27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Формування функціональної та інформаційної грамотності учнів на уроках шляхом упрова¬дження активних форм і методів навчання

Про матеріал

Головний принцип — це комунікативна спрямова­ність навчання з використанням інтерак­тивних вправ з метою залучення до роботи кожного учасника навчально-виховного процесу. Це метод, який сприяє навчанню говоріння, на основі якого можна створю­вати різні системи навчання. Комунікативні ситуації стимулюють учнів до спілкування, яке емоційно забарвлене, воно є базою для створення різних видів мовленнєвої діяль­ності: аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу.

Перегляд файлу

Формування функціональної та інформаційної грамотності учнів на уроках шляхом упрова­дження активних форм і методів навчання

 

Практика показує, що більшість випускни­ків школи опановує незначну кількість гра­матичного матеріалу, допускає в мовленні граматичні помилки.

Я вважаю, що треба організовувати уроки на основі комунікативних ситуацій. Головний принцип — це комунікативна спрямова­ність навчання з використанням інтерак­тивних вправ з метою залучення до роботи кожного учасника навчально-виховного процесу. Це метод, який сприяє навчанню говоріння, на основі якого можна створю­вати різні системи навчання. Комунікативні ситуації стимулюють учнів до спілкування, яке емоційно забарвлене, воно є базою для створення різних видів мовленнєвої діяль­ності: аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу.

На уроках я віддаю перевагу проблемним завданням, мовним іграм, рольовим іграм, урокам-бесідам, урокам-екскурсіям. Про­воджу лексичні диктанти та приділяю увагу активному та пасивному перекладам. Готу­ючись до уроку, добираю такий матеріал, який би зацікавив учнів, щоб заохотити їх висловлювати свою думку, спираючись на власний досвід.

Проблема у викладанні англійської мови

полягала:

у необхідності створення умов щодо творчого розвитку особистості учнів, усвідомлення ними того факту, що вони самі мають стати творцями власного життя, свого розвитку, що саме їм по­трібні знання, вміння та навички, які вони отримають у школі;

• у наявності так званої педагогіки «звер­ху» та необхідності змін у власній психо­логії вчителя та учнів, формування сти­лю творчого співробітництва: вчитель направляє, співпрацює, а не забороняє та диктує;

у відсутності лінгафонного кабінету, який би сприяв правильному й точному засвоєнню фонетики англійської мови.

Розвиток комунікативних умінь неможли­вий без оволодіння мовними засобами реалі­зації усного й писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікатив­них умінь. Необхідні вміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування. Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємопов'язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного й мовного роз­витку учнів відповідно до їхніх вікових особ­ливостей та інтересів на кожному етапі ово­лодіння іноземною мовою і складається з таких компетенцій:

мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні; соціолінгвістичної компетенції, яка за­безпечує формування вмінь користува­тися у процесі спілкування мовленнєви­ми реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, ха­рактерами для країни, мова якої вивча­ється;

прагматичної компетенції, яка пов'язана зі знаннями принципів, за якими ви­словлювання організовуються, структуруються , використовуються для здій­снення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з інтерактивними та трансактивними схемами.

У процесі навчання іноземної мови форму­ються загальні компетенції, які складаються з такого:

декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає засвоєн­ня учнями знань соціокультурних особ­ливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та іншого народів, а також формування вмінь ії використо­вувати у практичній діяльності; практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо; «компетенції існування», яка пов'язана з індивідуальними особливостями пове­дінки, мотивацій, цінностей, ідеалі» га типу особистості;

    загальнонавчальних компетенцій (вмін­ня вчитися), що сприяють оволодінню студентами стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Але я хочу зупинитися на такому засобі роз­витку комунікативних здібностей або ком­петенцій учнів, як письмовий переклад. Під час навчання письма я користуюся принци­пами натурального підходу, а саме:

    граматичний матеріал вивчається у по­рядку необхідності;

    писемна мова вивчається завдяки розу­мінню застосування потреб людини.

На уроках англійської мови я використовую такі види писемної діяльності:

1)   обмін досвідом: складання діалогів, ін­терв'ю;

2)   для кого ми пишемо. Учні повинні освідомити, для кого це я роблю, для себе або інших;

3)   тести;

4)   складання тестів, перед ними учні пови­нні добре усвідомити, чому вони їх пи­шуть, для кого, в якій формі, що вони пишуть;

5)   текс,ти з пропусками (лексичними, гра­матичними, орфографічними);

6)   складання планів тексту;

7)   виправлення текстів з помилками;

8)   перетворення текстів (зміна часової форми);

9)   самостійне складання текстів за темою.

Оптимальним середовищем, яке сприяє ви­явленню та розвитку творчих можливостей учнів, є відкрита демократична атмосфера в системі учитель — учень. Завдання поля­гає у створенні сприятливої атмосфери на уроках, щоб надати можливість кожному учні самореалізуватись. Учителем разом з психологом були розроблені анкети з ме­тою вивчення особливостей дитячого пси­хологічного розвитку, ставлення дітей до вивчення англійської мови. Анкетування проводилося серед учнів 5-10 класів. Ре­зультати показали, що зорова пам'ять у біль­шості учнів краще розвинена, ніж слухова, концентрація уваги та мислення відповіда­ють в основному середньому рівням, учні мають високій рівень загального розвитку і легко оперують складними сучасними по­няттями.

З метою розвитку психологічних особливос­тей дітей, а також активного залучення їх до вивчення англійської мови були апробовані на практиці інтерактивні вправи, для розви­тку креативного мислення учнів. І, як резуль­тат, повторне проведення анкетування під­твердило ефективність цих методів роботи на практиці.

5 клас, підручник О. Карпюк


 

Сфера спілкування: Summer is Over

1.    Провести гарно час — to have a good time

2.    Плавати у річці — to swim in the river

3.    Бути на морі — to be at the seaside

4.    Грати в ігри — to play games

5.    Засмагати — to lie in the sun

6.    Знайомитися — to make new friends

7.    їздити до бабусі — to visit grandparents

8.    їздити до загіну — to go to camp

9.    Подорожування — a trip

10.  Крим — the Crimea

Сфера спілкування: Meet my friends

1.    Гарно — it was OK

2.    Нормально — it was normal

3.    Нудно — it was dull

4.    Погано — it was bad

5.    He дуже гарно — it was not very good

6.    Фантастично — it was fantastic

7.    Чудово — it was great

8.    Хвилююче — it was exciting

9.    Звичайно — it was as usual

10.  He дуже погано — it was not so bad.

Сфера спілкування: English Language

1.    Користуватися — to use

2.    Мова — a language

3.    Знаходити — to find

4.    Починати — to start on

5.    Розуміти — to understand

6.    Читати книжки — to read books

7.    Заводити друзів — to make friends

8.    Вчити — to learn

9.    Іноземний — foreign

10.  Міжнародний — international

Сфера спілкування: Parties and holidays

1.    Конверт —envelope

2.    Запрошування — an invitation

3.    Нитка — a string

4.    Кожен — each, every

5.    Надувати — to blow up

6.    Приклеювати — to glue

7.    Готувати — to prepare

8.    Глядач — a spectator

9.    Оплески — applause

10.  Переможець — a winner

11.  Дивувати — to surprise

12.  Змагання — a contest.

Сфера спілкування: Hobbies and Pastimes

1.    Ярмарок — a fair

2.    Вільний час — free-time, time-off

3.    Кохати — to be fond of

4.    Забирати час — to take up the time

5.    Навідуватися    to  visit the places of interest

6.    Незвичайний — unusual

7.    Мультиплікація — animation

8.    Тканина — cloth

9.    Вколоти палець — to prick

10.  Веретено — a spindle.

Сфера спілкування: Everyday Activities

1.    Годинник — an alarm

2.    З'являтися — to appear

3.    Проходити — to pass

4.    Складати час — to toll the time

5.    Ліцей — a lyceum

6.    Огорожа — a fence

7.    Прокидатися — make up

8.    Бути на вулиці — stay outdoors

9.    Поливати квіти — to water flowers

10.  Готувати їжу — to cook a meal.

Сфера спілкування: Health and Body Care

1.    Питати про допомогу — to ask for help

2.    Бути у формі — to keep fit

3.    Перша допомога — first aid

4.    Ранити — to hurt

5.    Захворіти — a catch a cold

6.    Зубна біль — a toothache

7.    Біль у спині — backache

8.    Головний біль — a headache

9.    Вушний біль — an earache

10.  Біль у животі-—a tummy ache.

Сфера спілкування: We are Ukrainians

1.    Держава — a state

2.    Культура — a culture

3.    Історія — a history

4.    Столиця — a capital

5.    Народ — people

6.    Традиції — customs

7.    Емблема — an emblem

8.    Місто — a city

9.    Незалежна — independent

10.  Незалежність — independence.

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку