ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Робоча програма

Про матеріал
Робоча навчальна програма для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Інтегрований курс "Громадянська освіта", частина перша "Економічна теорія"
Перегляд файлу

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

     молоді та спорту України

      29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н - 3.04

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

Циклова комісія   ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

         

                                                                                                                   «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                     Заступник директора

                                                                                     з навчальної роботи

      _______________ Н.Г. Мельник

 «_____» ___________20___  року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

 

ГРОМАДЯНСЬКА   ОСВІТА

Ч І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

   (назва навчальної дисципліни)
Галузь знань: 07  Управління та адміністрування                                                

Спеціальність:  071 «Облік і оподаткування»,   072 «Фінанси, банківська справа та  страхування»

Відділення:     Управління та адміністрування                                                

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність:  201 «Агрономія»

Відділення:     Агрономічне_

  Галузь знань: 21 Ветеринарна медицина

Спеціальність:   211  Ветеринарна медицина

Відділення:      Ветеринарної медицини                                                                         

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність   181 Харчові технології

Відділення  :  Харчових технологій

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Відділення:   Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

 

                                                      

Робоча програма з інтегрованого курсу «Громадянська освіта Ч 1. «Економічна теорія» для студентів 2 курсу 

Галузь знань: 07  Управління та адміністрування

Спеціальність:  071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність:  201 «Агрономія»

  Галузь знань: 21  Ветеринарна медицина

Спеціальність:   211   «Ветеринарна медицина»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність:   181  «Харчові технології»

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

 

Розробник:   Посунько Наталія Степанівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 

 

 

Робоча програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженою МОНУ  2018 р.

 

.

 

Програму розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Протокол  від  «_____» __________201____ року №_____

Голова циклової  комісії ________________ О.В. Нижеголенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опис навчального предмета

 

Найменування показників

  Напрям  підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального предмета

денна форма навчання

 

 

Галузь знань:

 07  Управління та адміністрування;

20 Аграрні науки та продовольство;

21 Ветеринарна медицина;

18 Виробництво та технології

 

Нормативна дисципліна

 

Громадянська освіта.

Частина ІІ. Економічна теорія

 

 

 

Тем – 10

Спеціальність (професійне

спрямування):

071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та       страхування»;

201 «Агрономія»;

211 «Ветеринарна медицина»;

181 «Харчові технології»

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

Рік підготовки:

Загальна кількість годин -   35 годин

 

 ІІ-й

 

 

(Аудиторні заняття)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –   2 год.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

 

35 год.

 

Вид контролю: поточний, тематичний

  

 

 

 

 

 

 

 1.                           Мета та завдання навчального предмета

 

 Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

  Головне завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних засад економічного життя суспільства; розкритті закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; з'ясуванні механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначенні принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі економічної теорії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему.

 

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

 • Знати зміст понять:  економіка як сфера життя, домогосподарство, підприємницька діяльність, сталий розвиток
 • Вільно оперувати поняттями: соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток,зарплата,  професія, лобізм, корупція.
 • Розуміти функції підприємців, домогосподарств і держави в ринковій економіці.
 • Називати учасників різних ринків: покупців і продавців.
 • Розуміти роль грошей в ринковому кругообігу .
 • Знайомити з принципами  та механізмами ринкової економіки.
 • Розуміти основні засади економічних відносин «держава - підприємець» та «держава - людина».
 • Знати загальні права та обов'язки платників податків.
 • Розуміти відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини.
 • Розуміти необхідність та межі державного втручання в економіку.
 • Розуміти причини  корупції.
 • Знати зміст понять: інтеграція, глобалізація, міграція; Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі.
 • Знати про масштаби впливу глобалізації на економіку, культуру, довкілля, людину.
 • Знати та розуміти причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.
 • Знати умови вступу України до Європейського Союзу.
 • Називати міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна.
 • Називати основні аспекти Європейської політики сусідства.
 • Може аргументовано обговорювати витоки і процес європейської інтеграції.

 

 

 

Вміння і навички:

 •  Вільно оперує основними поняттями.
 • Використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.
 • Демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до занять.
 • Формулює і висловлює власну думку щодо особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина.
 • Відстоює власну  позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань.
 • Демонструє навички критичного мислення стосовно себе та інших.
 • Вміє окреслити власні життєві пріоритети.
 • Відстоює ідею здорового способу життя, підкріплюючи її  через виконання власних навичок поведінки у повсякденному житті.
 • Критично аналізує власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації.
 • Аналізує принципи міжнародних відносин.
 • Визначає основні функції міжнародних організацій.
 • Добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо особливостей функціонування ЄС та її інституцій.
 • Характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки.

Установки і цінності:

 • Усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві.
 • Усвідомлює необхідність збереження власної автономії та індивідуальності як важливої умови самореалізації особистості та формування різноманітного світу.
 • Усвідомлює унікальну цінність  підприємництва для розвитку економіки.
 • Підтримує ідею сталого розвитку
 • Усвідомлює  місце власного домогосподарства в економічних процесах, та власні економічні інтереси.
 • Поважає економічні інтереси інших субʼєктів економічних відносин.
 • Усвідомлює необхідність навчання впродовж життя.
 • Знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
 • Нетерпимо ставиться до  проявів корупції.
 • Визнає важливість європейського вектору розвитку України.
 • Усвідомлює взаємозалежність  життя місцевої громади, України, Європи та світу.
 • Усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України.

 

 

Компетентнісний потенціал курсу

 (за ключовими компетентностями)

 

Ключові компетент-ності

Компоненти

Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами

Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну думку, використовувати можливості мови для розкриття тем економічної теорії; розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування; вести аргументовану полеміку на відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою першоджерела, авторські наукові публікації; створювати  українською мовою (усно і письмово) тексти з громадянознавчої тематики.

Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної мови; толерантне ставлення до плюралізму думок.

Математична компетент-ність

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення сучасних суспільно-політичних та економічних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати логічні ланцюжки; використовувати статистичні матеріали у вивченні питань громадянської освіти.

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні сучасних соціальних, політичних, економічних проблем і задач.

Інформаційно-цифрова компетент-ність

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування; досліджувати суспільні проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах; створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень мас-медіа; виявляти джерела та авторів інформації, робити коректні посилання.

Ставлення: повага до прав людини в роботі з інформацією, дотримання авторського права.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати власні навчальні цілі, розвивати навички самоосвіти; аналізувати процес власного навчання, відстежувати інновації в науково-освітньому просторі; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід, набувати нових компетентностей залежно від власних та суспільних потреб.

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими, готовність до інновацій.

Ініціативність і підприєм-ливість

Уміння: обирати дієві життєві стратегії; виявляти можливості й загрози для майбутньої професійної діяльності; працювати для загального блага громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести перемовини, бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною, відповідальною людиною.

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та чесність конкуренції.

Соціальна та громадянська компетент-ності

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо.

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав людини, визнання цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, активна громадянська позиція.

  

Навчальні ресурси: українські та зарубіжні, зокрема європейські підручники і посібники з громадянської освіти, основ демократії, освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), національні та міжнародні правові акти, розвивальні ігри, розроблені за сприяння Ради Європи та ЄС («Країна гідності», «Europe Matters – a Question of Values»), навчальні фільми, зокрема з прав людини, документальні відеоматеріали та інші.

 

 1. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Тема 1. Соціальні цілі економіки

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.

 Учасники (суб’єкти ) економічних відносин.

 

Тема 2. Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

 

Тема 3. Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

Практичне заняття

 

Тема 4. Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

Практичне заняття

 

Тема 5. Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

Практичне заняття

 

Тема 6. Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 

Тема 7.  Любіювання інтересів та  корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

 

РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

 

Тема 1. Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

Практичне заняття

 

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

 

Тема 3. Україна – член європейського та світового співтовариства

 Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

Практичне заняття

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

 

Назва теми

Обсяги годин для окремих видів навчальних занять

комбі-новані

прак­тичні

заняття

тема-тичне оціню-вання

Разом

1

2

3

4

5

 

РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

 

 1. Соціальні цілі економіки

2

 

 

2

 1. Сталий розвиток

2

 

 

2

 1. Ринкова економіка

2

2

 

4

 1. Економіка домогосподарства

2

2

 

4

 1. Підприємництво

2

2

 

4

 1. Ринок праці

2

 

 

2

 1. Любіювання інтересів та  корупція

2

 

 

2

Тематичне оцінювання

 

 

2

2

Разом по 1 розділу

 

 

 

22

 

РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

 

8. Інтеграція та глобалізація

2

2

 

4

9. Міжнародні відносини та міжнародне право

2

 

 

2

10. Україна – член європейського та світового співтовариства

2

2

 

4

Тематичне оцінювання

 

 

2

2

Разом по 2 розділу

6

4

2

12

Підсумкове заняття

 

 

1

1

Разом годин з навчальної дисципліни

20

10

5

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

«ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

(ІІ ЧАСТИНА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»)

 

Тема заняття

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

 РОЗДІЛ І. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

1

Соціальні цілі економіки

Учасники (суб’єкти) економічних відносин. Сутність економічних потреб, інтересів, суспільних благ. Виробництво та добробут громадян. Податки. Роль уряду в економіці. Соціальний захист

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: економіка як сфера життя, підприємниць­ка діяльність;
 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова еконо­міка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія, лобізм, корупція;
 • називає учасників різних ринків: покупців і продавців;
 • ознайомлений із принципами та механізмами ринкової еконо­міки;
 • розуміє основні засади економічних відносин «держава — підприємець» та «держава — людина»;
 • знає загальні права та обов’язки платників податків;
 • розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку;
 • розуміє причини корупції.

Уміння і навички:

 •                 аналізує чинники попиту і пропозиції на ринках ресурсів і товар-них ринках та їхній вплив на ринкову ціну;
 •    визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, держа­ви) в різних ситуаціях;
 •                 визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб;
 •                 розпізнає вияви корупції та застосовує механізми їхньої протидії.

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин;
 • усвідомлює необхідність навчання впродовж життя;
 • нетерпимо ставиться до проявів корупції

2

Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та ефективного викорис­тання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: економіка як сфера життя, сталий роз­виток;
 • розуміє основні засади економічних відносин «держава — людина» та межі державного втручання в економіку.

Уміння і навички:

 • визначає переваги та обмеження організації економіки на рин­кових засадах;
 • вміє господарювати на засадах сталого розвитку.

Установки і цінності:

 • підтримує ідею сталого розвитку;
 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних відносин

3

Ринкова

економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг у ринковій економіці. Попит і пропози­ція, ринкова ціна, конкуренція. Функції держави в ринковій економіці. Держав­ний бюджет, податки, напрямки видатків

Знання і розуміння:

 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова еконо­міка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія;
 • ознайомлений із принципами та механізмами ринкової еко­номіки;
 • знає загальні права та обов’язки платників податків.

Уміння і навички:

 • аналізує чинники попиту і пропозиції та їхній вплив на ринко­ву ціну;
 • визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, держави).

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин

4

Ринкова

економіка

Практичне заняття

Попит, пропози­ція, ринкова ціна

Знання і розуміння:

 •    вільно оперує поняттями: попит, пропозиція, ринкова ціна

Уміння і навички:

 • аналізує чинники попиту і пропозиції та їхній вплив на ринко­ву ціну;

Установки і цінності:

 •            поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин

5

Економіка домогосподарства

 

Домашнє господарство як власник і спо­живач. Поняття про раціональне спо­живання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження

Знання і розуміння:

 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова еконо­міка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія;
 • ознайомлений із принципами та механізмами ринкової еко­номіки;
 • знає загальні права та обов’язки платників податків.

Уміння і навички:

 •                 аналізує чинники попиту і пропозиції та їхній вплив на ринко­ву ціну;
 •                 визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, держави).

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин.

6

Економіка домогосподарства

Практичне заняття

«Родинний бюджет»

Знання і розуміння:

 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія;
 • ознайомлений із принципами формування родинного бюджету;
 • знає загальні права та обов’язки платників податків.

Уміння і навички:

 • визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, держави).

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин.

7

Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і со­ціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу

Знання і розуміння:

 • знає зміст поняття: підприємницька діяльність;
 • вільно оперує поняттями: конкуренція, бюджет, податки, при­буток, зарплата, професія.;
 • розуміє функції підприємців, домогосподарств і держави
 • в ринковій економіці та основні засади економічних відносин «держава — підприємець» та «держава — людина».

Уміння і навички:

 • аналізує чинники попиту і пропозиції на ринках ресурсів і то­варних ринках та їхній вплив на ринкову ціну;
 • визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, домо­господарств, держави) в різних ситуаціях.

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин;
 • усвідомлює необхідність навчання впродовж життя;
 • знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей і талантів

8

Підприємництво

Практичне заняття

«Створюємо бізнес-план власного підприємства»

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: підприємницька діяльність, бізнес план.
 • вільно оперує поняттями: при­буток, професія;
 • розуміє функції підприємців 
 • розуміє відмінності між потребами, бажаннями й можливостя­ми людини;

Уміння і навички:

 • визначає інтереси економічних суб’єктів (підприємців, домо- господарств, держави) у різних ситуаціях;
 • оцінює вимоги роботодавців до найманих працівників за оголо­шеннями;
 • визначає економічний та юридичний зміст відносин власності.

Установки і цінності:

 • усвідомлює унікальну цінність підприємництва для розвитку економіки;
 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин;
 • розуміє необхідність навчання впродовж життя;
 • знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей і талантів

9

Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого пра­цівника

Знання і розуміння:

 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова економі­ка, конкуренція, податки, прибуток, зарплата, професія;
 • розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можливостя­ми людини.

Уміння і навички:

 • визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб;
 • оцінює вимоги роботодавців до найманих працівників за оголо­шеннями;
 • вміє скласти власне резюме.

Установки і цінності:

 • усвідомлює необхідність навчання впродовж життя;
 • знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей і талантів

10

Лобіювання інтересів та корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та на­слідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції

Знання і розуміння:

 • вільно оперує поняттями: конкуренція, лобізм, корупція; знає загальні права та обов’язки платників податків;
 • розуміє відмінності між потребами, бажаннями й можливостя­ми людини;
 • розуміє причини корупції.

Уміння і навички:

 • розпізнає вияви корупції та застосовує механізми їхньої протидії.

Установки і цінності:

 • поважає економічні інтереси інших суб’єктів економічних від­носин;
 • нетерпимо ставиться до проявів корупції

11

Заняття повторення й узагальнення за розділом І

Тематичне

оцінювання

за розділом І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: економіка як сфера життя, підприємниць­ка діяльність, сталий розвиток;
 • вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова еконо­міка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток, зарплата, професія, лобізм, корупція;
 • ознайомлений з принципами та механізмами ринкової еконо­міки; розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можли­востями людини;
 •   розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку.

 

Уміння і навички:

 • визначає переваги та обмеження організації економіки на ринкових засадах;
 • визначає потребу власної родини в державній соціальній допомозі.

 

Установки і цінності:

 • усвідомлює унікальну цінність підприємництва для розвитку економіки та необхідність навчання впродовж життя;
 • знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей і талантів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

12

Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Мігра­ційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять; інтеграція, глобалізація, міграція;
 • усвідомлює масштаби впливу глобалізації на економіку, культу­ру, довкілля, людину;
 • розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.

Уміння і навички:

 • аналізує принципи міжнародних відносин;
 • визначає основні функції міжнародних організацій;
 • пояснює взаємозв’язок між нормами міжнародного права і на­ціональним законодавством;
 • визначає місце України в сучасному геополітичному просторі та шляхи інтеграції України у світову економіку.

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектору розвитку України;
 • усвідомлює взаємозалежність життя України, Європи та світу

13

Інтеграція та глобалізація

Практичне заняття

«Глобальні проблеми сучасності»

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять; інтеграція, глобалізація, міграція;
 • усвідомлює масштаби впливу глобалізації на економіку, культу­ру, довкілля, людину;
 • розуміє причини та наслідки мігра-ційних процесів в Україні та світі.

Уміння і навички:

 • аналізує принципи міжнародних відносин;
 • визначає основні функції міжнародних організацій;
 • пояснює взаємозв’язок між нормами міжнародного права і на­ціональним законодавством;
 • визначає місце України в сучасному геополітичному просторі та шляхи інтеграції України у світову економіку.

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектору розвитку України;
 • усвідомлює взаємозалежність життя України, Європи та світу

14

Міжнародні

від­носини та міжна­родне право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поняття міжнародних відносин. Особ­ливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять; інтеграція, глобалізація, міграція; Міжна­родне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі;
 • називає міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна;
 • називає основні аспекти Євро-пейської політики сусідства.

Уміння і навички:

 • аналізує принципи міжнародних відносин;
 • визначає основні функції міжнародних організацій;
 • пояснює взаємозв’язок між нормами міжнародного права і національним законодавством

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектору розвитку України;
 • усвідомлює взаємозалежність життя місцевої громади, Украї¬ни, Європи та світу;
 • усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України

15

Україна — член європейського та світового співто­вариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Євро­пи, СОТ тощо. Європейський вибір Украї­ни. Угода про асоціацію Україна — ЄЄ

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європей­ське та світове співтовариство, система безпеки і співробіт­ництва в Європі;
 • називає міжнародні організації, членом /учасником яких є Україна;
 • називає основні аспекти Європейської політики сусідства.

Уміння і навички:

 • аналізує принципи міжнародних відносин;
 • визначає основні функції міжнародних організацій;
 • добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо особли­востей функціонування ЄЄ та її інституцій;
 • характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки.

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектора розвитку України;
 • усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України

16

Україна — член європейського та світового співтовариства

Практичне

заняття

«Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

 •  

Знання і розуміння:

 •    знає зміст понять: глобалізація, міжнародне право, система безпеки і співробітництва; глобальні проблеми людства;
 •    знає про масштаби впливу глобалізації на економіку, культу­ру, довкілля, людину;
 •    розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.

Уміння і навички:

 • оцінює наслідки прояву глобальних проблем на сучасному ета­пі розвитку суспільства;
 • визначає роль світової громадськості в розв’язанні глобальних проблем сучасності

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектору розвитку України;
 • усвідомлює взаємозалежність життя місцевої громади, України, Європи та світу;
 • усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України

17

Тематичне оцінювання за розділом IІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття повторення й узагальнення за розділом II

 

Знання і розуміння:

 • знає зміст понять: інтеграція, міграція; Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі;
 • розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі;
 • знає умови, за яких Україна може приєднатися до Європей­ського Союзу;
 • називає міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна

Уміння і навички:

 • аналізує принципи міжнародних відносин;
 • визначає основні функції міжнародних організацій;
 • дискутує щодо перспектив збереження та розширення ЄЄ, НАТО;
 • характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки.

Установки і цінності:

 • визнає важливість європейського вектора розвитку України;
 • усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону, світу та України

 

 

 

 

18

Підсумкове заняття

Заняття повторення й узагальнення знань студентів

Студенти повторяють та зміцнюють знання і вміння, передбачені державними вимогами до рівня загально­освітньої підготовки студентів під час вивчення курсу «Громадянська освіта» (частина ІІ «Економічна теорія»)

                                                                                                 

 

6. Методи навчання

 

 • Словесні методи навчання: дискусія, проблемна лекція.
 • Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження, мультимедійні презентації
 • Практичні методи навчання: вправи, розв’язування задач
 • Логічні методи навчання: аналіз і синтез, моделювання, абстрагування
 • Ігрові та імітаційні методи навчання:  імітаційні вправи, ділова гра
 • Інтерактивні методи навчання:«мікрофон», «мозковий штурм», «коло думок», «творча лабораторія», «рекламний ролик», «диспут», «джиг-соу», рефлексія
 • Метод проектів: творчі проекти, інформаційні проекти, дослідницькі проекти

 

 

7. Методи контролю

 • Поточний контроль: фронтальне опитування; індивідуальне опитування; перевірка знань під час викладання нового матеріалу; робота зі схемами, таблицями; розв’язування кросвордів
 • Тематичний контроль: тестування; творча робота; усне опитування; контрольна робота

 

8. Методичне забезпечення

 

1. Ніколенко Ю.В. Політична економія. Серія «Електронні видання». – К.: Видавничо-книготорговельна компанія «Центр  навчальної літератури», 2010. www.cul.com.ua

Роботи викладача:

2.  Економічна теорія. Посібник

3. Економічна теорія. Схемо-конспект лекцій(текстовий і електронний варіант)

4. Економічна теорія. Методичні рекомендації по самостійному вивченню (текстовий і електронний варіант)

5. Економічна теорія. Мультимедійні презентації тем дисципліни (електронний варіант)

6. Міні плакати та опорні конспекти по окремим темам курсу.

7. Економічна теорія. Робочий зошит студента для семінарських занять.

8. Словник-довідник: головні поняття.

 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

Основна

 1.               Конституція України. – К.: 1996.
 2.               Господарський кодекс України від 16.01.06. №436; ВВР, 2003 №18, № 19-20, №21-22 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 3.               Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92. №2163, ВВР, 1992 №24 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 4.               Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.92. №2171, ВВР, 1992 №24 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 5.               Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91. №1956, ВВР, 1992 №10 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 6.               Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.06. №3480, ВВР, 2006 №31 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 7.               Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01. №2210, ВВР, 2001 №12 із змінами, внесеними згідно із законами України.
 8.               Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія. – К.: Ельга, 2000.
 9.               Башнянин Г.І., Шевчук Є.С. Політична економія. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2011. - 479с.
 10.          Мочерний С.В.Політекономія: Підручник. – К.:  Вікар, 2003. – 386с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 11.          Семененко В.С., Коваленко Д.І. Економічна теорія. Політекономія: Навч. посіб. 2-ге вид. доп. та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 428с.
 12.          Щетинін А.І.Політична економія. Підручник. – К.:  Центр учбової літератури, 2011. – 480с.
 13.          Ніколенко Ю.В. Політична економія. Серія «Електронні видання». – К.: Видавничо-книготорговельна компанія «Центр  навчальної літератури», 2010. www.cul.com.ua

 

Допоміжна

 1.  Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.:  Центр  навчальної літератури, 2005. – 442с.
 2. Кривцов О.С., Бережний В.М., Онегіна В.М. Макроекономіка у запитаннях і відповідях: / Навч. посіб – К.: Центр  навчальної літератури, 2004. – 200с.: іл.
 3. Мочерний С.В. Економічна  теорія. Навч. посіб. 3-тє вид. доп. та перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 640с. (Альма-матер).
 4. Мочерний С.В., Скотний В.Г.  Основи економічних теорії. Підручник.  –  Львів.:  «Новий Світ-2000», 2011. – 600с.
 5.  Олійник О.В., Тимченко І.Є. Олімпіадні завдання з економіки: Збірник. – Харків.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 400с.
 6. Рибалкін В.О., Бодров В.Г. Політична економія: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К.: Академвидав, 2007.
 7. Старостенко Г.Г. Політична економія.  Навч. посіб. – К.:  Центр  навчальної літератури, 2006. – 344с.
 8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719с.
 9. Економічна енциклопедія / За ред. Б.Л.Гаврилишина, А.С.Гальчинського та ін. : У 3-х т. – К.: Академія, 2000.
 10. Економічна теорія: Підручник /  В.Г.Чепінога. – К.:  Юрінком Інтер, 2011. – 656с.  

                                             

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

І. Офіційні сайти

 1. http://www.rada.kiev.ua/

Офіційний сайт Верховної Ради України. На сайті містяться Конституція

України, законодавство, законопроекти. Тут можна отримати інформацію

про пленарні засідання, депутатський корпус. На сайті є посилання до сайтів Парламентів закордонних країн, сторінки депутатських фракцій та груп, міжнародні парламентські інститути.

 1. www.kuchma.gov.ua

Офіційна сторінка Президента України.

 1. http://www.kmu.gov.ua/

Сайт Кабінету Міністрів України пропонує офіційну інформацію Уряду України, статистику.

 1. http://www.me.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства економіки України.

 1. http://www.minfin.gov.ua/

Сайт Міністерства фінансів України поряд з іншою офіційною інформацією пропонує відвідувачам Бюджет України, дослідження та огляди, публікації, закони, укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, скорочений зміст журналу “Фінанси України”.

 1. http://www.mstu.gov.ua/

Міністерство освіти і науки України.

 1. http://www.business-rada.kmu.org.ua/

Сайт Ради підприємців України при КМУ. На сайті створені форуми для обговорення різноманітних тем. Сайт має каталог посилань до інших ресурсів Інтернет, які включають до себе державні органи влади, громадські організації та компанії України, активно залучені до процесів розвитку підприємництва в країні.

 1. http://www.bank.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України. На сайті можна знайти інформацію про банківську систему, основні заходи грошово-кредитної політики з 1999 року, основні макроекономічні показники економічного та соціального стану України з 1996 року, статистичну інформацію (баланс НБУ, об’єми грошової маси, відсоткові ставки рефінансування комерційних банків, монетарні показники України, тенденції), інформацію про Платіжний баланс України з коментарями та аналізом, інформацію про фінансові ринки, законодавство України, іншу офіційну інформацію.

 1. http://www.sta.gov.ua/

Сайт державної податкової адміністрації. Серед інших матеріалів на сайті публікується інформація про податкове законодавство, описана система оподаткування в Україні, представлена бізнес-інформація, у тому числі інформація за індексами інфляції, розміри мінімальної заробітної плати та облікові ставки НБУ та інша офіційна інформація, подані посилання до сайтів органів законодавчої, виконавчої та судової влади, податкових

відомств країн-учасниць СНД та інших держав.

 1. http://www.ucee.com.ua/

Сайт Української Ради з Економічної Освіти (УРЕО). На сайті Ви знайдете інформацію щодо діяльності УРЕО, матеріали до лекцій та семінарів з економічної теорії та методику їх проведення, глосарій базових економічних понять, завдання до всеукраїнських та міжнародних олімпіад з економіки, статистичні дані, координати регіональних центрів з економічної освіти та інше.

 1. http://www.ncee.net/

Сайт National Council on Economic Education (США). На сайті багато інформації англійською мовою, що є корисною для студентів та викладачів. Україїнськіі сайти новин

 1. http://www.interfax.kiev.ua

Сайт Інформаційного Агентства “Інтерфакс-Україна”.

 1. http://www.korrespondent.net
 2. http://www.podrobnosti.com.ua
 3. http://www.elvisti.com.ua

 

ІІ. Пошукові сайти та каталоги

      – українські:

 1. http://www.a-counter.kiev.ua
 2. http://www.meta-ukraine.com
 3. http://www.gala.net
  • англомовні:
 4. http://www.yahoo.com
 5. http://www.altavista.com
 6. http://www.infoseek.com

 

ІІІ. Інформаційноаналітичн і сайти

 1. http://www.business.kiev.ua/

Щотижневе видання – газета “Бізнес”.

На сайті подані аналітичні матеріали та сайти, що публікуються у газеті. Основні рубрики: Держава та економіка. Фінанси. Промисловість. Практика підприємництва, менеджмент, маркетинг та технології, торгівля, податки.

 1. http://www.kontrakty.com.ua/

Український діловий щотижневик “Галицькі контракти” подає ділові новини, статті та матеріали з фінансів, економічної теорії і практики тощо.

 1. http://www.investgazeta.net/

Українська інвестиційна газета “Інвестгазета” – всеукраїнський фінансово-економічний тижневик. Це професійне ділове видання, що висвітлює питання та проблеми вітчизняного бізнесу, світових ринків, перспектив залучення інвестицій. Подає новини фінансового та фондового ринків, інформацію про діяльність компаній, банків, аналітичні огляди, рейтинги, практичні рекомендації з менеджменту та маркетингу.

 1. http://www.intellect.org.ua/

Інтернет-портал аналітичних центрів України надає аналітичним центрам право публікувати свої матеріали (новини, аналітичні огляди, прогнози). За матеріалами сайту проводяться дискусії; відвідувачі сайту мають можливість залишити свої коментарі.

 1. http://www.finance.com.ua/

На сайті подається огляд валютного та аграрного ринків, фондового ринку України, Росії та країн дальнього зарубіжжя, готівкових та офіційних курсів валют, фінансові результати діяльності банків, українські та світові індекси фондового ринку, динаміка, графіки та таблиці, є можливість підписатись на розсипки.

 1. http://www.ier.kiev.ua/

Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій наводить місячний економічний моніторинг України, моніторинг інфраструктури України, наукові матеріали, книги.

 1. http://www.ueplac.kiev.ua/

Українсько-європейський консультативний центр.

 1. http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/publications.shml#teaml

Часопис “Тенденції української економіки”, який фінансується Європейською Комісією та програмою Тасіс, видається з 1994 року. Метою часопису є проведення та широке розповсюдження щомісячного аналізу економічного розвитку України та висновків щодо економічної політики. Часопис користується великим авторитетом в Україні та за її межами.

 1. http://www.liga.kiev.ua/

Сайт пропонує бізнес-новини, нормативні документи та законодавчі акти й коментарі до них, юридичний та бухгалтерський клуб, огляд валютного, кредитного та фондового ринків, форуми, посилання на ресурси Інтернет.

 

ІV. Сайти з навчальними матеріалами з економічної теорії

 1. http://www.econ.pu.ru/edu/courses/html/4501/index.html

На сторінках подані програми курсів “Економічна теорія” економічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету: план занять та література з кожної з тем.

 1. http://www.vfengec.vbu.ru/econ_lek/20/Index/html

Надано конспект лекційних матеріалів з економічної теорії. Є питання до самостійного контролю, список термінів та понять до курсу, екзаменаційні питання. (Виборзька філія Санкт-Петербурзького інженерно-економічного університету).

 1. http://ngo.org.ru/ngoss/get/id130666.html

На сайті запропонований курс економічного коледжу “Економіка” – “Основи ринкової економіки” для учнів 8 – 9 класів. В книзі запропоновані теоретичні матеріали, тести, завдання, питання для самостійного контролю та обговорювання, література.

 

  V. Інші сайти

 1. http://www.tax.com.ua/

Сайт про податкову систему України.

 1. http://www.ucci.org.ua/

Торговельно-промислова Палата України.

 1. http://www.ufs.kiev.ua/

Український Фінансовий Сервер.

 1. http://www.ingfn.com.ua/

Фінансові новини.

 

Vі. Офіційні документи

 

 1. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. укр/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 2. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини (скорочене видання) укр/рос/англ /http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 3. "Хартія для всіх" (дитяче видання "Хартії") укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 4. Декларація ООН з освіти та виховання в області прав людини / http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/66/137&Lang=E
 5. Глобальні цілі ООН. UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1 / http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

VІІ. Посібники Ради Європи з  освіти для демократичного громадянства і прав людини (ОДГ/ОПЛ):

 

 1. "Демократичне врядування в школах" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 2. Том I з ОДГ/ОПЛ "Навчаючи демократії" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 3. Том II з ОДГ/ОПЛ "Зростаємо у демократії" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 4. Том III з ОДГ/ОПЛ "Живемо в демократії" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 5. Том IV з ОДГ/ОПЛ "Беремо участь у демократії" укр / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 6. Том V з ОДГ/ОПЛ "Досліджуємо права дитини" укр/рос / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 7. Том VI з ОДГ/ОПЛ "Навчання демократії" укр / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 8. Освіта для демократичного громадянства : посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини (вдосконалена версія – вересень 2007) / [Р. Голлоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф та ін.] ; пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко ; за ред. Е. Хаддлестона ; заг. ред. укр. версії : Н. Г. Протасова. - К. : НАДУ, 2009. - 92 с. // http://osvita.khpg.org/files/docs/1366804266.pdf

 

VІІІ. Посібники з прав людини та активної участі для молоді:

 

 1. "Компас" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 2. "Компасіто" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 3. "Скажи своє слово" укр/рос/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 4. "Закладинки" укр/англ / http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali
 5. Освіта у сфері прав людини у шкільній системі Європи, Центральної Азії та Північної Америки: збірник прикладів кращих практик (2009) – посібник, розроблений Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ спільно з Радою Європи, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНЕСКО, доступний російською мовою онлайн за посиланням: http://www.osce.org/ru/odihr/102230?download=true
 6. Керівні принципи освіти в галузі прав людини для систем середньої школи (2012), розроблені Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ – доступний українською мовою онлайн за посиланням:   http://www.osce.org/odihr/93969

 

ІХ. Веб-сторінки міжнародних організацій, що займаються громадянською освітою та освітою у сфері прав людини:

 

 1. Рада Європи - http://www.coe.int/en/
 2. Офіс Ради Європи в Україні - https://www.coe.int/uk/web/kyiv
 3. ООН - http://www.un.org/en/index.html
 4. Офіс ООН в Україні - http://www.un.org.ua/en/
 5. ЮНЕСКО - http://en.unesco.org/
 6. ЮНІСЕФ - https://www.unicef.org/
 7. Представництво ЮНІСЕФ в Україні - https://www.unicef.org/ukraine/ukr/
 8. Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) – http://www.osce.org/
 9. Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ ОБСЄ) – http://www.osce.org/odihr
 10. Координатор проектів ОБСЄ в Україні - http://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine
 11. Європейський центр імені Вергеланда (Норвегія) - http://ukr.theewc.org/
 12. Amnesty International - https://www.amnesty.org/en/
 13. Amnesty International в Україні - http://amnesty.org.ua/

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.5
Відповідність темі
3.5
Загальна:
3.4
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Сагдєєва Юлія Андріївна
  Загальна:
  2.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  2.0
 2. Радіонова Єлизавета Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
26 грудня 2019
Переглядів
2240
Оцінка розробки
3.4 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку