11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Доповідь на тему: "Про психологічні засади патріотичного виховання учнів"

Про матеріал

Доповідь на педагогічну нараду на тему: "Про психологічні засади патріотичного виховання учнів"

Перегляд файлу

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngДоповідь

практичного психолога

Сєргєєвої Олени Анатоліївни 

за темою: «Про психологічні засади патріотиотичного виховання учнів»

 

У сучасних умовах розвитку держави надзвичайно актуальним є питання патріотичного виховання. Патріотичне виховання здобувачів освіти зумовлене процесом становлення України як суверенної демократичної держави. Беручи до уваги останні події, які відбулись в нашій державі («Революція гідності», криваві події на Майдані, окупація Російською Федерацією Криму, війна на Сході України), проблема патріотизму та патріотичного виховання учнівської молоді сьогодні набуває загальнодержавного масштабу. Це підтверджують державні документи: Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [21], Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [19], Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді [2], в яких визначені мета і основні завдання виховання в особистості: любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота [20, с. 134].

Проблема патріотичного виховання дітей та молоді завжди була в полі зору видатних вітчизняних педагогів та філософів. Виховні традиції української педагогіки складалися впродовж багатьох століть. За цей період наш народ набрав великого досвіду виховання. Вихованню у дітей і молоді патріотизму надавали першочергового значення класики зарубіжної (Я.А.Коменський, Й.Песталоцці та ін.) і вітчизняної педагогіки (Г.Сковорода, Т.Шевченко, К.Ушинський, М.Драгоманов, Г.Ващенко, А.Макаренко, В.Сухомлинський та ін.), які у своїх працях розкривали ідеї народності, гуманізму, людяності, пропагували ідею виховання свідомого громадянина-патріота своєї Батьківщини. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді розглядались у роботах І.Д.Беха, Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, О.Г.Кочерги, В.О.Сухомлинського [1; 2; 4].

Патріотичне виховання молодших учнів завжди було одним із пріоритетних завдань сучасної початкової школи, адже дитинство – це найкращий вік для прищеплювання почуття любові до Батьківщини. Крім того, в Україні в різні історичні періоди перед школою, сім’єю і суспільством поставало одне з головних завдань – виховати справжнього патріота України.

Патріотичне вихованняце складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.png Завдання патріотичного виховання:

 •              утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 •              виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 •              підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;
 •              усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 •              сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 •              формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 •              утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 •              культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 •              формування мовленнєвої культури;
 •              спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Детермінантами впливу на виховання патріотичних якостей особистості учня можна виділити такі чинники соціалізації:

 •                 макрочинники як вплив країни, нації, суспільства та держави;
 •                 мезачинники як виникнення власного життєвого світу в межах певних культурнихрамок, формування свідомост;
 •                 мікрочинники, які поєднують у собі особливості сімейного виховання, шкільне життя дитини та спілкування з однолітками [9; 18].

Патріотизм є однією з базових складових національної самосвідомості народу, це почуття цінності та необхідності для життя кожної людини її включення у велику цілісну індивідуальність народу. Значною мірою він формується в процесі навчання, соціалізації і виховання учнів, а тому реалізація патріотичного виховання дітей посідає важливе місце у психолого-педагогічній діяльності практичних психологів. На рівні окремої людини патріотизм розглядається як компонент особистісної підструктури, який відноситься до вищих почуттів і стійких особистісних особливостей (критеріїв оцінки соціальних явищ, цінностей і переконань тощо) [7,32].

C:\Users\Елена\Desktop\images.png Патріотизмом є любов до Батьківщини, морально-ціннісна характеристика особистості, яка поєднує в собі весь спектр світовідчуття, що виникає в процесі відносин у різних сферах життя і видах колективної творчої діяльності:

 •              усвідомлення себе відповідальним за свою країну та її добробут,
 •              усвідомлення себе в діалозі з живою історією землі,
 •              усвідомлення себе в ряду поколінь [18,74].

З позиції В.О.Сухомлинського, патріотизм є почуттям, в якому органічно переплітається любов до малої Батьківщини з її народом, природою, традиціями і культурою та почуття кохання, вірності, поваги до своєї держави, готовність їй служити [15, 318]. Міцна нація починається з міцної родини, де дітям переходить мудра наука любові, довіри, взаємної вимогливості і відповідальності.

Виховання є однією зі сторін соціалізації дитини, воно спрямоване на формування людини як особистості, її ставлення до світу, суспільства, людей. Його специфічними результатами є властивості і якості особистості, форми її соціальної поведінки.

Виховуючи патріотичні почуття, практичний психолог обговорює з учнями психологічні аспекти сутності родини та їх місце в житті дитини, взаємовідносини учнів з рідними, поєднуючи бесіду з використанням відповідних психологічних вправ і завдань. Саме з родини починається життя людини, відбувається формування її як громадянина. Це природний осередок найглибших людських почуттів, де дитина засвоює основи моралі, у ньому особливо сприйнятливо сприймаються звичаї та традиції, рідна природа, спогади старших. Родина є найстародавнішим соціальним інститутом, вона є необхідним компонентом соціальної структури будь-якого суспільства, що виконує багато соціально-значущих функцій, відіграє важливу роль у суспільному розвитку. В ній відбувається первинна соціалізація і виховання дітей аж до досягнення ними громадянської зрілості [8, 178].

З молодшого шкільного віку учні усвідомлюють особисті цінності, відбувається їх емоційне освоєння, яке закріплюється в діяльності, поведінці та міжособистісних взаєминах [1, 8]. Показником розвитку моральної свідомості молодших учнів є виникнення рефлексивних процесів. Рефлексія є зверненням уваги суб’єкта на самого себе і на свою свідомість, зокрема на продукти власної активності, а також на їх переосмислення [2, 690]. На відміну від свідомості, самосвідомість орієнтована на осмислення дитиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, своєї позиції в суспільстві [12, 24]. Основні складові психологічного патріотизму як базової культури формуються в процесі національного виховання в молодшому та середньому дитячому віці. Здійснення педагогами патріотичного виховання учнів передбачає врахування в своїй педагогічній діяльності ґрунтовні знання вікових та індивідуальних особливостей дітей.

C:\Users\Елена\Desktop\images.png Завданням практичного психолога з патріотичного виховання є формування і розвиток дитини як особистості, що володіє тими корисними якостями, які необхідні для життя в суспільстві:

 •            загальнолюдські моральні цінності, які не мають історичних і державних кордонів. Саме вони визначають собою цілі виховання на всіх етапах історії суспільства;
 •            спеціальні цілі виховання, які відповідають мінливим вимогам поточного моменту історії суспільства і визначають актуальний напрямок його прогресу.

Виховні впливи і засоби, які використовує практичний психолог у своїй роботі, за характером впливу на особистість учня, можна розподілити на емоційні, когнітивні, поведінкові:

 •                 когнітивні виховні впливи націлені на перетворення системи знань учня. Знання дитини про світ не тільки визначають її як особистість, але і впливають на її поведінку (прояви патріотизму);
 •                 емоційні впливи покликані викликати і підтримувати у учня певні емоційні стани, що полегшують сприйняття ним інших психологічних впливів: позитивні емоції роблять учнів відкритими стосовно суб’єктів виховних впливів (формування шанобливого ставлення до історії і культури своєї країни, своєї належності до національно-етнічної спільноти тощо);
 •                 поведінкові впливи безпосередньо спрямовані на вчинки учня.

Виховання любові до Батьківщини на основі активного прояву душі, серця, розуму і праці дитини – це діяльність у патріотизмі. Саме через практичні дії учнів, з виконання відповідних завдань, задіюється чуттєва сфера дитини у виховному процесі, перетворюються зовнішні атрибути патріотизму (знання державної символіки, традицій і звичаїв) на внутрішні якості, присвоєння дитиною собі отриманого досвіду.

Червоною лінією через всю стратегію патріотичного виховання учня проходить засвоєння учнями сприймання «моє, рідне, люблю», починаючи від родини, як первинного осередку соціалізації дитини і переходячи в подальшому до аналогічного сприймання учнем рідного міста, своєї країни та народу. Успішне присвоєння учнем можливе через комплексне комбінування педагогами та психологами у своїй роботі низки психолого-педагогічних методів та прийомів (створення проблемних ситуацій, мозкового штурму, дискусій, обговорень, творчих завдань, психологічних вправ, виховних заходів) тощо.

Виховна система національно-патріотичного виховання була і залишається пріоритетним напрямком комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7» Запорізької обласної ради. Протягом 2019/2020 навчального року здійснювалась активна робота з патріотичного виховання учнів 1-х – 9-х класів.

 

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.png 

C:\Users\Елена\Desktop\images.png У вересні 2019 року відбувся виховний захід на тему: «Хай в серці кожної людини живе любов до України». Діти 3–А класу познайомились з історією створення державних символів країни. Пригадали народні українські обереги та українські страви.

  

http://internat7zp.at.ua/_nw/8/s89959180.jpg

 

З метою формування ціннісного ставлення до Батьківщини, любові до рідного краю, виховання поваги до традицій свого народу, у жовтні 2019 року відбулася виховна година у 3- А класі «Ми молимось за тебе, Україно!».

http://internat7zp.at.ua/_nw/9/s10919041.jpg  

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngДо Дня пам’яті жертв Голодомору 20.11.2019 року була проведена виховна година за темою: «Ми низько голови схиляємо».

 

Учні 6-х класів ознайомились із трагічним минулим нашої країни, проявили щирі людські почуття, співчуття до трагічної долі рідного народу та вшанували світлу пам’ять безвинно замучених голодом людей хвилиною мовчання.

http://internat7zp.at.ua/_nw/9/s48115730.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngC:\Users\Елена\Desktop\images.pngC:\Users\Елена\Desktop\images.png28 листопада 2019 року у бібліотеці інтернату було проведенио захід до річниці пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років «Мама, я хочу хліба…».

Учні 8-А і 8-Б класів мали можливість послухати тематичні строки віршів про страшні події, дізнатись нових фактів, переглянути відео тих часів.

Трагічні сторінки нашої історії допомогли згадати працівники Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва.

http://internat7zp.at.ua/_nw/9/s65722855.jpg

http://internat7zp.at.ua/_nw/9/s72630226.jpg

 

З метою поглиблення знань учнів з історії формування української держави, виховування патріотичних почуттів та національної відомості було проведено виховну годину до Дня Соборності України «Свято Єднання».

Учні 9-А класу підготували повідомлення, монтували фотографії, в ході розповіді цитували документи, зробили висновки про значення факту злуки українського народу.

Саме такі здобутки попередніх поколінь допомагають зберегти найсвятіше – справу боротьби за Українську державу.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/89969031.jpghttp://internat7zp.at.ua/_nw/10/34276076.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.png З нагоди Дня Соборності України та виховання почуття патріотизму і гордості за свою державу між учнями школи-інтернату була проведена інтегрована гра-вікторина «Знавці-українці». Змагання складалось з п’яти конкурсів, в яких учні продемонстрували свої знання про історію, географію, народні звичаї та традиції України.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s16481271.jpg

 

До Дня Соборності України учні 2-Б ознайомились з інформацією про державне свято «День Соборності України» та провели конкурс малюнків «Доброта крокує Україною!»

 

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s80283343.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.pnghttp://internat7zp.at.ua/_nw/10/s68275532.jpg

 

День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності українських земель.

З метою донести до дітей ідеї соборності, єдності та суверенності держави, як головної умови розвитку незалежної України, учні 3 – А та 3 – Б класів під керівництвом вихователів Солянік С.П. та Кох О.В. провели виховний захід «Україна - соборна мати».

Школярі 3 – х класів запросили до актової зали учнів 1-4 класів на свято, з метою виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любові до рідної Батьківщини.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s18119873.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngХлопчики і дівчатка у національному вбрані щиро читали патріотичні вірші та співали пісні про вільну та єдину Україну. Всіх присутніх в залі переповнило духом патріотизму та любові до своєї Вітчизни.

 

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s35445845.jpg

 

День Соборності України, День народження Державного Прапору, День пам’яті Героїв Крут… Ці знаменні та пам’ятні дати січня нагадують нам про багатовікову історію українського державотворення, державної символіки незалежної України, про героїв, які понад сто років тому віддали та віддають сьогодні своє життя за свободу, єдність та цілісність нашої країни.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s63045348.jpg Саме цим подіям були присвячені виховні заходи в 6-х класах: історична година «Соборна мати Україна - одна на всіх, як оберіг!», усний журнал «Символи свободи: День народження Державного Прапору України».

 

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngВихованці переглянули документальні фільми з циклу «Перемоги України»: «Злука. День Соборності України», «Пишемо історію: Крути»; перевірили свої знання в грі-вікторині «Як я знаю історію України».

Під час заходів учні підкреслювали важливість вивчати історію своєї держави, вшановувати пам'ять її героїв, бо «Знаємо історію, плекаємо майбутнє!»

 

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s45391377.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngВиховна година до Дня пам’яті Героїв Крут була проведена для учнів 2-Б класу, під час якої учні ознайомилися з героїчними подіями, які сталися в січні 1918 року біля станції Крути.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/54063427.jpg http://internat7zp.at.ua/_nw/10/08119657.jpg

 

З метою поглиблення знань учнів про історичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження інтересу до вивчення історії та культурних надбань народу та виховання любові і поваги до Батьківщини, для вихованців школи інтернату було проведено годину інформації «День Соборності та свободи України».

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s82054647.jpghttp://internat7zp.at.ua/_nw/10/s08534509.jpg

 

Під час години спілкування «Державний прапор-святиня нашого народу», діти ознайомилися з історією прапора-національного символу України.

Захід сприяв формуванню національної свідомості, почуття патріотизму та національної гордості у школярів.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/75305684.jpg

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngC:\Users\Елена\Desktop\images.png 30 січня у 8-х класах пройшла виховна година до дня пам’яті Героїв Крут. Учні розповіли про події битви під Крутами та зрозуміли сенс людського життя, виявили інтерес та повагу до свого історичного минулого, в дусі національної самосвідомості, гідності та честі, патріотизму та поваги за свій народ.

C:\Users\Елена\Desktop\images.png http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s82124119.jpg

 

З метою виховування патріотизму і національної гідності, розуміння своєї причетності до долі України, 28 січня у 8-х класах пройшла виховна година з вікториною, присвячена до дня народження українського прапора.

http://internat7zp.at.ua/_nw/10/s75206827.jpg

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.png15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

З нагоди цієї дати було проведено тематичний захід «Афганістан болить в моїй душі» для учнів 5-А, 6-А та 9-А класів, на який було запрошено заступника голови Спілки ветеранів Афганістану міста Запоріжжя Московцева Дмитра Миколайовича.

 

https://1.bp.blogspot.com/-QRr1GJ00uOY/Xk6y4wkRtXI/AAAAAAAAITw/rCVfV8QHvZAC-IsGVGjPQXs7yySLQpFKgCLcBGAsYHQ/s1600/5.JPG

 

https://1.bp.blogspot.com/-ALqpbCic7QE/Xk60ppelr4I/AAAAAAAAIUE/J3pd3_DEy78hyY0U-S3FVlIuVD9IXSZ9gCLcBGAsYHQ/s1600/2.jpg

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.pngC:\Users\Елена\Desktop\images.pngОписана стратегія патріотичного виховання учнів Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернат включає у себе три послідовні, взаємопов’язані між собою етапи роботи практичного психолога та педагогів з дітьми: виховання любові і поваги до своєї родини, рідного краю і держави. Окреслені етапи характеризуються послідовним формуванням у самосвідомості дитини спільних для родини, міста і країни характеристик – «моє, рідне, люблю».

Таким чином можна зробити висновок, що успішне формування патріотичних почуттів у учнів може здійснюватися лише через активну їхню роботу, комплексне звернення до їхньої когнітивної, емоційної та поведінкової сфер: закріпленні інформації на емоційному та чуттєвому рівнях, формуванні активних виявів патріотизму в поведінці та діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Елена\Desktop\images.png СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навчальний посібник / І. Д. Бех. — К. :Академвидав, 2009. — 248 с.

2. Бех І.Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна . – Київ, 2014. – 29 с.

3. Використання ігрових форм виховання в позакласній роботі з молодшими учнями / Упоряд. Г.С.Тарасенко, Н.О.Вакарчук. – Вінниця: ВДПУ, 2001. – 54 с.

4. Лаптёнок С. Д. Семья и духовное развитие личности / С. Д. Лаптёнок. — Минск : ИСИ, 1980. — 207 с.

5. Головин С. Ю. Словарь психолога-практика /С. Ю. Головин. — Минск : Харвест, 2001. — 976 с.

6. Макаренко А. С. Сочинения в 7 томах: Том 4 /А. С. Макаренко. — М., 1957. — 352 с.

7. Максименко С. Д. Психолого-педагогічні аспектиформування особистості в навчально-виховномупроцесі / С. Д. Максименко. — К. : Вища школа,1981. — 267 с.

8. Прасол Д. В. Психодіагностика та корекція в роботішкільного психолога: методичний посібник /Д. В. Прасол. — Миколаїв : Кріт, 2009. — 214 с.

9. Прасол Д. В. Психологія для учнів: навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, І. О. Прасол. —Миколаїв : Арнекс, 2009. — 120 с.

10. Прокофьев М. А. Две великие силы / М. А. Проко-фьев // Семья и школа. — 1981. — № 9. — С. 2—4.

11. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: навчальний посібник / В. А. Семиченко. — К. :Вища школа, 2004. — 335 с.

12. Социальная психология: саморефлексия маргинальности: хрестоматия / РАН ИНИОН. лаб. социологии ; отв. ред. М. П. Гапочка ; ред.-сост.

Е. В. Якимова. — М. : ИНИОН, 1995. — 252 с.

13. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. — М. : Педагогика, 1990. — 280 с.

14. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. — М. : Политическая литература, 1982. —270 с.

15. Сухомлинський В. О. Слово вчителя в моральному вихованні / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори у 5-ти т. : Том 5. — К. : Вища школа, 1983. —

330 с.

16. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике /В. А. Сухомлинский. — М. : Педагогика, 1990. —304 с.

17. Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т : Том1. / К. Д. Ушинский. — М. : АПН РСФСР, 1948. —738 с.

18. Эфендиев Ф. С. Этнокультура и национальное самосознание / Ф. С. Эфендиев. — Нальчик : Эль-Фа, 1999. — 329 с.__

19. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). – К.: Райдуга, 1994. – 62 с.

C:\Users\Елена\Desktop\images.png20. Киричок В. А. Сучасні форми і методи патріотичного виховання молодших учнів у позаурочній діяльності / В. А. Киричок // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 14. Книга 1. – С. 134-144.

21. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06.2015 р. № 641//[Електронний ресурс] Режим доступу: pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Виховна робота
Додано
23 березня
Переглядів
156
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку