19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Доповідь "Комп’ютерні технології необхідна умова сучасного іміджу вчителів трудового навчання"

Про матеріал

Сьогодні ми розглянемо як можна застосувати комп’ютер на уроках трудового навчання. Новий крок в розвитку ініціативи і художньої творчості можна здійснити за допомогою комп’ютерної графіки - нового виду художньої діяльності. Створення зображень в графічних редакторах здійснюється комбінуванням точок, відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Рисунки в процесі роботи можна багаторазово копіювати й переносити, повертати, відображати відносно осі, замальовувати окремі фрагменти, одержувати інвертоване (обернене) за кольором зображення. Відкриваючи необмежений простір фантазії, графічні редактори дають змогу значно прискорити розробку композицій, які передують вишиванню виробу.

З 5 класу доречно починати знайомити учнів зі стандартними програмами пакету «Microsoft Оffice», а з 6 класу також з іншими прикладними комп'ютерними програмами, як то: «Вишивка крестом», програми для створення схем вишивок та ін.

Перегляд файлу

Комп’ютерні технології необхідна умова сучасного іміджу 

                           вчителів трудового навчання   

 

                                                     Сучасний урок - це твір мистецтва,

                де педагог уміло використовує всі можливості

                для розвитку  особистості учня

                                                 М.Ебнер-Ешенба

За останні кілька років професійна діяльність учителя зазнала певних змін. Проблеми сучасної освіти – підвищення професійного рівня педагога, засвоєння нових освітніх технологій, перехід від принципу «навчання  на все життя» до принципу «навчання упродовж життя» - безпосередньо пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. А це є свідченням того, що сучасний учитель, окрім традиційних професійних знань, повинен володіти навичками роботи з інформаційними технологіями, мати високий рівень інформаційної культури,  що в свою чергу, вимагає значних змін у традиційний освітній системі.

Сучасний розвиток суспільства і виробництва потребує від вчителів формувати в учнів не тільки техніко-технологічні знання і навички користуватися інструментами, але й вміння застосовувати ці знання на практиці: через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), вміння використовувати сучасні технології.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, головною метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток проектно-технологічної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в суспільстві. Основною умовою реалізації творчого потенціалу є технологічна та інформаційна діяльність, яка здійснюється від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Метою курсу трудового навчання є формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Нинішній етап розвитку суспільства характеризується надшвидкими темпами розповсюдження інформації:

 · обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;

 · щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;

· обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;

 · у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;

 · у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.

    З огляду на цю проблему, вислів: «Хто володіє інформацією – той володіє світом» є дуже актуальним. Бо лише інформаційно грамотна і компетентісна особистість здатна вирішувати складні питання сьогодення, виділяючи з з освітнього простору інформацію, яка сприятиме підвищенню професійного рівня педагога, удосконаленню його навчально- методичної майстерності, інформаційно-професійної компетентності.

Інформаційні технології працюють в усіх галузях людського життя, розпочинаючи з космічних технологій і закінчуючи сільським господарством.

   Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини. Отже процес її переробки за аналогією із процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. 

  Створення комп’ютерних програм стало вигідною індустрією.

  Поширення Інтернет – технологій надало людству необмежений доступ до будь – якої галузі людських знань. Не обминули комп’ютерні технології й такої галузі людського життя, як освіта. Нові інформаційні технології перетворюють навчання в захоплюючий процес, сприяють розвитку дослідницьких навичок учнів. В ногу з часом, з’являються навчальні комп’ютерні програми, або як їх називають – «Програмний навчальний засіб»  для проведення уроків з різних предметів  за екраном монітора, в комп’ютерному класі.

 Для ефективно використання можливостей інформаційно – освітнього середовища вчитель повинен відповідати вимогам сьогодення :

  • Володіти знання про сучасні інформаційні моделі, технології
  • Володіти основними операціями в ході роботи на комп’ютері
  • Володіти прийомами якісної обробки одержаної інформації, умінням аналізувати її, узагальнювати
  • Активно вроваджувати сучасні інформаційні технології в навчально- виховний процес
  • Мати вільний доступ до інформаційно- освітнього середовища, уміти користуватися ним
  • Працювати з мультімедійними програмами,
  • Знати основи роботи в системі  Інтернет
  • Бути для учнів порадником у роботі в системі Інтернет
  • Навчати їх ефективно використовувати його засоби для підвищення загального рівня розвитку та формування предметних компетентностей

  Сьогодні ми  розглянемо як можна застосувати комп’ютер на уроках трудового навчання.

  На мою думку, технологія проведення уроків з використанням  сучасних технічних засобів і нових інформаційних технологій тренує й активує пам'ять, спостережливість, кмітливість, концентрує увагу учнів, змушує їх по новому оцінити пропоновану інформацію.  Одночасно, комп’ютер на уроці значно розширює можливості подання навчального матеріалу. Застосування кольорів, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки,  дозволяє моделювати різні ситуації й середовища, наочно показати практичні цінності виконуваних робіт, скомпонувати кілька розрізнених видів творчості в одну гармонійну картину (наприклад: вишивку, квілінг та інші види декоративно-ужиткового мистецтва можна подати в одному інтер’єрі, показати роботи визнаних майстрів тощо). Це переводить виконання простих вправ з площини «дитячої творчості» до «дорослих проектів».

   Активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа забезпечує формування: навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та  дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує. Кабінет обладнаний комп’ютером дає змогу використовувати ІКТ при потребі на кожному уроці.

  Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності. Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Навчальний матеріал легше засвоюється і найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель, а активно діє під час вивчення матеріалу.

Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи  уроку, основні тези і  весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності, що особливо актуально в разі незабезпеченості учнів підручниками.

Практично всі уроки вивчення нового матеріалу, узагальнення і систематизації знань бажано проводити з використанням презентацій, які містять інформацію про різні види декоративно-прикладного мистецтва, матеріалознавство, банки ідей, зразки робіт, тощо.

    Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Тому можна використовувати їх в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання). У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

    Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних  умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність.  А вчитель більше приділяє уваги особистій консультації під час поточного інструктажу. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання, закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.

З 5 класу доречно починати знайомити учнів зі стандартними програмами пакету «Microsoft Оffice», а  з 6 класу також з іншими  прикладними  комп'ютерними програмами, як то: «Вишивка крестом», програми для створення схем вишивок та ін.

   На уроках завдяки мережі Інтернет можна широко використовувати інформацію з Інтернету для ознайомлення з новими сучасними видами декоративно-прикладного мистецтва. Багато учнів привчаються самостійно освоювати технологію виготовлення того чи іншого виробу за майстер-класами, що розміщені в Інтернеті.

     Інформаційно-комунікаційні технології тісно переплітаються з проектними технологіями (обов’язковими при вивчення трудового навчання).

  Саме проектна діяльність є  однією з результативних видів учнівської діяльності, в процесі якої відбувається розвиток пізнавальних навичок, уміння орієнтуватися у потоці інформації, самостійно конструювати свої знання, вдосконалювати навички роботи з електронними комунікаціями, розвивати творчі здібності, формувати практичні знання і вміння, перевіряти отримані знання на практиці, робити висновки, шукати найоптимальніші шляхи вирішення різних питань, і, головне, самостійно приймати рішення.

     Успішне виконання будь-якого проекту не можливе без ІКТ, зокрема Інтернету. Адже сьогодні, особливо в сільській місцевості, Інтернет є одним із основних джерел інформації.

          Творче використання інформаційних технологій дозволяє підвищити інформаційну культуру учнів,  активізувати учнів в процесі навчання, що призводить до виникнення стійкого інтересу до предмета, підвищенню якості знань.

Методична палітра

Новий крок в розвитку ініціативи і художньої творчості можна здійснити за допомогою комп’ютерної графіки - нового виду художньої діяльності. Створення зображень в графічних редакторах здійснюється комбінуванням точок, відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Рисунки в процесі роботи можна багаторазово копіювати й переносити, повертати, відображати відносно осі, замальовувати окремі фрагменти, одержувати інвертоване (обернене) за кольором зображення. Відкриваючи необмежений простір фантазії, графічні редактори дають змогу значно прискорити розробку композицій, які передують вишиванню виробу.

Таким чином, комп’ютер може виступати в ролі інструмента художника. Машина суттєво полегшує роботу творця, зводячи до мінімуму рутину його діяльності, відкриває нові можливості.

Стандартна програма Paint,Word  дає можливість, вибравши відповідний масштаб, розбити  робоче поле  на сітку і в ній створювати композиції для вишивки лічильними техніками: хрестиком, точною гладдю, занизуванням. Розробляючи композиції для виробів більшого розміру (рушників, скатертин), комп’ютер дає можливість побачити, як буде виглядати композиція на готовому виробі.  Також можна змінювати кольори і підбирати потрібну гаму для вибраної композиції, роздрукувати її в кольорі.

   Спеціальні програми для створення схем вишивки.

   Програми для створення схем вишивки – це цілий ряд програм, які можуть звичайні кольорові або чорно-білі зображення перетворювати в схеми для вишивки. Переважно використовуються такі програми для створення схем вишивки хрестиком, але також є і деякі програми, здатні створювати схеми та для інших технік вишивки.

  Серед програм для створення схем вишивки є як платні, так і безкоштовні. Для бажаючих спочатку випробувати функціонал платних програм зазвичай існують спеціальні «спрощені» версії, які поширюються безкоштовно. Кілька популярних програм для створення схем вишивки розглянемо далі.

Изображение

 PCStitch7 є однією з найпоширеніших програм для створення схем вишивки. Дана програма є платною, але існує і її безкоштовно, і доступна для вільного скачування версія. Час використання безкоштовної версії PCStitch7 не обмежена, майже всі функції повноцінної платній версії працюють. Правда, зберегти або роздрукувати результат своїх праць у безкоштовній версії PCStitch7 не можна.

Серед можливостей програми PCStitch7 є чимало цікавого. Так, у PCStitch7 можна створювати на схемах текстові написи – для цього в програму включені 50 шрифтів. Можна також створювати свої власні стежки, а за допомогою вже готових схем-шаблонів можна створювати власний унікальний дизайн вишивки.

Pattern Maker

Програма для створення схем вишивки Pattern Maker також є дуже поширеною серед рукодільниць. Ця програма є платною, а для безкоштовного використання доступна чотириденна триальна версія. В Pattern Maker можна вручну малювати необхідні елементи схем.

Pattern Maker дозволяє створювати і редагувати схеми для вишивки, роздруковувати готові схеми в зручному для подальшої роботи вигляді. Програмою підтримуються різні види стібків, а також вишивка бісером. Готову схему можна переглядати в символічному вигляді, у вигляді безпосередньо стібків, в кольоровому вигляді. Вся необхідна для вишивки інформація представлена в спеціальному переліку.

Stitch Art Easy

  Програма Stitch Art Easy на відміну від попередніх описаних редакторів схем вишивки, є повністю безкоштовною. У Stitch Art Easy підтримується як англомовний, так і російськомовний інтерфейс. Кольори вихідних зображень у програмі Stitch Art Easy перетворюються в кольори популярних наборів вишивальних ниток, таких як DMC, Anchor та ін.

 Дана програма для створення схем вишивки дозволяє регулювати розміри одержуваних схем, управляти кількістю використаних для вишивки ниток, палітрами кольорів. При перегляді схеми можна керувати кількістю відображуваних ниток, що виявляється дуже зручним для роботи. При необхідності кольору обраних ниток можна міняти на свій розсуд.

EmbroBox – за допомогою цієї програми можна самостійно створювати схеми з будь фотографій і малюнків. Досить завантажити зображення в програму, вона підбере кольори, розмір майбутнього малюнка на канві, яку кількість ниток необхідно для створення вишивки, зробить підбір необхідних відтінків ниток і їх аналогів, а також вирішить одну з найважчих завдань – створення схеми для вишивання.

EmbroBox. Програма для створення схеми для вишивки хрестиком.

 Інструкція «Як створити схему для вишивання за допомогою програми EmbroBox» .

1 Скачайте програму EmbroBox, вона безкоштовна і важить менше 2 Мб. Вона зручна тим, що дозволяє підбирати конкретні відтінки ниток і розраховувати їх довжину. Розмір майбутнього твору ви також зможете дізнатися. Таким чином, ви заздалегідь порахуєте, у скільки вам обійдеться покупка канви і необхідних ниток.

2 Запустіть програму і починайте вводити дані. Спочатку програма попросить вас ввести кількість складань нитки, яке ви використовуєте. Введіть цифру і натисніть «Далі». На наступному етапі підрахуйте, скільки клітинок в 10 см вашої канви, введіть відповідь і також натисніть «Далі». Вкажіть вартість одного мотка і його довжину.

3 Відкриється вікно калібрування - для визначення розміру клітинок канви. Прикладіть канву до екрану і вставте її з тієї, що на моніторі. При необхідності використовуйте кнопки «Зменшити» і «Збільшити буде».

4 Тепер завантажте зображення з жорсткого диска свого комп'ютера. Це повинна бути картинка в форматі jpeg, bmp або gif. Один піксель буде дорівнювати одній клітинці канви, таким чином, малюнок 100х100 пікселів втілиться на канві розміром 100х100 клітинок. Якщо ваш малюнок більше 800х800 пікселів, заздалегідь зменшіть його в якому-небудь графічному редакторі. Відкриється вікно «Перетворення зображення». Виберіть бажану палітру із запропонованих, кількість використовуваних кольорів, вид розмиття і натисніть OK. Чим більше квітів, тим картина реалістичніше. Але чим квітів менше, тим менше різних відтінків ниток вам доведеться купувати і тим простіше буде вишивати.

5 Відкриється велике вікно, де ви побачите вихідне зображення, його схему , попередній перегляд результату, таблицю кольорів і т.д. Ви дізнаєтеся кількість клітинок і розміри готової картини по горизонталі і вертикалі. В центральній частині - схема, де кожен колір позначений своїм значком. Внизу показано назву потрібних мотків ниток муліне DMC, кількість мотків і загальна вартість. На панелі інструментів вгорі є кнопки - за допомогою яких при необхідності поміняйте введені на початку дані.

6 Якщо вас все влаштовує, роздрукуйте схему вишивки разом з позначеннями кольорів. На панелі інструментів натисніть «Друк». Відкриється вікно з настройками. Вкажіть розмір клітин схеми, відступи від країв сторінки. Перед тим як вивести схему на друк, збережіть її в форматі wmf: натисніть «Експорт», виберіть папку і введіть назву файла, натисніть «Зберегти». Окремо роздрукуйте «Легенду» - таблицю кольорів. Для цього у відповідному віконці виберіть «2 варіант» - тоді позначення будуть російською мовою. Натисніть «Експорт» і збережіть «Легенду» в потрібну папку. Роздрукуйте її.

Програма «Крестик»

  З її допомогою ви за лічені хвилини створите схему вишивки з любого фото, чи зображення. Програма вкаже вам довжину ниток і номери за каталогом усіх використаних у схемі видів муліне (DMC, Gamma, Madeira, ПНК ім.Кірова, Anchor), щоб Ви могли відразу купити їх у магазині.

Схема в программе крестик

Програма  «Бисерок»

   З її допомогою ви за лічені хвилини створите схему вишивки бисером із любого фото, чи зображення. «Бисерок» сам підбередо створеної схеми потрібні кольори з найбільш розповсюдженого в світі чешского бісеру.

Схема в программе Бисерок

 

docx
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
523
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку