19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Готуємось до ЗНО. Теорія еволюції та розвиток органічного світу.

Про матеріал
Загальні відомості про розвиток еволюційного вчення, переваги та недоліки напрямків вивчення еволюції світу. Коротка характеристика основних етвпів розвитку життя на Землі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Еволюція органічного світу. Еволюція – це процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого. Усі уявлення про історичний розвиток живої природи поділяються на два періоди – додарвінівський і післядарвінівський. Часовою межею між ними є 1859 рік – рік появи праці Ч. Дарвіна “Походження видів шляхом природного добору або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя".

Номер слайду 2

Додарвінівський період Основні ознаки:1) описовість;2) панування поглядів про незмінність живого. Наукові учення та течії:■ Окремі ідеї про еволюцію (Геракліт, Демокріт та ін.).■ Креаціонізм (К. Лінней, Ж. Кюв'є та ін).■ Ламаркізм (Ж.-Б. Ламарк).■ Створення передумов для розвитку еволюційного вчення (Т. Шванн, В. Вірхов, К. Бер та ін.)Ж. Кюв'єЖ.-Б. Ламарк. К. Лінней

Номер слайду 3

Післядарвініоський період. Основні ознаки:1) розкриття наукових основ рушійних сил еволюції;2) синтезом еволюційного вчення 3 іншими науками (популяційною генетикою, екологією);3) розкриття основ еволюції на молекулярному та інших рівнях організації життя. Наукові учення та течії: Дарвінізм (Е. Геккель, Ф. Мюллер, Т. Гекслі, О. О. Ковалевський та ін.). Синтетична гіпотеза еволюції (О. О. Четвериков, Д. Холдейн, С. Райт, І. І. Шмальгаузен, О. М. Сєверцов та ін.)Ч. Дарвін. Е. ГеккельІ. Шмальгаузен

Номер слайду 4

1. Усі живі організми еволюціонують.2. Рушійні сили еволюції та механізм змін організмів – це:■ прямий вплив умов довкілля, які змінюються;■ внутрішнє прагнення до прогресу і вплив умов зумовлюють появу корисних ознак;■ вправляння чи невправляння органів веде до розвитку цих ознак;■ успадковування організмами лише корисних ознак.3. Еволюція – це безперервний процес набуття корисних ознак.4. Результатом еволюції є не лише виникнення корисних змін, а й градація організмів – ступінчасте ускладнення органічного світу.5. Життя безперервно самозароджується, тому існують види, які перебувають на різних ступенях градації.6. Жива природа – ряд особин, які безперервно змінюються і які людина лише в уяві об'єднує у види. Креаціонізм. Ламаркізм1. Світ створений надприродною силою - Творцем2. Всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін3. Кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

Номер слайду 5

Основні положення теорії еволюції Ч. Дарвіна1. Еволюція полягає в безперервних пристосувальних змінах видів.2. Кожний вид здатний до необмеженого розмноження.3. Рушійні сили еволюції та механізм змін організмів:• основою для еволюції є невизначена (спадкова) мінливість: зміни в організмів можуть бути корисні, шкідливі або нейтральні;• необмеженому розмноженню перешкоджає обмеженість життєвих ресурсів і більша частина особин гине в боротьбі за існування,• вибіркове виживання і розмноження найбільш пристосованих особин4. Під дією природного добору групи особин одного виду накопичують з покоління в покоління різні пристосувальні ознаки і перетворюються в нові види.5. Нові породи тварин і сорти рослин утворюються під впливом штучного добору. Дарвінізм

Номер слайду 6

Докази за Дарвіном. Палеонтологічнівикопні решткиперехідні формиживі релікти

Номер слайду 7

Докази за Дарвіном. Гомологічні органи. Мають спільне походження та будову, але виконують різні функціїАналогічні органи - подібні за функціями, але не мають спільного походження та будови

Номер слайду 8

Рудименти - органи, що в процесі еволюції втратили свої функції. Атавізми - прояв у окремих представників виду ознак, властивих предкам

Номер слайду 9

Докази за Дарвіном. ЕмбріологічніЗакон Геккеля-Мюллера "Ембріогенез - це коротке повторення філогенезу"

Номер слайду 10

Основні положення СТЕ1. Єдиним джерелом спадкової мінливості є мутації.2. Усі еволюційні перетворення відбуваються в популяціях, які є елементарною одиницею еволюції.3. Елементарними чинниками еволюції є дрейф генів, популяційні хвилі й ізоляція. Ці чинники мають випадковий і неспрямований характер і є чинниками-постачальниками матеріалу для добору.4. Існує три види еволюційного процесу: макроеволюція, видоутворення та макроеволюція.5. Рушійною силою еволюції є природний добір, який діє на сукупність фенотипів популяції.6. Природний добірбуває рушійним, стабілізуючим та розриваючим (дизруптивним).7. Будь-яка систематична група може або процвітати (біологічний прогрес), або вимирати (біологічний регрес).8. Біологічний прогрес досягається завдяки змінам у будові організмів: роморфозам, ідіоадаптаціям тазагальній дегенерації.

Номер слайду 11

Ознаки. Мікроеволюція. Видоутворення. Макроеволюція. На якому рівні проявляються закономірності?На рівні популяцій. На рівні виду. На рівні надвидових таксонів. Чимзавершується?Відносна пристосованість І організмів. Утворення популяцій, підвидів. Утворення видів. Загальне ускладнення та підвищення організації. Утворення надвидових груп. Який характер?Зворотний характер (популяції можуть втрачати відмінність через обмін генів)Незворотний характер. Незворотний характер

Номер слайду 12

Мікроеволюційні адаптаціїморфологічні адаптаціїмімікрія маскуваннязахисне забарвленнязастережне забарвлення загрозливе забарвленняприваблююче забарвлення 

Номер слайду 13

I. Географічне (алопатричне) видоутворення – це формування нових груп у результаті розширення ареалу під час географічної ізоляції. Може відбуатися:1) шляхом фрагментації – розрив суцільного ареалу на частини (утворення різноманітних видів в'юрків на різних островах Галапагоського архіпелагу)2) шляхом міграції – розширення ареалу і відбір в нових умовах (утворення виду Модрина даурська від Модрини сибірської)Видоутворення1234

Номер слайду 14

II. Екологічне (симпатричне) видоутворення – це формування нових груп в межах існуючого ареалу під час екологічної ізоляції. Здійснюється шляхами:1) сезонної ізоляції – у результаті дії нових сезонних умов (утворення видів дзвінець великий весняний і дзвінець великий літній);2) міжвидової гібридизації – у результаті схрещування між особинами споріднених видів (м'ята перцева = м'ята колосовидна + м'ята водяна);3) поліплоїдії – за рахунок мутацій (вид тверда пшениця має 4n = 28, а м'яка пшениця – 6n = 42). Видоутворення

Номер слайду 15

Філетична еволюція. Форми макроеволюції

Номер слайду 16

Дивергентна еволюція (утворення різних ознак у представників однієї групи)Конвергентна еволюція (поява подібних ознак у різних груп)

Номер слайду 17

Паралельна еволюція (поява подібних ознак в межах ряду)

Номер слайду 18

Ароморфози (морфофізіологічний прогрес) – еволюційні зміни, які підвищують рівень організації організму в цілому і відкривають нові можливості для пристосування до різноманітних умов існування. Ідіоадаптації – еволюційні зміни, які мають характер пристосування до певних умов і не змінюють рівень організації організмів. Загальна дегенерація (морфофізіологічний регрес) – явище спрощення організмів у процесі еволюції. Шляхи макроеволюції

Номер слайду 19

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУабіогенез (живе з неживого) креаціоністське спонтанне зародження стаціонарний стан біохімічна еволюція

Номер слайду 20

біогенез(Живе з живого)гіпотеза панспермії Перенесення. Палеоконтакт

Номер слайду 21

Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди. Назва ери. Тривалість ери. Періоди. Архейська ера (ера найдавнішого життя)Близько 2000 млн років-Протерозойська ера (ера раннього життя)Близько 1900 млн років. Рифейський. Вендський. Палеозойська ера (ера давнього життя)Близько 330 млн років. Кембрій. Ордовик. Силур. Девон. Карбон. Перм. Мезозойська ера (ера середнього життя)Близько 175 млн років. Тріасовий. Юрський. Крейдяний. Кайнозойська ера (ера нового життя)Близько 65 млн років. Палеоген. Неоген. Антропоген

Номер слайду 22

Архейська ера4 -2млр років. Життєві форми:1. Анаеробні гетеротрофні бактерії2. Автотрофні ціанобактерії (Фотосинтез)1. Еволюція будови прокаріотів практично не відбувалася: 1) нездатні до диференціації клітин та ускладнення; 2) мають просту будову генома.2. Відбувається переважно біохімічна еволюція, прокаріоти здатні опановувати нові адаптаційні зони, виробляючи нові ферменти для засвоєння нових поживних речовин.3. На сьогодні прокаріотичні екосистеми є нестійкими до впливів довкілля. Це пояснюється тим, що: 1) ланцюги живлення у них мало розгалужені; 2) видова різноманітність незначна; 3) здатність до саморегуляції невисока.

Номер слайду 23

поділяється на два періоди: рифейський та вендський .середовище існування - водне. виникли первісні одноклітинні еукаріоти - водорості, гриби і тварини (найпростіші) та багатоклітинні еукаріоти ( усі типи тварин і основні відділи водоростей.тваринний світ представлений безхребетними (губки, кишковопорожнинні, черви, молюски, членистоногі, голкошкірі) та первинними хордовими (безчерепні). у рослиному світі панують одноклітинні й багатоклітинні зелені водорості. життєві форми - планктон та бентос. Протерозойська ера 1,9 млрд років

Номер слайду 24

періоди: кембрійський, ордовикський, силурійський, девонський, кам'яновугільний та пермський. Палеозойська ера близько 330 млн. років. Кембрій (близько 80 млн років) життя все ще існує у воді;масова поява тварин з мінералізованим скелетом (утворюватися коралові рифи, виникають і поширюються трилобіти. Ордовик (близько 60 млн років) життя розвивається у воді;з'являються перші хребетні (панцирні безщелепні, або щиткові)у морях існували велетенські головоногі молюски з конусоподібними черепашками (до 6 м завдовжки) та морські лілії (до 20 м завдовжки), у прісних водоймах – найбільші серед усіх членистоногих ракоскорпіони (завдовжки до 2 м).

Номер слайду 25

Силур (40 млн років)поступове опускання суші під воду. переважають водорості: зелені, червоні, бурі. вихід рослин (псилофіти та рініофіти), грибів та безхребетних тварин на суходіл (павукоподібні). Девон (близько 50 млн років) диференціація тіла рослини на пагін і корінь, поява мохів,плавунів та хвощів, та папоротеподібних. з'являються щелепнороті панцирні риби. з'являються хрящові, дводишні й кистепері риби. з'являються земноводні (стегоцефали). 

Номер слайду 26

Карбон (близько 70 млн років) клімат теплий, вологий, велика кількість вуглекислого газу та кисню.розвиток деревних форм спорових. формуванню ґрунту, та кам'яного вугілля.з'являються перші насінні (насінні папороті)клімат стаєсухим - вимирають папороті та земноводні.розвиваються пазуни. Перм. виникли голонасінні рослинизростає різноманіття комах і плазунів. у другій половині періоду виникають звірозубі ящери (синапсиди)перше глобальне вимирання.

Номер слайду 27

Мезозойська ера (близько 175 млн років) тріасовий, юрський та крейдяний. Тріас. розвинулися рептилії (усі типи середовища)з'явилися динозаври, черепахи, крокодили та ссавці. звірозубі ящери вимирають. Юра.  (близько 55 млн років) теплий вологий кліматбурхливий розквіт деревної рослинності розквіт рослинноїдних зауроподів, а також травоїдних стегозаврів. виникло багато тероподів. Наприкінці юрського періоду з'являються птахи.

Номер слайду 28

Крейда (тривалість близько 65 млн років) виникли покритонасінні : однодольні і дводольні із різними пристосуваннями до запилення динозаври досягають розквітуз'явились перші плацентарні ссавціклімат стає сухим, посилюється вулканічна діяльністьмасове вимирання голонасіннихдруге глобальне вимирання тварин.

Номер слайду 29

Кайнозойська ера тривала близько 65 млн років поділяється на три періоди: палеоген, неоген та антропоген. Палеоген. З'явилися хижі, гризуни, зайцеподібні, предки копитних (палеоценова епоха). Розквіт копитних, поява хоботних, китоподібних, пінгвінів (еоценова епоха). Виникла більшість сучасних рядів птахів, розквіт копитних, хоботних, хижих, поява ластоногих та мавп (олігоценова епоха)

Номер слайду 30

Кайнозойська ера тривала близько 65 млн років поділяється на три періоди: палеоген, неоген та антропоген. Неоген. Виникли перші людиноподібні мавпи та австралопітеки (міоцен). Формування флори і фауни, що загалом нагадують сучасні (пліоцен)

Номер слайду 31

Кайнозойська ера тривала близько 65 млн років поділяється на три періоди: палеоген, неоген та антропоген. Антропоген. Виникли першозвірі. Вимерли австралопітеки і виникли неандертальці (плейстоцен). Зникають неандертальці і з'являється Людина розумна (голоцен)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бортнічук Тетяна Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
1871
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку