25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Авторська програма керівника секції хімії МАН для 9 класу

Про матеріал

Програма призначена для навчання хімії у секції МАН. Програмою передбачено вивчення таких розділів хімії як: «Розчини. Їх значення в повсякденному житті людини», «Типи хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Написання реферативних робіт».

Перегляд файлу

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

керівника секції хімії

(9 клас – І рік навчання)

Переймибіди І.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золочів - 2010

 

Пояснювальна записка

 Програма призначена для навчання хімії у секції МАН. Програмою передбачено вивчення таких розділів хімії як: «Розчини. Їх значення в повсякденному житті людини», «Типи хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Написання реферативних робіт».

 Метою навчання в секції хімії є формування компетентностей учнів, необхідних для творчої самореалізації особистостей, вироблення креативного мислення, розвиток учнівського світогляду, розуміння знань хімії в сучасному суспільстві: в повсякденному житті, побуті, господарстві, виробництві.

 Вивчення хімії спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних та виховних завдань:

 • Розвиток особистості учня, його задатків, інтелекту та інтересів на основі засвоєння системи знань про розчини, їх роль у повсякденному житті людини, в медицині;
 • Розвиток уявлень про загальнокультурне значення хімічної науки; вироблення в учнів розуміння суспільної потреби у необхідності подальшого розвитку хімічної науки та промисловості;
 • Розкриття ролі найважливіших органічних речовин та їх застосування;
 • Створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як до можливої майбутньої професії;
 • Формування навичок екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті;
 • ґрунтується на знаннях, набутих учнями під час вивчення шкільного предмету хімії. Проте на заняттях у секції хімії передбачено повторення та поглиблення основних тем та розділів шкільної програми з хімії для 9 учнів класу. Зміст програми складається з чотирьох розділів.
 •  Розділ І «Розчини. Їх значення в повсякденному житті людини» передбачає закріплення та поглиблення знань учнів про типи розчинів, розчинність, кристалогідрати. Звертається велика увага на воду як найважливіший природний розчинник, її лікувальні властивості, охорону водойм на території своєї місцевості. Передбачено також розв’язування ускладнених задач на масову частку розчиненої речовини; розрахунки концентрації розчину, утвореного кристалогідратом; задачі на молярну концентрацію розчину та розрахунки, пов’язані з нею; задачі з використанням поняття «коефіцієнт розчинності».
 •  У розділ ІІ «Типи хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції» розглядається принцип складання окисно-відновних реакцій та їх практичне використання. Вивчається поняття «тепловий ефект», «швидкість хімічних реакцій» та розглядаються задач з використанням цих понять.
 •  Розділ ІІІ «Найважливіші органічні сполуки» передбачає розгляд будови та властивостей основних органічних сполук. Приділено багато уваги таким речовинам, як жири, білки, вуглеводи, їх значенню для живих організмів.
 •  Розділ ІV «Написання реферативних робіт» включає підготовку учнів до написання рефератів та створення презентацій. Учні опановують навиків роботи з довідковою літературою, сайтами інтернету. Навчаються узагальнювати інформацію, вибирати головне. Учні навчаються захищати та презентувати створену реферативну роботу. Цей етап роботи є підготовчим етапом до створення науково-дослідницьких проектів.
 •  У структурі змісту програми передбачено години для розв’язування розрахункових задач різних типів, що активізує розумову діяльність учнів. Сприяти виробленню навиків в учнів до написання реферативних та науково-дослідницьких робіт;
 • Виробляти вміння працювати з довідковою літературою.

Структура навчальної програми. Програма секції хімії створена для учнів 9 класу і розрахована на один рік навчання (144 години).  Програма курсу Особлива увага звертається на підготовку та написання реферативних та науково-дослідницьких робіт. Велике значення у цьому має самовдосконалення та самоосвіта учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план

 

N

п/п

 

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Розрахункові задачі

Разом

1.

Розчини. Їх значення в повсякденному житті людини

22

8

10

40

 

2.

Типи хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції

16

8

12

36

3.

Найважливіші органічні сполуки

35

5

8

48

4.

Написання реферативних робіт

 

 

 

20

 

Зміст програми

 

Тема, зміст начального матеріалу

К-ть

годин

Дата

 

РОЗДІЛ І. РОЗЧИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Класифікація розчинів. Розчини колоїдні та істинні. Значення розчинів, їх роль у побуті та діяльності людини. Розчинність речовини. Коефіцієнт розчинності.

Вода як основний природний розчинник. Кристалогідрати. Властивості води та її значення для живих організмів. Види природних вод. Мінеральні води. Лікувальні властивості води. Охорона водойм. Причини забруднення вод  даної місцевості. Способи очищення води: фізичні, хімічні, біологічні.

Масова частка розчиненої речовини. Молярна концентрація розчину.

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Вода як дуже слабкий електроліт.

Характеристика кислотності середовища і кислотно-основні індикатори.

Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння. Вправи на складання йонних рівнянь реакцій.

Розрахункові задачі:

 1. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини.
 2. Розв’язування задач з використанням поняття «коефіцієнт розчинності».
 3. Розрахунки концентрації розчину, утвореного кристалогідратом.
 4. Розв’язування ускладнених задач.
 5. Обчислення рН розчинів сильних і слабких електролітів.

Практичні заняття та лабораторні досліди:

 1. Виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини.
 2. Розв’язування експериментальних задач.
 3. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.
 4. Досліди з мінеральними водами різних виробників.

 

 

30

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Класифікація хімічних реакцій. Оборотні й необоротні хімічні реакції. Швидкість хімічних реакцій. Залежність її від різних чинників.

Хімічна рівновага. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги.

Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Тепловий ефект. Екзо- та ендотермічні реакції.

Хімічний склад і калорійність харчових продуктів. Енергетичні потреби організму при різних фізичних навантаженнях. Добові потреби організму в білках, жирах і вуглеводах.

Теплоти згорання різних видів палива.

Каталітичні реакції. Каталіз і каталізатори.

Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники та відновники. Класифікація окисно-відновних реакцій. Методи знаходження коефіцієнтів в окисно-відновних реакцій. Ряди ступенів окиснення сполук Хлору та Нітрогену.

Визначення молярної маси еквівалента речовин в окисно-відновних реакціях.

Розрахункові задачі:

     6. Розв’язування задач за термохімічними рівняннями.

     7. Розв’язування задач, пов’язаних зі швидкістю хімічних  

         реакцій та хімічною рівновагою.

     8. Розв’язування задач, які пов’язані із складанням  

         рівнянь реакцій методом електронного балансу.

Практичні заняття та лабораторні досліди:

 1. Хімічні реакції різних типів.
 2. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.
 3. Складання окисно-відновних рівнянь реакцій.

 

36

 

 

РОЗДІЛ ІІ. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Органічні сполуки. Будова атома Карбону. Вуглеводні. Їх ізомерія.

Метан, його властивості. Природний та болотний газ.

Гомологи метану. Галогенопохідні, їх застосування в медицині.

Ненасичені етиленові та ацетиленові вуглеводні. Їх властивості.

Семінарське заняття. Застосування етиленових вуглеводнів.

Полімери. Пластмаси. Застосування термопластичних полімерів.

Природні джерела вуглеводнів. Вуглеводнева сировина та охорона довкілля. Урок-диспут.

Спирти. Одноатомні та багатоатомні спирти. Фізіологічна дія спиртів на організм людини.

Особливості карбонових кислот. Їх застосування у побуті.  Значення карбонових кислот у медичній галузі.

Особливості жирів. Їх застосування. Біологічна роль жирів.

Застосування мила та синтетично-миючих засобів. Охорона довкілля від ПАР. Побутові хімікати та поводження з ними.

Значення вуглеводів для організму людини. Їх використання людиною в побуті.

Амінокислоти. Білки. Їх властивості та біологічна роль.

Вітаміни, ферменти. Їх роль в організмі.

Поняття про харчові добавки. Е-індекс. Барвники. Повноцінне харчування. Якість меду та молочних продуктів.

Екологічні проблеми даного регіону.

Розрахункові задачі:

     9. Розв’язування задач на обчислення об’ємних відношень 

         газів за хімічними рівняннями.

     10. Розв’язування задач екологічного змісту.

     11. Розв’язування ускладнених задач.

Практичні заняття та лабораторні досліди:

 1. Взаємодія оцтової кислоти з неорганічними та органічними  речовинами.
 2. Виявлення вуглеводів у харчових продуктах.
 3. Властивості курячого білка.
 4. Розв’язування експериментальних задач з органічної хімії.

 

48

 

 

РОЗДІЛ ІV. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ

Вибір теми для написання реферату. Опрацювання літератури. Написання реферативної роботи. Створення презентації. Захист реферативних робіт.

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні вимоги до освітнього рівня підготовки учнів

Учень:

 • Наводить приклади розчинів, що використовуються людиною, приклади типів хімічних реакцій;
 • Називає основні органічні сполуки, що відіграють важливу біологічну роль;
 • Складає рівняння окисно-відновних реакцій, реакцій йонного обміну;
 • Характеризує склад та властивості основних органічних сполук;
 • Обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;
 • Робить висновки про вплив різноманітних речовин на організм людини;
 • Розв’язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі неорганічних т органічних речовин;
 • Визначає дослідним шляхом вивчені речовини;
 • Висловлює власні думки про значення речовин уу господарстві, побуті, охороні здоров’я;
 • Обґрунтовує застосування різноманітних речовин через їх певні властивості; вплив продуктів хімії на довкілля;
 • Дотримується правил безпечного поводження під час виконання хімічного експерименту;
 • Вміє написати та оформити реферативну роботу.

Орієнтовний перелік обладнання:

 • Мультимедійні засоби навчання (ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, принтер, сканер);
 • Набір посуду та реактивів для роботи у хімічному кабінеті;
 • Наявність кутка протипожежної безпеки;
 • Навчально-наочні посібники для занять.

 

Рекомендована література:

 1. Бабюк Г.Ф., Бабюк М.В. Хімія. Означення, формули, задачі. Навчальний-посібник довідник. – Львів: Афіша, 2009 – 208 с.
 2. Березан Ольга. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 144 с.
 3. Буринська Н. Хімія: Методи розв’язування задач. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 1997. – 80 с.
 4. Кукса С.П. 600 задач з хімії. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 144 с.
 5. Луцевич Д.Д. Довідник з хімії. – Львів: Українські технології. 2003. – 420 с.
 6. Луцевич Д.Д. Розрахункові задачі з хімії. – Львів: Українські технології, 2007. – 282 с.
 7. Савчин М.М. Збірник задач і вправ з неорганічної хімії. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 160 с.
 8. Савчин М.М., Сидорович Д.П. Органічна хімія. Задачі, вправи, тести. Для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. 10-11 класи / За ред.. М.М.Савчин. –Львів: ВНТЛ, 2004. – 192 с.
 9. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навальних закладів: навчально-методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 464 с.
 10. Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / В.В.Сухан, Т.В.Табенська, А.Й.Капустян, В.Ф.Горлач. 3-тє вид. – К.: Либідь, 1996. – 448с.
 11.  Хомченко Г.П. Збірник задач з хімії для вступників до вищих навчальних закладів /  Пер. З рос. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 480 с.: іл.
 12.  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів/  Г.П.Хомченко, І.Г.Хомченко; Пер. З рос. – К.: Арій, 2008. – 320 с.

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку