Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Готовність до дорослого життя.

Про матеріал
Готовність до дорослого життя Урок з елементами тренінгу у 9 класі Мета: • освітня: ознайомити з ознаками зрілості, учити розуміти взаємозв’язок фізіологічного, соціального та психічного розвитку, фор¬мувати розуміння ролі спілкування і стосун¬ків у житті, навчати планувати відповідь; • розвивальна: продовжувати розвивати комуні¬кативні навички, уміння слухати, говорити й розуміти; • виховна: сприяти розвитку щирої і доброзич¬ливої манери ефективного спілкування; до¬помагати усвідомленню цінності дружби й те¬плих стосунків із батьками. Місце уроку в навчальній темі: перший у темі. Форми роботи: індивідуальна, групова, фрон¬тальна, колективна. Тип уроку: засвоєння нових знань. Методи й методичні прийоми: 1. Інформаційно-рецептивні: а) словесний: розповідь-пояснення, бесіда, по¬відомлення учнів, учителя, робота за під¬ручником; б) наочний: ілюстрація. Прийоми навчання: викладення інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздавальним матеріалом. 2. Репродуктивні: конкретизація і закріплення вже набутих знань. 3. Проблемно-пошукові: постановка проблемно¬го питання. Прийоми навчання: постановка взаємопов’я¬заних проблемних запитань, активізація уваги та мислення. 4. Візуальні: складання схеми. 5. Сугестивні: застосування різних видів мисте¬цтва — вірші, музика. 6. Інтерактивні: робота в парах, мозковий штурм. Основні поняття й терміни: зрілість, ознаки зрілості. Обладнання і матеріали: • аркуші паперу формату А2 і АЗ: • олівці, фломастери, маркери; • ножиці, скоч, клей. Що підготувати заздалегідь: • кленові листочки для вправи «Наші очікування»; • малюнок кораблика «Спілкування», розріза¬ний на кілька частин; • картки із завданнями, підручники. Життя само по собі — ні благо, ні зло: воно — вмістище і блага, і зла, залежно від того, на що ви самі перетворили його. М. Монтень, французький письменник і філософ ХІД УРОКУ І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 1.1. Організаційний момент [2 хв) Рада вітати вас на сьогоднішньому уроці. Використовуючи елементи тренінгу почнемо урок з проведення вправи «Знайомство». 1.2. Вправа «Знайомство» (3 хв) За правилами Прошу вас закінчити речення, у якому необхідно розповісти про те, що ви плануєте робити після закінчення школи. «Я, Аліна, після закінчення школи ...». Я рада, що ця вправа дала можливість вам проаналізувати свої плани на майбутнє, особливо дякую за відвертість. 1.3. Повторення правил (2 хв) На кожному тренінгу використовуються правила, які прийняті на першому уроці, тому повторімо їх, відповівши на запитання: «Яке з правил вам найбільше допомагає у стосунках із членами сім’ї?». 1.4. Повідомлення теми й мети уроку (1 хв) Я думаю, ви вже зрозуміли, що тема нашого уроку «Готовність до дорослого життя». Сьогодні необхідно розв’язати такі завдання: • ознайомитися з ознаками фізіологічної, психологічної і соціальної зрілості; • дізнатися про роль спілкування і стосунків у житті людини й принципи побудови здорових стосунків; • продовжити розвивати навички ефективного спілкування; • намагатися усвідомити цінність дружби й теплих стосунків із батьками. 1.5. Виявлення очікувань. Вправа «Осіннє дерево» (4 хв) Ви отримали яскраві кленові листочки. На¬пишіть на них очікування і розмістіть на дереві, проговоривши, що ви чекаєте від уроку. Дорос¬лі теж висловлюють свої очікування і тримають листочки в себе. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Вивчення нового матеріалу. Викладення інформації вчителем (3 хв) Зрілість — це найбільш тривалий період життя людини, у якому вона максимально реалізує свої духовні, інтелектуальні й фізичні здібності. У дорослої людини розвинене почуття відповідальності, сформована потреба у турботі про інших людей. Вона здатна до активної участі в житті суспільства, ефективного використання своїх знань і вмінь. Зріла людина активно розв’язує різні життєві проблеми. Ознаки зрілості розподілені таким чином: соціальні, фізіологічні, психологічні. Зверніть увагу на схему «Ознаки зрілості». Бесіда (2 хв) Що таке фізіологічне дозрівання? Фізіологічним критерієм зрілості є припинення росту і сформованість усіх органів і систем. Що таке психологічне дозрівання? Процеси психологічного дозрівання тісно пов’язані із фізіологічним розвитком. Психоло¬гічна зрілість — це свідома поведінка людини, становлення її як особистості. Соціальна зрілість Дуже важливими характеристиками соціальної зрілості є спроможність людини ефективно спілку¬ватися, налагоджувати й підтримувати стосунки. 2.2. Мотивація навчальної діяльності (2 хв) — Пригадаймо золоте правило моралі: «Стався до інших так, як хочеш, і щоб ставилися до тебе». Чи готові ви це правило виконувати протягом усього життя? — Хто з вас замислювався, яким він буде дорос¬лим? Для того щоб дати відповіді на ці запитання, я пропоную вам продовжити речення: «Коли я ста-ну дорослим...». Запишіть свої відповіді на окремих аркушах паперу. Робота за схемою (2 хв) На дошці ви бачите схему «Ознаки зрілості». До якої складової ви могли б віднести свої відповіді, які написали на окремих аркушах? По черзі підійдіть до схеми, прикріпіть та озвучте свої висловлювання. Зверніть увагу, ви щойно самі розробили модель «Ознаки зрілості». (Див. схему) Бесіда (2 хв)Із якого віку людину вважають юридично дорослою? Людину вважають юридично дорослою з 18 років. Коли настає правова відповідальність неповнолітніх? Правова відповідальність неповнолітніх на¬стає з 14 років. 2.3. Обговорення в малих групах. Пропоную вашій увазі 10 основних за¬повідей (за Іржі Томасом, психологом), дотримання яких сприяє задоволенню життям. Вони свідчать про дорослість, про готовність до дорослого життя. Сторінка 1. Добре ставлення до людей. Сторінка 2. Ставлення до партнера. Сторінка 3. Сім’я. Сторінка 4. Професія. Сторінка 5. Культура і мистецтво. Сторінка 6. Пізнання. Сторінка 7. Фізичний розвиток. Сторінка 8. Любов до природи. Сторінка 9. Захоплення та особисті інтереси. Сторінка 10. Життя для інших. Доросла людина повинна чітко усвідомлювати, яким сферам життя має приділити увагу. Успіх, задоволення, щастя не вини¬кають самі собою, вони залежать від нас самих. Не забувайте і про моральні норми. Не забувайте, що ви — люди і повинні жити за людськими законами. Цю істину пам’ятайте завжди. 2.4 Інформаційне повідомлення (1 хв) — Важливим компонентом соціальної зрілості є здатність налагоджувати й підтримувати стосун¬ки. А побудова рівноправних здорових стосунків базується на формулі трьох «К»: ЗДОРОВІ СТОСУНКИ = КОМУНІКАЦІЯ + КООПЕРАЦІЯ + КОМПРОМІС Комунікація — означає бути відкритим до спілкування, не замикатися в собі, завжди обговорювати з близькими те, що вас хвилює. Кооперація — означає діяти як одна команда для досягнення спільної мети. Компроміс — означає необхідність розв'язувати проблеми в стосунках шляхом взаємних поступок. 2.5. Робота в парах на кожен ряд відповідно (2 хв) Назвіть приклади стосунків (батьки – діти, учитель – учень, брат – сестра.) 2.6. Мозковий штурм. Назвіть ознаки здорових стосунків (щи¬рість, повага, відповідальність). 2.7. Оздоровча вправа. Руханка «Гойдалка»(2 хв) Стати прямо, ноги нарізно, руки в поясі. Гойдатися піднімаючись на носки, при цьому роблячи вих. І опускаючись на п’яти роблячи видих, під рахунок вчителя ( «раз» – на носки, «два» – на п’ятки. 10 разів. 2.7. Закріплення вивченого матеріалу Ми вивели формулу здорових стосунків і їх складові: комунікацію, кооперацію, компроміс. Ці знання ви зможете застосувати на практиці . Для цього ви об’єднаєтесь у три групи за періодами життя людини: «Дитин¬ство», «Юність», «Зрілість». На столах лежать підручники з інформацією для відповіді на за¬вдання, які є на картках. Відповіді оформлюєте на запропонованих аркушах паперу у вигляді схе¬ми, алгоритму, малюнка, моделі тощо. Картка для групи № 1. Стосунки з однолітками Завдання. Указати якості особистості підлітка, які допомагають краще зрозуміти одне одного та дозволяють ефективно спілкуватися. Картка для групи № 2. Стосунки з батьками Завдання. Які якості батьків допомагають кра¬ще зрозуміти ваші потреби та проблеми? Картка для групи № 3. Стосунки з учителями Завдання. Указати якості особистості вчителя, які допомагають краще виконувати свої обов’язки і користуватися авторитетом серед учнів. Презентація напрацьованого в групах. ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА Узагальнення 3.1 Самостійна робота . Завдання Перед вами список життєвих завдань фізично здорової соціально дорослої людини. Цей список відображує те, до чого люди можуть прагнути на різ¬них етапах свого життя. Безумовно, він неповний. Прочитайте його уважно і спробуйте доповнити тими завданнями, які, на вашу думку; відсутні. Життєві завдання 1. Кохання 2. Здоров’я 3. Багато друзів 4. Багатство 5. Цікава робота 6. Сімейне благополуччя 7. Успішна професійна кар’єра 8. Суспільне визнання (слава) 9. Вища освіта 10. Влада 11. Самовдосконалення Тепер складіть свій особистий список життєвих завдань, відповівши на такі запитання: — Чого я хочу досягти і чого б мені хотілося досягти? — Що для мене є найважливішим із цього списку? (Обговорення в парах.) 3.2 Зворотний зв'язок (3 хв) Ви вже усвідомили важливість життєвої активності, її обов’язкової спрямо-ваності. Ви зрозумієте, що подальше життя дорослої людини залежить від морального вибору та вибору дій, що важливим є також духовний аспект. Чи матимуть значення у вашому дорослому житті такі навички? Позначте «Так» чи «ні» ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ Навички Так» чи «ні» Уміти визначати головну мету свого життя Створювати всі умови, щоб постійно відчувати задоволення жит¬тям, яке приносить щастя Робити все для того, щоб праця приносила задоволення Виховувати в собі позитивні риси характеру Тренувати наполегливість і силу волі Опановувати принципи раціонального навчання Опановувати принципи наукової організації праці Виробити необхідні навички в усіх сферах життя Дбати про своє здоров’я, правильне харчування, добрі фізичні да¬ні, зовнішність Добре поводитися з людьми Мати правильне красиве мовлення, гарно говорити Займатися різними видами фізичної праці По-господарському обходитися з грішми Учитися не тільки на власних помилках, а на основі життєвої практики Раціонально використовувати час для самоосвіти та улюблених занять Навчитися виконувати всі справи вчасно Наполегливо долати труднощі Людина — коваль свого щастя! Повернімося до епіграфу нашого уроку, вислову відомого філософа М. Монтеля: «Життя само по собі — ні благо, ні зло: воно — вмістище і блага, і зла, залежно від того, на що ви самі пе¬ретворили його». Отже, ваше доросле життя зале¬жить від вас. Звершення очікувань (2 хв) Повернімося до нашого дерева очікування. Настав час підбити підсумки нашого уроку. На дереві висять ваші листочки очікування. Якщо ваші очікування збулися, то листя покладіть до кошика. 4. Підбиття підсумків уроку. Про що ви дізналися сьогодні на уроці? Виставлення і коментування оцінок. 5. Домашнє завдання (і хв) Прочитати параграф № 3 у підручнику, с. 41-52. Користуючись матеріалами параграфу, скласти план особистої підготовки до дорослого життя. Випереджувальне завдання: 1. Як оцінити рівень фізичного здоров’я? 2. Стан здоров’я молоді України. Використана література 1. Аналіз уроку / упорядник Н. Мурашко. — К. : Шкільний світ, 2008. — 128 с. 2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я : підручник для 9 класу загальноос-вітніх навчальних закладів. — К. : Алатон, 2009. — 200 с. 3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок : методичний посібник для педагога-тренера. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 158 с. 4. Козак І. О. інтерактивна модель навчання та формування соціально-психологічних компетентностей учнів// Основи здоровя та фізична культура. – 2008.- №1-2. 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. — К. : Ірпінь : Перун, 2005. — 41 с. 6. Ресурсний матеріал. Опорні схеми уроків- тренінгів (за підручником Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, І. А. Репіка). — К., 2005. 7. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. _ Харків: Основа, 2003. – 80с. 8. ШаркоВ.Д. Сучасний урок : технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006.
Перегляд файлу

Готовність до дорослого життя

Урок з елементами тренінгу у 9 класі

Мета:

 •  освітня: ознайомити з ознаками зрілості, учити розуміти взаємозв’язок фізіологічного, соціального та психічного розвитку, фор­мувати розуміння ролі спілкування і стосун­ків у житті, навчати планувати відповідь;
 •  розвивальна: продовжувати розвивати комуні­кативні навички, уміння слухати, говорити й розуміти;
 •  виховна: сприяти розвитку щирої і доброзич­ливої манери ефективного спілкування; до­помагати усвідомленню цінності дружби й те­плих стосунків із батьками.

Місце уроку в навчальній темі: перший у темі.

Форми роботи: індивідуальна, групова, фрон­тальна, колективна.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи й методичні прийоми:

1. Інформаційно-рецептивні:

а) словесний: розповідь-пояснення, бесіда, по­відомлення учнів, учителя, робота за під­ручником;

б) наочний: ілюстрація.

Прийоми навчання: викладення інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздавальним матеріалом.

 1. Репродуктивні: конкретизація і закріплення вже набутих знань.
 2. Проблемно-пошукові: постановка проблемно­го питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’я­заних  проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

 1.     Візуальні: складання схеми.
 2.  Сугестивні: застосування різних видів мисте­цтва — вірші, музика.
 3.  Інтерактивні: робота в парах, мозковий штурм.

Основні поняття й терміни: зрілість, ознаки зрілості.

Обладнання і матеріали:

 •       аркуші паперу формату А2 і АЗ:
 •       олівці, фломастери, маркери;
 •       ножиці, скоч, клей.

Що підготувати заздалегідь:

 •  кленові листочки для вправи «Наші очікування»;
 •  малюнок кораблика «Спілкування», розріза­ний на кілька частин;
 •  картки із завданнями, підручники.

Життя само по собі — ні благо, ні зло: воно — вмістище і блага, і зла, залежно від того, на що ви самі перетворили його. М. Монтень, французький письменник і філософ

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1.  Організаційний момент [2 хв)

  Рада вітати вас на сьогоднішньому уроці. Використовуючи елементи тренінгу почнемо урок  з проведення  вправи «Знайомство».

1.2.  Вправа «Знайомство» (3 хв) За правилами

  Прошу вас закінчити речення, у якому необхідно розповісти про те, що ви плануєте робити після закінчення школи. «Я, Аліна, після закінчення школи ...».

  Я рада, що ця вправа дала можливість вам проаналізувати свої плани на  майбутнє, особливо дякую за відвертість.

 1.         Повторення правил (2 хв)

  На кожному тренінгу використовуються  правила, які прийняті на першому уроці, тому повторімо їх, відповівши на запитання: «Яке з правил вам найбільше допомагає у стосунках із членами сім’ї?».

 1.        Повідомлення теми й мети уроку (1 хв)

 Я думаю, ви вже зрозуміли, що тема нашого уроку «Готовність до дорослого життя».

Сьогодні необхідно розв’язати такі завдання:

  ознайомитися з ознаками фізіологічної, психологічної і соціальної зрілості;

  дізнатися про роль спілкування і стосунків у житті людини й принципи побудови здорових стосунків;

  продовжити розвивати навички ефективного спілкування;

  намагатися усвідомити цінність дружби й теплих стосунків із батьками.

 1.        Виявлення очікувань. Вправа «Осіннє дерево» (4 хв)

    Ви отримали яскраві кленові листочки. На­пишіть на них очікування і розмістіть на дереві, проговоривши, що ви чекаєте від уроку. Дорос­лі теж висловлюють свої очікування і тримають листочки в себе.

 1.               ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1.  Вивчення нового матеріалу.  Викладення інформації вчителем (3 хв)

  Зрілість — це найбільш тривалий період життя людини, у якому вона максимально реалізує свої духовні, інтелектуальні й фізичні здібності. У дорослої людини розвинене почуття відповідальності, сформована потреба у турботі про інших людей. Вона здатна до активної участі в житті суспільства, ефективного використання своїх знань і вмінь. Зріла людина активно розв’язує різні життєві проблеми.

Ознаки зрілості розподілені таким чином: соціальні, фізіологічні, психологічні. Зверніть увагу на схему «Ознаки зрілості».

 Бесіда (2 хв)

Що таке фізіологічне дозрівання?

Фізіологічним критерієм зрілості є припинення росту і сформованість усіх органів і систем.

Що таке психологічне дозрівання?

Процеси психологічного дозрівання тісно пов’язані із фізіологічним розвитком. Психоло­гічна зрілість — це свідома поведінка людини, становлення її як особистості.

Соціальна зрілість

Дуже важливими характеристиками соціальної зрілості є спроможність людини ефективно спілку­ватися, налагоджувати й підтримувати стосунки.

2.2.  Мотивація навчальної діяльності (2 хв)

 •                 Пригадаймо золоте правило моралі: «Стався до інших так, як хочеш, і щоб ставилися до тебе».

Чи готові ви це правило виконувати протягом усього життя?

 •                 Хто з вас замислювався, яким він буде дорос­лим? Для того щоб дати відповіді на ці запитання, я пропоную вам продовжити речення: «Коли я ста­ну дорослим...». Запишіть свої відповіді на окремих аркушах паперу.

Робота за схемою (2 хв)   На дошці ви бачите схему «Ознаки зрілості». До якої складової ви могли б віднести свої відповіді, які написали на окремих аркушах?

 По черзі підійдіть до схеми, прикріпіть та озвучте свої висловлювання.

      Зверніть увагу, ви щойно самі розробили модель «Ознаки зрілості». (Див. схему)

Бесіда (2 хв)Із якого віку людину вважають юридично дорослою?

Людину вважають юридично дорослою з 18 років.

Коли настає правова відповідальність неповнолітніх?

Правова відповідальність неповнолітніх на­стає з 14 років.

2.3. Обговорення в малих групах. Пропоную вашій увазі 10 основних за­повідей (за Іржі Томасом, психологом), дотримання яких сприяє задоволенню  життям. Вони свідчать про дорослість, про готовність до дорослого життя.

Сторінка 1. Добре ставлення до людей.

Сторінка 2. Ставлення до партнера.

Сторінка 3. Сім’я.

Сторінка 4. Професія.

Сторінка 5. Культура і мистецтво.

Сторінка 6. Пізнання.

Сторінка 7. Фізичний розвиток.

Сторінка 8. Любов до природи.

Сторінка 9. Захоплення та особисті інтереси.

Сторінка 10. Життя для інших.

Доросла людина повинна чітко усвідомлювати, яким сферам життя має приділити увагу. Успіх, задоволення, щастя не вини­кають самі собою, вони залежать від нас самих. Не забувайте і про моральні норми. Не забувайте, що ви — люди і повинні жити за людськими законами. Цю істину пам’ятайте завжди.

2.4 Інформаційне повідомлення (1 хв)

— Важливим компонентом соціальної зрілості є здатність налагоджувати й підтримувати стосун­ки. А побудова рівноправних здорових стосунків базується на формулі трьох «К»:

ЗДОРОВІ СТОСУНКИ = КОМУНІКАЦІЯ + КООПЕРАЦІЯ + КОМПРОМІС

Комунікація — означає бути відкритим до спілкування, не замикатися в собі, завжди обговорювати з близькими те, що вас хвилює.

Кооперація означає діяти як одна команда для досягнення спільної мети.

Компроміс означає необхідність розв'язувати проблеми в стосунках шляхом взаємних поступок.

2.5. Робота в парах на кожен ряд відповідно (2 хв)

Назвіть приклади стосунків (батьки – діти, учитель – учень, брат – сестра.)

 1.        Мозковий штурм.

Назвіть ознаки здорових стосунків (щи­рість, повага, відповідальність).

2.7. Оздоровча вправа. Руханка «Гойдалка»(2 хв) 

Стати прямо, ноги нарізно, руки в поясі. Гойдатися піднімаючись на носки, при цьому роблячи вих. І опускаючись на п’яти роблячи видих, під рахунок вчителя ( «раз» – на носки, «два» – на п’ятки. 10 разів.


 


 1.        Закріплення вивченого матеріалу

Ми вивели формулу здорових стосунків і їх складові: комунікацію, кооперацію, компроміс. Ці знання ви зможете застосувати на практиці .

Для цього ви об’єднаєтесь у три групи за періодами життя людини: «Дитин­ство», «Юність», «Зрілість». На столах лежать підручники з інформацією для відповіді на за­вдання, які є на картках. Відповіді оформлюєте на запропонованих аркушах паперу у вигляді схе­ми, алгоритму, малюнка, моделі тощо.

Картка для групи № 1. Стосунки з однолітками

Завдання. Указати якості особистості підлітка, які допомагають краще зрозуміти одне одного та дозволяють ефективно спілкуватися.

Картка для групи № 2. Стосунки з батьками

Завдання. Які якості батьків допомагають кра­ще зрозуміти ваші потреби та проблеми?

Картка для групи № 3. Стосунки з учителями

Завдання. Указати якості особистості вчителя, які допомагають краще виконувати свої обов’язки і користуватися авторитетом серед учнів.

Презентація напрацьованого в групах.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА Узагальнення

3.1 Самостійна робота . Завдання  Перед вами список життєвих завдань фізично здорової соціально дорослої людини. Цей список відображує те, до чого люди можуть прагнути на різ­них етапах свого життя. Безумовно, він неповний. Прочитайте його уважно і спробуйте доповнити тими завданнями, які, на вашу думку; відсутні.

Життєві завдання

 1.                Кохання
 2.                Здоров’я
 3.                Багато друзів
 4.                Багатство
 5.                Цікава робота
 6.                Сімейне благополуччя
 7.                Успішна професійна кар’єра
 8.                Суспільне визнання (слава)
 9.                Вища освіта
 10.             Влада
 11.             Самовдосконалення

Тепер складіть свій особистий список життєвих завдань, відповівши на такі запитання:

 •                 Чого я хочу досягти і чого б мені хотілося досягти?
 •                 Що для мене є найважливішим із цього списку?

(Обговорення в парах.)

 1.  Зворотний зв'язок (3 хв)

Ви вже усвідомили важливість життєвої активності, її обов’язкової спрямо­ваності. Ви зрозумієте, що подальше життя дорослої людини залежить від морального вибору та вибору дій, що важливим є також духовний аспект. Чи матимуть значення у вашому дорослому житті такі навички? Позначте «Так» чи «ні»

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ

Навички

Так» чи «ні»

Уміти визначати головну мету свого життя

 

Створювати всі умови, щоб постійно відчувати задоволення жит­тям, яке приносить щастя

 

Робити все для того, щоб праця приносила задоволення

 

Виховувати в собі позитивні риси характеру

 

Тренувати наполегливість і силу волі

 

Опановувати принципи раціонального навчання

 

Опановувати принципи наукової організації праці

 

Виробити необхідні навички в усіх сферах життя

 

Дбати про своє здоров’я, правильне харчування, добрі фізичні да­ні, зовнішність

 

Добре поводитися з людьми

 

Мати правильне красиве мовлення, гарно говорити

 

Займатися різними видами фізичної праці

 

По-господарському обходитися з грішми

 

Учитися не тільки на власних помилках, а на основі життєвої практики

 

Раціонально використовувати час для самоосвіти та улюблених занять

 

Навчитися виконувати всі справи вчасно

 

Наполегливо долати труднощі

 

Людина — коваль свого щастя!

 

 

      Повернімося до епіграфу нашого уроку, вислову відомого філософа М. Монтеля: «Життя само по собі — ні благо, ні зло: воно — вмістище і блага, і зла, залежно від того, на що ви самі пе­ретворили його». Отже, ваше доросле життя зале­жить від вас.

 Звершення очікувань (2 хв)

 Повернімося до нашого дерева очікування. Настав час підбити підсумки нашого уроку. На дереві висять ваші листочки очікування. Якщо ваші очікування збулися, то листя покладіть до кошика.

4. Підбиття підсумків уроку.  Про що ви дізналися сьогодні на уроці?

               Виставлення і коментування оцінок.

 5. Домашнє завданняхв)

 Прочитати параграф № 3 у підручнику, с. 41-52.

Користуючись матеріалами параграфу, скласти план особистої підготовки до дорослого життя.

Випереджувальне завдання:

 1.    Як оцінити рівень фізичного здоров’я?
 2.    Стан здоров’я молоді України.

Використана література

 1. Аналіз уроку / упорядник Н. Мурашко. — К. : Шкільний світ, 2008. — 128 с.
 2.  Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я : підручник для 9 класу загальноос-вітніх навчальних закладів. — К. : Алатон, 2009. — 200 с.
 3.  Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок : методичний посібник для педагога-тренера. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 158 с.
 4. Козак І. О. інтерактивна модель навчання та формування соціально-психологічних компетентностей учнів// Основи здоровя та фізична культура. – 2008.- №1-2.
 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. — К. : Ірпінь : Перун, 2005. — 41 с.
 6.  Ресурсний матеріал. Опорні схеми уроків- тренінгів (за підручником Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, І. А. Репіка). — К., 2005.
 7. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. _ Харків: Основа, 2003. – 80с.
 8. ШаркоВ.Д. Сучасний урок : технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006.

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Пугач Оксана
Додано
19 листопада 2020
Переглядів
600
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку