10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

«Формування готовності педагога до інноваційної діяльності» Методичний ринг

Про матеріал
Методичний ринг — це форма методичної роботи, яка сприяє вдосконаленню знань слухачів, є однією з форм педагогічної самоосвіти, діяльністю всього колективу з вирішення однієї з актуальних для школи проблем. Методичний ринг дає можливість виявити загальну ерудицію педагогів, є різновидом дискусії.
Перегляд файлу

   Похожее изображение

 

 

«Формування готовності педагога

до інноваційної діяльності»

 

Методичний ринг

 

 

                                                            КПНЗ «ЦТКЕУМ «Меридіан» КМР

                                                                Гусейнова С.В            методист    

 

 

                                                  Кривий Ріг 2020

 

 

 

 

Методичний ринг — це форма методичної роботи, яка сприяє вдосконаленню знань слухачів, є однією з форм педагогічної самоосвіти, діяльністю всього колективу з вирішення однієї з актуальних для школи проблем. Методичний ринг дає можливість виявити загальну ерудицію педагогів, є різновидом дискусії.

 

Мета рингу:

актуалізувати та розширити понятійний апарат педагогів, поглибити їхні теоретичні та практичні знання з проблеми;

 показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи;

 стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості;

 створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.

 

 

Девіз рингу:

 

Картинки по запросу картинки методичний ринг

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проведення методичного рингу:

Учасники методичного рингу об'єднуються в три команди за напрямками роботи Центру: «Туристи», «Краєзнавці» та «Екскурсоводи».

 

Правила групової роботи: бути активними учасниками; думку кожного слід уважно вислухати; висловлюватися тільки на тему; висловлюватися стисло, по черзі.

Похожее изображение

         Девіз для творчих груп:

«Тут немає тих, хто спостерігає!

Кожен — активний учасник рингу».

 

 

 

 

Вступ 

   Усвідомлення суспільством того, що новій Україні потрібні люди з високим творчим потенціалом, здатні вивести державу на новий рівень соціально-економічного розвитку, спонукало до численних інновацій у різноманітних сферах життя, зокрема в освіті.

   «Інновація» в перекладі з латини означає «оновлення», «новина», «зміна». Поняття «педагогічна інновація» трактують по-різному.

   Педагогічна інновація — це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем.

   Педагогічна інновація процес створення, поширення нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, які розв'язувались інакше.

   Педагогічні інновації— актуальні значущі й системні новоутворення, які виникають на ґрунті різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти та позитивно впливають на її розвиток.

   Педагогічна інновація — це процес упровадження оновлених чи вдосконалених теорій та практики освіти, який оптимізує досягнення її мети. Інноваційні процеси в освіті почали формуватися в різні історичні періоди й визначали її розвиток. Вони вирізнялися творчою спрямованістю й нестандартністю підходів до навчання й виховання.

   Ми зібрались для того, щоб попрацювати над вічною проблемою «як навчати». У світі налічується близько 300 різних інноваційних технологій, які зводяться до тих 20 основних, складові яких ми використовуємо у своїй практиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение

 

Інтерактивна міні-лекція:

«Бар'єри готовності педагога до інноваційної діяльності» 

 

 

 

    Упровадження нової ідеї, проекту або технології часто наштовхується на різні перешкоди або бар'єри. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

   Зовнішні бар'єри: соціальні; організаційні; методичні; матеріально-технічні.

   Внутрішні бар'єри: особистісні; психологічні.

Природа людини (педагога) різна, різні й умови, у яких вони живуть і працюють, тому й виникають психологічні бар'єри до сприйняття новацій.

   Причини, які заважають особистісному виявленню творчої діяльності: схильність до конформізму; страх видатися нерозумним і смішним у своїх судженнях; побоювання видатися надто екстравагантним у критиці чужих думок; невміння реалізовувати нові способи й форми педагогічної діяльності; недостатня розвиненість індивідуального творчого потенціалу; відсутність потреби впроваджувати нове; особистісна тривожність, невпевненість у собі, занижена самооцінка; ригідність (негнучкість мислення).

 

Картинки по запросу картинки діти з мікрофоном

 

 Інтерактивна вправа

 «Мікрофон»

 

 

 

 

 

 

 

   Новий час потребує нових підходів. Тому ми й говоримо сьогодні про використання нових технологій, нестандартних підходів у навчанні. Але іноді нове й незрозуміле лякає та відштовхує, його хочеться обійти стороною. Перед тим, як ми наблизимося до проблеми застосування інноваційних технологій у своїй роботі, прошу дати відповідь на таке запитання:

 

  • Що для вас є перешкодою в розробці та впровадженні інновацій?

(відповідь команд по черзі)

 

 

 

 

 

 

                                     Робота в малих групах

 

 

 

Похожее изображение

 

                           I раунд

               «Мозковий штурм» 

 

 

 

 

 

    Кожна команда отримує великий аркуш паперу із заданою темою «Інновація».

 

Завдання: записати слова-асоціації до терміна «інновація».

   Через 3 хв. лідер команди робить звіт щодо мозкового штурму. Ведучий вивішує аркуші. (наприклад)

 

ІННОВАЦІЯ

Ііндивідуалізація;

Ннаслідування;

 Н — новація;

О — оновлення;

В — впровадження;

А — апробація;

Ц — цінність;

І — інформація;

Я — особистісно-зорієнтована модель виховання.

Похожее изображение

 

 

                       II раунд

                  «Естафета» 

 

 

 

 

 

  Узагальнення теоретичних знань педагогів із питань сучасних педагогічних технологій.

 

 Ведучий пропонує закриті картки, на яких написано терміни: інноваційна педагогічна технологія, ключова компетентність, креативність, мультимедійні технології, педагогічний такт, педагогічні інновації, стандарт освіти, інформатизація освіти, комунікативність.

Завдання: лідер групи витягає картку. Через 30 с один з учасників команди дає визначення заданого поняття. Члени інших груп можуть доповнювати відповіді.

 

Інноваційна педагогічна технологія

цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів.

Ключова компетентність

розвивається у вивченні всіх предметів і є результатом усієї загальної середньої освіти країни. Цим результатом є формування загальної життєвої компетентності людини як сукупності компетентностей, інтегрованої характеристики особистості.

Креативність

здатність продукувати багато різноманітних оригінальних ідей у нерегламентованих умовах діяльності. Це вміння додавати дещо нове в досвід, усвідомлювати прогалини й суперечності, відмовлятися від стереотипних способів мислення.

Мультимедійні технології

технології, пов’язані зі створенням електронних книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об’єднуються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.

Педагогічний такт

передбачає доброзичливі відносини між учасниками навчального процесу. Констатує притаманні вчителеві виховні якості, здатність вести бесіду та спілкуватися з дотриманням етичних норм, культурних і національних традицій. Виключає загравання, улесливе ставлення, приниження чи надмірну опіку над учнями й водночас не виключає координаційної функції вчителя.

Педагогічні інновації

нововедення в педагогічній системі, які поліпшують розвиток і результати навчально-виховного процесу; це розв’язання різноманітних педагогічних проблем оригінальними нестандартними шляхами.

Стандарт освіти

система основних параметрів, що сприймаються за державну норму освіченості, яка відображає соціальний ідеал і враховує можливості реальної особистості й системи освіти у досягненні цього ідеалу.

 

Інформатизація освіти

у широкому трактуванні: комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов’язаних із насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й технологією, у вузькому: упровадження в закладах системи освіти інформаційних засобів, які ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції педагогічних технологій, що базуються на цих засобах.

Комунікативність

певний рівень здатності до спілкування й контактів; зв’язок, спілкування, контакти між ким-, чим-небудь; комунікабельність.

 

                 IІI раундПохожее изображение

 

Інтерактивна гра «Диво – дерево»

 

 

 

 

 

 

 (мета - вправляти педагогів у визначенні основних характеристик знайомих інноваційних освітніх технологій)

Кожен педагог має підійти до «Дива-дерева», взяти пелюстки і озвучити написані на них ознаки інноваційних технологій. Прикріпити пелюстки до серединки квітки на дереві, на якій написано назву визначеної технології, що активно впроваджується в практику роботи закладу та кратко охарактеризувати ознаку:

1. Інформаційно-комунікаційні технології -  заняття-лекція, заняття -семінар, заняття -конференція,  заняття -творчі звіти,  заняття -консиліум,  заняття -залік, заняття -інформації, інтегроване заняття.

2. Ігрові технології:

- змагання KBK, турнір, аукціон, вікторина, конкурс,

- ділові, рольові ігри (Імпровізація, імітація, "Суд", захист дисертації, "Слідство ведуть знавці", "Поле чудес", ерудит, ланцюжок, бізнес-гра);

- драматизація (драматична гра, пантоміма, драматична розповідь).

3. Дослідницькі технології (Діалог, усний журнал, роздуми, диспути, прес-конференції, репортаж,  пошук, розвідка, заочна подорож, експедиція, наукові дослідження, коло ідей)

4. Інтерактивні технології:

- кооперативне навчання (Робота в парах, карусель, малі групи, акваріум);

- колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, "Навчаючи - вчуся", мозаїка, вирішення проблем, дерево рішень);

 

- ситуативне моделювання (імітаційні ігри, "Суд", громадські слухання, рольова гра);

- опрацювання дискусійних питань (метод прес, займи позицію, зміни позицію, дискусія, дебати, ток-шоу, оцінювальна дискусія).

5. Психотренінг (тренінг уваги, уяви, пам'яті, "Пізнай себе", "Пізнай свої здібності", "Твоя воля", "Твій характер", "Сам себе виховую").

 

 

 

 

 

Похожее изображение         

            ІV раунд

 

                    Ділова гра

              «Прес-конференція»

 

 

 

 

 

 

Учасники методичного рингу «Туристи», «Краєзнавці» та «Екскурсоводи» розміщуються, як на прес-конференції: одна команда напроти іншої.  Завдання для команд: поставити питання членам інших груп по черзі, члени інших груп можуть доповнювати відповідді. На підготовку пропонується 3 хвилини. Направлення обговорення питань:

 - Чи є необхідним та результативним використання інноваційних освітніх технологій при організації навчально-виховного процесу в закладі?

 - Роль використання інноваційних технологій?

  - Чи відчуваєте позитивні результати в роботі з дітьми за технологією соціально-емоційного розвитку?

 - Які психологічні та ділові ігри використовуєте в роботі з батьками?

 - Які найбільш вдалі інноваційні технології проводили з дітьми в поточному році?

  - Чи впливають освітні інновації на розвиток професійного рівня педагогів? Яким чином

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение

 

                   V раунд

«Педагогічні технології в практиці вашої роботи» 

 

 

 

  

 Цей раунд проходить у вигляді міні-захистів інноваційних технологій, які використовують керівники гуртків під час проведення гурткових занять. Кожна група пропонує не  більше двух сучасних та найрезультативніших технологій.

   Оформлені анотації поступово вивішують на стенді. У результаті утворюється імпровізована виставка, яку можна залишити для подальшого ознайомлення колег.

   На підготовку до захисту кожній групі дають 5 хв.

 

 

 

Похожее изображение

 

 

 

                        VІ раунд

       Вправа «Бліц-опитування»

 

 

 

 

Інструкція

Закінчити отримані речення. Час обдумування – 30 с.

 

Інноваційна педагогічна технологія — це

Інтерактивні технології — це  

Пректні технології — це

Інформаційно-комунікативні — це

Ігрові технології — це

Створення ситуації успіху — це

 

 

 

 

 

Анкета

«Готовність педагогів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес»

 

1. Як ви ставитесь до ідеї впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес:

а) думаю, що це лише марно витрачений час;

б) глибоко не переймався цією проблемою;

в) позитивно.

2. З якими інноваційними технологіями ви ознайомлені?

а)________________________________________________________;

б)________________________________________________________;

в)________________________________________________________.

3. Щоб упроваджувати інновації у свою практику, вам бракує:

а) бажання і сили;

б) теоретичних знань;

в) практичних вмінь і навичок;

г) підтримки колективу.

4. За яких умов ви могли б себе максимально реалізувати:

а) якби працював, як і раніше;

б) у впровадженні передових педагогічних технологій;

в) не знаю.

5. Що найбільше вам заважає професійно вдосконалюватись?

а) не вистачає часу;

б) немає відповідної літератури та умов;

в) не вистачає сили волі та наполегливості.

6. Яка форма методичної роботи, на вашу думку, найбільш ефективна для впровадження інновацій  у практику роботи:

а) самоосвіта;

б) робота в групах (відкриті уроки, семінари, круглі столи, тренінги);

в) загальношкільні методичні заходи;

г) робота в методичних об'єднаннях.

 

 

     Похожее изображение                  Підбиття підсумків.

 Найважливіший результат — бажання педагогів втілювати інноваційні  технології у навчально-виховний процес.

“Ти можеш!» - повинен на­гадувати педагог  учневі.
«Він може!» - повинен нагадувати коллектив педагогу.

«Я можу!» - повинен повірити в себе педагог.          

 

 

 

doc
Додано
8 травня
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку