Фрагмент робочого зошиту із зарубіжної літератури для 8 класу

Про матеріал

Фрагмент робочого зошита із зарубіжної літератури (окремі теми) «Навчатися легко!» 8 клас. який є частиною навчально-методичного комплексу, який складено відповідно вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої школи та новой Програми із зарубіжної літератури. В основу посібника покладено матеріали підручника Посібник базується на технології проведення уроків з мультимедійною підтримкою, принципах особисто зорієнтованого навчання, диференціації, компетентісного навчання.


Перегляд файлу

 


 Умовні позначки:

 

Вивчаємо теорію літератури     

 

   Працюємо з текстом

Дослідницька робота

 

   Позакласне читання

 

    Повторюємо

 

  Це цікаво


 

Творче завдання

 

Завдання з базового рівня  знань

 

  

Обміркуй питання у групі

 

 


Література і культура.

Роди літератури, їхні характерні ознаки…

 

… Дано друкованому слову

бути не тільки в часі, а й понад часом.

М. Лесков.

 

Культу́ра     сукупність матеріальних та духовних цінностей,  створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил в         середині соціуму для його збереження та гармонізації.  

Мистецтво –   вид духовного освоєння дійсності людиною, що має на меті         формування і розвиток її здатності творчо  перетворювати   довкілля   і саму   себе     за   законами  краси.

Література – сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи,

людства;

 •                 різновид мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах        засобами слова;
 •                 результат творчого процесу, зафіксований у відповідному тексті.

Всесвітня література -  сукупність літератур усіх народів світу  від давнини до

сьогодення.

Національна література   художня література певного народу, історія і традиції якої формуються на основі його побуту, звичок, соціально-економічних та територіально-географічних особливостей.

 

Завдання №1

Пригадай визначення поняття  

 

Культура       ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

З’ясуй, яке поняття ширше – культура чи мистецтво? Обґрунтуй свою відповідь.

 

Завдання №2

 

Поміркуйте, за якими ознаками можна відрізнити твори    національної літератури одного народу від творів національної літератури іншого народу   в українському перекладі? Зробить   перелік цих ознак:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

Завдання №3

 

За допомогою схеми склади зв’язну розповідь «Роди ї жанри художньої літератури».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4

 

Пригадай вид літературної  діяльності за наданим визначенням:

 

«відтворення засобами  рідної мови особливостей іншомовного літературного тексту у нерозривній  єдності його змісту і форми»

__________________________________________________________________________________________________________________________

 • поясни його роль у функціонуванні всесвітнього літературного процесу;
 • пригадай види перекладів, поясни, у чому їхня різниця;
 • які українські перекладаючи тобі відомі, підготуй доповідь про одного з них.

Літературний процес.

Основні літературні епохи, напрями,  течії,

специфіка їхнього розвитку в  різних країнах.

 

Літературу вилучено із законів тління.

Вона одна не визнає смерті.

  Салтиков-Щедрін М.

 

Літературний процес – історичне      існування,        функціонування        та  поступальний розвиток літератури як  певної    доби, так і всієї історії                  нації, країни, світу.

       

Літературна епоха      -  окрема частина літературного процесу із  загальними  

                                            закономірностями художньої літератури в ту чи іншу    добу.

 

Літературний напрям – сукупність художньо-змістових та естетичних принципів і тенденцій, що характерні для творчості багатьох письменників певного періоду розвитку літературного процесу.

 

Літературна течія       спорідненість творчих принципів  на основі подібних

                                           естетичних засад.

 

Завдання №1

 

  Дай розгорнуту відповідь:

 

 • Чи можна стверджувати, що мистецтво слова не спиняється у своєму розвитку? Яку назву має цей процес?

 

 • Яким чином ім’я  Й.В.Гете пов’язано з поняттям «літературний процес»?

 

 • Яке місце у цьому процесі відведено національним літературам?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

 

 • З’ясуй, чи збігаються етапи розвитку української та  світової літератури?

 

 • У чому специфіка розвитку  української літератури?

 

 • Наведіть приклади взаємодій та впливу різних літератур.

 

 

Період

Україна

Європа

Античність VIII ст. до н.е. – V ст.. н.е

 

 

СередньовіччяVXV ст.

 

 

ВідродженняXVXVI ст.

 

 

Просвітництво XVIIXVIII ст.

 

 

Романтизм кінець XVIII — перша половина XIX ст.Друга половина XIX ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

Яким чином співвідносяться поняття  «літературний метод»,   «літературний напрям»                  та    «літературна течія»? (для наочності використовуй шаблон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священні книги людства

як пам’ятки культури   і  джерело літератури.

 

Любов Бога до людини настільки велика,

що він не може примушувати.

Вл. Лосський, богослов.

Завдання №1

 

Працюючи з підручником, протягом вивчення теми поступово заповнюй прогалини    у   таблиці   «Священні  книги людства»

 

Веди

 

Біблія

Коран

Час походження

12ст. до н.е. –

6 ст. до н. е. 

 

 

Назва

 

 

 

Святе «читання»

Віроспові-дання

іудаїзм

 

 

 

Ким складено

 

Бог, учні Ісуса –

святі

 

Мова створення

 

 

арабська

Структура

4 чистини

Рігведа

Самаведа

Яджурведа

Атхарваведа

3 частини

Стрий Заповіт

Новий Заповіт

Євангєля (от Матвія, Марка, Луки, Іоана)

Загалом 66 книг

144 сури

 

Текстова форма

гімни, наспіви, вислови,

заклінання

 

 

Поширення у світі

 

перекладено більш ніж 1800 мовами Європа, Азія

 

 

Зміст книг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

 

Поміркуй:

 

 • У чому схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури?

 

 • Чому такі давні книги, зокрема Біблія, які зовсім не належать до розважальної літератури, мають найбільш кількість прихильників у світі?

 

 • Що спільного у моральних установах Біблії   і    Корану?

 

 • Які гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства?

 

Завдання №3

 

 У священному писанні Євангелія посідають особливе місце. Написали їх ті, хто особисто знав Ісуса, або його учнів – Матвія,  Марка, Луку, Іоанна. Христос навчав людей розповідаючи їм притчі.

 

Пригадай:         Притча – це невеликий твір, що містить повчання  в алегоричній формі.

 

Прочитай притчі,  виконай завдання: 

 

 • Євангеліє від Матвія; 13:1-23
 •    Наведи   приклади алегорії у притчі.
 •    Доведи  (за визначенням), що ця історія – притча.

 

 • Євангеліє від Луки; 15:1-32
  • Поясни вислів: «Був мертвий (син) і ожив».
  • Спроектуй цю історію на сучасність.

 

 • Зроби висновок про сенс використання в Біблії жанру притчі.

 

 

 

 

 

 

Античність

 

Завдання №1

 

Працюючи з підручником ( слухаючи вчителя), заповни  схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

 

Дай зв’язну  відповідь на запитання:

 

 • В яки періоди розвитку світового літературно процесу, європейська література зверталася до античності як до творчого джерела?

 

 • Яка провідна тема античної літератури?

 

 • У чому полягає заслуга античного мистецтва?

 

 • Чому не всі твори античності дійшли до нас?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види лірики Давньої Греції

Завдання №1

 

Слухаючи розповідь учителя (працюючи з підручником),  заповни прогалини у таблиці «Види давньогрецької лірики».

 

Назва жанру

Віршовий розмір

Зміст віршів

Представники

Елегія

 

 

Афоризми,

 

 

Ямб

Ямб, хорей

 

 

Архілох

Меліка

сольна

 

 

Любовна пісня

 

 

хорова

Оригінальна строфа

 

 

Піндар

 

АБО

Завдання №2

 

Склади схему «Види давньогрецької лірики», поєднуючи відповідні блоки.

 

АБО

 

Завдання №3

 

Використовуючи набуті знання,  складіть пазл-схему «Види давньогрецької лірики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допомогою отриманої схеми (таблиці) склади зв’язну розповідь «Види давньогрецької лірики».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тіртей (VII ст. до н. е.).

 

Знайомимось з письменником

 

 

Прочитай інформацію про давньогрецького поета Тіртея.

Чи можна повірити в правдоподібність цієї легенди?   Обгрунтуй свою думку. 

 

  У VII ст.  до  н. е. мешканці давньогрецького міста  Спарта воювали з Месенією, але ніяк не могли здобути перемогу. Оракул порадив  їм звернутися про допомогу до афінян.  Але ті не хотіли втручатися, пожартували над спартанцями, приславши їм на допомогу кульгавого шкільного  вчителя на ім’я  Тіртей. Спартанці були страшенно здивовані і навіть ображені. Але,  на диво,   вони перемогли   у цій війні. Саме Тіртей допоміг їм здобути перемогу над  Месенією.

 Тіртей був поетом. У своїх віршах він надихав спартанців на подвиги заради своєї Батьківщини, підтримував їхній бойовий дух.

 

Елегія – повчальний вірш, що має у собі заклик до важливих справ , роздуми, афоризми; пишеться двовіршем: гекзаметр + пентаметр.

 

 

Завдання №4

 

Доведіть, що вірш «Добре вмирати тому…» – елегія.

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________3.__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №5

 

Заповни схему «Дві долі воїна». Дай відповідь на запитання.

 

 

 

Завдання №6

 

Напиши твір-мініатюру

 

«І сьогодні  порада Тіртея

в пригоді».

 

Доведи свою думку

фактами із  сучасної історії.

 

Зроби   ілюстрації

до свого твору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есхіл ( 525 456 рр. до н. е.).

 

Знайомимось з письменником

 

Слухаючи доповіді учнів (розповідь учителя) заповни «біографію письменника».

 

 • Есхіл народився в _____________ приблизно у _______________.
 • Він походив з _______________________ роду.
 • Есхіл в  ______ р. брав участь у _________ битві, в морському бою при Саламіні, у  війні із _________.
 • Саме ___________  ____________  Есхіл  найбільше  _____________   у  своєму житті,  підкресливши це  у власній  ____________.
 • Після  закінчення війни Есхіл зайнявся ___________________.
 • Есхіл вперше в  ____ р до н.е. вперше  став переможцем творчих змагань, а  взагалі  перемагав у драматичних турнірах   ____ разів.
 • По себе залишив _________ п’єс, з яких до пас дійшли лише ___________ .
 • Новаторство Есхіла у драматичному мистецтві полягає у тому, що він ввів ______________________________, чим  посилив ____________________ .
 • Здебільшого твори Есхіда побудовані на _____________   ______________.
 • Останні роки поет провів у __________, де і помер близько  ____________.

 

 

Завдання №2

 

Визнач риси характеру Прометея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

 Складіть цитатну характеристику Прометея

 

Риси характеру

Приклади з тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Пригадай міфи про Прометея. Чи є у Прометея  негативні риси? Якщо так, то які?

 

 • Гесіод  вважав, що Прометей допоміг людям обманом,  крадіжкою, а це неприпустимо. Чи можемо ми погодитися з Гесіодом?

 

Завдання №4

 

  Користуючись ресурсом «Інтернет», дізнайся,

 

 • яки письменники, композитори, художники використовували образ титана Прометея у своєї творчості;

 

 • ім’я  яких українських митців пов’язано з ім’ям Прометея?

 

 Спираючись на набуті знання зроби висновок,

 

 • чи можна вважати  Прометея «вічним образом» у світовій літературі;

 

 • носієм яких ідей він постає?

 

 Обґрунтуй свою думку у вигляді презентації.

 

Завдання №5 (за вибором)

 

       Напишіть кінострічку за  трагедією Есхіла. Придумайте їй назву  (дивись пам’ятку ).

 

       Зробить ілюстрації костюмів героїв.

 

 • Проілюструй   трагедію Есхіла «Прометей прикутий» у вигляді діафільму

 

 

Но раны сердца лечит Рубайят –

четверостишья старого Хайяма

С.Я.Маршак.

Рубаї – чотиривірш філософсько-ліричного змісту, в якому римуються 1-й, 2-й, 4-й рядки, а 3-й – без рими.

 

Афоризм – короткий лаконічний вислі, що містить висновок, як підсумок роздумів над загальнолюдськими цінностями

Прочитай інформацію про Омара Хайяма.

 

 • Яким ти уявляєшь великого представника літератури Сходу ?

 

 Образ Омара Хайяма овіяний легендами. Біографія – сповнена загадок і таємниць. Його повне ім’я звучить так: Гіяс ад-Дін Абу-Фарх Омар ібн Ібрагім Нішапурі. Так само довгим, як і ім’я, є список талантів цієї людини.  Омар Хайям мав енциклопедичні знання  з математики, геометрії, фізики, астрономії, філософії, коранознавства, правознавства, медицини, і в кожну з цих галузей науки та практики зробив свій вагомий   внесок. Відомості про нього збереглися у творі «Книга мудреців» арабського історика Джамало ал-Діна

 Дату народження Омара Хайяма зміг встановити індійський вчений за гороскопом поета, який, можливо, був складений ним самим як астрологом. Прізвище Хайям дає змогу припустити, що його батько походить з ремісників. На місце народження вказує один з складників імені письменника – Нішапур. Саме там він навчався  у медресе, що готував чиновників для державної служби, а згодом продовжив освіту  у Самарканді.

 У віці 25-26 років  Омар Хайям написам славетний алгебраїчний трактат; спираючись на  тривалі астрономічні підрахунки, уклав сонячний календар (1079 р.), найточніший з усіх  відомих. На запрошення султана м. Ісфахан  керував там обсерваторією. Прихільнімть можновладного покровителя сприяла написанню трактатів з геометрії та філософії. Цікаво, що довгий час Хайяма-поета та Хайяма-ученого вважали різними людьми, адже наукові  праці писалися арабською мовою, а літературні – фарсі-дарі. Після передчасної смерті правителя  Хайям  назавжди покидає двір, довгий час мандрує і повертається  у Нішапурі. 1123 року перестає битися серце великого поета.

 Світову славу поета він зажив значно пізніше – 1859 р., коли Едвард Фітцджеральд зробив блискавичний переклад рубаї англійською. 

Поетична творчість Хайяма представлена близько 2000 рубаями, які сходознавці-перекладачі об’єднали у збірку «Рубайят.»

 

 

 

 

 

Завдання №1

 

 • Прочитай рубаї  (за підручником), зрозумій їх зміст.

 

 • Спираючись на визначення рубаї, доведи, що наведені вірші Омара Хайяма дійсно  належать до цього жанру.

 

 • Які  художні образи створені  поетом?

 

  Завдання №2

 

 • Поєднай наведені рубаї за тематикою   
 1.   роздуми над можливістю людини впливати на свою долю____________ ;
 2.   віра у силу людини, її здібності та можливості ___________________ ;
 3.   роздуми про швидкоплинність людського життя _________________ .

 


1. Прожити щоб у мудрості – немало треба знати

 Важливі  дві поради тобі хочу я дати:

 Голодним краще бути, чім їсти що завгодно.

 Самотнім будь, ніж с кім завгодно вік свій коротати.

     Л. Ружинський.

2. Хай кожна мить, що в вічність промайне,

Тебе вщасливлює, бо головне,

Що нам дається тут – життя: пильнуй же!

Як ти захочеш, так воно й мине.

     В. Мисик..

3. І юних і старих – всіх поглинає час,

І невеликий нам дається днів запас.

Ніщо не вічно тут: так само,

Як ті, що вже пішли й що прийдуть  після нас.

    В. Мисик.

 

4.. Я б краще вороном копався у ріллі,

Ніж у негідника живився  на столі.

Сухим окрайчиком задовольнятись краще,

Ніж губи мазати в чужому киселі.

        В. Мисик.

5. Боюсь, що більше ми не вернемось до дому,

Ні з ким не стрінемось у обширі земному.

Цю мить, що ти прожив, вважай своїм трофеєм!

Бо що нас потім жде, не дано знать нікому.

    В. Мисик

6. Ні,  не гнітять мене перестрахи й жалі,

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі:

Того, що суджено, боятися не треба,

Боюсь неправедно прожити на землі.

     В. Мисик.


 • Які ідеали  утверджував поет у своїх віршах?

 

 • Чи можна вважати його гуманістом?

 

 • Які ще тематичні групи віршів Омара Хайяма ти можеш назвати? Наведи приклади.

Завдання №3

 

 • Пригадай відомі тобі художні засоби (тропи), знайди приклади їхнього використання в рубаї Омара Хайяма.

 

 • Пригадай  визначення афоризму, знайди  приклади афоризмів у рубаї  Омара Хайяма.

 


 •                 За підсумками роботи  заповни таблицю «Стильові особливості творчості Хайяма».

Художній засіб

Приклади з тексту

 1.                                         

Метафори

 

 1.                                         

Порівняння

 

 1.                                         

Епітети

 

 1.                                         

Риторичні питання, звертання

 

 1.                                         

Афоризми

 


 

 

 

 

 

 


 Зроби висновок _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 Завдання №4  (працюючи по групах)

 

 • Визначте тематику та проблематику 3-4  прослуханих (перечитаних)  рубаї.

 

 • З’ясуйте,  які художні образи створює автор,  які мотиви він використовує.

 

 • Проілюструйте  створені поетом художні образи.

 

 • За підсумками роботи створить ілюстровану збірку-довідничок: «Духовна спадщина Хайяма».

 Завдання №5

 

Проаналізуй окремі рядки рубаї, з’ясуй їхній зміст, пригадай ознаки рубаї.  Поєднай рядки, яки, на твій погляд, складають повний текст рубаї.


 


 1.  По розлуці – до тебе лечу з усіх сил,        
  Тільки б вітер нещадний не збив моїх крил.

 

 1.  Ти для мене була – як зоря золота. 
  Ти померла – й обсіла мене самота. 

 

 1.  Скінчилась книга юності. Як жаль... 

    Весна сповита у зими вуаль, 

 

 1.  Не цурайся скарби наживати горбом. 
  Навіть впавши з коня, залишайся верхом. 

 

 1.  У шаленстві кохання холодним слід бути,
  На сановних бенкетах тверезим слід бути. 

 

А. Я сліди твої, наче святиню, шукаю, 
     Ти яскрава красою, мов сотні світил.

 

В. Тільки разом ми знали, як жити на світі. 
     Що без тебе цей світ і його суєта?

 
С. Щоб і вуха, і очі, й язик були цілі, 

     І глухим, і німим, і незрячим слід бути.

 

Д. А птаха радості, що молодістю звалась, 
     Назавжди відлетіла в синю даль. 

 

Е. У бідняцькім лахмітті ти гідність не страчуй, 

    У багатстві не стань різним модам рабом

 


Володимир Ящук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найскладніший політ –
це політ над собою

Себе судити набагато важче…

Антуана де Сента-Екзюпері. 

 

Знайомимось з письменником

 

Працюючи з підручником (слухаючи вчителя), заповни  хронологічну таблицю життя Антуана де Сента-Екзюпері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №1

 

Установи відповідність.

 

       Назва твору             Художня деталь

 

 1.              «Хамелеон»      А  Сірники
 2.              «Жага до життя»     Б  Сопілка
 3.              «Маленький принц»    В  Капелюх
 4.              «Сліпий музикант»     Г  Шинель

         Д  Орден

 

Притча – повчальний алегоричний твір, у якому розповідь служить для розкриття моралі, філософського змісту.

 

Завдання №2

 

Перечитай визначення притчі, визнач  її характерні  ознаки серед перелічених, заповни схему.

Алегоричність

Образність

Філософський зміст

Пригодницький сюжет

Підтекст

Велика кількість героїв

Антитеза

Езопова мова

Афористичність

 

Завдання №3

Пригадай жанрові ознаки казки, чи можна назвати твір «Маленький принц» казкою-притчею?

Обґрунтуй свою думку.

Завдання №4

 

 • Звідки на Землі  з’явився  Маленький принц?

 

 • Намалюй його планету.

 

 

Завдання №5

 

Вікторина «Перевір себе». Обери вірні твердження.

 

 1.   У казці 22 частини.
 2.   Планета Маленького принца була великою.
 3.   Лише Ліхтарник не здавався Маленькому принцу   смішним.
 4.   Маленький принц дуже любив троянду.
 5.   Землю Маленький принц відвідав останньою.
 6.   Маленький принц відвідав 8 планет.
 7.   Маленький принц повернувся додому.
 8.   Маленький принц вирощував баобаби.
 9.   На початку дня Маленький принц вмивався та  прибирав свою планету.
 10.  На планеті Маленького принца було багато троянд.

Завдання №6

 

Зроби карту-схему подорожі Маленького принца за зразком.

З’ясуй,  який висновок зробив герой на кожної з планет.

 

 

Завдання №7

 


Реальними чи символічними є образи мешканців планет. З’ясуйте алегорію цих образів, поєднавши стрілками.

 


 1.   Король
 2.   Честолюбець
 3.   Пияк
 4.   Ділок
 5.   Географ
 6.   Ліхтарник
 1. Обмеженість
 2. Безглуздість
 3. Обов'язок
 4. Порок
 5. Пихатість
 6. Непотрібність

 

Підказка вчителя:   образ-символ може бути втіленням  прояв людського єства


Завдання №8

 

 • Дай пояснення, втіленням яких рис людини є ці образ?
 • Яка їхня роль у творі

 

 

 

 

 

_______                 ______                ______              ______

 

 

Завдання №9

 

 • Поміркуй,  які відкриття зробив Маленький принц під час своєї подорожи?

 

 • У чому полягає важливість цих відкриттів.

 

 

Завдання №10

 

Випиши декілька мудрих думок Маленького принца.

 

 •     Дайте  тлумачення цих висловів.

 

 •     Кому з героїв вони належать?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

   Хіба у всесвіті найкращий твір – не  ми…?

Омар Хайям

 

 

Ричард Бах (Richard Bach)Знайомимось з письменником

 

Прослухавши розповідь учителя,  продовж речення.

 

 1. Повне ім’я   _____________________________.
 2. Народився  в місті  __________________________ США _____________ року .
 3. Його предком був _________________________________________________ .
 4. Ричард мав дві мрії  ____________________ та ________________________ .
 5. В 1962 році закінчив службу ________________________________________ .
 6. Його першим надрукованим твором став _____________________ у _______.
 7. Пише в жанрі _____________________________________________________ .
 8. Визнання набув після виходу _____________________________в ______ році .
 9. Яка на кінець  ______ року  було надруковано  більш __________ екземплярів.
 10. Перший переклад цього твору українською здійснив____________ у_____ році

Завдання №1

 

 • Про що ця повість?
 • Яка композиція твору?
 • Склади план твору, відповідно ступенів духовного  вдосконалення героя. 1._______________________________________________________2._______________________________________________________3._______________________________________________________
 • Прослідкуй за текстом , з кім ототожнює герой себе у кожної частині ( як він сам себе називає). Який сенс він вкладає в це ім’я? Чи змінюється його ставлення до свого становища?  Про що це свідчить? Яку рису характеру Джонатана підкреслює автор?

 

Завдання №2.

 

Спираючись на текст I частини,  заповнить схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи можна стверджувати, що в 1 частини автор протиставляє два способу існування у суспільстві? Обґрунтуй свою думку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3.

 

Користуючись наданими підказками, досліди за текстом умовні ступені самовдосконалення головного героя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Чи можна цей шлях розвитку головного героя  співвіднести зі  шляхом розвитку особистості людини? Поясни свою думку.

 

 • Церковна влада Сполучених Штатів була незадоволена притчею

Ричарда Баха, через «гріх гордині» головного героя. Чи згоден ти з  цією думкою?

 

Завдання №4.

 

 Користуючись ресурсом «Інтернет», добери ілюстрації  з зображенням пейзажу, який,  на твою думку, відповідає психологічному стану героя в різні моменти його життя? Свій вибір підтвердь текстом.

_____________________________

_______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ

 

Біблія

 

Священні  книги людства (порівняльна таблиця)

 

 

Веди

 

Біблія

Коран

Час походження

12ст. до н.е. –

6 ст. до н. е. 

12 ст. до н.е. –

2 ст. н.е.

517 р. – 632 р. н.е.

Назва

Священне

«знання»

Свята  «книга»

(Святе Письмо )

Святе «читання»

Віроспові-дання

іудаїзм

 

християнство

 

іслам

 

Автори

Не створені людиною

Бог, учні Ісуса –

святі

слова Аллаха через пророк його

Мухаммад

 

Мова створення

санскрит

давньоєврейська

давньогрецька арамейська

арабька

Структура

4 чистини

Рігведа

Самаведа

Яджурведа

Атхарваведа

3 частини

Стрий Заповіт

Новий Заповіт

Євангєля (от Матвія, Марка, Луки, Іоана)

144 сури

 

Текстова форма

гімни, наспіви, вислови,

заклінання

притчи

айяти

Поширення у світі

 

перекладено більш ніж 1800 мовами Європа, Азія

мусульманські країни

Зміст

утворення світу                                  моральні настанови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Античність

 

Завдання №3

 

Заповни прогалини у таблиці «Види давньогрецької лірики».

 

Назва жанру

Віршовий розмір

Зміст віршів

Представники

Елегія

Елегійний двовірш

Патріотизм, роздуми, афоризми

Тіртей

Ямб

Ямб, хорей

Сатирично-викривальний хар-ер

Архілох

Меліка

сольна

Алкєєва строфа

Сапфічна строфа

Любовна пісня

Сапфо, Анакреонт

 

хорова

Оригінальна строфа

Гімни на честь богів та людей

Піндар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Сіденко Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Надоля Дар'я
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кухаренко Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
2403
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку