Фінансово-грамотний споживач, 6 клас НУШ, КТП

Про матеріал
Календарно-тематичне планування курсу "ФІНАНСОВО-ГРАМОТНИЙ СПОЖИВАЧ" (6 клас, 35 годин, 1 година на тиждень). Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 6 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).
Перегляд файлу

 

 

ФІНАНСОВО-ГРАМОТНИЙ СПОЖИВАЧ

(6 клас, 35 годин, 1 година на тиждень)

Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 6 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331)

 

І семестр (15 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

Тема 1. ГРОШІ ТА ЇХ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ (5 год.)

1

 

Значення грошей для людини. Споживання. Рівні споживання. Гроші як еквівалент обміну. Властивості грошей. Функції грошей. Раціональне споживання.

 

2

 

Виникнення та еволюція грошей. Бартерний обмін товарів. Ліквідність. Поява грошей. Монети і паперові гроші.

 

3

 

Грошові відносини. Види грошей в сучасному світі. Готівка і безготівкові платежі. Переваги і недоліки електронних грошей. Фінансова система держави.

 

4

 

Віртуальна екскурсія в Музей грошей Нацбанку України. Історія гривні.

 

Учень/учениця має загальне уявлення про грошові відносини; розрізняє поняття грошей і фінансів; розповідає про історію виникнення та еволюцію грошей; розуміє значення грошей в сучасних суспільних відносинах; знає історію національної грошової одиниці – гривні; розрізняє види грошей; називає грошові одиниці найбільших країн світу.

5

 

Узагальнення і контроль знань за темою  «Гроші та їх роль у суспільстві».

 

Тема 2. СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (9 год.)

6

 

Товар. Продукт і товар. Класифікація товарів. Властивості товару. Вартість і собівартість. Класифікація  ціни товару. Ціноутворення. Структура роздрібної ціни.

 

7

 

Якість товару. Вимоги до якості товарів. Стандарти якості. Міжнародні стандарти ІSO 9000. Показник надійності і його властивості. Акції, знижки, розпродажі.

Рольова гра «Знак якості».

 

8

 

Послуга. Види послуг. Властивості послуг. Сфера послуг. Ринок послуг в Україні та світі.

Навчальна гра «Формування ринкової ціни»

 

9

 

Купівля товарів. Магазин. Класифікація магазинів. Ринок, базар, ярмарок. Класифікація ринків. Особливості купівлі товару на ринку. Вулична торгівля. Типи і правила вуличної торгівлі.

 

10

 

Оплата товарів та послуг. Форми розрахунку. Готівка і безготівковий розрахунок. РOS-термінал. Каса. Касовий чек.

 

11

 

Інтернет-торгівля. Електронна торгівля. Особливості електронної торгівлі. Переваги і недоліки електронної торгівлі. Інтернет-магазини та інтернет-аукціони.

 

12

 

Суверенітет споживача. Свобода вибору. Споживання товарів, шкідливих для здоров’я. Акцизні податки. Заборона окремих товарів. Споживання під час війни чи стихійного лиха.

 

13

 

Чинники споживчого вибору. Чинники 4Р (Product, Place, Price, Promotion). Поведінка споживача. Реклама.

Вплив традицій, моди, релігії та культури.

Гра-подорож «Споживач світу».

Практична робота № 1. Створюємо рекламу власного товару (послуги).

 

Учень/учениця розрізняє товари та послуги; визначає якість товарів та послуг; уміє робити обґрунтований вибір якісних товарів та послуг; розуміє механізм формування ціни на товар; усвідомлює значення розвитку ринку послуг для підвищення рівня життя;
розрізняє окремі види послуг; визначає якість отриманих послуг; розрізняє особливості купівлі товарів у магазині та на ринку; аналізує інформацію з касового чеку; розуміє як здійснюються грошові операції через касу та pos-термінал; уміє самостійно оплачувати товари та послуги; визначає переваги та недоліки Інтернет-торгівлі; аналізує інформацію про товари та послуги в мережі Інтернет; співставляє інформацію про ціни та якість
товарів і послуг; усвідомлює сутність раціонального споживання; аналізує вплив реклами та моди на свій вибір; має уявлення про недобросовісну рекламу.

14

 

Узагальнення і контроль знань за темою  «Споживання товарів та послуг».

 

РЕЗЕРВ (1 год.)

 

 

ІІ семестр (20 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

Тема 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ (7 год.)

15

 

Права споживачів. Ринкові відносини. Державна споживча політика. Закон України «Про захист прав споживачів».

 

16

 

Захист прав споживача. Фінансова безпека. Рівні безпеки. Порушення прав споживача. Державні органи захисту прав споживачів. Громадські організації.

 

17

 

Навчальна гра «Захисти себе сам». Звернення з питань захисту прав. Зауваження, клопотання, скарга. Складання претензій продавцю чи виробнику на неякісний товар.

 

18

 

Обов’язки споживачів. Обов’язки споживача під час купівлі товару. Обов’язки споживача під час отримання послуги. Відповідальність споживача.

 

19

 

Інформація про товари і послуги. Інструкції і правила користування товарами і послугами. Товарні знаки. Штриховий код. Інші інформаційні знаки. Безпечність товарів та послуг для людини та довкілля.

 

20

 

Практична робота № 2. Складаємо пам’ятку споживача.

 

Учень/учениця знає про Закон України «Про захист прав споживачів»; перераховує основні права споживачів; розуміє роль якості товарів та послуг для власної безпеки; називає та характеризує основні обов’язки споживачів; аналізує інструкції до товарів та правила користування ними; усвідомлює необхідність виконання обов’язків споживача;

знає про можливість захисту прав споживачів; наводить приклади ситуацій щодо захисту власних прав споживача; розуміє необхідність захисту прав споживачів; називає організації, що допомагають у захисті прав споживачів; визначає алгоритм самозахисту споживача.

21

 

Узагальнення і контроль знань за темою  «Права та обов’язки споживачів».

 

Тема 4. ЕТИКА СПОЖИВАННЯ (4 год.)

22

 

Етика взаємовідносин споживача та інших учасників ринку. Поведінка та мовний етикет споживача. Усний та письмовий договори. Договір про виконання робіт і надання послуг. Терміни виконання робіт (послуг). Умови виконання робіт із матеріалів виконавця і замовника. Встановлення якості та недоліків виконаних робіт. Права і обов’язки споживачів і виконавця послуг.

 

23

 

Поведінка споживачів під час надання послуг. Служба побуту. Правила побутового обслуговування населення. Поведінка споживачів у хімчистці, ремонтній майстерні, ательє. Фінансові послуги. Порядок користування комунальними послугами. Страхові послуги. Медичні послуги. Нотаріальні послуги. Туристичні послуги. Готельні послуги.

 

24

 

Практична робота №3. Обговорюємо правила етикету споживача / Оплачуємо комунальні послуги.

 

Учень/учениця уміє будувати діалоги; порівнює усний та письмовий договори; знає норми морально-етичної поведінки споживача; знає про етику споживання; називає правила етикету споживача; знає установи служби побуту, правила побутового обслуговування населення, порядок користування комунальними та телекомунікаційними (радіо, телефон, Інтернет) послугами та порядок сплати за них; дотримується правил поведінки споживачів у хімчистці, ремонтній майстерні, ательє тощо; розраховує вартість кредиту на придбання товарів; розв’язує практичні задачі та вирішує життєві ситуації, які стосуються поведінки споживачів

25

 

Узагальнення і контроль знань за темою  «Етика споживання».

 

Тема 5. БЕЗПЕКА СПОЖИВАННЯ (6 год.)

26

 

Безпека споживання товарів. Види безпеки товарів. Запобігання шкоди здоров’ю під час використання харчових продуктів та промислових товарів. Небезпечна продовольча продукція. Вимоги до якості питної води.

 

27

 

Безпека довкілля або «зелене споживання». Вплив товару на довкілля під час споживання. Показники екологічних властивостей товару. Право споживача на чисте і здорове довкілля. Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення». Екологічна культура споживачів.

Навчальна гра «Утилізація побутових відходів».

 

28

 

Практична робота №3. Обговорюємо правила поведінки екологічно грамотного споживача.

 

29

 

Навчальний проект. Мистецькі та літературні твори з фінансовим змістом.

 

Учень/учениця називає види безпеки товарів: хімічну, електричну, термічну, санітарно-гігієнічну, пожежну, радіаційну, механічну, екологічну; знає права споживачів на інформацію, про відповідальність за її викривлення, права споживача у разі неналежної якості товару; уміє користуватись символами і позначеннями на товарах, які попереджають про їхню небезпеку; усвідомлює значення безпеки у споживанні товарів; називає основні правила грамотної фінансової поведінки; визначає ознаки неграмотної фінансової поведінки.

30

 

Узагальнення і контроль знань за темою  «Безпека споживання».

 

РЕЗЕРВ (4 год.)

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Фінансово-грамотний споживач. 6 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. н., проф. Т.С. Смовженко. – ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 122 с.
  2. Фінансово-грамотний споживач. 6 клас: робочий зошит / А.І. Довгань, О.В. Часнікова, О.Б. Рябова та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. Т.С. Смовженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2021. – 56 с.
  3. Основи споживчих знань: Навч.-метод. посіб. для загальноосв. навч. закл.: 1 – 12 кл. / Гільберг Т.Г., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін. ; за заг. ред. Н.В. Бєскової, А.С. Єрохіної, К.О. Максименко, О.В. Овчарук. – К.: Навч. книга, 2008. – 816 с.
  4. Овчарук О.В. Основи споживчих знань. Споживча етика: посіб. для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти / О.В. Овчарук, Л.М. Пужайчереда. – К.: Літера ЛТД, 2019. – 112 с.
  5. Криховець-Хом’як Л.Я. Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання: посіб. для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Л.Я. ,Криховець-Хом’як, О.В. Сампара, Л.І. Чарторинська, І.М. Миколів. – Тернопіль: Астон, 2020. – 144 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Закон України «Про захист прав споживачів» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
  2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12
  3. Закон України «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
  4. Шефер Бодо. Пес на ім’я Мані або абетка грошей. – Львів.: Видавництво Старого лева, 2015. – 231 с.

1

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
26 серпня 2023
Переглядів
1066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку