Атлас територіальної ідентичності громади новотроїцької локалізації

Про матеріал
Атлас містить мапи та перцепційні схеми, які візуалізують територіальну ідентичність населення Новотроїцького району через призму дослідження годонімів, ідентифікацій, патріотизму та місцевих суспільно-географічних особливостей.
Перегляд файлу

 

 

АТЛАС ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

ГРОМАДИ НОВОТРОЇЦЬКОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

     

 

image 

 

 

 

УДК 913+918

 

 

 

 

Рецензенти:

Пилипенко І.О. – д. геогр. н., доцент, декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету.

Заколодяжна Ю.Г. – учителька географії Сиваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №

1 Новотроїцької районної ради, учителька вищої категорії, старша вчителька.

 

 

 

 

Горобець А. Атлас територіальної ідентичності громади новотроїцької локалізації. – Одрадівка, 2018. – 30 с.

 

 

Атлас містить мапи та перцепційні схеми, які візуалізують територіальну ідентичність населення Новотроїцького району через призму дослідження годонімів, ідентифікацій, патріотизму та місцевих суспільно-географічних особливостей. 

Видання адресовано педагогам, здобувачам освіти, науковцям, соціологам і всім, хто цікавиться територіальною ідентичністю.

 

 

 

УДК 913+918

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………….5

Ідентичності І порядку…………………………………………………………6

Ідентичності ІІ порядку………………………………………………………...7

Ідентичності ІІІ порядку……………………………………………………….8

Знання походження назви поселення свого проживання……………………9

Знання походження назви вулиці чи провулку свого проживання………..10

Знання природних й історико-архітектурних пам’яток регіону…………...11

Знання відомих місцевих особистостей регіону……………………………12

Сформованість самосвідомості щодо встановлення пам’ятників у населених пунктах свого проживання…………………………………………….13

Знання місцевих торгових марок…………………………………………….14

Читання місцевої преси……………………………………………………….15

Відвідування сайту Новотроїцької районної ради………………………….16

Діяльність місцевих органів влади щодо збереження та розвитку краю….17

Діяльність місцевих органів влади щодо сприяння розвитку локального патріотизму…………………………………………………………………………18

Уподобання власного поселення проживання………………………………19

Бажання надалі проживати в своєму поселенні…………………………….20

Центральний населений пункт……………………………………………….21

Годонімічна база Новотроїцького району…………………………………...22

Годонімічне районування Новотроїцького району в розрізі адміністративно-територіальних одиниць………………………………………..23

Годонімічне районування Новотроїцького району в розрізі населених

пунктів………………………………………………………………………………24

Ареали поширення субетнічної та національної ідентичностей………......25

Ареали поширення та ядра локальної антропонімічної ідентичності……..26 Щільність годонімів Новотроїцького району за площею території……….27 Щільність годонімів Новотроїцького району за кількістю населення…….28

Список використаних джерел………………………………………………..29 ВСТУП

Дослідження проблем територіальної ідентичності населення локальних регіонів України в умовах існування квазідержав на сході країни та межування Новотроїцького району з анексованою територією Кримського півострова набуло нині життєво важливого значення, оскільки дозволяє констатувати та, при необхідності, конструювати суспільну свідомість.

Проведене нами дослідження було направлене на виявлення суспільногеографічних особливостей територіальної ідентичності населення Новотроїцького району, що дало змогу створити мапи та перцепційні схеми даного атласу. З цією метою було використано анкету, яка включала три блоки індикаторів: ідентифікація; місцева соціально-природна характеристика (топоніміка, природні й історико-архітектурні пам’ятки, видатні особистості, торгові марки, інформаційні ресурси, місцева влада); патріотизм.

Дослідження проведене на основі пілотного опитування протягом квітня 2018 р. учнівства 11 класу та педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти регіону. Територіально анкетування охопило 43 населені пункти регіону окрім с. Лиходідівки, оскільки там відсутнє населення. Загальна кількість респондентів – 550 осіб. Вік респондентів складав 15-75 років.

За результатами проведеного анкетування населення Новотроїцького району здійснено типологію населених пунктів за рівнем сформованості територіальної ідентичності громади: Високий – 100%-80%, Середній – 79%50%, Низький – 49%-0%. 

Здійснивши просторово-часове вивчення назв вулиць і провулків  Новотроїцького району, проведено їх аналіз як маркерів територіальної ідентичності населення та виконано розрахунки щільності назв вулиць і провулків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць через відношення їх загальної кількості до займаної ними площі та кількості населення території, що є відображенням сили прояву субрегіональної територіальної ідентичності регіону. 

 

Ідентичності І порядку

 

image 

 

 

Ідентичності ІІ порядку

 

image 

 

Ідентичності ІІІ порядку

 

image

 

Знання походження назви поселення свого проживання

 

image

 

Знання походження назви вулиці чи провулку свого проживання

 

image

 

Знання природних й історико-архітектурних пам’яток регіону

 

image 

 

Знання відомих місцевих особистостей регіону

image

 

 

Сформованість самосвідомості щодо встановлення пам’ятників у населених пунктах свого проживання

 

image 

 

Знання місцевих торгових марок

 

image 

 

Читання місцевої преси

 

image

 

Відвідування сайту Новотроїцької районної ради

 

image 

 

Діяльність місцевих органів влади щодо збереження та розвитку краю

 

image

 

 

Діяльність місцевих органів влади  щодо сприяння розвитку локального патріотизму

image

 

 

 

Уподобання власного поселення проживання

 

image

 

Бажання надалі проживати в своєму поселенні

 

image

 

Центральний населений пункт

 

image

 

image

Перцепційна схема годонімічного районування Новотроїцького району в

розрізі адміністративно-територіальних одиниць

image 

 

Перцепційна схема годонімічного районування Новотроїцького району в розрізі населених пунктів

image

 

Перцепційна схема “Ареали поширення  субетнічної та національної ідентичностей”

image 

Перцепційна схема “Ареали поширення та ядра  локальної антропонімічної ідентичності”

image

 

image 

 

image 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.                  Гнатюк О.М. Назви підприємств та організацій України як маркер територіальної ідентичності населення / О.М. Гнатюк // Київський географічний щорічник : наук. зб. – К., 2014. – Вип. 9. – С. 67-77.

2.                  Гнатюк О.М. Чинники, що визначають територіальну ідентичність населення регіону / О.М. Гнатюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб. наукових праць] / ред. рада: В.П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 18 (30). – С. 262–274.

3.                  Горобець А.Я. Годонімікон новотроїцької локалізації як маркер територіальної ідентичності громади /  А.Я. Горобець // Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Каховка, 14-15 вересня 2018). – Херсон: видавництво “Гілея”, 2018. – С. 67-73.

4.                  Горобець А.Я. Топонімічний словник Новотроїцького району  Херсонської області. Видання друге: доповнене та перероблене / А.Я. Горобець.

– Херсон: Айлант, 2018. – 84 с.

5.                  Гукалова І.В. До питання осмислення територіальної ідентичності у сучасній соціальній географії // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конференції (08-09 жовтня 2015 р., Херсон) / За ред. І.О.

Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – Херсон: ПП Вишемирський, 2015. – С.129-135.

6.                  Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямів дослідження в суспільній географії // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 24-30.

7.                  Котенко      Я.      Локальна    ідентичність         як      умова           розвитку

територіальних громад / Я. Котенко. – К.: ІКЦ “Легальний статус”, 2016. – 44 с.   

8.                  Мельничук А.Л. Назви підприємств та організацій України як маркер суспільно-географічних процесів / А.Л. Мельничук, О.М. Гнатюк // Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наук. праць. – Н.: ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т. ІІ. – С. 165-169.

9.                  Мельничук А.Л. Типи регіональної ідентичності мешканців міста Вінниці / А.Л. Мельничук, О.М. Гнатюк // Наук. часопис НПУ імені М.П. Дра- гоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб. наукових праць] / ред. рада: В.П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 15 (27). – С. 124-133.

10.             Морозова Е.В. Локальная идентичность и проблемы ее конструирования. Идентичность как предмет политического анализа / Е.В.

Морозова. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 299 с. // Режим доступу: http://www. imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11002.pdf

11.             Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / Л.П.

Нагорна. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.

12.             Овчиннікова Л.В. Аналіз особливостей локальної ідентичності у студентів з міста та села // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 16. – С. 707-710.

13.             Олійник Я.Б. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 34-40. 

14.             Підгрушний О.П. Привабливість території для проживання людини:

методологічні та прикладні аспекти дослідження // Український географічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 32-41.  

15.             Слиз А. Локальная и региональная идентичность в процессе  глобализации / А. Слиз // Вісник СевДТУю. Вип. 94: Філософія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во: СевНТУ, 2009. – С. 3-7. 

 

 

 

pdf
Додано
4 вересня
Переглядів
23
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку