Дидактичний матеріал до уроків біології 9 клас з теми "Структура клітини"

Про матеріал
Дидактичний матеріал створений для перевірки знань по темі "Структура клітини". Матеріал можна використовувати під час повторення при підготовці до ЗНО
Перегляд файлу

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  ДО УРОКІВ БІОЛОГІЇ  В 9 КЛАСІ

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Урок 1. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

Вкажіть правильні та неправильні  твердження («+» або «-»)

1. Всі живі організми складаються з клітин (-)

2. Вперше клітини в мікроскопі побачили у ХVІІ столітті (+)

3. Клітина — це найменша універсальна одиниця живого (+)

4. Мікробіологія – це наука, що вивчає будову та функції клітин (-)

5. Основні положення клітинної теорії сформулювали  у ХІХ столітті німецькі вчені Теодор Шванн, Маттіас Шлейден і Рудольф Вірхов (+)

6.  Те, що клітина є одиницею розвитку організмів довів  М. Шлейден (-)

7. Антоні ван Левенгук уперше побачив одноклітинні мікроорганізми (+)

8. Чеський фізіолог Ян Пуркінє та англійський ботанік Роберт Броун вперше описали ядро в клітинах тварин та рослин (+)

9. За допомогою шкільного світлового мікроскопа можна збільшувати зображення об’єктів у 100 разів (-)

10. Ультраструктуру клітини вивчають за допомогою електронного мікроскопа (+)

11. Внутрішньоклітинне положення молекул не можна вивчати за допомогою методів флуоресцентної мікроскопії (-)

12. Для вивчення будови та функцій окремих компонентів клітини використовують  метод диференційного центрифугування (+)

 

Урок 2. Клітина та її структура

Тестовий контроль

Виберіть одну правильну відповідь

1. Органелою руху є:

а) хлоропласт;

б) джгутик;

в) мітохондрія;

г) клітинний центр.

2. Клітинний сік заповнює:

а) лейкопласт;

б) цитоскелет;

в) вакуоль;

г) мітохондрію.

3. До двомембранних органел належать:

а) лейкопласт і рибосома;

б) цитоскелет і мітохондрія;

в) вакуоль і ядро;

г) мітохондрія і хлоропласт.

4.Органела, в якій відбувається синтез ДНК:

а) ендоплазматичний ретикулум;

б) апарат Гольджі;

в) вакуоль;

г) ядро.

5. Складка внутрішньої мембрани мітохондрії – це:

а) криста;

б) тилакоїд;

в) центріоль;

г) глікокалікс.

6. Органела, в якій відбувається фотосинтез:

а) хлоропласт;

б) мітохондрія;

в) ядро;

г) вакуоля.

7. До складу цитоплазми еукаріот обов’язково входять:

а) цитозоль та включення;

б) цитозоль та органели;

в) органели та цитоскелет;

г) цитозоль та цитоскелет.

8. Органела. що є енергетичною станцією клітини:

а) мітохондрія;

б) хлоропласт;

в) ядро;

г) вакуоля.

9. Безперервна сітка трубочок і цистерн, що пронизують цитоплазму

та беруть участь в утворенні мембран:

а) вакуоля;

б) хлоропласт;

в) ендоплазматичний ретикулум;

г) апарат Гольджі.

10. Травні органели, що містять гідролітичні ферменти:

а) вакуоля;

б) лізосома;

в) мітохондрія;

г) апарат Гольджі.

Відповіді

1 –  б, 2 –  в, 3 –  г, 4 –  г, 5 –  а, 6 –  а, 7 –  б, 8 –  а, 9 –  в, 10 – б.

 

Урок 3. Клітинна мембрана

Доповніть речення

1. Вміст клітини відмежований від довкілля завдяки … (Плазматичній

мембрані)

2. Основою плазматичної мембрани є амфіфільні … (Ліпіди)

3. Фосфоліліди клітинної мембрани формують подвійний шар, у якому полярні … повернуті до водного оточення, а неполярні … спрямовані всередину подвійного шару. (Голівки,  хвости)

4. До складу клітинних мембран, крім фосфоліпідів, входять … (Білки та вуглеводи)

5. Білки мембрани можна розподілити на три типи: … (Інтегральні, периферійні, заякорені)

6. Білки зі значною гідрофобною поверхнею, зануреною в неполярний шар мембрани – це …. (Інтегральні)

7. Білки , що контактують лише з голівками ліпідів називають … (Периферійні)

8. Білки, до яких ковалентно прикріплений ліпідний компонент, занурений у мембрану відносять до … (Заякорених)

9. Транспорт речовин за посередництва білків (полегшена дифузія) не потребує витрат енергії та має назву … (Пасивний) 

10. Транспорт, за якого білки, споживаючи енергію, здатні переносити речовини проти градієнта концентрації називають … (Активним)

11. Компоненти біологічних мембран постійно переміщуються, але при цьому їхня впорядкована структура не порушується, такі системи називають … (Рідкими кристалами)

12. Сукупність на зовнішній поверхні плазматичної мембрани тваринної клітини гліколіпідів та глікопротеїнів, формує довкола клітини «шубу» — … (Глікокалікс)

 

Урок 4. Цитоплазма та основні клітинні органели

Знайдіть «зайвий» термін

1. Псевдоподія, клітинний центр, війка, джгутик.

2. Рибосома, синтез білків, синтез вуглеводів, м-РНК.

3. Ядро, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, вакуоль.

4. Клітина тварини, мітохондрія, хлоропласт, клітинний центр.

5. Клітина рослини, мітохондрія, хлоропласт, клітинний центр.

6. Мітохондрія, хлоропласт, амілопласт, лізосома.

7. Тилакоїд, мітохондрія, криста, матрикс, дихання.

8.  Хлоропласт, мітохондрія, строма, тилакоїди, грани, ДНК

9. Рибосома, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, вакуоль.

10. Апаратом Гольджі, дозрівання білків, рибосома, сортування білків.

11. Шорсткий  ЕПР, рибосома, гладкий ЕПР, синтез білка.

12. Рибосома, клітинний центр, лізосома, цитоскелет.

Відповіді

1 –  псевдоподія, 2 –  синтез вуглеводів, 3 –  ядро, 4 – хлоропласт, 5 –  клітинний центр, 6 –  лізосома, 7 –  тилакоїд, 8 –  мітохондрія, 9 – рибосома, 10 – рибосома, 11 – гладкий ЕПР, 12 – лізосома.

 

Урок 5. Ядро, його структурна організація та функції

Вкажіть правильні та неправильні  твердження («+» або «-»)

1. Уперше ядра помітив Левенгук у клітинах крові лосося (+)

2. Наявність ядра – універсальна властивість клітин всіх живих організмів (-)

3. Ядро є енергетичною станцією клітини (-)

4.  В ядрі відбувається збирання рибосом, утворення молекул РНК (+)

5. Ззовні ядро вкрите ядерною оболонкою, яка відокремлює його від цитоплазми (+)

6. Ядерна оболонка одношароцва і є безпосереднім продовженням ендоплазматичної сітки (-)

7. Ядерні порами — ділянки, де зовнішня та внутрішня мембрани ядра переходять одна в одну (+)

8. Більша частина ядра заповнена хроматином — складним комплексом із ДНК і білків (+)

9. Ядерце — це особливий внутрішньоядерний комплекс, не обмежений мембраною. у якому відбувається формування рибосом (+)

10.  Хромосоми – це молекула ДНК спакована з вуглеводами до великого, але компактного комплексу (-)

11. Сукупність усіх хромосом ядра називають каріотипом (+)

12. Чим більша кількість хромосом в каріотипі будь-якого організму, тим складніша його будова та вище систематичне положення (-)

 

Урок 6. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина

Допишіть пропущені слова

1. Організми, клітини яких містять ядро, називають … (Еукаріотами)

2. Організмів, у яких генетичний матеріал не оточений ядерною оболонкою, а контактує із цитоплазмою називають … (Прокаріотами) 

3. Найрізноманітнішою та найбільшою групою прокаріотів є …  (Бактерії)

4. Ззовні клітина бактерій вкрита … ,  побудованою з … — складної речовини, що містить як полісахаридні, так й амінокислотні ланцюги. (Клітинною стінкою, мурену)

5. ДНК бактерій утворює комплекс із білком, що називається … (Нуклеоїдом)

6. Клітина рослини вкрита жорсткою клітинною стінкою, побудованою з полісахариду … (Целюлози)

7. Усередині рослинної клітини містяться органели особливого типу — , що беруть участь у процесі фотосинтезу. (Хлоропласти)

8. Клітини кореня містять безбарвні відповідники хлоропластів — … , що часто використовуються для запасання крохмалю. (Амілопласти)

9. Деякі клітини рослин містять … — пластиди, що накопичують додаткові пігменти та надають частинам рослини яскравого забарвлення. (Хромопласти)

10. Усередині клітини рослини є одна чи кілька … — великих мембранних органел, заповнених клітинним соком. (Вакуоль)

11. На відміну від рослин, основою клітинної стінки більшості грибів є …, а не целюлоза. (Хітин)

12.  Клітина одноклітинного організму влаштована набагато …, ніж клітина багатоклітинної рослини чи тварини. (Складніше)

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
13 лютого 2023
Переглядів
720
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку