Робочий зошит для виконання самостійної роботи з дисципліни "Облік і звітність у бюджетних установах" для студентів спеціальності 071"Облік і оподаткування"

Про матеріал
Методичні рекомендації Робочий зошит з дисципліни "Облік і звітність у бюджетних установах" призначений для виконання самостійної роботи студентами ІІІ курсу спеціальності 71 "Облік і оподаткування". Завдання побудовані на основі навчального плану дисципліни , будуть корисними при підготовці майбутніх спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Перегляд файлу

                     

   Новокаховський приладобудівний технікум

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ  ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«Облік і звітність у бюджетних установах»

 

Для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

           Виконав(ла) студент(ка)  групи :_________  П.І.П._________________

Перевірив викладач:        _______________    Л.О. Волковська

 

     

http://statldket.at.ua/.s/t/805/3.jpg

Нова Каховка

2019-2020


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність у бюджетних установах» є складовою частиною блоку нормативних дисциплін при підготовці майбутніх спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Процес навчання носить комплексний характер і включає лекційні, практичні й семінарські заняття. Програма навчальної дисципліни орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств.

Тема обліку в бюджетних установах нині є доволі складною та водночас актуальною. Належне виконання державою своїх функцій в значній мірі залежить від формування та використання бюджетних коштів і використання їх відповідно до цільового призначення необхідна правильна організація бухгалтерського обліку виконання кошторису з дотриманням усіх принципів та вимог чинного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є операції, що мають місце у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та організацій.

Мета дисципліни полягає у набутті студентами необхідних теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку і звітності  у бюджетних установах для виконання ними своїх професійних обов'язків згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціальності.

Основні завдання дисципліни - засвоєння студентами змісту бюджетного обліку, особливостей його організації і методології, складання звітності установ, діяльність яких здійснюється за рахунок фінансування із бюджету.

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а) знати:

- предмет і метод дисципліни, зміст його складових;

- закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної фіскальної служби  України з питань правових засад регулювання господарської діяльності бюджетних установ, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- порядок оформлення операцій з документами і організацію документообороту за розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації;

- порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу, зобов'язань;

- форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

- правила проведення інвентаризації активів і зобов'язань;

- систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю.
б) уміти:

- застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи бюджетних установ;

- оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

- проводити інвентаризацію активів, зобов'язань, оформляти матеріали, пов'язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів;

- розраховувати заробітну плату за формами і системами оплати праці, визначати суми відрахувань бюджетних установ на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування за діючими ставками, сум утримань із заробітної плати до бюджету податку на доходи з фізичних осіб, внесків до обов'язкових державних фондів пенсійного та соціального страхування за діючими ставками утримань, розраховувати суми за відпустками;

- здійснювати розрахункові операції з дебіторської заборгованості, зобов'язань бюджетних установ; забезпечувати своєчасну, повну сплату податків, стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання термінів позовної давності;

- визначати доходи, витрати, результат виконання кошторису за загальним та спеціальними фондами;

- застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;

- здійснювати контроль за дотриманням нормативних актів з методології  бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів установи;

- використовувати дані облікової інформації для проведення фінансового аналізу установи;

- впроваджувати новітню методологію бухгалтерського обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки;

- здійснювати автоматизовану обробку бухгалтерських даних, використовуючи комп'ютерну техніку і прикладні програми для рішення професійних завдань.

 

Опанування навчальною дисципліною «Облік і звітність у бюджетних установах» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

 1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

 1. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій

 1. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

      Структура навчальної дисципліни

„ Облік і звітність у бюджетних установах ”

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

 

у тому числі

Л

ПР

СЗ

КР

СР

Л

ПР

СЗ

КР

СР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

22

6

2

2

-

12

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Облік доходів і видатків

24

6

4

2

-

12

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Облік грошових коштів та розрахунків

24

6

6

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 Разом  5 семестр :

70

18

12

6

2

32

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 2

Тема 4 Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій

16

6

2

2

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 5 Облік необоротних активів

22

6

2

2

-

12

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль  3

Тема 6 Облік запасів

14

4

2

2

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 7 Облік фінансових інвестицій

8

2

-

-

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 8 Облік виробничих витрат

12

4

2

-

-

6

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль  4

Тема 9 Облік власного капіталу та фінансових результатів

10

4

-

-

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 10 Інвентаризація в системі бюджетних установ

6

-

-

-

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 11 Оподаткування бюджетних установ

10

2

2

-

-

6

 

 

 

 

 

 

Тема 12 Звітність бюджетних установ

12

2

2

2

2

4

 

 

 

 

 

 

                         Разом 6 семестр:

110

30

12

8

2

58

 

 

 

 

 

 

                           Всього годин :

180

48

24

14

4

90

 

 

 

 

 

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

“ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ”

Модуль1

Змістовий модуль 1

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності.

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах. Загальні положення регулювання. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Етапи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облікова політика бюджетної установи. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Форма ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Організаційна побудова бухгалтерії бюджетної установи. Регламентація діяльності бухгалтерської служби та окремих її працівників.

Поняття та види кошторисів. Структура кошторису доходів і видатків. Порядок складання проектів кошторисів. Розгляд і затвердження кошторисів. Внесення змін до кошторисів.

 

ТЕМА 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Поняття доходів бюджетних установ. Облік доходів загального фонду. Облік доходів спеціального фонду. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, доходів бюджетів та інших доходів. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт. Облік доходів бюджетів. Облік інших доходів.

Поняття видатків бюджетних установ. Фактичні та касові. Види видатків відповідно до бюджетної класифікації. Облік видатків загального фонду. Облік видатків спеціального фонду              .

 

ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ

Облік касових операцій. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Держказначейства. Облік операцій в іноземній валюті. Облік інших коштів.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків в порядку планових платежів. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Інвентаризація розрахунків з дебіторами.

 

ТЕМА 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ

Поняття зобов’язань та підстави їх виникнення. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань. Облік позик.              

Теоретичні засади обліку рахунків за виконані роботи. Документування господарських операцій з обліку розрахунків за виконані роботи. Синтетичний та аналітичний облік. Облікові регістри та звітність.

Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами. Документування. Синтетичний та аналітичний облік.

Облік розрахунків з оплати праці, зі страхування та стипендій . Загальні положення. Оплата годин нічної роботи. Оплата годин надурочної роботи. Порядок оплати роботи у святкові та вихідні дні. Виплати, які не відносяться до фонду оплати праці. Порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Утримання із заробітної плати. Облік нарахування та виплати сум відпускних. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах освіти. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах охорони здоров’я. Особливості обліку розрахунків з оплати праці в установах органів влади. Особливості обліку розрахунків зі стипендіатами. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

Загальні положення обліку розрахунків за іншими операціями. Документування розрахунків за іншими операціями. Синтетичний та аналітичний облік. Облік внутрішніх розрахунків. Інвентаризація розрахунків.

 

ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Поняття та оцінка необоротних активів. Документальне оформлення операцій з необоротними активами. Характеристики рахунків з обліку необоротних активів.

Поняття та склад основних засобів. Характеристика рахунку  “Основні засоби”. Надходження основних засобів. Безоплатне отримання основних засобів. Переоцінка. Ремонт і модернізація основних засобів. Списання основних засобів. Продаж основних засобів. Ліквідація основних засобів. Безоплатна передача основних засобів             

Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік зносу необоротних активів.

Облік незавершеного капітального будівництва. Загальні засади обліку необоротних активів. Облік нематеріальних активів. Облік зносу необоротних активів                           

 

ТЕМА 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ

Оцінка запасів. Оцінка запасів при надходженні. Оцінка запасів при вибутті. Переоцінка запасів. Документальне оформлення операцій і характеристика рахунків, призначених для обліку наявності та руху запасів. Характеристика рахунків з обліку запасів.

Облік виробничих запасів. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Визначення і склад МШП. Облік надходження МШП. Передача МШП в експлуатацію. Списання МШП. 

Облік надходження продуктів харчування. Операції з відпуску і витрачання продуктів харчування. Облік паливо-мастильних матеріалів. Придбання ПММ за безготівковим розрахунком. Придбання ПММ за талонами. Придбання ПММ за готівкові кошти. Видача та списання витрачених ПММ. Облік готової продукції. Аналітичний облік запасів.

 

ТЕМА 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Нормативна база та завдання обліку фінансових інвестицій. Поняття про фінансові інвестиції та порядок їх визнання в обліку. Первісна оцінка фінансових інвестицій та оцінка на дату балансу. Облік спільної діяльності.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності.

 

ТЕМА 8. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Загальні засади обліку виробничих витрат у бюджетних установах.

Собівартість продукції, робіт, послуг.

Облік витрат і продукції виробничих майстерень.Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств.

ТЕМА 9  ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Нормативна база з обліку та складові власного капіталу бюджетної установи.

Облік внесеного капіталу. Облік капіталу у підприємствах. Облік фінансових результатів виконання кошторису. Облік капіталу в дооцінках.

 

ТЕМА 10. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Понятті інвентаризації та порядок регламентації її проведення в бюджетних установах. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації.

Інвентаризація нематеріальних активів

Порядок проведення інвентаризації запасів. Інвентаризація матеріалів та продуктів харчування. Інвентаризація молодняку тварин та тварин на відгодівлю. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт. Інвентаризація незавершеного виробництва виробничих (навчальних) майстерень. . Інвентаризація незавершеного виробництва в підсобних (навчальних) сільських господарствах. Інвентаризація дорогоцінних матеріалів. Відображення в обліку результатів інвентаризації.

 


ТЕМА 11. ОПОДАТКУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Оподаткування податком на прибуток. Оподаткування податком на додану вартість.

 Оподаткування земельним податком. Облік екологічного податку.

 

ТЕМА 12. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Призначення фінансової звітності бюджетних установ. Формування показників місячної фінансової звітності розпорядниками коштів бюджетів             

Звітність про виконання загального фонду кошторису. Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду. Звітність про заборгованість бюджетних установ. Звітність про зобов’язання бюджетних установ.

Порядок складання квартальної звітності бюджетними установами. Особливості складання квартальної звітності про виконання кошторису. Звітність про заборгованість і зобов’язання бюджетних установ. Пояснювальна записка до квартальної звітності.

Особливості складання річної фінансової звітності бюджетними установами 


Дисципліна „Облік і звітність  у бюджетних установах”

Перелік самостійних робіт  

п/п

Назва самостійної роботи

Кількість годин

 

І семестр

 

1.

СР № 1 «Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах»

6/6

2.

СР № 2 «Бухгалтерський баланс. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»

6/12

3.

СР № 3 «Облік, склад і класифікація доходів»

6/18

4.

СР № 4 «Облік, склад і класифікація видатків»

6/24

5.

СР № 5 «Облік фінансово-розрахункових  операцій»

8/32

 

 Разом:

32

ІІ семестр

6.

СР № 6 «Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із зар.плати»

6/38

7.

СР № 7 «Облік ,склад, класифікація та оцінювання необоротних активів»

6/44

8.

СР № 8 «Облік нематеріальних  активів»

6/50

9.

СР № 9 «Склад, класифікація, оцінювання запасів. Облік запасів.»

6/56

10.

СР № 10 «Облік фінансових інвестицій»

6/62

11.

СР № 11 «Облік виробничих витрат»

6/68

12.

СР № 12 «Облік власного капіталу бюджетних установ»

6/74

13.

СР № 13 «Інвентаризація у системі бюджетних установ»

6/80

14.

СР № 14 «Оподаткування бюджетних установ»

6/86

15.

СР № 15 «Звітність бюджетних установ»

4/90

 

Разом :

90


    Виконав(ла) студент(ка)  групи :____________  П.І.П._________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

Самостійна робота 1

Тема: Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

План

 • Кошторис бюджетних установ.
 • Організаційна побудова бухгалтерії бюджетної установи.
 • Класифікація видатків бюджетної установи.

 

Час виконання -6 годин

Мета роботи: Ознайомити студентів з планом рахунків бухгалтерського обліку, економічною характеристикою класів рахунків, особливостями організації бухгалтерського обліку, нормативними документами з організації бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Ознайомити з формами бухгалтерського обліку, обліковою політикою бюджетних установ.

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

      5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – надання відповідей, 

       рішення завдань.

Завдання для виконання:

    Завдання 1. Пояснити  наступні поняття і дати їх визначення

бюджетні установи -

 

 

 

нематеріальні послуги –

 

 

принципи бухгалтерського обліку –

 

облікова політика –

 

 

 

 

 

форма бухгалтерського обліку -

 

 

 

 

Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку -

 

 

 

 

Активи -

 

 

 

Доходи -

 

 

 

 

Видатки –

 

 

 

Власний капітал -

 

 

 

Зобов’язання -

 

 

 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку -

 

 

 

 

 

Завдання 2. На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:

1 Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ ?

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

2 Основні об’єкти обліку в бюджетних установах?

 

 

 

 

 

 

 

3 Зміст облікової  політики бюджетних установ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах?

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Організаційні форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах?

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Функції та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах?

 

 

 

 

 

 

 

7. Основні вимоги до бухгалтерської служби бюджетної уста­нови

 

 

 

 

 


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

«Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 2

Тема: Бухгалтерський баланс. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку виробничих витрат  у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1. Пояснити  наступні поняття і дати їх визначення

 

Баланс -

 

 

 

План рахунків -

 

 

Завдання  2. На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:

2.1. Зміст і побудова Плану рахунків бюджетних установ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2 Зміст і структура балансу бюджетних установ?

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Взаємозв’язок балансу і Плану рахунків бюджетних установ?

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3  Дайте відповіді на питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте сутність бюджетної класифікації та її будову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Назвіть основні типові форми меморіальних ордерів, що ви­користовуються у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Виконав(ла) студент(ка)  групи :____________  П.І.П._________________________   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

Самостійна робота № 3

Тема: Облік, склад і класифікація  доходів

План

 • Розпорядники бюджетних коштів;
 • Склад і класифікація доходів;
 • Облік доходів загального фонду;
 • Облік доходів спеціального фонду.

 

Час виконання - 6 годин

Мета роботи: ознайомити студентів із завданнями бухгалтерського обліку доходів, класифікацією доходів загального фонду, доходів спеціального фонду, системою розпорядників коштів.

 

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

 1. Прочитайте текст.
 2. З’ясувати основні питання тексту.
 3. Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.
 4. Засвоїти прочитане.
 1. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

    1. Пояснити  наступні поняття і дати їх визначення

доходи загального фонду бюджету

відкриті асигнування

доходи спеціального фонду бюджету

 

 

 

бюджетне фінансове зобов’язання

власні надходження бюджетних установ

небюджетне фінансове зобов’язання

 

2. На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:

1Поняття розпорядників бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

а) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути?

 

 

 

 

 

 

б) Розпорядники коштів другого ступеня – це бюджетні установи…

 

 

 

 

 

 

 

в) Розпорядники коштів третього ступеня – це бюджетні установи…

 

 

 

 

 

 

2. Доходи загального фонду – це доходи отримані 

 

 

 

 

 

 

 

3 До доходів спеціального фонду бюджету належать…

 

 

 

 

 

 

 

 


4 Кошторис бюджетної установи є основним…

 

 

 

 

 

 

5. Власні надходження:

 

 

 

 

 

 

6 Інші кошти спеціального фонду бюджету – це…

 

 

 

 

 

 

7 Облік доходів загального фонду

 

 

 

 

 

 

8 Облік доходів спеціального фонду

 

 

 

 

 

 


    Виконав(ла) студент(ка)  групи :____________  П.І.П._________________________   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

Самостійна робота № 4

Тема: Облік касових, фактичних  видатків і зобов’язань

План

 • Склад і класифікація видатків;
 • Облік  касових і фактичних видатків;
 • Облік видатків загального фонду;
 • Облік видатків спеціального фонду;
 • Облік зобов’язань.

 

Час виконання - 6 годин

Мета роботи: визначити схему фінансових відносин бюджетної установи, вивчити ознаки класифікації розпорядників бюджетних коштів, ознаки класифікації видатків бюджетних установ:

 • залежно від джерел покриття;
 • залежно від етапу руху бюджетних коштів;
 • згідно із бюджетною класифікацією.

Ознайомитися з порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, з’ясувати поняття бюджетне фінансове зобов’язання, небюджетне зобов’язання.

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

 1. Прочитайте текст.
 2. З’ясувати основні питання тексту.
 3. Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.
 4. Засвоїти прочитане.
 5. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

1. Пояснити  наступні поняття і дати їх визначення

видатки бюджетної установи

 

 

 

 

 

видатки спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

видатки загального  фонду бюджету

 метод нарахувань

 

 

 

 

 

Завдання 2.На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:

1 Визначити поняття видатків бюджетних установ?

 

 

 

 

 

 

 

2 Касові видатки – це …?

 

 

 

 

 

3 Фактичні видатки – це…?

 

 

 

 

 

 

4 Касовий метод - …?

 

 

 

 

 

 

5 Прямі видатки?

 

 

 

 

 

 

 

6 Капітальні видатки?

 

 

 

 

 

 

 

7 Поточні видатки?

 

 

 

 

 

 

8 Які рахунки передбачено для обліку касових видатків?

 

 

 

 

 

 

9. Які рахунки передбачено для обліку фактичних видатків?

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.Вказати коди економі­чної класифі­кації видатків

Вид видатків

Коди

економі­чної

класифі­кації видатків

касові

фактичні

Отримано кошти в касу установи для виплати заробітної плати

Нарахована заробітна плата

 

Перераховано кошти за матеріали

Використано матеріали

 

Отримана готівка для видачі під звіт на відрядження

Списана на видатки сума за аван­совим звітом про відрядження

 

Перераховано за теплоносії

Отримано теплоносії

 

Перераховано кошти поста­чальникам за основні засоби

Отримані основні засоби

 

Перераховано кошти за капіталь­ний ремонт основних засобів

Здійснено ремонт капітальний ос­новних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав(ла) студент(ка) групи :____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

«Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 5

Тема: Облік фінансово-розрахункових операцій

План

 • Облік касових операцій,  операцій на рахунках бюджетної установи;
 • Облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету
 • Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Час виконання - 8 годин

Мета роботи: вивчити порядок проведення фінансово-розрахункових операцій; визначити грошові відносини бюджетних установ із юридичними та фізичними особами у процесі виконання кошторису; розподіл грошових розрахунків за економічним змістом; ознайомитися з нормативно-правовими документами та інструкціями з обліку фінансово-розрахункових операцій.

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

1.Дати визначення  наступних понять та термінів:

Попередній контроль

Зобов’язання

Відкриті асигнування

Ліміт каси

Бюджетне фінансове зобов’язання

Бюджетні рахунки

Меморіальний ордер

Небюджетні рахунки

Завдання 2.На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:

1. Для яких розрахунків застосовують готівкову форму розрахунків?

 

 

 

 

 

 

2. Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюють згідно з такими принципами?

 

 

 

 

 

3. Які рахунки використовують для обліку готівкової валюти в касі?

 

 

 

 

4. На які цілі видають суми під звіт у бюджетних установах?

 

 

 

 

 

 

5. Як і в якому розмірі виплачують добові?

 

 

 

6. Який документ складає підзвітна особа про використані кошти?

 

 

 

7. Які рахунки застосовують для обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами?

 

 

 

 

 

Завдання 3. Вирішити практичні завдання :

Задача 3.1  Необхідно: Вказати зміст господарської операції

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1.

 

2117

7411

2.

 

2313

6911

3.

 

7411

6311

4.

 

6211

2313

5.

 

2211

   2116

6.

 

1517

   2116

7.

 

8011

6511

8.

 

2313

2117

Задача 3.2

За лютий місяць були здійснені наступні господарські операції:

Дата

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

 1.           

04.02

Надійшли кошти з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок

 

 

221100,00

 1.           

06.02

Отримано в касу з реєстраційного рахунку

 

 

13080,00

 1.           

06.02

Перераховано єдиний соціальний внесок

 

 

6146,37

 1.           

06.02

Перерахований до бюджету утриманий з заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

 

 

1741,66

 1.           

06.02

Видана з каси заробітна плата

 

 

12922,47

 1.           

06.02

Видані з каси утримані з заробітної плати аліменти

 

 

150,00

 1.           

06.02

Перераховані утримані з заробітної плати  профспілкові внески

 

 

126,00

 1.           

08.02

Оприбутковані оплачені раніше меблі від ВАТ “Темп” на загальну суму 12600,00 грн., в т. ч. ПДВ :

 

 

?

 1.           

10.02

Надійшли кошти з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок

 

 

11650,00

 1.       

10.02

Перерахована ТОВ “Дім” передоплата  з реєстраційного рахунка за обладнання

 

 

10500,00

 1.       

10.02

Перераховано Херсоненерго за спожиту електроенергію

 

 

273,15

 1.       

10.02

Перераховано  Теплоенерго за теплопостачання

 

 

721,80

 1.       

10.02

Перераховано Міськводоканалу за водопостачання

 

 

150,05

 1.       

20.02

Надійшли кошти  з місцевого бюджету

 

 

900,00

 1.       

20.02

Отримано з реєстраційного рахунка  в касу

 

 

900,00

 1.       

20.02

Видано у підзвіт на відрядження Симонову  К.М.

 

 

800,00

 1.       

20.02

Видано у підзвіт на господарські потреби Зотовій Л.В.

 

 

100,00

 1.       

21.02

Наданий і затверджений після повернення з відрядження  звіт Петрова В.С.

 

 

174,00

 1.       

21.02

Оприбутковані  придбані Зотовою Л.В. господарські матеріали на загальну суму 102,00 грн., у т.ч. ПДВ:

 

 

?

 1.       

25.02

Наданий і затверджений Звіт про використання коштів Симонова К.М.  після повернення з відрядження 

 

 

778,55

 1.       

25.02

Повернена в касу невикористана  підзвітна сума Симоновим К.М.

 

 

?

 1.       

25.02

Здана на реєстраційний рахунок  готівка з каси

 

 

?

 1.       

28.02

Нарахована заробітна плата працівникам установи

 

 

15610,00

25.

28.02

 

Здійснені нарахування на заробітну плату та перераховано до бюджету

- єдиного соціального внеску

 

 

 

?

- податок на доходи фізичних осіб

 

 

?

- військовий збір

 

 

?

- профспілкові внески

 

 

?

 


Необхідно: 

 •       вказати кореспонденцію рахунків;
 •       визначити, де необхідно, суми;
 •       визначити залишки на рахунках 22,23 на  кінець місяця.

Розрахунки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

«Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 6

Тема: Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із заробітної плати

Час виконання - 6 годин

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку розрахунків із заробітної плати у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1. Працівник бюджетної установи  за жовтень надав лікарняний листок. Установа нарахувала працівникові за жовтень : оплату перших п’яти календарних днів непрацездатності – 700,00 грн. і  допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності 3750,00 грн.

Необхідно : Нарахувати податки та збори на лікарняні. Нарахувати  єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (22 %). Записати кореспонденцію рахунків.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 


Завдання 2

У бюджетній установі нарахована заробітна плата Петренко А.В. у розмірі ЗП грн.

Необхідно: Провести відрахування із заробітної плати : ПДФО, Військового  збору, Проф.внеску (1%) і аліментів у розмірі 25 % доходу. Перерахувати  з реєстраційного рахунка до бюджету вищевказані податки,збори та внески. Зарплату працівника перерахувати на картковий зарплатний рахунок.Скласти бухгалтерські проводки.

 

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,грн..

1.

Нарахована з/плата

 

 

 

2.

Відрахування із зар.плати:

ПДФО 

 

 

 

Військовий збір

 

 

 

Профспілкові внески

 

 

 

3.

Перераховано з реєстраційного рахунка :

ПДФО 

 

 

 

Військовий збір

 

 

 

Профспілкові внески

 

 

 

4.

 

 

 

 

Завдання 3                   Записати кореспонденцію рахунків

Господарська операція

Дебет

Кредит

1.

Нарахована допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок Фонду соціального страху­вання

 

 

2.

Нарахування на допомогу з тимчасової втрати працез­датності єдиного внеску на загальнообов’язкове соціа­льне страхування (22 %)

 

 

3.

Відраховано із допомоги військовий збір

 

 

4.

Відрахування із допомоги за рахунок Фонду соціально­го страхування податку з доходів фізичних осіб

 

 

5.

Пред’явлення документів Фонду соціального страху­вання для оплати лікарняних

 

 

6.

Отримання коштів від Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності для опла­ти лікарняних

 

 

7.

3 отриманих з Фонду коштів перераховується до бю­джету військовий збір

 

 

8.

3 отриманих з Фонду коштів перераховується до бю­джету податок на доходи фізичних осіб

 

 

9.

Отримані з рахунку розрахунків з Фондом готівкові кошти для виплати допомоги з тимчасової втрати пра­цездатності

 

 

10.

Видана працівникові допомога з каси  з тимчасової втрати працездатності

 

 

Індивідуальні завдання до № 2

№ вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЗП

5800

5605

5808

9400

8600

5500

7300

7560

6400

9300

№ вар.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ЗП

14500

15300

6700

8200

6200

6220

5706

7100

8260

9310


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 7

Тема: Облік , склад , класифікація та оцінювання необоротних  активів та інших МНА

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку необоротних матеріальних активів у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3. Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1

Бюджетна установа за січень поточного року здійснила такі господарські операції:

1.Отримано спеціалізовану літературу у вигляді гуманітарної допомоги на суму 1500,35 грн.

2.Оплачено рахунок організації Х за послуги з доствки спеціалізованої літератури – 30,00 грн.

3.Під час інвентаризації виявлено лишки інвентарної тари вартістю 25,00 грн.

4.Списано:

4.1  використану постільну білизну – 358,00 грн;

       - виявлену в результаті інвентаризації недостачу:

       4.2 матеріалів довгострокового використання - первісна вартість 43,00 грн

                                                                                           (віднесено на рахунок установи);

       4.3 телефонний апарат - первісна вартість 648,00 грн, сума зносу – 124,00 грн

              Індекс інфляції 101%,         (віднесено на рахунок винної особи).

Необхідно відобразити  господарські операції в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Зміст господарської операції

Д-т рахунка

К-т рахунка

Сума

1

Отримано у вигляді гуманітарної допомоги книжки до бібліотечного фонду установи

 

 

 

2

Оплачено рахунок організації Х за послуги з доставки спеціалізованої літератури

 

 

 

3

Оприбутковано лишки інвентарної тари, виявлені під час інвентаризації

 

 

 

4.1

Списано установою використану постільну білизну

 

 

 

4.2

Списано недостачу матеріалів довгострокового використання, виявлену під час інвентаризації, віднесено за рахунок установи

 

 

 

4.3

Списано недостачу телефонного апарата, виявлену під час інвентаризації та віднесену за рахунок винної особи: 
- на суму недостачі 
- на суму зносу 
- на суму, що підлягає стягненню та перерахуванню до бюджету з винної особи.

Розрахунок :

 

 

 

 

 Завдання2

     За наведеними нижче господарськими операціями з обліку необоротних активів скласти кореспонденцію рахунків.


з/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримані від постачальників будівельні матеріали

 

 

2

Оплачено за будівельні матеріали

 

 

 

Дооцінка первісної вартості комп’ютера внаслідок інде­ксації

 

 

3

Дохід за необмінними операціями списано на результа­ти виконання кошторису звітного періоду

 

 

4.

Отримано цільове фінансування для проведення капітального будівництва

 

 

5.

Списано інвентарну тару, виявлену як недостача при ін­вентаризації у сумі нарахованої амортизації

 

 

6

Уцінка первісної вартості автомобіля

 

 

7

Зменшення суми зносу автомобіля

 

 

8

Сума втрат від уцінки списана на результати вико­нання кошторису

 

 

9

Перераховано постачальнику за обладнання та ма­теріали

 

 

10

Прийнято в експлуатацію основний засіб(автомобіль)

 

 

Завдання 3

Відповісти на тестові завдання:

1.Знос основних засобів в бюджетних установах нараховується таким методом:

а) залежно від групи основних засобів (5 %, 25 %, 15 %) один раз на рік;

б) будь-яким методом, зазначеним в П(с)БО 7;

в) лише прямолінійним методом.

 2.Знос основних засобів у бюджетних установах нараховується:

а) починаючи з місяця, наступного після введення основного засобу в екс­плуатацію;

б) починаючи з кварталу, в якому був введений основний засіб в експлуата­цію;

в) в кінці року, незалежно від дати введення основного засобу в експлуата­цію.

 3. ПДВ, сплачений при придбані основного засобу, відноситься у бухгал­терському обліку бюджетних установ:

а) на витрати, того фонду, за рахунок якого був придбаний основний засіб;

б) на збільшення податкового кредиту з ПДВ;

в) на збільшення податкового кредиту або на капітальні інвестиції залежно від того, є установа платником ПДВ чи ні.

4.Ремонт основних засобів їх первісну вартість:

а) збільшує лише капітальний ремонт;

б) як поточний, так і капітальний ремонт збільшують первісну вартість осно­вного засобу;

в) витрати як із поточного, так і з капітального ремонту відносяться на ви­трати бюджетних установ за відповідними кодами економічної класифікації ви­датків.

5. Нижня межа вартості основних засобів бюджетної установи:

а) вище 6000 грн;

б) встановлюється самою бюджетною установою;

в) встановлюється розпорядником бюджетних коштів вищого рівня і поши­рюється на всі підпорядковані організації.

6. Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ регулюється:

а) П(с)БО 7 “Основні засоби”;

б) НП(с)БОДС 121 “Основні засоби”;

в) МСБОДС 17 “Основні засоби”;

г) Інструкцією з обліку необоротних активів;

7.Знос, нарахований на необоротні активи, що використовуються для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) у бюджетних установах:

а) переноситься на вартість продукції (робіт, послуг), що виготовляється (надаються) бюджетною установою;

б) відображає стан зношеності необоротних активів і не переноситься на ва­ртість продукції;

в) відображається у складі витрат (за елементом “Амортизація”) розпоряд­ників бюджетних коштів, які в кінці звітного періоду списуються на фінансові результати виконання кошторису.

8. Нарахування зносу на основні засоби бюджетних установ відобража­ється проводкою:

а) Д-т 8114  К-т 1411;

б)Д-т 5111   К-т 1411;

в) Д-т 1411   К-т 8014;

г) Д-т 1611   К-т 1411.

 9.Основні засоби на балансі бюджетних установ оприбутковуються:

а) у повних гривнях без копійок;

б) за первісною вартістю;

в) у повних гривнях, округлених до найближчих 10 грн.

 10.Витрати, пов’язані з доставкою основних засобів, до їх первісної вар­тості:

а) включаються у повній сумі;

б) відносяться на видатки установи;

в) включаються у сумі без копійок.

 11.Податок на додану вартість, сплачений постачальнику при придбан­ні необоротного активу до його первісної вартості:

а) включається;

б) включається, якщо бюджетна установа не є платником ПДВ;

в) не включається, незалежно від того, є бюджетна установа платником ПДВ чи ні.

 12.Дооцінка первісної вартості основних засобів відображається прово­дкою:

а)   Д-т 1411     К-т 5111;

б)   Д-т 101       К-т 5311    та       Д-т 5311 К-т 1411;

в)   Д-т 5311     К-т 101;

г)    Д-т 5111     К-т 1411.

13. Списання необоротного активу вартістю 8000 грн з балансу бюджет­ної установи, що утримується за рахунок місцевого бюджету, здійснюється з дозволу:

а) керівника бюджетної установи;

б) установи вищого рівня;

в) головного розпорядника бюджетних коштів.

 14.Списання малоцінного необоротного активу з балансу бюджетної установи здійснюється проводкою:

а)  Д-т 8411   К-т 1113;        Д-т 1412    К-т 1113;

б)  Д-т 1113   К-т 5111;        Д-т 1412    К-т 1113;

в)  Д-т 8411     К-т 1113;

г)  Д-т 5111     К-т 1113;      Д-т 1411   К-т 1113.

 15.Проведення модернізації необоротного активу оформлюється таким первинним документом:

а) актом приймання-передачі необоротних активів;

б) актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модерні­зованих об’єктів;

в) актом виконаних робіт.

         Надати одну відповідь:

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.                    
 1.                    
 1.                    
 1.                    
 1.                    
 1.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 8

Тема: Облік нематеріальних активів

Час виконання - 4 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку нематеріальних активів у бюджетних установах.

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1

Реалізація нематеріального активу (установа платник ПДВ).

 Необхідно записати кореспонденцію рахунків.

Господарська операція

Дебет

Кредит

1

2

3

1.Отримано кошти на спеціальний реєстраційний раху­нок для обліку інших надходжень спеціального фонду з одночасним відображенням доходу від реалізації

 

 

2.Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

3.Списано виручку від реалізації нематеріального активу (за винятком ПДВ) на фінансовий результат виконання кошторису за спеціальним фондом

 

 

4.Списано залишкову вартість реалізованого нематеріа­льного активу

 

 

5.Списано суму накопиченої амортизації за реалізованим нематеріальним активом

 

 

6.Одночасно зменшується сума внесеного капіталу

 

 

Завдання 2

Відповісти на тестові завдання. Надати одну відповідь.

 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Не є ознакою для визнання нематеріального активу в бюджетній установі:

а) відсутність фізичної форми;

б) вартість більше 1000 грн;

в) використовується більше року.

2.Права власності на комп’ютерну програму придбану за рахунок асиг­нувань з місцевого бюджету відображають за рахунком:

а) 1313;                б) 1211;                   в) 1216;                   г) немає вірної відповіді.

3. Для списання з балансу бюджетної установи, яка утримується за ра­хунок коштів місцевого бюджету, нематеріального активу первісною вар­тістю 2890 грн необхідно мати дозвіл:

а) керівника установи;       б) керівника установи вищого рівня;

в) місцевої державної адміністрації або відповідного рішення органів місце­вого самоврядування в межах, визначених законом;

г) немає вірної відповіді.

 4.Вартість удосконалення нематеріального активу бюджетної установи необхідно списати на:

а) збільшення первісної вартості такого активу;

б) на поточні видатки;

в) на капітальні видатки;

г) на капітальні видатки та збільшення первісної вартості такого активу.

5.Норма зносу нематеріальних активів бюджетних установ становить:

а) 10 %;             б) 15 %;           в) 20 %;               г) 5 %;

д) немає вірної відповіді.

6.Нарахування амортизації нематеріальних активів відображається на­ступною кореспонденцією рахунків:

а) Д-т 1415    К-т 5111;

б) Д-т 8014    К-т 1415;

в) Д-т 5111    К-т 1211;

г) Д-т 5111    К-т 1415.

 7.Залишкова вартість безкоштовно отриманого бюджетною установою нематеріального активу відображається наступною кореспонденцією раху­нків:

а) Д-т 121х    К-т 5111;

б) Д-т 121х    К-т 7511;

в) Д-ТІ2Іх      К-т 1415;

г) немає вірної відповіді.

 8.Бюджетною установою придбано нематеріальний актив 31 грудня 2016 року. За який період буде нарахований знос на цей нематеріальний актив станом на 1 січня 2018 року.

а) за грудень місяць 2016;

б) за весь 2017 рік;

в) буде нараховуватись лише з січня 2017 року;

г) немає вірної відповіді.

9. Станом на початок року первісна вартість нематеріального активу 2000 грн, сума накопиченої амортизації становить 1800 грн. За рік буде на­рахована сума амортизації:

а) 300 грн;              б) 75 грн;              в) 500 грн;              г) 200 грн;

д) суму нарахованої амортизації визначити неможливо внаслідок невідомого строку корисного використання активу.

 10.Вартість придбання комп’ютерної програми 12 000 грн (сума з ПДВ). Витрати сторонньої організації зі встановлення програмного забезпечення 500 грн плюс ПДВ. Визначити первісну вартість нематеріального активу. Бюджетна установа не є платником ПДВ.

а) 10500 грн;

б) 12600 грн;

в) 10000 грн;

г) немає вірної відповіді.

 11.Кореспонденція рахунків Д-т 8411     К-т 121 відображає господарську операцію:

а) списано нематеріальний актив у сумі первісної вартості;

б) списано нематеріальний актив у сумі залишкової вартості;

в) списано нематеріальний актив у сумі накопиченої амортизації.

 12.Кореспонденція рахунків Д-т 1415    К-т 121 відображає господарську операцію:

а) списано нематеріальний актив у сумі первісної вартості;

б) списано нематеріальний актив у сумі залишкової вартості;

в) списано нематеріальний актив у сумі накопиченої амортизації.   

13.Оприбуткування нематеріального активу отриманого як гуманітар­на допомога відображається кореспонденцією субрахунків:

а) Д-т 121   К-т 5111;

б) Д-т 121   К-т 6415;

в) Д-т 121   К-т 6211;          Д-т 6211  К-т 2313.

14. Оприбуткування нематеріального активу, який придбаний за раху­нок асигнувань з місцевого бюджету, буде відображатись:

а) Д-т 121    К-т 5111;

б) Д-т 1313   К-т 2313;     Д-т 121     К-т 1313;

в) Д-т 121     К-т 54;

г) Д-т 121     К-т 7411.

15. Списання сум копійок з придбаних, за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, нематеріальних активів відображається проводкою:

а) Д-т 8013    К-т 5111;        б) Д-т 5511    К-т 6415;

в) Д-т 5512    К-т 6415;        г) Д-т 8013    К-т 6415;          

д) копійки теж капіталізуються.

 

Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 9

Тема: Склад, класифікація та оцінювання запасів. Облік запасів

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку запасів у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1

     За наведеними нижче господарськими операціями з обліку  реалізації запасів

 скласти кореспонденцію рахунків.

        Господарська операція

Дебет

Кредит

1

2

3

1.Надішли кошти від покупця

 

 

2.Відображено дохід від реалізації після відпуску запасів

 

 

3.Списані запаси за обліковою вартістю

 

 

4.Дохід списано на фінансові результати виконання кош­торису звітного періоду

 

 

5.Оприбутковано вироби виробничої майстерні за собівартістю

 

 

6.Оплачено замовником за вироби

 

 

7.Відпущено вироби замовнику

 

 

8.Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

9.Списано реалізовану готову продукцію за собівартістю

 

 

10.Собівартість реалізованих запасів списано на фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

 

 

 

Завдання 2

Установа, за кошти загального фонду, купує папір на суму 11240 грн. (у тому числі податок на додану вартість – ? грн.). Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку відповідні операції.

        Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

(грн.)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3

Установа купує електричні лампочки на суму  4280 грн. (у тому числі податок на додану вартість – ?грн.). Форма розрахунків безготівкова. Сума за транспортування становить 150 грн.

Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку відповідні операції.

        Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

(грн.)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4

Бюджетна установа купує 4 автомобільні шини вартістю 8270 грн. за одиницю за рахунок коштів спеціального фонду (загальна сума – ? грн.,  у тому числі ПДВ ? грн.). Форма розрахунків – безготівкова. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку відповідні операції.

        Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

(грн.)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5

Відповісти на тестові завдання, надати одну відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   До запасів не належать:

 а) сировина і матеріали;          

 б) будівельні матеріали;     

в) кошти на рахунках у банку;

г) заборгованість банку за кредитом.

 1.   Виробничі запаси обліковуються на рахунках класу:

а) 1;            б)2;                 в) 3;                г) 4.

 1.   Отримання запасів у вигляді гуманітарної допомоги оформлюється:

а) комірником, шляхом виписки прибуткової накладної;

б) бухгалтером, шляхом виписки прибуткової накладної; 

в) актом комісії, створеної наказом керівника установи.

 1.   Переоцінка запасів здійснюється:

а) бухгалтерією підприємства;

б) матеріально-відповідальною особою на підставі документів на аналогічні матеріальні цінності;

в) комісією з переоцінки, створеною наказом керівника установи.

5. Оцінка запасів при вибутті в бюджетній установі може здійснюва­тись їй таким методом:

а) ЛІФО;

     б) ціною продажу;

     в) середньозваженої собівартості.

6. Молодняк тварин, одержаний від приплоду при первісному оприбуткуванні оцінюється за вартістю:

а) плановою;            б) фактичною;          в) справедливою.

7. Витрати на перевезення та доставку запасів їх собівартість:

а) збільшують;           б) не збільшують.

 1.   Суми ПДВ, сплачені при придбанні запасів, у бюджетній установі, яка є неплатником ПДВ включаються:

а) до вартості запасів;             б) до видатків установи.

 1.   При отриманні запасів на документах постачальника розписується:

а) керівник установи;

б) головний бухгалтер установи;

в) бухгалтер, який веде облік запасів;

г) матеріально-відповідальна особа, яка приймає запаси для відповідального зберігання.

 1.  Розбіжності, виявлені при отриманні запасів, оформлюються:

а) додатковими записами на документах постачальника;

б) прибутковою накладною, виписаною на кількість фактично отриманого товару;

в) актом приймання комісії за участю завідуючого складом, представника постачальника або незацікавленої сторони.

 1.  Облік запасів ведеться:

а) у натурально-вартісному виразі;

б) у натурально-кількісному виразі;

в) у вартісному виразі;

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.

 1.  Списання з балансу установи МШП та запасів, що стали не придат­ними, здійснюється на підставі:

а) лімітно-забірних карток;

б) накладних;

в) актів списання.

 1.  Договір про повну матеріальну відповідальність з матеріально- відповідальною особою укладається:

а) обов’язково;             б) не обов’язково.

 1.  Видача запасів з місць відповідального зберігання може оформлюва­тись:

а) накладною (вимогою);

б) меню-вимогою;

в) забірною карткою;

г) будь-яким документом з вище перелічених із урахуванням виду запасів.

 1.  Списання собівартості реалізованих готових виробів бюджетною установою відображається бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 8211    К-т 2611;                     б) Д-т 9211    К-т 1841;                   в) Д-т 8211     К-т 1811.

 1.  Одержання матеріалів від постачальника, що оплачені шляхом по­передньої оплати, оформлюється записом:

а) Д-т 1517     К-т 2113;

б) Д-т 1211     К-т 6321;

в) Д-т 3361     К-т 2011;

г) Д-т 3361     К-т 3111.

 1.  Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога, оформлюється записом:

а) Д-т 1812     К-т 7511;

б) Д-т 1221     К-т 6841;

в) Д-т 2211     К-т 3111.

 1.  Оприбуткування сировини і матеріалів, отриманих без попередньої оплати, відображається проводкою:

а) Д-т 1517     К-т 6211;

б) Д-т 2011     К-т 3611;

в) Д-т 6751     К-т 3111;

г) Д-т 2101     К-т 3113.

 1.  Передача матеріалів, закуплених шляхом централізованого поста­чання з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника офор­млюється бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 6611     К-т 1812;

б) Д-т 3111     К-т 2011;

в) Д-т 6611     К-т 1517;

г) Д-т 3111      К-т 6831.

 1.  Оприбуткування надлишків матеріалів, виявлених при інвентариза­ції оформлюється бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 1517      К-т 7211;

б) Д-т 1820     К-т 8121;

     в) Д-т 2110     К-т 3611;  

     г ) Д-т 8211     К-т 2110.

 1.  Проведення конкурсних закупівель товарів бюджетною установою є обов’язковим при розмірі закупівлі:

а) більше 50,0 тис. грн;

б) більше 133 тис. євро;

в) більше 200,0 тис. грн;

г) при будь-якому розмірі закупівлі.

 1.  Проведення конкурсних закупівель послуг бюджетною установою є обов’язковим при розмірі закупівлі:

а) більше 50,0 тис. грн;

б) більше 100,0 тис. грн;

в) більше 200,0 тис. грн;

г) більше 5 150 тис. євро.

 1. Проведення конкурсних закупівель робіт бюджетною установою є обов’язковим при розмірі закупівлі:

а) більше 50,0 тис. грн;

б) більше 100,0 тис. грн;

в) більше 200,0 тис. грн;

г) більше 5 150 тис. євро.

 1. Списання використаних матеріалів установою-замовником придба­них за операціями з централізованого постачання відображається бухгал­терською проводкою:

а) Д-т 8011   К-т 1517;             б) Д-т 6621   К-т 1517;                       в) Д-т 5111   К-т 1517.

 1.  Оприбуткування надлишків господарських матеріалів і канцелярсь­кого приладдя, виявлених при інвентаризації, відображається бухгалтер­ською проводкою:

а) Д-т 1518    К-т 7211;

б) Д-т 1816    К-т 8121;

в) Д-т 2110    К-т 1518;

г) Д-т 8211    К-т 1518.

 1.  Отримання палива як гуманітарної допомоги відображається бухга­лтерською проводкою:

а) Д-ТІ514    К-т 7211;

б) Д-т 1514   К-т 6211;

в) Д-т 1514    К-т 6611.

 1.  Суми дооцінки матеріалів відображається бухгалтерською провод­кою:

а) Д-т 1517     К-т 5311;

б) Д-т 1517     К-т 7411;

в) Д-т 1517      К-т 5312.

 1.  Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів до зменшення внесеного капіталу установи:

а) призводить;

б) не призводить;

в) призводить, якщо це передбачено обліковою політикою установи.

 1.  Видача зі складу в експлуатацію малоцінних необоротних активів до зменшення внесеного капіталу установи:

а) призводить;             б) не призводить;            в) призводить, якщо це передбачено обліковою політикою установи.

 1.  Середньозважена собівартість запасів при вибутті може обчислюва­тись:

а) на періодичній основі;

б) при кожній отриманій партії запасів;

в) на періодичній основі або при кожній отриманій партії запасів залежно від обраної облікової політики.

 1.  Номенклатурний номер запасів має знаків:

а)3;            6)5;             в) 7;     

г) кількість знаків номенклатурного номера нормативною базою не визначе­ні;      д) 8.


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 10

Тема: Облік фінансових інвестицій

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку фінансових інвестицій  у бюджетних установах

Література:

1 Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1

Необхідно: до господарських операцій записати кореспонденцію рахунків.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Куплено облігації за ціною вищою від номіналу

 

 

1.Оплачено за довгострокову фінансову інвестицію

 

 

2.Оприбутковано довгострокову фінансову інвестицію

 

 

3.Одночасно збільшено капітал у підприємствах в інших цін­них паперах

 

 

4.У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями

 

 

5.Сума відсотків віднесена на результат виконання коштори­су звітного періоду

 

 

6.Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії

 

 

7.Сума амортизації премії списана на зменшення капіталу у підприємствах в інших цінних паперах

 

 

8.Надійшли нараховані відсотки на поточний рахунок

 

 

9.Погашення облігацій

 

 

10.Одночасно списується капітал у підприємствах в інших цінних паперах

 

 

 

Завдання 2              Відповісти на тестові завдання. Надати одну відповідь.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               
 1.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові інвестиції є фінансовими активами, які є:

а) контрактом, що надає право отримати грошові кошти або інший фінан­совий актив;

б) контрактом, що надає право обмінятися фінансовими інструментами на потенційно вигідних умовах;

в) інструмент власного капіталу суб’єкта господарювання;

г) усі відповіді вірні.

2. Фінансові інвестиції відображають в обліку на таких класах рахунків:

а) 1;            б) 2;             в) 3;            г)5;                   д) вірно 2 та 5;

е) облік власного капіталу бюджетних установ здійснюється за допомогою позабалансових рахунків.

3 Залежно від терміну, на який бюджетна установа (організація) здійс­нює фінансові інвестиції, їх поділяють на:

а) постійні і тимчасові;

б) довгострокові і поточні;

в) для обліку такий поділ непотрібний.

4. Облік капіталу у підприємствах здійснюють на рахунку:

а) 25;             б)26;       в) 51;        г) 52;           д) вірно а, б та в.

5. Поточні фінансові інвестиції відображаються на рахунку:

а) 151;            б) 152;               в) 251;               г) 261;        д) вірної відповіді немає.

6. За кредитом рахунку 52 “Капітал у підприємствах” відображається:

а) збільшення фінансових інвестицій;          б) зменшення фінансових інвестицій.

7. Який з перелічених нормативних документів має значення при обліку фінансових інвестицій:

а) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності;

б) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 “Консолідована фінансова звітність”;

в) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 “Фінансові інвестиції”;

г) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 “Фінансові інструменти”;

д) всі відповіді вірні.

8. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визна­чається за балансовою вартістю:

а) переданих цінних паперів;

б) отриманих фінансових інвестицій;

в) визначається експертом;

9. Первісно оприбутковуються фінансової інвестиції за:

а) їх виробничою собівартістю;

б) собівартістю;

в) справедливою вартістю;

г) теперішньою вартістю.

10. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за:

а) балансовою вартістю цих активів;

б) балансовою вартістю фінансових інвестицій зазначену в документах про­давця.

11. У бюджетних установах капітал у підприємствах у формі акцій відо­бражають на субрахунку:

а) 5010;           б)5111;           в) 5112;             г) 5211;          д) всі відповіді вірні.

12. Облік капіталу в частках (паях) здійснюють на субрахунку:

а) 5010;            б)5111;            в) 5112;               г) 5213;       д) такого капіталу в бюджетних установах немає.

13. Облік фінансових інвестицій у цінні папери ведеться на рахунку:

а) 25;      б) 26;      в) 52;          г)вірно а, б, в;    д) 431.

14. Зменшення фінансових інвестиції до зменшення капіталу у підпри­ємствах:

а) призводить;

б) не призводить;

в) призводить, якщо фінансова інвестиція була здійснена у капітал підпри­ємства.

15. Бюджетна установа в обмін на облігації іншого суб’єкта бухгалтер­ського обліку в державному секторі номінальною вартістю 15 000 грн пе­редало готову продукцію на суму 10 000 грн. У цьому разі, первісна вар­тість отриманих облігацій буде становити:

а) 10 000;                б) 15 000;         в) буде дорівнювати ринковій вартості таких облігацій;

г) вірна відповідь відсутня.

16. Фінансові інвестицій, що утримуються суб’єктом державного секто­ру до їх погашення на дату балансу відображаються за:

а) собівартістю;

б) амортизованою собівартістю;

в) балансовою вартістю;

17. Різницю між ціною придбання та вартістю погашення фінансових інвестицій називають:

а) дисконт;                б) премія;             в) дисконт або премія.

18. Яка буде сума амортизації дисконту за умови, що: номінальна сума відсотка складає 4000 грн; сума відсотка за ефективною ставкою 5102 грн; амортизована собівартість інвестицій на початок періоду 46 000 грн:

а) 4000;          б)5102;    в) 1102;    г) 9102;        д) 36898.

19. Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для обліку доходів за відсотками від фінансових інвестицій та амортизації дис­конту передбачено використання субрахунку:

а) 711;       б) 721;          в) 731;        г) 741;     д) вірна відповідь відсутня.

20. Бухгалтерське проведення Д-т 251    К-т 2311 означає:

а) придбано короткострокові фінансові інвестиції;

б) придбано довгострокові фінансові інвестиції;

в) виплачено відсотки за короткостроковими фінансовими інвестиціями;

г) виплачено відсотки за довгостроковими фінансовими інвестиціями.

21. Капітал у підприємствах відображають у:

а) пасиві балансу форма № 1;      б) активі балансу форма № 1;          в) у балансі не відображається.

22. Чи може вартість фінансових інвестицій бути від’ємною:

а) ні;               б) так.

23. Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності:

а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;

б) зобов’язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;

в) свою частку в будь-яких зобов’язаннях, узятих разом з іншими учасника­ми щодо цієї діяльності;

г) дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

д) всі відповіді вірні.

24. Активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної особи, як фінансові інвестиції учасників такої діяльності у балансі:

а) не відображаються;              б) відображаються.

25. Компенсація, отримана в погашення зобов’язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності доходами:          

а) визнається;                   б) не визнається.

26. Витрати, понесені учасником для провадження власної та спільної діяль­ності, можуть розподілятися між спільною і власною діяльністю пропорційно такій обраній базі:а) годинам праці;         б) заробітній платі;      в) прямим витратам;          г) всі відповіді вірні.

27. Чи відображають у балансі фінансові інвестиції?

а) так;        б) ні.

28. Яка інформація з наведеного наводиться у примітках до фінансової ітності стосовно фінансових інвестицій:

а) фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору;

б) фінансові інвестиції, відображені в балансі за собівартістю;

в) фінансові інвестиції, відображені в балансі за амортизованою собівартістю;

г) втрати від зменшення корисності та доходи від відновлення корисності фінансових інвестицій, визнані протягом звітного періоду.

д) усі відповіді вірні.

29. Яку інформацію наводять у примітках до фінансової звітності учасники спільної діяльності без створення юридичної особи:

а) перелік суб’єктів державного сектору (суб’єктів господарювання), з якими укладено договір про спільну діяльність, та строк дії такого договору;

б) загальну суму активів, переданих до спільної діяльності;

в) загальну суму доходів і витрат спільної діяльності без створення юридичної особи та суму доходів або витрат спільної діяльності без створення юридичної особи, яка була включена до інших доходів або інших витрат за обмінними операціями;

г) всі відповіді вірні.

30. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за:

а) кожною фінансовою інвестицією;

б) за кожним підприємством державного, комунального секторів економіки, належать до сфери управління суб’єкта державного сектору;

в) за кожною фінансовою інвестицією, а фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, відображаються за кожним підприємством.

 


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 11

Тема: Облік виробничих витрат

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку виробничих витрат  у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1

Необхідно записати зміст  господарських операцій на основі кореспонденції рахунків.

Господарська операція

Дебет

Кредит

 

8111

6511

1611

8111

 

1613

1618

 

2111

7111

 

8113

6212

1613

8113

 

8113

1514

1613

8113

Завдання 2   

Вкажіть  витрати, які включаються у собівартість НДДКР: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3   

Для обліку витрат ви­робничих (навчальних) майстерень у Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено субрахунок ______________________________________

Дайте його характеристику

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Завдання 4   

Відповісти на тестові завдання. Надати одну відповідь.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        
 1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Готова продукція при надходженні від підсобної сільськогосподарсь­кої дільниці оприбутковується:

а) за плановою собівартістю;

б) за фактичною собівартістю;

в) за справедливою вартістю;

г) не оприбутковується.

2. При списанні матеріальних цінностей на виробництво визнаються:

а) витрати;

б) доходи;

в) не відображається в бухгалтерському обліку.

3.В бухгалтерському обліку бюджетної установи залишки незаверше­ного виробництва:

а) не відображаються;

б) відображаються на рахунку готової продукції;

в) відображаються на рахунку матеріалів;

г) відображаються на рахунку виробництва.

4.Залишок за рахунком 161 буває:

а) завжди;                    б) при незавершеному циклі виробництва;

в) при допущених помилках;          г) не буває.

5.При відпуску зі складу матеріалів для виробничого підрозділу скла­дається проводка:

а) Д-т 8113      К-т 1517;

б) Д-т 8013      К-т 1517;

в) Д-т 1613      К-т 1517;

г) бухгалтерських проводок не роблять, а в аналітичному обліку змінюють матеріально-відповідальних осіб.

6. Чи виділяються в обліку розпорядників бюджетних коштів загально- виробничі та адміністративні витрати.

а) виділяються;          б) не виділяються;     в) виділяються за наявності виробництва;

г) вірна відповідь відсутня.

7.У кінці року збиток від реалізації сільськогосподарської продукції за­раховується:

а) у зменшення внесеного капіталу;

б) у зменшення накопичених фінансових результатів виконання кошторису;

в) залишається як збиток на рахунку фінансових результатів виконання кош­торису звітного періоду;

г) покривається за рахунок цільового фінансування.

8.Нарахована заробітна плата працівникам сільськогосподарського під­розділу бюджетної установи:

а) Д-т 1613          К-т 6511;                         б) Д-т 6511         К-т 8111;

в) Д-т 8111         К-т 6511;                          г) Д-т 6511         К-т 1613.

9.Списання загиблого молодняку здійснюється проводкою:

а) Д-т 1613        К-т 1713;                           б) Д-т 5511        К-т 1714;

в) Д-т 8113        К-т 1714;                           г) Д-т 1613        К-т 1714;

д) вірна відповідь відсутня.

10.Собівартість реалізованих послуг виробничого підрозділу суб’єкта державного сектору відображається проводкою:

а) Д-т 8211      К-т 1811;                       б) Д-т 8411     К-т 1714;

в) Д-т 8511     К-т 1613;                        г) Д-т 8211     К-т 1613.

11.Оприбуткування приплоду молодняку за плановою собівартістю здійснюється проводкою:

а) Д-т 1714    К-т 1613;                 б) Д-т 1713    К-т 7411;

в) Д-т 1711    К-т 7511;                 г) Д-т 1714     К-т 8113.

12.Періодичність визначення фактично отриманого прибутку від ре­алізації молока є такою:

а) щомісячною;            б) щоквартальною;                 в) раз на рік.

13.Оприбуткування м’ясних продуктів при забої молодняку за плано­вими цінами відображають проводкою.

а) Д-т 1714    К-т 1613;         б) Д-т 1518   К-т 1613

а) Д-т 1511   К-т 1613;         г) Д-т 1811   К-т 1613.

14.Витрати виробничих (навчальних) майстерень накопичуть на раху­нку:

а)1611;                   б) 1612;            в) 8211;          г) 8411;             д)1613.

15.Доходи від реалізації послуг виробничими навчальними майстерня­ми на сторону відображають бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 2111            К-т 7111;            б) Д-т 2313            К-т 7411;

в) Д-т 7111            К-т 1613;            г) Д-т 2111             К-т 7011.

 1.  Бюджетні установи рахунок 161 “Виробництво розпорядників бю­джетних коштів”:

а) використовують завжди;

б) не використовують;

в) використовують у разі виробництва продукції для реалізації та при на­данні послуг за кошти замовників (крім бюджетів).

 1.  За кредитом 161 рахунка відображають:

а) витрати, пов’язані зі створенням готового продукту;

б) собівартість одержаної продукції з виробництва;

г) виручку від реалізації продукції;

д) інші показники.

 1.  Пояснити зміст бухгалтерського запису Д-т 8112     К-т 6313.

а) нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності працівникам ви­робничої майстерні;

б) проведено нарахування єдиного внеску на суму заробітної плати праців­ників виробничого підрозділу установи;

в) виплачено допомогу з тимчасової втрати працездатності працівникам ви­робничих підрозділів;

г) перерахована органам соціального страхування заборгованість за плате­жами.

 1.  Списання собівартості реалізованих готових виробів виробничих майстерень відображають бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 8113       К-т 1811;                   б) Д-т 8211       К-т 1811;

в) Д-т 1811        К-т 1613;                  г) Д-т 8013        К-т 1518.

 1.  Відображено списання добрив, використаних для підживлення зер­нових культур у сільськогосподарському підрозділі.

а) Д-т 1613           К-т 1811;                    б) Д-т 8011           К-т 1811;

в) Д-т 1811           К-т 1613;                    г) Д-т 8113           К-т 1811.

 1.  Як класифікувати яблуні, які плодоносять, згідно з П(С)БО 30?

а) сільськогосподарська продукція;   б) поточні біологічні активи;

в) довгострокові біологічні активи.

 1.  У якому разі слід визнавати біологічні активи у фінансових звітах?

а) якщо даний актив знаходиться під контролем підприємства внаслідок ми­нулих подій;

б) якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних пов’язаних з цим активом;

в) якщо можна достовірно оцінити собівартість або справедливу вартість цього активу;

г) у разі, якщо актив задовольняє всім вимогам, наведеним у попередніх пу­нктах.

 1.  Дійних корів у підсобному господарстві бюджетної установи обліко­вують на субрахунку:

а) 1712 “Довгострокові біологічні активи тваринництва”;

б) 1017 “Тварини та багаторічні насадження”;

в) 1714 “Поточні біологічні активи тваринництва”.

 1.  Накладні витрати на виконання науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт розподіляються між темами пропорційно до:

а) прямих витрат;      б) матеріальних витрат; в) відпрацьованих людино-годин;  

г) заробітній платі основних працівників; д) база розподілу визначається самостійно.

 1.  Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу:

а) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнен­ня;

б) собівартості виробленої продукції (робіт, послуг);

в) прямо списуються на фінансові результати виконання кошторису звітного періоду.

 

Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 12

Тема: Облік власного капіталу бюджетних установ

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з обліку виробничих витрат  у бюджетних установах

Література:

Л 1 Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Завдання 1  Необхідно записати кореспонденції рахунків та зміст господарських операцій.

             Основні бухгалтерські проводки з обліку з обліку фінансо­вих результатів

Господарська операція

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Списання на фінансовий результат доходу за бюджет­ними асигнуваннями

 

 

2.

Списання на фінансові результати доходів від реалі­зації продукції (робіт, послуг)

 

 

3.

Списання на фінансові результати доходів від реалі­зації активів

 

 

4.

Списання на фінансові результати фінансових доходів розпорядників бюджетних коштів

 

 

5.

Списання на фінансові результати інших доходів за обмінними операціями

 

 

6.

Списання на фінансові результати доходів за необмінними операціями

 

 

7.

 

5511

8211

8.

 

5511

8311

9.

 

5511

8411

10

 

5511

8511

 

Завдання 2   

Відповісти на тестові завдання. Надати одну відповідь.

 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.                  
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              
 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.До складових власного капіталу бюджетної установи належать:

а) статутний капітал;

б) резервний фонд;

в) внесений капітал;

г) капітал у підприємствах;

д) вірно в та г.

 2.Власний капітал бюджетних установ відображають за класом рахун­ків:

а) 1;            б) 2;            в) 3;              г) 5;

д) облік власного капіталу бюджетних установ здійснюється за допомогою позабалансових рахунків.

 3.Облік власного капіталу бюджетної установи здійснюється на рахун­ки:

а) 51;       б) 52;      в) 58;     г) вірно а та б;          д) вірно а, б та в.

 4.Власний капітал бюджетної установи з часом може:

а) лише збільшуватись;

б) лише зменшуватись;

в) розмір власного капіталу незмінний, змінюється лише його структура;

г) може збільшуватись, зменшуватись та (або) змінювати структуру;

д) вірної відповіді немає.

5. Не змінюється розмір власного капіталу бюджетної установи, а зміню­ється лише його структура:

а) безоплатно одержано та введено в експлуатацію основний засіб;

б) реалізовано малоцінний та швидкозношуваний предмет;

в) введено в експлуатацію раніше придбаний автомобіль;

г) нарахування резервів за рахунок накопиченого фінансового результату виконання кошторису;

д) вірно в та г.

 6.Збільшує розмір власного капіталу бюджетної установи така госпо­дарська операція:

а) придбано будівлю;

б) придбано малоцінний та швидкозношуваний предмет;

в) безоплатно одержано комп’ютер;

г) списано остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування;

д) всі відповіді вірні.

7. Зменшує розмір власного капіталу бюджетної установи така госпо­дарська операція:

а) придбано будівлю;

б) придбано малоцінний та швидкозношуваний предмет;

в) безоплатно одержано комп’ютер;

г) списано витрати на виконання бюджетних програм;

д) всі відповіді вірні.

 8.Вимоги до мінімального розміру власного капіталу бюджетних уста­нов:

а) існують;          б) не існують.

 9.У бюджетних установах існують такі види фондів:

а) фонд у незавершеному виробництві;                       б) статутний фонд;

в) резервний фонд;            г) фонд у дооцінках;           д) всі відповіді вірні.

 10.Облік фонду у сировині та матеріалах ведуть на субрахунку:

а) 401;      б) 402;       в) 403;       г) 411;  д) такого фонду в бюджетних установах немає.

 11.Облік капіталу у підприємствах здійснюють на рахунку:

а) 42;          б) 43;           в) 49;         г) 52;        д) вірно а, б та в.

 12.За кредитом рахунку 52 “Капітал у підприємствах” відображається:

а) збільшення фінансових інвестицій;            б) зменшення фінансових інвестицій.

 13.Чи може розмір власного капіталу бути від’ємним:

а) так;            б) ні.

 14.Нарахована амортизація розмір власного капіталу:

а) збільшує;       б) зменшує;         в) не змінює;

 15.Власний капітал відображають у розділі балансу:

а) першому розділі пасиву;      б) другому розділі пасиву;

в) першому розділі активу;       г) другому розділі активу;

д) власний капітал не відображається у балансі бюджетної установи.

 16.Результат переоцінок на кінець звітного року у балансі:

а) відображається і дорівнює сумі усіх переоцінок за звітний рік;

б) відображається та завжди дорівнює нулю;

в) не відображається, оскільки у балансі непередбачений рядок “Результат переоцінок".

 17.Результати виконання кошторисів визначають за:

а) фондом у необоротних активах;

б) фондом у малоцінних і швидкозношуваних предметах;

в) загальним та спеціальним фондом;

г) вірно а та б;

д) вірно а, б та в.

 18.Облік результату виконання кошторису ведуть на субрахунку:

а) 4411;       б) 4421;             в) 5511;           г) 4321;          д) 4511;

 19.Списана кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позов­ної давності:

а) впливає на результат виконання кошторису;

б) не впливає на результат виконання кошторису.

 20.Позитивний результат виконання кошторису буває якщо:

а) доходи звітного року - витрати звітного року > 0;

б) доходи звітного року + витрати звітного року > 0;

в) вірна відповідь відсутня.

 21.Бухгалтерська проводка Д-т 7011   К-т 5511 має зміст:

а) списано на фінансові результати виконання кошторису доходи за бюджет­ними асигнуваннями;

б) списано на фінансові результати виконання кошторису доходи від реалі­зації продукції;

в) вірна відповідь відсутня.

 22.Субрахунок 5511 “Фінансові результати виконання кошторису звіт­ного періоду” є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним.

 23.Сальдо за рахунком 5512 “Накопичені фінансові результати вико­нання кошторису”:

а) лише дебетове;          б) лише кредитове;            в) як дебетове, так і кредитове.

 24.Облік капіталу у дооцінках ведуть на рахунку:

а) 41;       б) 42;         в) 53;       г)50;     д) 54.

 25.Результат виконання кошторисів у балансі:

а) відображається;          б) не відображається.

 26.Списана в кінці року дебіторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності:

а) зменшує розмір власного капіталу;

б) збільшує розмір власного капталу;

в) не змінює розмір власного капіталу.

 27.Списання в кінці року результатів переоцінки на результат вико­нання кошторисів:

а) зменшує розмір власного капіталу;

б) збільшує розмір власного капталу;

в) не змінює розмір власного капіталу.

 28.Сальдо на кінець року за субрахунком 53 “Капітал у дооцінках” мо­же бути:

а) лише дебетове;

б) лише кредитове;

в) як дебетове, так і кредитове;

г) лише нульове;

д) вірна відповідь відсутня.

 29.Сума доходу, отриманого від реалізації друкованої продукції списується на рахунок:

а) фінансових результатів виконання кошторису звітного періоду;

б) не відноситься на результат виконання кошторисів.

 30.Результати виконання кошторисів відображають у розділі пасиву балансу:

а) першому;

б) другому; а) третьому;

г) четвертому;

д) вірна відповідь відсутня.

 


Виконав(ла) студент(ка) групи:____________  П.І.П.________________________

   Дата: ____________      Перевірив викладач:  ____________   

 «Облік і звітність у бюджетних установах»

 Самостійна робота № 13

Тема: Інвентаризація в системі бюджетних установ

Час виконання - 6 год.

Мета роботи: Закріпити теоретичні положення і оволодіти навиками відображення операцій з інвентаризації в системі бюджетних установ

Література:

Л1. Лень В.С.«Облік у бюджетних установах», Навч.посібник .Київ: Каравела, 2017.-564с

Л2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність.Навч.посібник../ Львів: Видавництво «Апріорі», 2017.- 1168 с.

Л3.  Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» кваліфікаційний рівень бакалавр / А.І. Кашперська. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 143с.

План вивчення:

1.Прочитайте текст.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв'язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання –записів.

Завдання для виконання:

Задача 1. Під час проведення інвентаризації інвентаризаційною комісією було виявлено нестачу приладу. Первісна вартість 2600,00 грн, нарахований знос 780,00 грн. Винна особа не встановлена.

Зробити необхідні бухгалтерські проводки з обґрунтуваннями.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Під час проведення інвентаризації було виявлено нестачу комп’ютера первісною вартістю 8 000,00 грн, нарахований знос 1 250,00 грн. Винною особою було визнано працівника відділу. Нарахована сума відшкоду­вання збитків з винного, що визначена суб’єктом оціночної діяльності становить 7000,00 грн.

Зробити необхідні бухгалтерські проводки з обґрунтуваннями.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Інвентаризаційною комісіє виявлено нестачу комп’ютерної про­грами. Вартість програми складає 10 000,00 грн, нарахований знос 2 500,00 грн.

Відобразити в обліку наслідки інвентаризації у випадку:

а) винна особа встановлена. Сума відшкодування збитків, яка встановлена суб’єктом оціночної діяльності становить 9 000, 00 грн.

 

 

 

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. На балансі установи обліковуються бланки суворої звітності на суму 500,00 грн. Фактично виявлено на суму 400,00 грн. Винною особою вста­новлено касира. Нарахована сума відшкодування збитків з винного, що визначе­на суб’єктом оціночної діяльності становить 300,00 грн.  Зробити необхідні бухгалтерські проводки з обґрунтуваннями.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. Під час інвентаризації встановлено, що на балансі установи об­ліковуються матеріали загальною вартістю 400,00 грн. Фактично виявлено ма­теріалів на суму 600,00 грн.

Зробити необхідні бухгалтерські проводки з обґрунтуваннями.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума