Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Формування інформаційної компетентності учнів в умовах творчого використання інформаційно-технологічних методів навчання

Про матеріал
Формування інформаційної компетентності учнів в умовах творчого використання інформаційно-технологічних методів навчання. Процес формування інформаційної компетентності впливає на результативність роботи учнів. При дослідженні учбових досягнень протягом останніх років, можна прогледіти підвищення рівня успішності учнів, розвиваються особисті якості: самостійність, дослідницькі уміння, рефлексія власної діяльності, навички критичного мислення, мотивації професійної діяльності. Будь-яке навчання в сучасному світі вимагає від людини самодисципліни, відповідальності і самонавчання, самостійного пошуку інформації, що триває все професійне життя. Формування у учнів інформаційної компетентності задовольнить основну вимогу до якості сучасної освіти - уміння орієнтуватися в світовому інформаційному просторі, володіння навичками роботи з великими і постійно змінними масивами інформації, володіння інформаційною культурою.
Перегляд файлу

Слайд1

Формування інформаційної компетентності учнів в умовах творчого використання інформаційно-технологічних методів навчання

Слайд2

Освіта XXI століття має випереджальний характер, тобто націлена у майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій учнів, формування в них нових способів мислення та діяльності. У структурі навчання посилюється роль і значення освоєння різноманітних способів діяльності, підвищення їхньої технологічності, створення умов для активної соціальної дії, дослідницької діяльності. Отже, перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, який пов’язаний з інформацією.

Сьогодення та Нова українська школа вимагає нову модель учня та вчителя, а саме:

Суспільство «епохи інформації» вимагає від випускника володіння навичками XXI ст.:

 • критичного мислення і вміння вирішувати проблеми (гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань);
 • комунікативних навичок та навичок співробітництва;
 • інформаційної грамотності (вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати та осмислювати інформацію, вміння творчо та креативно  використовувати її);
 • інформаційно-комунікаційної грамотності (використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації).

Кожен день на підлітків обрушується потік інформації, яку потрібно глибоко осмислити, проаналізувати і зробити правильні висновки. Але задача вчителя полягає у тому, щоб навчити кожного самостійно виявляти проблему, знаходити способи її рішення, творчо підходити до її розв’язання.

Зміст навчального курсу «Інформатика» спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій для розв’язування задач, формування навиків раціонального і мотивованого використання комп’ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній діяльності.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, в учнів потрібно формувати компетентності, що дозволяють користуватися такими технологіями і знаннями, які задовольняють потреби інформаційного суспільства. Саме тому важливим для учнів є не тільки вміння оперувати власними знаннями, уміннями і навичками, а й бути готовими змінюватися відповідно до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформаційними потоками, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися впродовж усього життя, тобто бути компетентними.

 

Слайд3

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначено, що компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці, компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 

Слайд4

Компенетності діляться на 3 види:

 • предметні;
 • загальнопредметні (галузеві);
 • надпредметні (ключові).

 

Слайд5

І виділено 10 ключових компетентностей в курсі інформатики:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Слайд6

Задача сучасної освіти - підготувати підростаюче покоління до життя й професійної  діяльності  в  новому,  високорозвиненому  інформаційному  середовищі, ефективному використанню її можливостей.  Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує, перш за все, проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя.

Інформаційна компетентність  це уміння за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати.

Ця компетенція забезпечує навички роботи учнів з інформацією, що міститься в навчальних предметах і освітніх галузях, а також в навколишньому світі.

 

Слайд7

Інформаційно-комунікаційна компетентність  здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.

Слайд8

Інформаційна компетентність складається з таких компонентів:

Слайд9

Завдання розвитку інформаційної компетентності:

 • збагачення знаннями і уміннями з області інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей;
 • здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі.

 

Слайд10

Формування всіх ключових компетенцій здійснюється на кожному уроці.

Для формування інформаційної компетентності учитель повинен:

 • сформувати міцні базові знання учня;
 • сформувати вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із застосуванням новітніх інформаційних технологій;
 • розвинути в учнів уміння відфільтрувати в інформації тільки актуальну та корисну;
 • сформувати вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи сучасні інформаційні технології;
 • сформувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовуючи їх, прогнозувати й робити висновки;
 • сформувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору;
 • сформувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї;
 • сформувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, розробки, технології, пристрої.

 

Слайд11

У чому ж полягає діяльність вчителя та учнів під час формування інформаційної компетентності учнів?

Діяльність вчителя.

 • Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звернення до альтернативних джерел інформації — додаткової літератури, комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо.
 • Стимулює роботу з різними джерелами знань, готує  завдання пов’язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків тощо.
 •  Заохочує учнів до використання додаткової інформації.
 • Надає  консультації щодо опрацювання матеріалів підручника, забезпечує спільні обговорення, вчить складати плани, стискати і розгортати інформацію.
 • Консультує з питань тематики робіт та пошуку      інформації.
 • Навчає учнів усвідомлено опрацьовувати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо.
 • Вчить створювати  пам’ятки,  ділові  папери, доповіді,  власні презентації.
 • Залучає учнів до позакласної  роботи  з  предмету, участі  у проектній діяльності.
 • Стимулює критичне оцінювання інформації.

 

Слайд12

Діяльність учня.

 •     Добуває інформацію з різних джерел: навчальної, довідкової, енциклопедичної, науково-популярної, художньої літератури, недруко-ваних засобів масової інформації, комп’ютерних баз даних, Інтернету, створює доповіді, буклети, комп’ютерні презентації.
 •     Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує інформацію з різних джерел. Впорядковує свої знання.
 •     Виносить  плоди  своєї  праці  на  обговорення, вчиться  робити  аналізи, відтворює їх у графіках, діаграмах робить певні висновки.
 •     Слідкує за подіями в світі і вчиться орієнтуватися в процесах зміни суспільства.
 •     Опитує оточуючих.
 •     Обробляє документи та класифікує їх.
 •     Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін.
 •     Критично оцінює інформацію.

 

Слайд13

Виходячи з існуючих рівнів засвоєння учнями як навчального матеріалу, так і будь-якої інформації взагалі, можна визначити етапи формування інформаційної компетентності, які має проходити учень під час роботи з інформацією:

ознайомлення - учень визначає кількість інформації з проблеми та можливість її опрацювання;

репродукція - учень вивчає масив інформації з проблеми, накопичує її;

перетворення - критичне осмислення масиву інформації, порівняння фрагментів з різних джерел однієї тематики, визначення їх достовірності; вилучення робочої інформації: її узагальнення;

творчий етап - створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої таперетвореної інформації: формулювання гіпотез, їх перевірка і доведення, створення власних теорій, написання творчих робіт, художніх творів.

 

Слайд14

Інформаційна компетентність тісно пов’язана з цифровою компетентністю.

Цифрова компетентність – це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно комунікувати у різноманітних контекстах.

Компоненти:

 • Інформаційна і  медіа грамотність (пошук, опрацювання, зберігання  інформації, створення матеріалів  з використанням цифрових  ресурсів)
 • Комунікативний (онлайн-комунікації в  різноманітних формах:  електрона пошта, чати, блоги,  соціальні мережі та ін.)
 • Технічний (ефективне і безпечне  використання комп'ютера і ПЗ для вирішення різноманітних  задач)
 • Споживацький (вирішення повсякденних  задач, які задовольняють різноманітні потреби)

 

Слайд15

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає:

 • впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні;
 • інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці;
 • розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

 

Слайд16

Інформаційні технології в освіті застосовують як:

 • інструмент пізнання;
 • інструмент навчання;
 • об’єкт вивчення.

 

Слайд17

ІКТ на уроках:

 • Використання електронних підручників, лабораторій, конструкторів уроку тощо.
 • Використання ППЗ загального призначення (пакет програм MS Office).
 • Проведення інтегрованих уроків (з інформатикою).
 • Робота над створенням проектів.
 • Проведення компютерного тестування.

 

Слайд18

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, інтерактивних, індивідуальних, групових. 

Для  формування  інформаційно-цифрової  компетентності  учнів  на уроках інформатики використовую такі методичні прийоми, форми роботи  та засоби як:

 • Робота в парах і групах.
 • Робота з підручником.
 • Практичні вправи.
 • Головоломки.
 • Загадки та ребуси.
 • Мозковий штурм.
 • Мікрофон.
 • Аудіо-візуальні методи.
 • Навчально-демонстраційні програми.
 • Тести.
 • Дидактичні та розвивальні ігри.
 • Комп’ютерні тренажери.
 • Метод проектів.
 • Інтерактивна дошка.

 

Слайд19

Використання тестів дає можливість оцінювати рівень відповідності сформованих знань, умінь і навичок учнів на уроках інформатики, дозволяє вчителю скорегувати учбовий процес.

У своїй роботі я прагну організувати чітку систему контролю за допомогою тестування. На мій погляд, саме тестовий контроль підходить для оцінки вчителем роботи учнів з матеріалом розділу, особливо теоретичним. Тести примушують учнів мислити логічно, використовувати зорову увагу, укріплюють пам'ять. Для організації тестів не вимагається багато часу уроку, але вони виконують певну позитивну роль в процесі навчання, розвитку, виховання. Учням подобається працювати з тестами. Їх можна скласти з усьому курсу або з окремої теми, що вивчається, і використовувати при повторенні.

 

Комп'ютерне тестування в програмі MyTest – застосовую в усіх класах з 5 по 11 клас.

Види завдань:

 • Вибір однієї відповіді.
 • Вибір декількох відповідей.
 • Ранжування.
 • Співставлення.
 • Вказівка істинності або хибності тверджень.
 • Введення тексту з клавіатури.
 • Введення числа з клавіатури.
 • Місце на зображенні.

 

Слайд20

Мною були розроблені тести до уроків інформатики.

 • Тест до уроку на тему: «Комп’ютерні мережі. Локальна мережа», 5 клас
 • Тест до уроку на тему: «Растрові та векторні зображення», 6 клас
 • Тест до уроку на тему: «Електронний етикет. Спам. Фішинг», 7 клас
 • Тест до уроку на тему: «Опрацювання текстових даних», 8 клас
 • Тест до уроку на тему: «Безпека в Інтернеті», 9 клас
 • Тест до уроку на тему: «Типографіка, шрифти і шрифтові пари.  Прийоми каліграфії та леттерингу», 10 клас

 

Слайд21

У своїй роботі я використовую опитування учнів за допомогою додатку Plickers.

Тестування виходять цікавими, захоплюючими і діти з нетерпінням чекають нового тесту, це підвищує їх мотивацію до навчання, вивчення нового матеріалу та закріплення раніше вивченого.

Застосування Plickers на уроках дає можливість вчителю перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати пізнавальний, морально-етичний, комунікативний потенціал особистості, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів. Використання Plickers в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти.

 

Слайд22

Як можна використовувати Plickers?

1. Фронтальне опитування в кінці уроку. Мета - зрозуміти, що діти засвоїли за урок, а що ні.

2. Фронтальне опитування на початку уроку за попереднім уроку і / або уроків. Мета - зрозуміти, що засвоїлося, а що потрібно повторити.

3. А/В-тестування подачі матеріалу. Мета – з’ясувати, як краще розповідати дітям той чи інший матеріал. Беремо два класи (або дві групи). Розповідаємо їм один і той же матеріал, але по-різному. В кінці уроку проводимо фронтальне опитування і порівнюємо результати.

4. Проведення тестів/перевірочних робіт. При правильній підготовці перевірочні роботи можна проводити в форматі Plickers. Результати будуть доступні відразу, без необхідності перевірки.

5. Аналіз роботи вчителя в динаміці. Результати можна показувати адміністрації, яка може контролювати процес засвоєння знань учнями. Plickers дозволяють реалізувати безперервний моніторинг знань дітей, який забирає не більше кількох хвилин від уроку.

 

Слайд23

Переваги Plickers:

 1.          необхідність лише одного смартфона (у вчителя), учні працюють з особистими картками;
 2.          учні не користуються власними гаджетами, що часто відволікає учнів від навчального процесу;
 3.          швидкість опитування.

 

Результатом систематичного застосування програми Plickers на уроках є підвищення кваліфікації самого вчителя, залучення більшої кількості учнів в активну діяльність, активізує увагу учнів, посилює їх мотивацію, розвиває уяву і фантазію, а з цим і підвищується ефективність уроку. Все це служить запорукою глибоких і міцних знань з предмета і зумовлює розвиток особистості учня.

Використання Plickers на уроці дозволяє вчителю поліпшити зворотний зв’язок між собою і класом. Для дітей це свого роду розвага, що дозволяє відволіктися від одноманітності  уроків і в ігровій формі відповідати на питання.

Plickers - дуже проста технологія, яка не вимагає матеріальних витрат і може бути впроваджена короткий час.

 

Слайд24

Метод проектів

Під час роботи над проектом учні вчаться:

 •     працювати з різними джерелами інформації;
 •     знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості);
 •     правильно організовувати роботу в групах, на прикладі власної групи;
 •     структурувати знайдений матеріал;
 •     оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки;
 •     представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій;
 •     мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат;
 •     шукати і знаходити нестандартні рішення для стандартних завдань.

 

Перевагами проектної діяльності я вважаю свободу вибору теми, використання різних джерел інформації (друкарських, електронних) і виділення з великого об'єму інформації головного. Багато часу приділяється самостійній роботі. В ході роботи учні аналізують власну роботу, мають можливість порадитися з іншими учнями і скорегувати свою діяльність. Вчитель не втручається в творчий процес, а тільки направляє роботу учнів і вказує на помилки. Під час захисту свого проекту учень розвиває також свою комунікативну компетентність, вчиться виступати перед аудиторією.

 

Слайд25

Висновок

Процес формування інформаційної компетентності впливає на результативність роботи учнів. При дослідженні учбових досягнень протягом останніх років, можна прогледіти підвищення рівня успішності учнів, розвиваються особисті якості: самостійність, дослідницькі уміння, рефлексія власної діяльності, навички критичного мислення, мотивації професійної діяльності. Будь-яке навчання в сучасному світі вимагає від людини самодисципліни, відповідальності і самонавчання, самостійного пошуку інформації, що триває все професійне життя.

 Формування у учнів інформаційної компетентності задовольнить основну вимогу до якості сучасної освіти - уміння орієнтуватися в світовому інформаційному просторі, володіння навичками роботи з великими і постійно змінними масивами інформації, володіння інформаційною культурою. 

У результаті впровадження методів формування інформаційної компетентності на уроках інформатики учні удосконалюють вміння:

 •     використовувати різні джерела інформації;
 •     класифікувати документи;
 •     користуватися новими інформаційними технологіями;
 •     переробляти інформацію для отримання певного продукту;
 •     критично аналізувати, порівнювати інформацію;
 •     самостійно опрацьовувати інформацію;
 •     систематизувати інформацію;
 •     залучати власний досвід.

 

Слайд26

Пам’ятайте!

 1. Компетентність учня цілком залежить від компетентності його вчителя.
 2. Компетентність учителя зростає тільки при використання досягнень науки.
 3. Професійне самовдосконалення є нашим внеском у педагогічну науку.

 

Слайд27

Філософ, психолог та реформатор освіти Джон Дьюї говорив: «Якщо ми навчаємо сьогодні так, як навчали вчора, ми крадемо у наших дітей завтра».

 

Слайд28

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Люботинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 2 Сьогодні02.11.2019 Формування інформаційної компетентності учнів в умовах творчого використання інформаційно-технологічних методів навчання. Скарбничкамолодоговчителя. Люботин 2019 Підготувала:учитель інформатики, спеціаліст. Каплун-Лутицька Вікторія Станіславівна

Номер слайду 2

Сьогодні02.11.2019 НУШ: нова модель учня та вчителя

Номер слайду 3

Сьогодні02.11.2019 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТбазової і повної загальної середньої освіти. КОМПЕТЕНТНІСТЬ – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. КОМПЕТЕНЦІЯ – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

Номер слайду 4

Сьогодні02.11.2019 Види компетентностейпредметнізагальнопредметні (галузеві)надпредметні (ключові)уміння працювати з підручником з конкретного навчального предметауміння організовувати роботу з навчальною книгоюінформаційна компетентність

Номер слайду 5

Сьогодні02.11.2019 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життя.Ініціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентності. Обізнаність та самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя. Ключові компетентності в курсі інформатики

Номер слайду 6

Сьогодні02.11.2019 ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це уміння за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати.

Номер слайду 7

Сьогодні02.11.2019 ІНФОРМАЦІЙНА- КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.

Номер слайду 8

Сьогодні02.11.2019інформаційнийкомп’ютернийпроцесуально-діяльніснийздатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її поданнявміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченнямздатність застосовувати сучасні засоби ІКТ для роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач. Компоненти інформаційної компетентністі

Номер слайду 9

Сьогодні02.11.2019збагачення знаннями і уміннями з області інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій;розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей;здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі. Завдання розвитку інформаційної компетентності

Номер слайду 10

сформувати міцні базові знання учня;сформувати вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із застосуванням новітніх інформаційних технологій;розвинути в учнів уміння відфільтрувати в інформації тільки актуальну та корисну;сформувати вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи сучасні інформаційні технології;сформувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовуючи їх, прогнозувати й робити висновки;сформувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору;сформувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї;сформувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, розробки, технології, пристрої. Сьогодні02.11.2019 Для формування інформаційної компетентності учитель повинен:

Номер слайду 11

Сьогодні02.11.2019 Учитель: Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звернення до альтернативних джерел інформації — додаткової літератури, комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено опрацьовувати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо. Стимулює критичне оцінювання інформації. Формування інформаційноїкомпетентності на уроках інформатики

Номер слайду 12

Сьогодні02.11.2019 Формування інформаційноїкомпетентності на уроках інформатики. Учень: Добуває інформацію з різних джерел: навчальної, довідкової, енциклопедичної, науково-популярної, художньої літератури, недруко-ваних засобів масової інформації, комп’ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує інформацію з різних джерел. Впорядковує свої знання. Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх. Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію.

Номер слайду 13

Сьогодні02.11.2019 Етапи формування інформаційної компетентності, які має проходити учень під час роботи з інформацією:  – ознайомлення – учень визначає кількість інформації з проблеми та можливість її опрацювання;   – репродукція – учень вивчає масив інформації з проблеми, накопичує її;   – перетворення – критичне осмислення масиву інформації; порівняння фрагментів з різних джерел однієї тематики, визначення їх достовірності; вилучення робочої інформації; її узагальнення; – творчий етап – створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої та перетвореної інформації; формулювання гіпотез, їх перевірка і доведення, створення власних теорій, написання творчих робіт, художніх творів.

Номер слайду 14

Цифрова компетентність – це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно комунікувати у різноманітних контекстах. Сьогодні02.11.2019Інформаційна і медіа грамотність(пошук, опрацювання, зберігання інформації, створення матеріалів з використанням цифрових ресурсів)Комунікативний(онлайн-комунікації в різноманітних формах: електрона пошта, чати, блоги, соціальні мережі та ін.)Технічний(ефективне і безпечне використання комп'ютера і ПЗдля вирішення різноманітних задач)Споживацький(вирішення повсякденних задач, які задовольняютьрізноманітніпотреби)Компоненти

Номер слайду 15

Сьогодні02.11.2019 Передбачає:впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).Інформаційно-цифрова компетентність

Номер слайду 16

Інструмент навчання. Сьогодні02.11.2019 Об’єкт вивченняІнструмент пізнання. Застосування інформаційних технологій в освіті

Номер слайду 17

Сьогодні02.11.2019 Застосування ІКТ на уроках. Використання електронних підручників, лабораторій, конструкторів уроку тощо. Використання ППЗ загального призначення (пакет програм MS Office). Проведення інтегрованих уроків (з інформатикою). Робота над створенням проектів. Проведення комп’ютерного тестування.

Номер слайду 18

Сьогодні02.11.2019 Мозковий штурм. Метод проектів. Робота з підручником. Взаємоперевірка. Дидактичні та розвивальні ігри. Аудіо-візуальні методи. Методичні прийоми, форми роботи та засоби для формування інформаційно-цифрової компетентностіРобота в групах і парах. Головоломки. Комп'ютерні тренажери. Загадки-ребуси. Навчально-демонстраційні програми. Практичні вправиІнтерактивна дошка. Тести. Турніри, конкурси, олімпіади«Мікрофон»

Номер слайду 19

Сьогодні02.11.2019 Створення тестів за допомогою програми My. Test. Види завдань: Вибір однієї відповіді. Вибір декількох відповідей. Ранжування. Співставлення. Вказівка істинності або хибності тверджень. Введення тексту з клавіатури. Введення числа з клавіатури. Місце на зображенні.

Номер слайду 20

Сьогодні02.11.2019 Тест до уроку на тему: «Комп’ютерні мережі. Локальна мережа», 5 клас Тест до уроку на тему: «Растрові та векторні зображення», 6 клас Тест до уроку на тему: «Електронний етикет. Спам. Фішинг», 7 клас. Тест до уроку на тему: «Опрацювання текстових даних», 8 клас. Тест до уроку на тему: «Безпека в Інтернеті», 9 клас. Тест до уроку на тему: «Типографіка, шрифти і шрифтові пари. Прийоми каліграфії та леттерингу», 10 клас Тестова перевірка

Номер слайду 21

Сьогодні02.11.2019 Тестова перевіркаhttps://www.plickers.com/

Номер слайду 22

Фронтальне опитування в кінці уроку. Фронтальне опитування на початку уроку за попереднім уроку і / або уроків. А/В-тестування подачі матеріалу. Проведення тестів/перевірочних робіт. Аналіз роботи вчителя в динаміці. Сьогодні02.11.2019 Як можна використовувати Plickers?

Номер слайду 23

необхідність лише одного смартфона (у вчителя), учні працюють з особистими картками; учні не користуються власними гаджетами, що часто відволікає учнів від навчального процесу; швидкість опитування. Сьогодні02.11.2019 Переваги Plickers

Номер слайду 24

Сьогодні02.11.2019 Метод проектів. Під час роботи над проектом учні вчаться:працювати з різними джерелами інформації;знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості);правильно організовувати роботу в групах, на прикладі власної групи;структурувати знайдений матеріал;оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки;представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій;мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат;шукати і знаходити нестандартні рішення для стандартних завдань.

Номер слайду 25

Сьогодні02.11.2019 Висновок. У результаті впровадження методів формування інформаційної компетентності на уроках інформатики учні удосконалюють вміння: використовувати різні джерела інформації;класифікувати документи;користуватися новими інформаційними технологіями;переробляти інформацію для отримання певного продукту; критично аналізувати, порівнювати інформацію;самостійно опрацьовувати інформацію;систематизувати інформацію;залучати власний досвід.

Номер слайду 26

Сьогодні02.11.2019 Пам’ятайте!Компетентність учня цілком залежить від компетентності його вчителя.2. Компетентність учителя зростає тільки при використання досягнень науки.3. Професійне самовдосконалення є нашим внеском у педагогічну науку.

Номер слайду 27

Сьогодні02.11.2019 Якщо ми навчаємо сьогодні так, як навчали вчора, ми крадемо у наших дітей завтра. Дж. Дьюі

Номер слайду 28

Сьогодні02.11.2019 Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дрозд Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
2 листопада 2019
Переглядів
1063
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку