Доповнення до урока по темі "Займенник"

Про матеріал
Граматика для поглибленого вивчення англійської мови. Я підготувала,доповнення до урока по темі "Займенники''. Тести та вправи по темі,які я використовую це ті що в підручнику та додаткова література,інтернет ресурси.
Перегляд файлу

Займенник

це самостійна частина мови, яка вживається замість іменника. Вона означає предмет або особу, але не називає його. Ми використовуємо займенники, коли не хочемо декілька разів повторювати один і той самий іменник. Займенники допомогають нам урізноманітнити мову.

В англійській мові існує аж 10 видів займенників, і кожен вид має свої певні особливості та правила вживання.

Види займенників: 1. Особові (Personal) 2. Присвійні (Possessive) 3. Питальні (Interrogative) 4. Сполучні (Relative / Conjunctive) 5. Зворотні (Reflexive) 6. Вказівні (Demonstrative) 7. Неозначені (Indefinite) 8. Заперечні (Negative) 9. Взаємні (Reciprocal) 10. Означальні (Defining)

 • Особові займенники використовуютсья на позначення особи.

Називний відмінок (Subject pronoun) дуже простий, він відповідає називному відмінку в українській мові і відповідає на питання «хто? що?».

Об'єктивний відмінок (Object pronoun) в англійській мові відповідає українському знахідному відмінку і у свою чергу відповідає на питання «кого? що?».

Називний відмінок

Об'єктивний відмінок

I

You

He

She

It

We

            They

Me

You

Him

Her

It

Us

                Them

Ми вживаємо об’єктивний відмінок:

 1. Після слів than/as:

 She is more beautiful than her.

 Tom’s as clever as me.

 2. У коротких неформальних відповідях:

 -I’m so tired.

 -Me too.

Якщо раніше існувала думка, що для заміни назви тварин ми вживаємо лише it, то зараз ми також можемо вживати he або she для тварин (cats, dogs, horses), інколи для транспортних засобів (motorbikes, cars, boats). Країна (сountry) завжди замінюється займенником it

 • Присвійні займенники виражають відношення між займенником та іменником. Відношення присвійності. Присвійні займенники відповідають на питання «чий?».

Присвійні прикметники/possessive adjectives

Ці займенники ніби залежать від іменника, вони стоять перед ним та з’єднані з ним присвійним відношенням. Присвійні прикметники також можуть відповідати на питання «який?» (таке ж питання як і в прикметників). Також важливо зазначити, що цей вид займенників ніби характеризує іменник та визначає його (визначає його присвійність):

his book, her room, their house, our teacher

Основні властивості:

— Залежать вiд iменника.

— Стоять перед iменником.

 — Вживаються як додаток.

 — Вживаються для визначення iменника.

Присвійні займенники/possessive pronouns (що вживаються замість іменників): mine, hers, ours, theirs etc. Тобто вони не відповідають на питання «який?», а замінюють те словосполучення, що було раніше «присвійний прикметник + іменник».

 

Основні властивості:

— Вживаються замiсть iменника.

 — Вживаються тодi, коли не потрiбно визначати iменник.

 — Можуть вживатися як пiдмет, присудок або додаток.

Присвійні прикметники

Присвійні займенники

My

Your

His

Her

Its

Our

Their

Mine

Yours

His

Hers

Its

Ours

Theirs

 • Зворотні займенники – це такі займенники, які перекладаються як «себе».

Іменники

Зворотні займенники

I

You

He

She

It

We

 They

Myself

Yourself

Himself

Herself

Itself

Ourselves

Themselves

В яких випадках ми вживаємо зворотні займенники:

 • Коли нам потрібно підкреслити, що дія була виконана підметом:

It’s best if you (підмет) do it yourself

(Буде краще, якщо ти зробиш це сам. Тобто, у нас є підмет you і ми підкреслюємо, що «наш підмет» зробив це сам.)

I have written this article myself

(Я сам написав цю статтю. Тобто, знову ж таки, ми зазначили, що «я написав цю статтю», але підкреслюємо, що «я сам написав».)

 • Для посилення підмету або додатку:

I’ll see the President (додаток) himself if necessary.

(Я буду бачитись з самим президентом, якщо буде потрібно. У даному випадку ми підсилюємо додаток за допомогою зворотнього займенника.)

The house itself is nice, but the garden is small.

(Будинок сам по собі гарний, але сад – маленький. У даному випадку ми підсилюємо підмет.)

 • Після прийменників:

Ми вживаємо зворотні займенники після примейнників to, at etc:

Am I talking to myself now?

(Я зараз розмовляю сам з собою? Коли ми використовуємо прийменняк to в такому контексті, то завжди вживаємо саме звороні займенники. Вживання інших видів займенників буде помилкою. Ми не можемо сказати Am I talking to me/I.)

Look at yourself, your suit is so dirty!

(Подивись на себе, твій костюм такий брудний!)

 • Для того, щоб підкреслити предмет або особу, до яких відноситься інформація

Only yourself know what you have to do.

(Лише ти сам знаєш, що потрібно робити. У даному випадку ми підкреслюємо, що інформація, яка надається у другій частині речення, відноситься до підмета.)

 • Після like, as, than, by

Ми вживаємо зворотні займенники після таких слів як like, as, than, by:

I did this by myself. (Я сам це зробив.)

Like himself I started to do exercises every morning.

(Як і він, я почав робити вправи кожного ранку.)

 • У зворотніх дієсловах:

Коли ми перекладаємо такі звороти на українську мову, то займенник перекладається як «себе» (та в його інших відмінках в українській мові).

behave yourself

enjoy yourself

introduce yourself

talk to yourself

believe in yourself

feel sorry for yourself

make yourself at home

teach yourself

blame yourself

help yourself

be proud of yourself

tell yourself

burn / cut yoursel

hurt yourself

take care of yourself

work for yourself

 

pinch yourself

wish yourself

 

Зворотні займенники не вживаються після: feel, concentrate, relax.

Зазвичай вони не вживаються й після: behave, wash, shave, dress.

 • Вказiвнi займенники

Їх основна функція, як про це легко здогадатися з назви, вказувати на предмети, особи, явища тощо.

Виділяють такі вказівні займенники:

this, that, these, those, such.

This - цей (однина). These – ці (множина).

That – той (однина). Those - ті (множина).

This/That – is/was

 These/Those – are/were

Вживання:

This (these) вживається, коли йдеться про щось близьке в часі (теперішній час). В реченнях this/these часто заміняють такі слова як here, today, now.

That (those) - про віддалене в часі (минуле або майбутнє). У реченнях that/those часто заміняють такі слова як there, far, yesterday, then.

That вказує на попереднє висловлювання, this — на наступне.

That (those) вживається частіше, ніж українське той (те) і може відповідати українському займеннику це.

Також в англійській мові вказівними заменниками вважаються такі займенники як such — такий і (the) same — той самий, такий самий.

Such i same – незмінні.

(the) same, як правило, вживається з означеним артиклем.

It's all the same to me.

Злічуваний іменник в однині з such вживається з неозначеним артиклем.

Such  a beautiful day.

Злічуваний іменник в множині або незлічуваний іменник з such вживаються без артикля (zero article).

I have never tried such tasty cakes!

 • Питальні займенники вживаються для утворення спеціальних запитань.

 Розрізняють такі питальні займенники:

Who

Whose

Which

What

Who (або whom) – Хто?

Whom вживається у формальних запитаннях, а who у неформальних.

Who/Whom – самостійні займенники, тобто вживаються без іменників поряд з ними.

Whom do you speak to? Who is that boy? Who are you talking about?

Whose – Чий?

Whose присвійний відмінок від who.

Може вживатися як самостійно так і поряд з іменником.

Whose book is this? Whose (–) is this book?

Which – Який? Котрий?

Which може називати як істоту так і неістоту.

Which of these girls do you like? girls - істоти.

Which flowers do you prefer? flowers – неістоти.

Which може бути залежним від іменника, а може й вживатися самостійно.

Which pencil did you take ? Which (–) of pencils did you take?

What – Що?

What може бути незалежним від іменника, але в такому випадку він називає неістоти.

What is this? – Що це?

What може бути залежним від іменнка, тоді він може називати як істоти так і неістоти.

What kind of tea do you like? – Який вид чаю тобі подобається? (вид чаю – неістоти)

What woman doesn’t like flowers? – Якій жінці не подобаються квіти? (жінка – істота)

Важливо пам'ятати про різницю між which та what. У цілому, якщо вживати замість which what та навпаки – помилки не буде, але, все таки, варто вживати which, якщо у нас існує певний вибір і можна передбачити, який варіант буде обраний, а what, в свою чергу, навпаки, якщо ми не можемо передбачити відповіді. Наприклад, уявімо ситуацію, що ми купуємо морозиво, продавець питає:

Which flavor of ice cream do you want? (Який смак ви бажаєте?)

В даному випадку маєтся на увазі, що ви бачите, які є смаки і можете обрати будь–який. Але якщо ми просто запитаємо:

What flavor do you prefer? (Який смак тобі пободається?) Мається на увазі, що ми не можемо передбачити, про який саме смак скаже людина, у неї перед очами не має вибору, і відповідь може бути будь–якою.

Питальні займенники з закінченням -ever

Whoever, Whatever, Whenever – такі займенники вживаються для вираження емоцій:

Whoever could do this?- Хто взагалі міг таке зробити?

Whatever do you want from me?- Що ж ти хочеш від мене?

 • Сполучні займенники такі самі, як і питальні, але головна різниця полягає у їх функціях. Питальні займенники, як ми з’ясували вже у попередньому розділі, використовуються для того, щоб утворювати спеціальні запитання. Сполучні ж займенники, у свою чергу, використовуються для того, щоб з’єднувати складно підрядні речення. В українській мові маємо таку ж саму ситуацію з запитаннями «хто?», «який?», «котрий?», «що?».

                                             До сполучних займенників відносять:

 • Who/whom
 • Whose
 • Which
 • That
 • What
 • Та їх комбінації з  ever: whichever, whoever, whatever etc.

Ще раз наголосимо на тому, що сполучні займенники вживаються для зв’язку підрядних речень (підметових, присудкових, додаткових, означальних) з головним реченням. Підрядні речення, це такі речення, які залежать від головного речення і вводяться в головне речення, за допомогою підрядних сполучників, в англійській мові – це сполучні займенники.

To my mind, the movie which we watched yesterday is very interesting. – На мою думку, фільм, який ми дивилися учора дуже цікавий.

The doctor who you are thinking of is very kind. – Лікар, про якого ти думаеш дуже добрий.

The question that we discussed yesterday is quiet difficult. – Питання, яке ми обговорювали вчора дуже важке.

 • Взаємнi займенники

Лише два взаємних займенника: each other та one another та перекладаються «один одного».

 • Each other та one another виражають зворотній, двосторонній зв'язок, тобто дію, що описується в реченні спрямована на обидва об’єкта відразу, а за домомогою взаємного займенника ця дія підкреслюється:

They love each other. – Вони люблять один одного.

(Дія взаємна та спрямована на обидві особи)

They looked to one another at the minute. – Вони подивилися один на одного.

(Дія взаємна та спрямована на обидві особи.)

 • Each other та one another можуть вживатися у присвійному відмінку each other’s/one another’s:

They know each other’s weaknesses. – Вони знають слабкі місця один одного.

 • Підмет до якого each other та one another належать має завжди бути у множині:

They decided to forgive each other. – Вони вирішили пробачити один одного.

(З попередніх прикладів ми бачимо, що підмет завжди вживається у множині)

 • Each other та one another також вживаються в ролі додатку та означення:

They respect each other's opinion. – Вони поважають думку один одного.

(Думку – яку/чию? – в данному випадку наш взаємний займенник виступає в ролі означення для того, щоб охарактеризувати додаток.)

 

They respect each other's opinion. – Вони поважають думку один одного.

(Думку – яку/чию? – в данному випадку наш взаємний займенник виступає в ролі означення для того, щоб охарактеризувати додаток.)

Слово від якого залежать взаємні займенники має бути:в однині в множині вони вживаються самостійно може бути як в однині так і в множині

 • Заперечнi займенники наступні:
 • No
 • None
 • Neither
 • No one
 • Nobody
 • Nothing

Під заперечними займенниками ми розуміємо, такі, що виражають заперечення, незгоду, відмову.

Дуже важливо запам'ятати, що в англійській мові використовується тільки одне заперечення:

I did not see anybody there. – Я нікого там не бачив.

В українські мові ми використовуємо два заперечення нікого та не бачив, адже в українській мові два заперечення лише підсилюють речення, але в англійській мові це неправильно, два заперечення взаємовиключають одне одного.

Українською мовою таке речення як I did not see nobody there перекладалося б як: Я не побачив там нікого. Це є граматично неправильним. Отже, в англійській мові ми можемо використовувати лише одне заперечення.

I saw nobody there. -Я нікого там не бачив. (Така ж ситуація як і з попереднім реченням. Обидва речення перекладаються «Я нікого там не бачив». але використано два різних заперечення. Отже, ми можемо використати did not see або nobody)

Заперечний займенник no вживається як займенник-прикметник. Тобто вживається лише з іменниками і виступає означенням до них:

There are no keys in his pocket. -В його гаманці не було ніяких ключів.

There is no money that can buy true love. – Не існує таких грошей які зможуть купити справжню любов.

Займенники none, no one, nobody, nothing вживаються як займенники-іменники. У даному випадку можемо згадати присвійні займенники і присвійні прикметники та різницю між ними. Тобто, none, no one, nobody та nothing одночасно вживаються замінюючи іменник і заперечний займенник до нього, вони не потребують поряд іменника, до якого вживається заперечення, адже вони вже містять в собі і саме заперечення і предмет, якій заперечують.

Nothing is impossible. – Немає нічого неможливого.

No one can do this better than you. – Ніхто не може зробити це краще за тебе.

Nobody understands me. – Ніхто мене не розуміє.

Також хотілося б звернути вашу увагу на заперечний займенник neither.

За змістом займенник neither аналогічний займенникові none, але більш обмежений оскільки вживається у значенні «жоден з двох».

Neither answer was correct. – Жодна з відповідей (мається на увазі з двох) не була правильною.

Do you want coffee or tea? - Neither. – Бажаєте чаю чи кави? – Нічого. (Маємо вибір з двох предметів.)

Вкажіть, яке речення утворено правильно: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)

I don’t know nothing about that situation.I don’t know anything about that situation.I know nothing about that situation.I know anything about that situation.

Заперечний займенник neither: (можливо декілька відповідей можуть бути правильними)Вживається як займенникприкметник і як займенникіменник.Вживається тільки як займенникприкметник.Вживається тільки як займенникіменник.Вживається у вузькому значенні, в значенні «жоден з двох».

 • Означальні займенники:
 • Each
 • Every
 • Everybody
 • Everyone
 • Everything
 • All
 • Either
 • Both
 • Other
 • Another

Вживання all/everybody/everything:

 • All вживається з іменниками у множині. (All + (of) Noun у множині)

All (of) the girls were so beautiful. – Всі дівчата були такі гарні.

Але all не вживається без іменника в значенні «everybody»:

Everybody was beautiful.

Не можна сказати: All were beautiful.

 • All вживається в значенні everything або the only thing + all that ...

She gave me all (everything (that)) she had. – Вона віддала мені все, що мала.

All (that) I want is you. – Все що я хочу – це ти.

Але не можна сказати He took all. Правильно буде: He took everything from me. – Він забрав у мене все.

Вживання whole/all:

 • Whole вживається зі злічуваними іменниками в однині (whole + singular countable Noun), а також з назвами місць:

a/the whole story, a/the whole day, the whole of Ukraine

 • All вживається з незлічуваними іменниками (all + uncountable Noun) або з іменниками в множині (all + plural Noun):

all the food, all the tea, all his courage, all the people/apples/cars

Щодо порядку слів при вживання whole та all:

Коли ми вживаємо whole, то артикль вживається перед займенником (article + whole): the whole story.

А коли ми вживаємо all, то артикль вжвається після займенника (all + article): all the money.

Дуже важливо запам’ятати, що коли everybody/everyone/everything виступають у ролі підмета, дієслово вживається у формі однини (singular form):

Everyone has to get good medical help. -Кожен повинен отримати хорошу медичну допомогу.

Everybody knows that fact. -Кожен знає цей факт.

Everythingis fine.-Все добре.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 6 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
30 травня 2020
Переглядів
2504
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку