Готуємося до ЗНО. Повторення вивченого. Фольклор. Тести.

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. "Повторення вивченого про усну народну творчість". Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

ЗНО. Українська література

Фольклор

 

  1.               До фольклорних жанрів не належить:

А пісня  Б роман   В казка  Г дума  Д легенда

2. Яке з понять випадає з логічного ряду?

А лірика  Б сонет   В епос Г драма

3. Яка з перелічених нижче ознак не притаманна фольклорним творам?

А усність Б варіативність  В анонімність  Г колективність  Д авторська позиція

4. До календарно-обрядових пісень належать:

А козацькі  Б весільні  В історичні Г обжинкові   Д колискові

5. Колискові пісні належать до:

А календарно-обрядових  Б календарно-побутових  В родинно-побутових                 Г історичних  Д соціально-побутових

6. Пісні, в яких розповідається про історичних осіб, їх славні подвиги, називаються:

А історичними   Б думами  В баладами  Г соціально-побутовими                                Д героїчними

7. Епічна пісня з розгорнутою розповіддю про події, важливі для всього народу, виконувана речитативом у супроводі кобзи чи бандури – це:

А дума   Б балада  В історична пісня Г легенда Д календарно-обрядова поезія

8. На які три роди поділяють фольклор?

А міфологія, лірика, епос  Б епос, лірика, драма   В епос, драма, магія                         Д епос, ліро-епос, лірика

9. Які із вказаних жанрів належать до епічних?

А колядки, гаївки, русальні  Б прислів’я, приказки, загадки  В думи, історичні пісні, балади   В чумацькі, рекрутські, наймитські

10. Що виконують речитативом?

А казки  Б балади  В думи   Г небилиці  Д гаївки

11. До якого жанру належить твір «Ой Морозе, Морозенку»:

А балади  Б історичної пісні  В думи  Г ліричної пісні

12. Хто замучив Морозенка у творі «Ой Морозе, Морозенку»?

А поляки  Б росіяни  В шведи  Г татари

13. Боротьбу українського народу проти татарсько-турецьких поневолювачів очолювали:

А чумаки  Б бурлаки  В козаки   Г хлібороби

14. Як називали українських народних співців:

А скоморохи  Б кобзарі, лірники  В гуслярі  Г трубадури

15. Народний пісенний епос виконувався у супроводі:

А кобзи, бандури, ліри   Б сопілки, ріжка  В гітари, лютні  Г цимбалів, гуслів

16. Яка з наведених пісень належить до історичних?

А «Стоїть явір над водою»  Б «Чи не той то хміль»  В «Ой у нашого господарика»  Г «Чи я в лузі не калина була»

17. З якого фольклорного твору ці слова?

Вони його не стріляли

І на часті не рубали,

Тільки з нього, молодого,

Живцем серце виривали.

А «Чи не той то хміль»  Б «Бондарівна  В «Ой Морозе, Морозенку»                            Г «Маруся Богуславка»

18. У творі «Ой Морозе, Морозенку» козакам доводилося вступати у спілку з татарською ордою, щоб протистояти:

А росіянам  Б шведам  В полякам   Г половцям

19. Чому у творі «Ой Морозе, Морозенку» військо Морозенка зазнало невдачі?

А через зраду  Б через погані погодні умови  В епідемію  Г внутрішні чвари

20. Який художній засіб використано у творі «Ой Морозе, Морозенку»?

То не грім в степу грохоче,

То не хмара світ закрила,-

То татар велика сила

Козаченьків обступила.

А гіпербола  Б заперечне порівняння  В тавтологія  Г звертання

21. В історичній пісні «Чи не той то хміль» йдеться про часи:

А Северина Наливайка  Б Тараса Трясила  В Богдана Хмельницького Д Івана Мазепи

22. Народна поетика порівнює Богдана Хмельницького із:

А дубом  Б явором  В кленом  Г хмелем

23. Перша перемога козацьких військ Богдана Хмельницького над поляками відбулася:

А під Пилявцями  Б біля річки Жовті Води   В під Зборовом   Д під Корсунем

24. Який художній засіб використано в уривку: «Чи не той то хміль, що по пиві грає?  Ой той то Хмельницький, що ляхів рубає»:

А паралелізм   Б епітет  В антитеза  Г повтор

25. У національно-визвольній війні під проводом Хмельницького польських поневолювачів вбивали тому, що вони:

А чужинці  Б носили шуби  В поневолили Україну   Г мали дубові хати

26. У пісні «Чи не той то хміль» кара полякам є:

А незаслуженою  Б незначною  В невмотивованою Г справедливою

27. До фольклорних жанрів належить:

А вірш  Б роман  В новела  Г дума   Д поема

28. Яке з понять випадає з логічного ряду?

А варіативність  Б анонімність  В романтичність   Г колективність                           Д усність

29. Прикладом календарно-обрядової лірики є:

А колискові пісні  Б веснянки   В весільні пісні  Г козацькі пісні                               Д історичні пісні

30. До соціально-побутових пісень належать:

А козацькі   Б весільні  В історичні  Г обжинкові  Д колискові

31. Купальські пісні належать до:

А календарно-обрядових   Б календарно-побутових  В родинно-побутових                Г історичних  Д соціально-побутових

32. Пісня від думи відрізняється тим, що:

А у пісні є повтори  Б у думі використовується гіпербола   В пісня римована             Г дума виконується речитативом  Д у пісні є зачин

33. Визначте жанр пісні:

Дай же вам, Боже, щастя, здоров’я.

В той Святий вечір з колядов прийшли.

Дай, Боже.

А щедрівка  Б купальська  В колядка   Г колискова  Д жартівлива

34. Визначте жанр пісні:

Ой давно, давно я в батька була,

А вже ж тая стежка терном заросла. 

Ой не терном, як калиною,

Я в батька була ще й дівчиною.

Я в батька була, як рожа цвіла,

А в свекра стала, як рожа зів’яла.

А родинно-обрядова Б соціально-побутова  В родинно-побутова 

Г календарно-обрядова

35. Визначте жанр пісні:

Ой куди ж ви, сірі гуси, полинете?

Куди моє дівування заберете?

Полинемо, сірі гуси, в чисте поле,

Не вернеться дівування вже ніколи.

А весільна   Б козацька  В історична  Г жартівлива

36. Укажіть, про що йдеться в словах з народної пісні:

Не плач, мати, не журися:

Та вже ж твій син оженився,

Узяв собі паняночку –

В чистім полі земляночку.

А про розлуку Б про одруження  В про криваву битву  Г про смерть козака               Д про родинне життя

37. Визначте жанр пісні:

…Та принесла я вам літечко,

Щоб родилося житечко,

Ще й червонії квіточки,

Щоб квітчалися дівочки.

А колядка  Б веснянка   В обжинкова  Г купальська

38.  Визначте жанр пісні:

Заплету віночок, заплету шовковий

На щастя, на долю, на чорнії брови.

А колядка  Б веснянка  В обжинкова  Г купальська

39. Що в перекладі означає поняття «Фольклор»?

А народ  Б народна мудрість  В народна традиція  Г народний побут

40. Який з наведених жанрів належить до фольклорного роду «народна драма»?

А літопис  Б історична пісня  В весілля   Г балада

41. До пісень весняного циклу належать:

А щедрівки  Б колискові  В гаївки   Г купальські

42. Визначте жанр твору:

Ой летіла стріла

З-за синього моря.

Ой де ж вона впала?

- На вдовинім полі.

-Кого ж вона вбила?

-Вдовиного сина.

А дума  Б історична пісня  В балада  Г козацька пісня

43. Провідні мотиви уславлення Ісуса Христа, одвічне родинне благополуччя, уславлення хліборобської праці є характерними для:

А щедрівок  Б колядок   В жниварських пісень  Г коломийок

44. Укажіть назву початкової частини народної думи:

А зав'язка  Б славослів'я  В зачин (заплачка)  Г пролог

45. Укажіть жанр фольклору, який має визначення: «Великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту про важливі історичні події (найчастіше про боротьбу українського народу проти іноземних загарбників)»:

А балада  Б дума  В літопис  Г історична пісня

46. У яких піснях звучать мотиви любові матері до дитини, роздуми про майбутнє дитини, побажання, щоб дитина була здоровою, щасливою. Доброю?

А у веснянках  Б у русальних піснях  В у щедрівках  Г у колискових піснях

47. Яка колядка відтворює язичницькі уявлення наших далеких предків про створення неба і землі, про єдність Всесвіту?

А «Як ще не було початку світу»   Б «Ой рано, рано кури запіли»  В «Ой пане господарю, на твоїм двору»  Г «Ой над Дунаєм, над бережком»

48. У якій колядці є спогад про давні язичницькі вірування і протиставлення їм християнських?

А « Як ще не було початку світу»  Б «Ой над Дунаєм, над бережком»                      В «Були люди невірнії»   Г «Ой рано, рано кури запіли»

49. Укажіть назву твору, в якому так описано турецьку галеру: «трьома цвітами процвітана,.. злато-синіми киндяками пооббивана,.. гарматами арештована,.. турецькою білою габою покривана...»:

А «Бондарівна»  Б «Ой Морозе, Морозенку»  В «Дума про Марусю Богуславку»     Г «Чи не той то хміль?»

50. Хто з персонажів фольклорних творів відчуває роздвоєність: глибоку любов до рідного краю, тугу за ним, уболівання за ув'язнених співвітчизників та вірність новому життю на чужій землі?

А Хмельницький  Б Бондарівна  В Маруся Богуславка   Г Морозенко

60. Виберіть ознаку, яка відрізняє народну баладу від пісні:

А використання порівнянь  Б психологічний паралелізм  В символічність образів    Г наявність сюжету

61. Виберіть ознаку, яка відрізняє народну думу від балади:

А постійні епітети  Б наявність сюжету  В розповідь про минуле                                Г виконується речитативом

62. Рядки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка...

належать до

А календарно-обрядових пісень   Б дум  В соціально-побутових  Г балад

63. Рядки

Розлилися води на чотири броди.

Гей, дівка, весна красна, зілля зелененьке.

належать до

А історичних пісень  Б дум  В календарно-обрядових пісень   Г родинно-обрядових пісень

64. Рядки

У ржі на межі, на кривавій березі

Там сиділа русалка.

Просила русалка у дівочок сорочки.

належать до

А купальських пісень Б дум  В соціально-побутовихпісень Г русальних пісень

65. Рядки

Ходить сон біля вікон

А дрімота біля плота.

належать до

А календарно-обрядовуих пісень  Б родинно-побутових пісень                                   В соціально-побутових пісень Г балад

66. Рядки

То тоді ті козаки теє зачували,

Білим лицем до сирої землі припадали.

Дівку-бранку,

Марусю, попівну Богуславку,

Кляли-проклинали.

належать до

А календарно-обрядових пісень  Б дум   В соціально-побутових пісень                         Г балад

67. Рядки

Ой весна, весна, ти красна,

Що ж ти нам, весно, принесла?

належать до

А родинно-обрядових пісень  Б історичних пісень  В соціально-побутових пісень     Г календарно-обрядових  пісень

68. Рядки

Котився віночок по полю,

Да просився женчиків додому:

«Ой додому, женчики, ходіте,

Да мене у стодолу візьміте».

належать до

А балад  Б дум  В календарно-обрядових пісень  Г родинно-побутових пісень

70. Рядки

Ой ясно, ясно сонечко сходить,

Та хмар ненько заходить.

Смутен, смутен чумацький отаман

Та й по табору ходить.

належать до

А календарно-обрядових пісень  Б дум  В соціально-побутових пісень                         Г історичних пісень

71. Рядки

Заплету віночок,

Заплету шовковий.

На щастя, на долю,

На чорнії брови.

Ой пущу віночок

На биструю воду.

належать до

А календарно-обрядових пісень   Б дум  В родинно-побутових пісень                      Г балад

72. Щедрівки належать до

А дум  Б соціально-побутових пісень  В родинно-обрядових пісень                               Г календарно-обрядових пісень

73. Гаївки належать до

А календарно-обрядових пісень  Б соціально-побутових пісень  В родинно-побутових пісень  Г балад

74. Рекрутські пісні належать до

А історичних пісень  Б родинно-обрядових пісень  В родинно-побутових пісень       Г соціально-побутових пісень 

75. Жниварські пісні належать до

А дум  Б балад  В родинно-обрядових пісень Г календарно-обрядових пісень

76. Заробітчанські пісні належать до

А календарно-обрядових пісень Б дум  В соціально-побутових пісень                           Г історичних пісень

77. Жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-геролїчного чи побутового змісту з драматично-напруженим сюжетом, у якому наявні елементи незвичайного, - це

А рекрутська пісня  Б дума В гаївка  Г балада

78. Жанр українського фольклору з нерівноскладовим віршем, відсутністю строф, який у більшості випадків складається з заспіву (заплачки), розповіді та кінцівки (славослов'я) та виконується у супроводі гри на кобзі. Лірі чи бандурі, - це

А веснянка  Б дума   В чумацька пісня  Г щедрівка

79. У якій баладі оспівується сум за вбитим стрілою вдовиним сином, висловлюється співчуття до загиблого?

А «Ой чиє ж то жито...»  Б «Ой на горі вогонь горить»  В «Бондарівна»                        Г «Ой летіла стріла»

80. Установіть правильну послідовність подій у пісні «Засвіт встали козаченьки».

А « Прощай, милий мій синочку,

        Та не забувайся...»;

Б «Заплакала Марусенька

       Свої ясні очі...»;

В «Яка ж би то, мій синочку,

       Година настала,

       Щоб чужая дитиночка

       За рідную стала?»;

Г «Прийми ж мою Марусеньку,

       Як рідну дитину».

81. Розташуйте події у правильній послідовності («Маруся Богуславка»).

А «Вони тридцять літ у неволі пробувають,

      Божого світу, сонця праведного

      У вічі собі видають»;

Б «Темницю відмикає,

      Всіх козаків,

      Бідних невольників,

     На волю випускає»;

В «Визволи, боже, нас, всіх бідних невольників,

     З тяжкої неволі,

      З віри бусурменської»;

Г «Та бодай ти, дівко-бранко,

     Марусю, попівно Богуславко,

     Щастя й долі собі не мала,

     Як ти нам святий празник, роковий день

     Великдень сказала!»

82. З якого твору подані рядки?

Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися!

Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися.

А «Засвіт встали козаченьки»  Б «Ой летіла стріла»  В «Ой Морозе, Морозенку»             Г «Віють вітри, віють буйні»

83. У якому творі дівчина порівнює себе з билинкою в полі, що росте на піску, без роси, на спеці?

А «Чи не той то хміль?»  Б «Бондарівна»  В «Віють вітри, віють буйні»                  Г «Маруся Богуславка»

84. Про яке свято згадала Маруся Богуславка бідним  невольникам («Маруся Богуславка»?

А Зелені свята  Б Різдво  В Великдень   Г Спасівку

85. З якого твору рядки

«Ой визволи, Боже, нас, всіх бідних невольників,

З тяжкої неволі,

З віри бусурменської,

На ясні зорі,

На тихі води.

У край веселий,

У мир хрещений!»

А «Бондарівна»  Б «Віють вітри, віють буйні»  В «Засвіт встали козаченьки»             Г «Маруся Богуславка»

86. З якого твору рядки

Де матінка плаче,

Там Дунай розлився;

Де плаче сестриця,

Там слізок криниця;

Де плаче миленька –

Там земля сухенька.

А  «Чи не той то хміль?»  Б «Ой Морозе, Морозенку»  В  «Засвіт встали козаченьки»  Г «Ой летіла стріла»

87. Визначте художній засіб у поданому уривку?       

Де матінка плаче,

Там Дунай розлився;

Де плаче сестриця,

Там слізок криниця;

Де плаче миленька –

Там земля сухенька.

А епітет  Б порівняння  В гіпербола  Г персоніфікація

88. Де поховали Морозенка в історичній пісня «Ой Морозе, Морозенку»?

А у полі  Б на Аскольдовій могилі  В у Польщі  Г на Савур-могилі

89. З якого твору уривок

І поки над білим світом

Світить сонце буде,-

Твої думи, твої пісні

Не забудуть люди.

А «Чи не той то хміль?»  Б  «Засвіт встали козаченьки»  В «Ой Морозе, Морозенку»  Г  «Віють вітри, віють буйні»

90. З якого твору уривок

Ой, втікали вражі ляхи –

Погубили шуби...

Гей, не один лях лежить

Вищиривши зуби!»

А «Чи не той то хміль?»  Б  «Засвіт встали козаченьки»  В «Ой Морозе, Морозенку»  Г  «Віють вітри, віють буйні»

91. Рядки

В кінці греблі шумлять верби,

Що я насадила…

Нема того козаченька,

Що я полюбила…

є в

А календарно-обрядовій пісні  Б суспільно-побутовій пісні  В родинно-побутовій пісні  Г історичній пісні  Д народній думі

92. Над Чорним морем у Великодню суботу відбуваються події твору

А «Дума про Марусю Богуславку»  Б «Засвіт встали козаченьки»  В «Ой Морозе, Морозенку»  Г «Чи не той то Хміль...»  Д «Бондарівна»

 

doc
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
5946
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку