«Формування толерантності як ключової цінності учня Нової української школи в процесі вивчення іноземної мови»

Про матеріал
В статті розглядається проблема формування толерантності як ключової цінності учня Нової української школи в процесі вивчення іноземної мови. Автором підготовлен проект. Основна мета розробленого проекту – це створити сприятливі умови для формування ціннісних орієнтацій учнів, заснованих на толерантному ставленні до оточуючих під час процесу оволодіння іноземною мовою.
Перегляд файлу

Гладишева Ольга Вікторівна

вчитель англійської мови ЗЗСО№12 м.Краматорськ, Донецька область, Україна

«Формування толерантності як ключової цінності учня Нової української школи в процесі вивчення іноземної мови»

Під впливом процесів глобалізації однією з характерних рис сучасного людства стає культурне різноманіття. На зміну мононаціональним державам індустріальної доби приходять державні утворення, громадянами яких є представники багатьох національностей, релігійних вірувань, культурних уподобань. Для того, щоб ментальні відмінності між ними не приводили до ворожнечі, насилля, конфліктів, основою людського спілкування має стати толерантність і повага до переконань інших людей та їх культурних уподобань. Для того, щоб ментальні відмінності між ними не приводили до ворожнечі, насилля, конфліктів, основою людського спілкування має стати толерантність і повага до переконань інших людей.

За визначенням програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» толерантність характеризується здібністю ставитися із терпінням до інтересів, поглядів, вірувань, звичок і поведінки оточуючих [1]. Толерантна людина завжди виявляє ціннісне ставлення до людини незалежно від її переконань, віросповідання, національної приналежності. Проявами толерантності є доброзичливість, повага, чуйність, тактовність, делікатність, великодушність, які пов’язані з емпатійністю дитини, її здатністю до співпереживання, співчуття, співрадості. Толерантність передбачає гуманне ставлення до людей з різним світоглядом і упереджує будь-які конфлікти між людьми.

Нажаль, на уроках іноземної мови, у позаурочній діяльності ми досить часто спостерігаємо випадки нетолерантного, нетерпимого ставлення дітей та учнівської молоді до  однолітків, які мають іншу точку зору щодо певних життєвих ситуацій, а також використання «мови ненависті» щодо представників інших національностей, про яких розповідається під час уроків. Вивчаючи іноземну мову, наші учні висловлюють бажання мандрувати  світом, спробувати професійно реалізувати себе та влаштуватися до міжнаціональних корпорацій. При цьому деякі з них морально не готові до толерантного сприйняття представників інших етносів та вірувань, до поцінування культурного різноманіття, що в сучасному європейському суспільстві вважається однією з головних цінностей для культури демократії.

Тому основна мета розробленого нами проекту – це створити сприятливі умови для формування ціннісних орієнтацій учнів, заснованих на толерантному ставленні до оточуючих, під час процесу оволодіння іноземною мовою. Ми пропонуємо розробку проекту для формування толерантності учня під час оволодіння іноземною мовою,  як під час навчання в школі, так й в позаурочний час.

Ми визначали основні етапи планування проєкту:

 1.               Кроки (завдання), що сприятимуть досягненню мети проєкту:

1.1.Діагностика ставлення учнів до представників інших етносів, культур (опитування, анкетування, бесіди, тестування, спостереження під час уроків іноземної мови та позаурочних заходів).

1.2. Опрацювання наукової, методичної літератури за темою проєкту, з’ясування сутності поняття «толерантність» як невід’ємної частини поняття культури сучасної людини.

1.3. Відбір змістовного наповнення уроків іноземної мови (тексти, система завдань), що сприятиме формуванню толерантного ставлення до представників інших етносів і культур.

1.4. Визначення форм  і методів освітньої діяльності на уроках іноземної мови, що допоможуть розвинути навички співпраці, розв’язання конфліктів, необхідні толерантній людині; дозволять уникнути проявів нетерпимості, ксенофобії та расизму.

 1.       Апробація навчально-методичного контенту на уроках іноземної мови, у позаурочній діяльності (відповідно до діючих навчальних програм).
 2.       Діагностика результатів проєктної діяльності.
 3.       Презентація результатів проєктної діяльності на засіданні методичного об’єднання вчителів іноземної мови.

Для впровадження етапів проекту нам знадобиться деяка ресурна  база:

2.1. Допомога шкільного психолога під час проведення  опитування «Риси толерантної особистості», анкетування «Ваш рівень толерантності».

2.2. Доступ до наукової, методичної літератури, зокрема:

 • можливість використовувати Інтернет-ресурсів;
 • бібліотечні фонди школи, міста.

Показники, що свідчать про позитивний результат реалізації проекту: 

3.1. Зростання рівня толерантності в учнів класів, де здійснювався проєкт (за результатами діагностування).

3.2. Зменшення конфліктів між учнями класів, охоплених проектною діяльністю (за результатами спостережень).

Термін, необхідний для реалізації проекту: проект буде реалізований протягом одного навчального року.

Очікувані результати проєкту: виховання толерантної людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності; виховання поцінування культурного різноманіття,  поваги до культурних надбань представників різних етносів; забезпечення комфортного психологічного клімату у класі.


     Загальний аналіз результатів проведеного дослідження: оцінка виявленого рівня толерантності в ході проведення даного проекту здійснюється за наступними ступенями.  

     Низький рівень толерантності. Такі результати свідчать про високу інтолерантність учнів та наявності у них вираженої інтолерантної установки по відношенню до навколишнього світу та інших людей. Середній рівень толерантності. Такі результати показують респонденти, для яких характерне поєднання як толерантних, так й інтолерантних рис. В більшості соціальних ситуацій вони ведуть себе толерантно, в інших ситуаціях можуть проявляти інтолерантність. Високий рівень толерантності. Представники цієї групи мають виражені риси толерантної особистості.

Аналіз результатів дослідження загального рівня толерантності серед

учнів середньої школи показав наступні показники на початку проекту

(Таблиця 1):

Таблиця 1

Результати дослідження сформованості загального  рівня толерантності серед учнів середньої школи №12 перед початком проведення проекту

Клас (кількість учнів в цілому)

Оцінка виявлення рівня толерантності учнів

(кількість учнів\% співвідношення)

Високий

Середній

Низький

5-а (26)

2-7%

18-69%

6-23%

5-б (27)

5-18%

15-55%

7-25%

8-а (25)

2-8%

20-80%

3-12%

10-б (28)

4-14%

18-64%

6-21%

Ітого:  106 (учнів)

13-12%

71 -66%

22-20%

 

Аналізуючи отримані дані можна вважати, що найбільша кількість учнів 71 - має середній рівень толерантності та становить 66%; високий рівень толерантності - 13 людини (12%); низький рівень притаманний 22 учням (20%).

Очікуванні результати проекту (після проведення комплексу навчально-виховних заходів із учнями та їх батьками) (Таблиця 2):

Таблиця 2

Результати дослідження сформованості загального  рівня толерантності серед учнів середньої школи №12 після проведення проекту

Клас (кількість учнів в цілому)

Оцінка виявлення рівня толерантності учнів

(кількість учнів\% співвідношення)

Високий

Середній

Низький

5-а (26)

4-15%

20-76%

2-7%

5-б (27)

6-22%

18-66%

3-11%

8-а (25)

3-12%

21-84%

1-4%

10-б (28)

5-17%

22-78%

1-3%

Ітого:  106 (учнів)

18-16%

81 -76%

7-6%

 

Аналізуючи отримані дані після проведення проекту можна вважати, що кількість учнів - 81, що має середній рівень толерантності, збільшилася та становить 76% від загальної кількості учнів, задіяних у проекті (106 учнів); високий рівень толерантності, також, збільшився – 18 учнів (16%); кількість учнів, що мають низький рівень толерантності знизився та притаманний тільки 7 учням (6%). З даної категорією учнів необхідно продовжувати здійснювати профілактичну та просвітницьку діяльність, спрямовану на формування таких якостей особистості, як терпимість,  комунікабільність,  витримка.

В процесі дослідження ми використовували опитувальні листи та анкети, що наведені у додатках нижче:

 1. Опитувальний лист «Риси толерантної особистості».
 2. Анкета «Ваш рівень толерантності».
 3. Бесіда с батьками «Виховання толерантної особистості» .
 4. Тест ««Толерантне ставлення до представників різних народів і культур».

Додаток 1

Анкетування „Ваш рівень толерантності”.

 Учитель: Свою терпимість, розуміння ми можемо проявляти по-різному, можна сказати, на різних рівнях:

 • відсторонено, без зайвої критики;
 • витримано, спокійно, вичікуючи компромісного для усіх варіанту;
 • доброзичливо, активно розуміючи мотиви такої поведінки людини, намагаючись допомогти в разі необхідності.

Для того, щоб досягти успіху в житті, не витрачати сил на конфлікти, „побутові війни”, доцільно сформувати в собі толерантність як рису характеру.

 На якому рівні така риса як толерантність розвинена у вас, допоможе з’ясувати анкета. (Див. додаток 1)

 Виберіть свій варіант відповіді, проаналізувавши 5 ситуацій. Зверніть увагу на те, якому рівню толерантності відповідає обраний вами варіант відповіді.

Анкета

(час виконання 15 хв)

 1. Дмитро має нетипову для хлопця зачіску –занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

а) постійно демонструвати своє невдоволення

б) вимагати дотримуватися на заняттях у школі загального стилю одягу та зачіски

в) виходити з того, що людина має право на самовираження й може робити що завгодно зі своїм волоссям

2. Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитись до цього?

а) засуджувати ці вчинки

б) вважати, що це її особиста справа і не втручатися

в) з розумінням поставитися до проблем Оксани і поступово заохочувати її до навчання

 3. Вадим постійно виявляє неповагу до інших, брутальність до своїх однокласників. Що робити?

а) відповідати брутальністю на брутальність

б) прагнути уникати спілкування

в) вияснити мотиви такої поведінки, проводити з хлопцем роз’яснювальну роботу

 4. Ваша подруга одягла на вечірку вбрання, яке їй не личить та й недоречне на цьому заході. Що ви зробите, аби ваша подруга не була посміховиськом?

а) запропоную ультиматум: або вона переодягається, або йде відпочивати сама

б) натякну, що вона має кумедний вигляд

в) коректно вкажу їй на недоречність такого вбрання

 5. Ви – прихильник здорового способу життя. Ваш молодший брат не робить зарядки, палить, нераціонально харчується. Що ви робитимете?

а) розповім батькам, нехай вони вирішують, що робити

б) зроблю вигляд, наче нічого не помічаю

в) пояснюватиму переваги здорового способу життя й залучатиму до спільних занять спортом.

Оцінюємо отримані результати: а) - 1 бал, б) – 2 бали, в) – 3 балів

 Підраховуємо загальну кількість балів:

5 балів – ви досить категорична, негнучка, нетерпима до інших людина.

Маючи таку позицію, ризикуєте залишитися самотнім! Розпочніть з обдумування такого вислову: „Всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто різні”.

6-10 балів – характеризуєтесь як дещо відсторонена особистість із      життєвим принципом „Моя хата – скраю, я нічого не знаю” або маєте велику витримку щодо поведінки, думок, традицій інших людей. По-перше, намагайтеся визначити межу вашої терпимості! По-друге, зважте, аби вас не називали надто байдужою людиною.

11-15 балів –прийміть вітання! Ви –толерантна особистість, цінуєте людей, поважаєте їхні почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. Зберігайте „Своє обличчя”! 

Додаток 2

Опитувальний лист з теми “Риси толерантної особистості”

(час виконання 15 хв)

 

Мета:  ознайомити учасників з основними рисами толерантної особистості, дати можливість оцінити ступінь своєї толерантності.

Завдання: підвищити рівень обізнаності молодших школярів з питань толерантності та моральності; пояснити, що всі люди різні, що відмінності роблять їх унікальними і цікавими для інших; виховувати толерантне і позитивне ставлення до людей з різних країн та їх особливостей.

Допоміжні матеріали:  бланки опитувального листка  для кожного учасника; один бланк,  зроблений на великому листі; малюнок квітки з десятью пелюстками.

Кожен учасник одержує бланк, вчитель пояснює, що є 10 характеристик, які перелічені у опитувальному листку, які притаманні толерантній особистості.

Інструкція щодо заповненню бланка:

1.     У графі А проставте:

-         знак “+”  навпроти тих трьох рис, які  Вам  найбільш притаманні;

-         знак “-”   навпроти тих трьох рис, які  Вам притаманні менше всього.

2.     У графі Б проставте знак “+” навпроти тих трьох рис, які на Ваш погляд найбільш притаманні толерантній особистості.

Ведучий зауважує, що бланк залишається в учасників, тому відповідати можна чесно,  ні на кого не зважаючи. 

На заповнення дається 3-5 хв. 

Потім ведучий заповнює підсумковий бланк. Для цього він просить підняти руки тих, хто відмітив у графі Б першу рису. Кількість тих, хто відповів, підраховується та заноситься до опитувального листка. Таким же чином підраховується кількість відповідей з кожної риси толерантної особистості. Ті три якості, які набрали найбільше число балів і є ядром толерантної особистості (з точки зору цієї групи).

Учасники мають змогу також порівняти уявлення про себе (“+” у графі А) з портретом особистості, створеної групою.

Наприкінці опитування учні пишуть визначені риси толерантності особистості на малюнку (квітка з пелюстками, де кожен пелюсток - це одна риса толерантності людини) та прикріплюють пелюстки на дошці, в класі обговорюється кінцевий результат опитування учнів.

Опитувальний лист з теми «Риси толерантної особистості»

Риси толерантної особистості

А «+» \ « - »

Б  «+»

1

Терпимість (терпіння до іншої людини в діях та бесідах, поблажливе ставлення до чужих традицій, звичаїв, звичок та поглядів)

 

 

2

Доброзичливість (радість, доброта у взаємовідношеннях, інтерес та повага в поведінці та у висловах до іншої людини)

 

 

3

Людяність (дружба, повага до прав та свободи людини, любов, милосердя)

 

 

4

Комунікабільність (уміння слухати співрозмовника та підтримувати бесіду)

 

 

5

Співпереживання (співчутливе ставлення,  уміння поставити себе на місце іншої людини)

 

 

6

Витримка (відповідальне ставлення до своєї поведінки та вчинків, уміння володіти собою)

 

 

7

Довіра (добре ставлення до когось, що ґрунтується на впевненості в його правоті, чесності, щирості )

 

 

8

Індивідуальність  міння бути самим собою, мати власну думку, стиль життя, але ненав`язливість у стосунках з іншими людьми)

 

 

9

Почуття гумору (веселий необразливий  жарт та  добрий настрій)

 

 

10

Співробітництво (взаємодопомога, активність, товариськість)

 

 

 

D:\2019-2020 учебный год\школа планы\толерантність\82c3e2af4922d7d0fc3c18ee2a55a6b1.png

Малюнок 1. Квітка толерантності

На малюнку квітки, на її пелюстках, учні пишуть визначені риси толерантності та прикріплюють їх на дошці, у класі обговорюється кінцевий результат опитування учнів.

Додаток 3

 1. Бесіда с батьками «Виховання толерантної особистості».

Бесіда проводиться під час батьківських зборів. У бесіді приймають участь батьки учнів, класний керівник та шкільний психолог.

На розвиток особистості дитини, її духовності й душевності негативно впливають прояви недоброзичливості, недружелюбності, озлобленості й агресивності, настрої взаємної нетерпимості, культурного егоїзму. На противагу зазначеним негативним проявам потрібно виховувати (і в дітях, і в дорослих) толерантність — здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя іншої людини, що відрізняються від власних. Батькам потрібно з уважністю поставитися до виховання дитячої толерантності як інтегративної якості та знати шляхи її формування.

 1. Толерантність — ставлення до інших людей як цінності, що виражається у визнанні, розумінні та прийнятті представників інших культур; це терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки. Толерантність особистості є суттєвим фактором соціалізації дитини і значною мірою визначає успішність її подальшого життєвого шляху.
  Толерантність батьків у свою чергу передбачає повагу до самобутнього внутрішнього світу дитини, віру в перемогу добрих починань у міжособистісних відносинах, відмову від методів грубого примусу й будь-яких форм авторитаризму. Толерантність — не окрема якість, а сумарна характеристика взаємопов’язаних властивостей особистості. Аби виховати толерантну особистість, винятково важливим є підтримувати толерантні стосунки між членами родини, адже діти — дзеркало відносин і характерів батьків і найближчого оточення. Толерантним буде ставлення до дитини, якщо батьки не ображають її, вислуховують думку дитини й рахуються з нею, вміють прощати образи і самі просять вибачення (найскладніший момент, але в той же час і найважливіший, оскільки у дітей загострене почуття справедливості), уміють без сварок і конфліктів домовлятися з дитиною, утверджують гідність дитини (не ігнорують її, не проявляють неповагу до її захоплень тощо), не змушують дитину за допомогою сили робити те, що їй не хочеться.
 2. Винятково важливим природним чинником у вихованні толерантності є батьківська любов — як джерело і гарантія благополуччя дитини. Батьки мають поводитися так, аби дитина була впевненою в тому, що її люблять, про неї піклуються. Постійний психологічний контакт з дитиною необхідний у вихованні в будь-якому віці. Основою для збереження контакту виступає щира зацікавленість в усьому, що відбувається в житті дитини, занепокоєння її проблемами. Формула істинної батьківської любові — це прийняття, а її сутнісне наповнення є любов — «люблю тому, що ти є, люблю такого, яким ти є».
 3. У сім’ї, в родині дитина отримує перший життєвий досвід, робить перші спостереження і вчиться, як поводитися в різних ситуаціях. Дуже важливо, щоб те, чого ми, батьки, вчимо дитину, підкріплювалося конкретними прикладами, і дитина була впевненою: у дорослих слово не розходиться з ділом. Якщо дитина бачить, що мама і тато, які що­дня твердять, що брехати погано, відступають від цього правила, все виховання може піти нанівець.
  Проявляючи щирий інтерес до поглядів, захоплень своїх дітей, їхніх дій і вчинків, з повагою ставлячись до позицій і цінностей інших членів сім’ї, ви тим самим навчите їх цікавитися й поважати інших людей. Відмовившись від переконання, що тільки ви знаєте істину, а помилки роблять виключно діти, ви станете на шлях діалогу і спільного аналізу всіх дій і вчинків своїх дітей. Висловлюйте своє ставлення до негативних проявів оточуючої дійсності й обов’язково пояснюйте дітям, що відбувається, і ви навчите їх самостійному мисленню. Демонструйте модель неагресивної поведінки через повагу і визнання себе та інших людей, їх культури, звичаїв, традицій, віросповідань. Вступаючи до міжнаціональної та міжрелігійної взаємодії, ви закладатимете у своїх дітей таку саму здатність.
 4. Батьки зможуть сформувати в дітей систему цінностей, в основі якої лежать такі загальні поняття, як згода, компроміс, взаємне прийняття і терпимість, прощення, ненасильство, співчуття, розуміння, співпереживання, якщо самі сповідуватимуть цю ціннісну систему. Стиль виховання, що переважає в сім’ї, визначає, якою виросте майбутня людина. Отже, головними методами виховання в родині мають стати приклад, спільні з батьками заняття, бесіди, уболівання один за одного у різних справах, сприяє формуванню у молоді навичок незалежного мислення, критичного осмислення навколишньої дійсності й вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях. Загалом це сприятиме розбудові суверенності нашої молодої держави, захисту національних інтересів з одночасною повагою і визнанням цінності інших культур, релігій, поглядів і позицій.
 5. У пригоді батькам стануть такі поради:

Будьте чесні й відкриті, з повагою ставтеся до інших, виявляйте співпереживання й співчуття. Демонструйте це діями. Ніколи не давайте негативних характеристик навіть собі, не кажучи вже про інших.

Допомога у вирішенні проблем, залучення до різних видів сімейної та суспільно-корисної діяльності.
У старшому шкільному віці сімейне виховання в дусі толерантності  Підтримуйте й заохочуйте впевненість дитини в собі, у її вчинках. Людина з розвиненим почуттям власної гідності, з адекватно високою самооцінкою не потребує самоствердження за рахунок інших.

Розповідайте своїй дитині про традиції інших народів, свята, характерні для інших країн, важливі міжнародні дати. Шануйте традиції свого народу, але не втрачайте можливості ознайомити дитину з іншими культурами, цінностями, звичаями.

Намагайтеся забезпечити вашій дитині досвід спілкування з різними групами людей. Літній відпочинок, подорожі в інші країни є корисними для кожного, а дитині старшого шкільного віку можна запропонувати участь в благодійних програмах і грантах.

Подорожуйте з дитиною і допомагайте їй відкривати для себе багатогранний світ. Звичайно, не кожна сім’я може дозволити собі відвідати Європу, азіатські країни, Африку, але відвідування історичних куточків рідної України є доступним майже кожній родині.

Говоріть про відмінності між людьми з повагою. Відзначайте позитивні моменти того факту, що всі люди різні. Дітям молодшого віку потрібно пояснити, що на Землі існують інші раси й національності — з іншим кольором шкіри, волосся, розрізом очей, звичаями й особливостями побуту, мислення тощо.

Завжди давайте відповіді на запитання дітей, навіть якщо це буде не найкращий варіант. Розмови на «незручні» теми важливі для виховання дитини. Відповіді на кшталт «ти ще маленький» абсолютно недоречні — завданням батьків є дати відповідь у формі, доступній віку дитини. Якщо ви не готові відповісти одразу — попросіть час на роздуми і поверніться до розмови якомога швидше.

І головне, пам’ятайте: особистісні риси толерантної людини — це не вроджені, а набуті соціальні якості, що формуються з раннього дитинства у процесі взаємодії з сімейним (родинним) оточенням.

Додаток 4

Тест «Толерантне ставлення до представників різних народів і культур»:

чи толерантна я людина?»

 

Мета тесту:  ознайомити учасників з поняттям «толерантність», з`ясувати відношення учнів до основних видів толерантності (етнічної, релігійної, соціальної), дати можливість учням оцінити ступінь своєї толерантності.

Допоміжні матеріали:  бланки теста  для кожного учасника, доповідь вчителя про поняття та види толерантності.

Кожен учасник одержує бланк теста, вчитель пояснює інструкції до виконання тесту.

Інструкція до виконання тесту №1: (Вибери одну відповідь, яку ти вважаєш вірною та підкресли її -- відповідь а) або б)).

Завдання тесту:
1.  На уроці розповідають про іншу країну, населення, їхні мову та релігію
а)  тобі це не цікаво
б)  ти бажаєш більше дізнатись про них.
2.  Для того, щоб не було війни між країнами та іншими народами
а)  нічого не можливо зробити, тому що війни будуть завжди
б)  треба зрозуміти, з якої причини вони відбуваються.
3.  Як ти протистоїш насильству проти людини
а)   насильством
б)  приєднуєшся до інших людей, щоб сказати своє «Ні» або захистити іншого.
4.  Тебе не подобається звичаї або традиції іншої країни, що ти зробиш
а)  ти не будеш слухати
б)  ти будеш намагатися доказати, чому це плохо та роз`яснити іншим.
5.  Коли говорять про людей різних національностей, що живуть в інших країнах
а)  ти почув і забув
б)  тобі цікаво узнати більше інформації.
6.  Ти не згоден, почувши доповідь або думку однокласника про іншу країну
а)  ти не даси йому договорити
б)  ти його дослухаєш.
7.  Під час обговорення важливого питання на уроці ти вже відповідав
а)  ти хочеш відповідати ще
б)  ти даси змогу відповідати іншим.
8.  Тобі пропонують листуватися з іноземцями
а)  тобі це не цікаво, ти не хочеш ділитися з ними своїми мріями, своїми думками
б)  тобі цікаво з ними листуватися, пізнавати про їх життя та мрії, ділитися інформацією.

Інструкція після виконання тесту№2: підрахуй бали напроти кожної своєї відповіді та запиши по 1 балу за відповідь б).

Висновки тесту:

Якщо в тебе  8 відповідей «б».
Ти проявляєш високу толерантність. Ти є толерантним, відповідальним, активним учнем. Розкажи друзям, як тобі це вдається.

Якщо в тебе від 3 до 7 відповідей «б».
Ти не дуже толерантний. Ти намагаєшся завжди нав’язати свої ідеї. Але ти допитливий, в тебе добра уява. Використовуй ці якості для боротьби з нетерпимістю.

Якщо в тебе менш ніж 3 відповідей «б».
Ти зовсім не толерантний. Якби ти був більшим оптимістом і тобі би подобалось вести дискусії, ти би став щасливішим. Намагайся прикладати для цього більше зусиль.

Література:

 1.  https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/
doc
Додано
14 березня
Переглядів
89
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку