21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Авторська програма для гуртку "Вишиваночка"

Про матеріал
Розроблена програма для гурткових занять "Вишиваночка" містить розділи теоретичних та практичних занять, що присвячені вивченню та відродженню знань про вишивку лічильним хрестиком, гладдю та деякими іншими техніками.
Перегляд файлу

Управління освіти Первомайської міської ради

Міський методичний кабінет

Первомайська міська станція юних натуралістів

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою                            Наказом управління освіти

ММК управління освіти                                    міської ради

(Протокол від  ………….№     )                        (від _____________№________)

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

Еколого-натуралістичного напряму

«ВИШИВАНОЧКА»

(2 роки навчання)

 

 

 

 

 

 

Первомайськ  2019

 

 

 

Укладач:

 

Суха Вікторія Володимирівна – керівник гуртків Первомайської міської станції юних натуралістів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти є національно-культурне відродження України, яке передбачає зростання ролі курсу народознавства у навчально-виховному процесі. Важливого значення набуває відтворення народних традицій, ознайомлення учнів з набутками культури, оволодіння технікою народних ремесел. Важлива роль у професійному самовизначенні учнівської молоді належить культурному дослідництву.

Навчальна програма передбачає загальне ознайомлення з еколого-біологічними особливостями квітково-декоративних рослин, що є символами України; їх значенням у природі та в житті людини; формування екологічної та естетичної культури вихованців.

Мистецтво української народної вишивки посідає почесне місце серед народних ремесел, які активно впливають на формування національної свідомості. Крім того, колективна праця, спілкування з іншими дітьми та викладачем, обмін творчими ідеями позитивно впливають на процес соціалізації юного громадянина України, регулюючи формування міжособистісних і трудових відносин. Завдяки цьому закріплюється активна життєва позиція, установка та ціннісні орієнтації учнів.    

Набута сукупність знань, навичок, сформованих умінь та якостей особистості становитиме основу для системного підходу до вивчення шкільного курсу природознавства, біології, екології; сприятиме активізації пізнавальної діяльності вихованців.    

Мета програми полягає у формуванні базових компетентностей особистості у процесі занять вишивкою.

Основні завдання передбачають формування таких компетентностей:

пізнавальної: розширення та поглиблення знань з технік вишивки, ознайомлення з різноманіттям квітково-декоративних рослин півдня України, що є невід’ємною частиною вишиванок, усвідомлення їх ролі в забезпеченні якості життя, ознайомлення з основами дослідницької діяльності;

практичної: використання набутих знань у повсякденному житті та побуті, формування умінь відрізняти та порівнювати квітково-декоративні рослини, навички самостійного опрацювання пізнавальної літератури, розвиток умінь обирати потрібні джерела інформації та користуватись ними;

творчої: розвиток творчої ініціативи, формування творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток спостережливості, уваги, формування досвіду проектної та дослідницької діяльності;

екологічної: розуміння принципів сталого розвитку, уміння застосовувати їх на практиці; формування екологічного мислення, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, формування екологічної відповідальності як особистісної якості, використання природних ресурсів на екологічних засадах; дотримуватись вимог забезпечення біобезпеки навколишнього середовища під час та по закінченню технологічних процесів;

соціальної: розуміння принципів сталого розвитку, уміння застосовувати їх на практиці; формування екологічної культури та мотивації на здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, наполегливості, самостійності, відповідальності, доброзичливості, поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в команді.

                            Навчальна програма розрахована на  2 роки навчання:

               1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень.

               2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програмою передбачено застосування таких методів пізнавальної

діяльності (пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково- пошуковий, дослідницький тощо). Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм роботи. Особливу увагу слід приділити проведенню практичних  робіт.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах та зборах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до

розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи

рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази

закладу, в якому працюють гуртки.

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

Назва розділу

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступне заняття. 

2

-

2

2.

Матеріальна культура українців.

2

2

4

3.

Історія розвитку української народної вишивки..

2

2

4

4.

Державна та народна символіка.

2

6

8

5.

 Основи композиції у вишивці.

4

6

10

6.

Загальні відомості про вишивку.

6

4

10

7.

Види ручних швів.

2

10

12

8.

Техніка вишивання хрестиком .

2

68

70

9.

Виставочні роботи.

2

20

22

10.

Підсумкове заняття. Звітна виставка.

-

2

2

Разом:

28

116

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття   (2 год.)

Знайомство з планом роботи на навчальний рік, матеріалами та інструментами для вишивання. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

 1. Матеріальна культура українців. (4 год.)

Традиційні промисли та ремесла. Ткацтво. Традиційні побутові та декоративні тканини.

Практична частина:

Екскурсія в магазин «Тканини»

 

 1. Історія розвитку української народної вишивки. ( 4 год.)

Історія розвитку та етнографічні особливості народної вишивки різних регіонів України. Види народного декоративного мистецтва.

Практична частина:

Екскурсія до краєзнавчого музею.

 

 1. Державна та народна символіка ( 8 год.)

Найдавніші символи в Україні. Родові знаки та символи, емблеми земель України. Символізм рослин і тварин. Народні традиції в оздобленні житла. Коло народних свят. Весняний, літній, осінній та зимовий цикли.

Практична частина:

Виготовлення дидактичного матеріалу. Виготовлення гольниці. Виконання початкових швів.

 

 5.  Основи композиції у вишивці (10 год.)

Орнамент, тема, композиційний центр, пропорція, симетрія, рівновага, рапорт, мотиви-символи. Колір у вишивці. Таблиця поєднання кольорів.

Практична частина:

Виготовлення дидактичного матеріалу. Виконання орнаментальних смуг, складених з різних елементів.. Визначення рапорту. Утворення кутів з орнаментальної смуги. Виготовлення виробів до конкурсів «Український сувенір» та «Новорічна композиція»

 

 1. Загальні відомості про вишивку(10 год.)

 Організація робочого місця. Матеріали та інструменти для вишивання. Техніка безпеки під час вишивання. Гігієна зору. Початок і закінчення роботи. Підготовка тканини до роботи. Правила прання та прасування вишитих виробів. Оновлення вишивки. Охайність як складова культури особистості.

Практична частина:

Закріплення нитки. Обробка країв виробу. Підготовка тканини до вишивання.

Виготовлення виробів до конкурсів «Український сувенір» та «Новорічна композиція»

 

 1. Види ручних швів (12 год.)

Поняття про шви. Початкові, декоративні, хрестикові - їх види.

Практична частина:

Шов «уперед голку». Шов «за голку». Стебловий шов. Строчка. Ланцюжок. Виконання відповідно до технологічних вимог зразків швів до 10 см завдовжки. Виготовлення виробів до конкурсів «Український сувенір» та «Новорічна композиція»

 

 1.  Техніка вишивання хрестиком (70 год.)

Знайомство з технікою вишивання косим хрестиком. Хрестикові шви. Застосування хрестикових швів в предметах побуту. Історія виникнення та поширення.  Добір ниток та голок. Кольоросполучення.

Практична  частина:

Робота над вишивкою зразків косим хрестиком на канві. Оздоблення та оформлення робіт хрестиком. Виготовлення сувенірів, вітальних листівок до Дня Святого Валентина, 8 Березня, Дня Матері, Великодня, пасхальної серветки, декоративної закладки.  Виготовлення дидактичного матеріалу. Альбому «Вітальні листівки власними руками».

 

 1. Виставочні роботи (22 год.)

 Технологія виготовлення індивідуальних та колективних робіт.              Різноманітність змішаних технік в характері вишивок України одним чи      кількома із вивчених лічильних технік.

Практична частина:

Робота над розробкою індивідуальної композиції. Вишивка розробленої композиції на основі вивчених лічильних швів. Підготовка робіт до виставки. Виготовлення рамок. Оформлення та оздоблення, компонування колективної роботи.

 

 1.  Підсумкове заняття (2 год.)

Перегляд кращих робіт гуртківців, аналіз та оцінювання. Заохочення вихованців.

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Вступ.

Основи композиції у вишивці.

Етнографічні особливості вишивки.

Українська народна символіка.

Техніки ручного вишивання.

Рушникові шви

Техніка оздоблення виробів

Вишивання серветки

Робота із спеціальною літературою.

Вироби народних майстрів.

Вишивання рушничка.

Обробка краю торочками

Збереження і популяризація мистецтва вишивки

Підсумкове заняття

3

9

6

6

15

3

6

3

3

3

6

6

3

3

 -

6

9

15

33

6

18

15

3

6

27

-

3

-

3

15

15

21

48

9

24

18

6

9

33

6

6

3

 

Всього:

75

141

216

 

 

                                     ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1.                Вступ (3 год.)

Знайомство з планом роботи на навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки.

 

II.  Основи композиції у вишивці (9 год.)

Колір у вишивці. Таблиця поєднання кольорів. Зміна величини візерунка. Орнамент, тема, композиційний центр, пропорція, ритм, рапорт, мотиви-символи.

Практична частина:

Вправи на збільшення та зменшення малюнків. Виготовлення таблиці поєднання кольорів.

 

III. Етнографічні особливості вишивки (21 год.)

Етнографічні особливості народної вишивки різних регіонів України. Слобожанщина, Наддніпрянщина, Поділля, Полісся, Буковина, Гуцульщина, Південь. Майстри народної творчості.

Практична частина, екскурсії:

1.  До музею декоративно прикладного мистецтва.

 1. До краєзнавчого музею.

3. До народних умільців.

ІV. Українська народна символіка (21 год.)

Символіка, пов’язана з квітами.  Символи – обереги. Символи врожаю і прибутку. Символи здоров’я і довголіття. Птахи символи. Дерева символи.

Практична частина:

Виставка: «Дуб і калина в народній вишивці»; Легенди про калину. Використання ліків з калини, дуба в народній медицині. Легенди про вербу, тополю, вишню. Замальовка геометричних, рослинних, тваринних і пташиних орнаментів. Виготовлення дидактичного матеріалу.

V. Техніки ручного вишивання. (48 год.)

Знайомство з техніками вишивання. Поняття про початкові шви: «Уперед голку», «За голку», декоративні «Стебловий», «Хрестик». Добір ниток та голок, кольоросполучення ниток.

 Практична частина:

Виконання відповідно до технологічних вимог зразків швів, до 10 см завдовжки. Закріплення нитки. Робота над вишивкою  косим хрестиком на канві. Оздоблення та оформлення робіт хрестиком.

 

VI. Рушникові шви (12 год.)

Традиційне використання рушників у побуті та обрядах. Оформлення рушників у різних областях  України. Різновиди рушникових швів.

Практична частина:

Виготовлення зразків рушникових швів.

 

VII. Техніка оздоблення виробів (24 год.)

Поняття «Мережки». Ознайомлення з різновидами мережок «Напівпрутик», «Прутик» (одинарний, подвійний), «Стовпчик». Їх призначення та застосування в предметах побуту.

Практична частина:

Вишивання зазначених мережок.

 

VІІІ. Вишивання серветки (18 год.)

Підбір візерунка. Складання орнаменту. Композиційне рішення розміщення орнаменту.

Практична частина:

Вишивання серветки. Оформлення готового виробу.

 

IX. Робота із спеціальною літературою (6 год.)

Підбір літератури в бібліотеці. Журнали з народної творчості.

Практична частина:

Виготовлення дидактичного матеріалу.

 

X. Вироби народних майстрів (9 год.)

Ознайомлення з роботами народних майстрів.

Практична частина:

Екскурсія в краєзнавчий музей.

Виготовлення дидактичного матеріалу.

 

ХІ. Вишивання рушничка (33 год.)

Рушник у хатньому інтер’єрі. Технологія виготовлення рушничка. Підбір ниток.

Практична частина:

Розкрій рушничка. Творча робота над візерунками до рушничка в характері вишивок України одним із вивчених лічильних швів. Робота над вишиванням лічильного орнаменту рушничка.

 

ХІІ. Обробка краю торочками (6 год.)

Техніка петельного шва та косим хрестиком.

 Практична  частина:

Техніка обробки країв «петельним швом» та «косим хрестиком». Робота над оформленням країв рушничка торочками.

 

ХІІІ. Збереження і популяризація мистецтва вишивки (6 год.)

Виставки виробів гуртківців у школах. Вишивка у творчості українських композиторів і поетів (пісні: «Два кольори», «Пісня про рушник» тощо) Свято пам’яті родоводу.

 

ХIV. Підсумкове заняття (3 год.)

Звітна виставка. Заохочення учнів

 

 

                          ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію народних ремесел;
 • етнографічне районування України;
 • історію народної вишивки;
 • державну символіку України;
 • народну символіку України;
 • рослини – символи України;
 • що таке орнамент, його різновиди;
 • принципи побудови орнаментальних композицій;
 • які геометричні фігури використовують для зображення орнаментів;
 • основні властивості кольорів;
 • інструменти потрібні для ручного вишивання;
 • правила техніки безпеки під час вишивання.

 

Вихованці мають вміти:

 

 • підбирати голки для вишивання;
 • правильно організовувати робоче місце вишивальниці;
 • виконувати композицію рослинних орнаментів;
 • виконувати стилізацію малюнка;
 • виконувати всі види ручних швів, які вивчалися;
 • застосовувати на практиці здобуті знання.

 

Терміни і поняття, які повинні засвоїти учні:

Вишивка – вид народного декоративно-вжиткового мистецтва

Мережка – ажурний візерунок, зроблений на місці висмикнутих із тканини ниток

Набирування – одинарні або подвійні стібки, що використовуються паралельно горизонтальним ниткам і один одному

Пересяг – стібок на настилі,що закріплюється між прутинками під час виконання мережки

Прутинка – кілька ниток основи, що обкручуються та стягуються вишивальною ниткою в пучок

Стібок – нитка між двома проколами голки

Стовпчик – мережка з певної кількості настилок на прутинках, що утворюють візерунок прямокутної або квадратної форми

Строчка – ряд стібків на тканині

Хрестик – два діагонально перехресних стібки однакового розміру

Чисниці – дві або три поперечні нитки, що залишаються зверху і знизу мережки для закріплення вишивальної нитки. Чисниця може бути і всередині мережки для відокремлення одного рядка від іншого

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. 2т. – К., 1991.

2. Джейн Гриноф  Вишивка хрестиком. М.: Видавництво Єксмо, 2006.

3. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка.-К. 1998.

4. Кара-Васильева Т. В. Навчайтесь вишивати – К.,1988.

5. Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. – К.,1966.

6. Литвинець Елла. Голки, нитки, намистинки.-К.:Веселка, 1989.

7. Литвинець Е.М. Дитячі руки не знають скуки. –К.Час. 1990.

8. Марія Діаз. Видавництво Клуб сімейного дозвілля. Харків. 2012.

9. Онежська Тамара. Рукоділля для дівчаток.- Донецьк:ООО «Агенство Мультипрес», 2011.- 288 с.

10. Скуратівський В.Т. Місяцелік. – К., 1993.

11. Сорокіна Л.М. Учись вишивати. Альбом.- 4-е видання.-К. Рад.шк.1988.

12. Українська вишивка: альбом. Упорядник Кара - Васильева Т.В.-К.1993

13. Українська народна символіка тв. Група Реноме Українська сорочка Кара-Васильєва 1994.

14. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. - 2-е вид. А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В. Косміна. та ін. .- К.:Либідь,1994.

15. Цибульова Г.К. Ручне вишивання.-К.: Техніка,1982.

16. Чорноморець А.Д. Вишивка в сучасному костюмі.-К.: Реклама, 1987.

 

1

 

doc
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку