29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Доповідь «Деякі особливості самостійної роботи студентів

Про матеріал
Деякі особливості самостійної роботи студентів лялькарів. Заохочення, контроль та кінцевий результат.
Перегляд файлу

Коляда О.Г., Викладач

професійно-практичної

підготовки ОКВНЗ

"Дніпропетровський

театрально-художній

коледж"

Доповідь на тему:

«Деякі особливості самостійної роботи студентів лялькарів»

в рамках I науково-практичної конференції ІІІ Міжнародного фестивалю театрів ляльок «pUp.pet».

 

 Самостійна робота студента – цілеспрямована, внутрішньо мотивована та організована самим суб’єктом навчальна діяльність, метою якої є засвоєння нових знань, умінь та навичок [1].

 Виконання самостійної роботи на будь-якому етапі навчання потребує високого рівня самосвідомості, рефлексивності, самодисципліни, відповідальності. У ній виявляються такі риси як адекватна мотивація, цілеспрямованість, самоорганізованість, самостійність, самоконтроль та інші особистісні і суб’єктивні якості [1].

 Метою нашої статті є розкриття специфіки самостійної роботи студентів-лялькарів акторського відділення та необхідності керування цією формою позааудиторної організації навчального процесу у навчальних закладах з фахових дисциплін.

 На сьогодні в загальноосвітній програмі навчального процесу велика кількість годин приділяється самостійній роботі студентів. На молодших і старших курсах акторського відділення спеціальності «Актор театру ляльок» ця робота відрізняється за своїм змістовим наповненням.

  На 1-му курсі вона передбачає, в основному, самостійне виконання завдань, метою яких є накопичення та засвоєння базових вмінь та навичок. Але в подальшому самостійна робота студентів набуває все більш творчого та проблемно-пошукового характеру, також допомогає в організації колективної роботи взагалі. З другого курсу студентів потрібно спрямовувати до науково-дослідницького підходу у створенні сценічного образу своєї ролі.

 Методи та прийоми самостійної роботи студентів. Одним з найефективніших та найцікавіших методів самостійної роботи є метод проєктів. У театральній сфері цей метод можна порівняти з постановкою етюду, уривку з п’єси чи виставою. Метод проєктів – це сукупність засобів, дій студентів у визначеній послідовності для досягнення поставленої задачі – розв’язання певної проблеми, значущої для студентів та оформленої у  вигляді деякого кінцевого продукту [5]. За допомогою цього методу студенти вчаться самостійно шукати цікавий матеріал та відбирати необхідну інформацію, опрацьовувати її, робити висновки та представляти їх широкій аудиторії. Контроль такої самостійної роботи можна здійснити досить легко, адже на кожному етапі студенти звітують про проведену роботу, створюють власне бачення у вигляді етюдів, які поєднують між собою логічно, а в кінцевому результаті, захищають ці роботи виносячи на суд глядача. 

 Традиційно самостійна робота визначається як «основний спосіб освоєння студентами навчального матеріалу без участі викладача, а також час, вільний від обов'язкових навчальних занять» [3].

 Специфічні риси самостійної роботи детальніше розкриваються в такому визначенні: "…форма навчання, в якій студент засвоює необхідні знання, опановує уміннями і навиками, вчиться планоміро і систематично працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності" [4].

 Самостійна робота студентів акторського відділення за спеціалізацією «Актор театру ляльок» у ОКВНЗ "Дніпропетровський театрально-художній коледж" традиційно включає такі види навчальної діяльності:

 вивчення навчальної літератури за темами, пошук додаткової літератури;

 конспектування, складання планів, тез;

 кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків);

 написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів, рецензій;

 розширення обрію фантазії;

 виконання вправ з рук, предметом, лялькою;

 виховання власного погляду та смаку до зовнішнього впливу інформації;

 виконання письмових контрольних робіт та показів на глядача;

 виконання завдань за допомогою комп'ютера та ін.

У рамках I науково-практичної конференції ІІІ Міжнародного фестивалю театрів ляльок «pUp.pet». студенти ІІІ лялькового курсу підготували самостійну роботу за казкою Оскара Уальда «Соловушка» та представили глядачам.

 Особливості організації самостійної роботи. Що стосується організації самостійної роботи студентів лялькарів у коледжі, то перш за все викладачам потрібно показати свою любов до лялькового мистецтва та закохати студентів в професію, виявити у кожного потенціал, розширити його світогляд через увагу до навколишнього середовища, мотивувати кожного творити, працювати над власними проєктами. Обов'язковою умовою для успішної реалізації самостійної роботи студентів є забезпечення навчально-методичним матеріалом: літературою, яка є в бібліотечних фондах та читальних залах, навчально-методичними посібниками, розробленими викладачами робочими зошитами, методичними рекомендаціями викладачів щодо виконання самостійної роботи студентів.

 Також на сьогодні сучасні інформаційні технології надають необмежені можливості для розміщення, зберігання та доставки інформації будь-якого змісту та обсягу. Ресурси мережі Інтернет представляють величезну кількість джерел інформації і тому головне - це не тільки відбір змісту матеріалу для навчання, але і структуризація навчального матеріалу, впровадження в навчання не просто автоматизованих навчальних програм, а й інтерактивних інформаційних середовищ, цілісне функціонування всіх процесів пізнання та управління ними. Завдання викладачів театрально-художнього коледжу - навчити кожного студента лялькаря користуватись інформацією та вміти відбирати цікавий матеріал, який актуальний і на часі.

 Забезпечити високий рівень професійного навчання у навчальному закладі можна за умови вирішення ряду завдань:

 визначити місце самостійної роботи в навчальній діяльності студентів;

 означити необхідний комплекс навчальних дій для реалізації ефективної самостійної роботи;

 вказати роль викладача в її організації і управлінні;

 намітити шляхи спільної діяльності викладача і студентів для формування саморегуляції студентів у процесі навчання;

 організувати систему навчальних завдань і контролю, що формує дії студентів для реалізації самостійної навчальної діяльності.

 Для того, щоб уточнити, конкретизувати ці завдання, потрібно проаналізувати зміст виділених видів самостійної роботи з погляду вимог щодо навчальних навичок, що пред'являються, і реальних можливостей студентів.

 Центральне місце в позааудиторній самостійній підготовці студентів посідає, мабуть, підготовка до семінарських та практичних занять. Для цього необхідно проаналізувати структуру і організацію студентами цього виду навчальної діяльності в час, відведений на її підготовку.

 Для оптимальної організації і управління самостійною роботою студентів обов’язковим є вивчення індивідуальних особливостей навчальної діяльності студентів. Тільки на підставі цих даних викладач може дізнатися, яким чином студент уміє організувати виконання конкретного завдання, які навчальні дії та операції є у нього в арсеналі, якими прийомами він повинен ще оволодіти.

 Як показують проведені дослідження, "невтручання" у самостійну навчальну діяльність студентів, відсутність цілеспрямованої організації і контролю якості вивченого матеріалу і його результатів майже завжди призводить до відсутності або недостатнього рівня розвитку самоорганізації навчальної діяльності у студентів.

 Розраховувати на ефективність самостійної роботи студентів, на нашу думку, можна в тому випадку, якщо студенти ознайомлені зі змістом і структурою навчальних дій, забезпечені умовами їх формування і контролем, знайомі з прийомами самоврядування і організації часу свого життя.

 У випадку, коли студенти не отримують рекомендацій щодо організації своєї навчальної діяльності, не оперують необхідними спеціальними навчальними діями, не мають навчально-методичних посібників із питань організації самостійних занять, сподіватись на ефективну самостійну роботу марно.

 Отож, самостійна робота студентів є повноцінною частиною навчального плану і найважливішим елементом процесу навчання, тож вона повинна бути також чітко організована, як і аудиторна навчальна робота. Інакше професійна підготовка фахівців практично забезпечується тільки половиною всього обсягу навчального навантаження, що, безумовно, призводить до зниження якості цієї підготовки.

  Допомога викладачів у складанні системи уявлень про продукт своєї навчальної діяльності, мірі сформованості засвоюваних знань і дій може і повинна стати основою ефективності самостійної роботи студентів.

Література:

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія : Навч. Посіб. Київ : Академвидав, 2007. 424 с. (Альма-матер).

2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб.  для студентів вищого навчального закладу. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

3. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник. За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив : М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабін. Тернопіль : ВЕЖА, 2004. 384 с.

4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ : Вища школа, 2006. 384 с.

5. https://pidruchniki.com/11570718/informatika/metod_proektiv_tehnologiya_navchannya

6. Г. Ісаєва. http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1415/

docx
Пов’язані теми
Мистецтво, Інші матеріали
Додано
24 жовтня 2019
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку