ям

(усний журнал, присвячений М.В.Остроградському)

…учням ми будемо говорити:

знайте небагато, якщо ви

не маєте сили знати більше,

але добре знайте те, що вивчили.

                                 М.В.Остроградський

Зміст

1.Сторінка перша «Дитинство».

2.Сторінка друга «Навчання в Полтаві й Харкові».

3.Сторінка третя «Навчання у Франції».

4.Сторінка четверта «М.В.Остроградський і О.С.Пушкін».

5.Сторінка п’ята «Наукова та викладацька робота в Петербурзі».

6.Сторінка шоста «Дружба з Т.Г.Шевченком».

7.Сторінка сьома «Педагогічна спадщина М.В.Остроградського».

СТОРІНКА ПЕРША «Дитинство»

На сцену виходить учень, відкриває І сторінку усного журналу словами:

Талантами багата Україна.

Хай навіть – відбиваючись від орд

Долаючи неволю і руїни,

Вже ж геніїв народжує народ.

Один із них – Михайло Остроградський

Великий тілом, духом і умом

Найперший вчений у Краю Козацькім,

Властитель теорем і аксіом.

(Виходять двоє ведучих)

             H:\IMG_0002.jpg

І ведучий. То ж побуваємо в селі Пашенівка Кобеляцького повіту на Полтавщині, де народився Михайло Васильович Остроградський.

ІІ ведучий. Хутір Пашенне Кобеляцького повіту на Полтавщині – глушина глушиною. Десяток – другий хатин ніби загубився в довколишніх степах, правічних дібровах та широких лугах, посеред яких звивається Псел.

І ведучий. Власник хутора – Василь Іванович Остроградський – нащадок відомого українського козацько-старшинського роду, його дружина – Ірина Андріївна.

ІІ ведучий.24 вересня 1801 року в їх сім’ї народився син, якого назвали Михайлом. Він був четвертим сином серед п’ятьох дітей. Батько й мати раділи щасливому поповненню вже п’ятого покоління Остроградських, і гадки не мали, що історія позначить своєю увагою саме цей вересневий день.

Математика людству дуже потрібна, значення її надзвичайно велике.

Видатних математиків, які розвивають цю науку, відомо багато. Почесне місце у розвитку світової математики належить українським ученим.

( Клас, урок математики)

       J:\урок\DSCN0689.jpg

УЧИТЕЛЬ. Діти! Сьогодні ми будемо робити перші кроки в світ диференціалього числення. Познайомимось із цікавим і важливим матеріалом. В умовах школи ми тільки попередньо починаємо розглядати це питання,а глибоко проблему будуть пізнавати ті, хто вчитиметься у вузах, перш за все на фізико-математичних факультетах, чи з технічних спеціальностей.

А зробив великий внесок у розвиток диференціального числення видатний математик першої половини ХІХ століття, наш земляк – Михайло Васильович Остроградський.

День 5 Підсумкове заняття

Група «Наставники»

Будемо гідними мрій М.В. Остроградського

Вчитель математики: Ми дізналися, наскільки наш земляк М.В.Остроградський відомий серед спеціалістів у галузі математичної освіти і якоюсь мірою знайшли напрямок входження України у світовий математично-освітній простір.

У наші дні, коли українська національна школа перебудовується, педагогічна спадщина М.В.Остроградського викликає особливий інтерес, бо в ній містяться важливі ідеї реформування національної школи.

М.В.Остроградський мріяв про ті часи, коли люди науки «… з натхненням будуть займатися життєво важливими питаннями викладання наук. Усе спроститься тоді в житті нації, і наука стане діяльнісним, наполегливим помічником, співучасником усіх моральних і матеріальних досягнень».

Директор школи: Повноцінний і вчасний розвиток математичних здібностей дітей, навіть якщо вони не стануть професійними математиками чи викладачами математики, є одним із найважливіших чинників формування високоосвіченої молоді.
           Керівник проекту: Одинадцятикласники! Свій досвід

примноживши   нині,

Ви обмежень у праці стираєте грань.

Несете свій доробок усій Україні,

Як скарбницю науки і творчих надбань!

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Сьогоднішнім учням жити і працювати в суспільстві інформаційних технологій. Тому суспільству необхідні спеціалісти, які б уміли аналізувати проблеми, встановлювати системні зв’язки, знаходити шляхи їх вирішення. Саме така особистість готова до постійних змін технологій у будь-якій сфері діяльності, творчого застосування знань у нових умовах. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі – дієвий спосіб формування всебічно розвинутої особистості школяра.

Уроки з використанням проектного методу і з використанням  електронних засобів навчання при викладанні математики дають змогу досягти ентузіазму в роботі, зацікавлюють дітей навчальним предметом, сприяють підвищенню успішності, допомагають зміцнити зв'язок навчального матеріалу із реальним життям, виявити дітей – лідерів, активізують їх наукову допитливість, формують уміння працювати в групі, навички самоконтролю, дисциплінованість.

Відомо, що дійсно освіченою можна назвати лише ту людину, що оперує знаннями, здобутими самостійно в результаті активної розумової праці.

Педагог повинен:

       володіти основами роботи на комп’ютері;

       володіти інформаційними ресурсами;

       володіти основами роботи в Інтернет.

Інформаційна технологія надає великі можливості для розвитку професіональних навичок і інтелектуального потенціалу. Необхідно якомога більше використовувати переваги цієї технології.

Застосування електронних підручників, освітніх сайтів Інтернету забезпечують перетворення учнів з пасивного об’єкта на активний суб’єкт навчально-виховного процесу. Учні мають можливість просуватися у навчанні в індивідуальному темпі, відповідно до своїх потреб і здібностей, набувають навичок застосування одержаних знань на практиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Думанська Г.О. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі // Математика в школах України. - №4.- 2009.- с.2

2. Інформаційні технології та електронні навчальні засоби при викладанні математики // Матеріали обласного семінару. Полтава. ПОІППО.-2006.-30с.

3. Мельник Г. Тенденції розвитку системи освіти в Україні // Директор школи.-№6. – 2007.-с.7

4. Рабець К. Математичний турнір. Змагання, що навчає і виховує // Навчальний посібник. К. «Шкільний світ», 2009.-с.8

5. Упровадження методу проектів у класно-урочну систему //ПМ.-№1(65), 2006.- с.30-31.

6. О.Я.Біляніна, Г.І.Білянін, В.О.Швець. Геометрія, 10 клас, підручник, К. «Генеза», 2010 р., с.211-212.

7. Г. Філіпповський.Задача високої ерудиції // Математика в школах України. -2009 . №3(231). – с.20.

8. .Боголюбов О.М., Пустовойтов М.О. М.В. Остроградський і Д.О.Граве: До інваріантів розвитку математики// ПМ, №4(14), 1996. – с.57

9.  Метод проектів як освітня технологія// Завуч.-2007. -№4(298).-с.2

10. .Швиденко С. Учні М.В.Остроградського // Імідж сучасного педагога.- 2001. -№5(16). –с.27-28.

11. .Гайтан О.М.В.Остроградський як педагог. 2001.-№5(16).-с.28-29

12. Глушко Н.,Мосієнко Г. Фрагмент математичного вечора, присвяченого М.В.Остроградському// Імідж сучасного педагога.-2001.-№5(16). –с.32-35.

13. Гарківець В. Шкільний театр «М.В.Остроградський і Європа» // Імідж сучасного педагога.-2001.-№5(16).-с.35-38.

14. Авторська середня школа  №37 м. Полтава. Математик із світовим ім’ям// Імідж сучасного педагога.-2001.-№5(16).-с.38-44.

15. Микитась Л.М. Бути тобі Остроградським! // Імідж сучасного педагога. – 2001.-№5(16).-с.44-46.

16. Барабаш О. Родинне дерево Остроградських // Імідж сучасного педагога. 2001.-№5(16) .- с.46-47.

17. Матеріали газети «Зоря Полтавщини». Нащадки М.В. Остроградського // Імідж сучасного педагога.-2001.-№5(16).-с.47.

18. Погоріла Л. Гра «Щасливий випадок» // Імідж сучасного педагога.-2001 .-№5(16).-с.48-50.

docx
Додано
22 жовтня 2023
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку