Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Гра "Найрозумніший математик"

Про матеріал
Матеріали для проведення гри "Найрозумніший математик" в рамках тижня математики.
Зміст архіву
Перегляд файлу

I раунд

1. Результат віднімання – це ...

 а) сума;  б) добуток;  в) різниця;   г)частка;

 

2. Сума чисел  29 і 10 дорівнює:

 а) 19;  б) 39;   в) 290;   г) 2,9;

 

3. Частка чисел 480 і 24 дорівнює:

 а) 20;  б) 0,2;   в) 200;   г) 2;

 

4.Якщо ланки ламаної мають довжини 3 см, 4 см і 7 см, то довжина ламаної дорівнює ...

 а) 15 см;  б) 14 см;   в) 84 см;   г) 49 см;

 

5. Транспортир – це прилад для вимірювання:

 а) відрізків; б) часу;   в) кутів;  г) швидкості;

 

6. Площа прямокутника обчислюється за формулою:

 а) S=ah; б) S=ab;   в) S=abc;  г) S=2(a + b);

 

7. Скільки годин затратить автомобіль для подолання шляху довжиною 480 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 60 км/год?

 а) 8;   б) 6;    в) 12;   г) 24;

 

8. Значення виразу 6 + 4 · 2 дорівнює:

 а) 12;  б) 20;   в) 48;   г) 14;

 

9. Чому дорівнює добуток всіх цілих чисел від 4 до 6 включно?

 а) 125;  б) 120;   в) 15;   г) 20;

 

10. Якою є градусна міра кута, якщо його бісектриса ділить цей кут на кути по 30°?

 а) 15°;  б) 40°;   в) 60°;   г) 90°;

 

11. У якої фігури 3 сторони, 3 вершин, 3 кути?

 а) піраміда; б) трикутник;  в) кут;  г) квадрат;

 

12. Об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 4см, 6см і

 5см дорівнює:

 а) 120см²; б) 15см³;   в) 120 см³;  г) 48см³;

 

Перегляд файлу

II раунд

 

Натуральні числа

 

 1. Які числа називаються натуральними?
 2. Назвати розряди класу одиниць.
 3. Назвати класи натуральних чисел.
 4. З двох натуральних чисел з різною кількістю цифр більшим буде те, ...
 5. Заміну натурального числа близьким до нього круглим числом називають ...
 6. Результат додавання двох натуральних чисел називають ...
 7. Як читається переставна властивість додавання?
 8. Результат віднімання двох натуральних чисел називають ...
 9. Чому дорівнює 2 + 3 · 5?
 10. Чому дорівнює сума чисел 47 і 53?
 11. Вираз, який складається з чисел, знаків дій і дужок, називається ...
 12. Чому дорівнює різниця чисел 100 і 25?
 13. Яке трицифрове число найбільше?
 14. Чому дорівнює добуток чисел 15 і 10?
 15. Результат ділення двох чисел називають ...
 16. Скільки десятків у числі 3247?
 17. Знайти частку чисел 72 і 9.
 18. Як читається переставна властивість множення?
 19. Чому дорівнює значення виразу 217 : 0?
 20. Яке множення називають письмовим?

 

 

 

 

 

 

II раунд

 

Звичайні дроби

 

 1. Звичайні дроби записуються за допомогою двох натуральних чисел і ...
 2. Число, записане під рискою дробу, називається ...
 3. 3 : 7 інакше можна записати як ...
 4. Число, записане над рискою дробу, називається ...
 5. Риска дробу означає дію ...
 6. Назвати чисельник дробу .
 7. Чому дорівнює частка чисел 5 і 9?
 8. Назвати знаменник дробу .
 9. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається ...
 10. У книжці 20 сторінок. Микола прочитав всіх сторінок. Скільки сторінок він прочитав?
 11. Якщо чисельник дробу більший від знаменника або дорівнює йому, то дріб називається ...
 12. З двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, ...
 13. Правильним чи неправильним є дріб ?
 14. Як додати два дроби з однаковими знаменниками?
 15. Який з дробів більший: чи ?
 16. Знайти суму дробів .
 17. Виділити цілу частину з неправильного дробу .
 18. Перетворити у неправильний дріб 2.
 19. Знайти суму 2 + 3.
 20. Знайти різницю 1 - .

 

 

II раунд

 

Десяткові дроби

 

 1. У десятковому дробі розрізняють частини - ...
 2. Чим відокремлюється ціла частина від дробової?
 3. Перший, праворуч від коми, розряд десяткового дробу називається ...
 4. Число 5,02 читається ...
 5. Як записати десятковим дробом число 6 цілих 7 тисячних?
 6. Скільки сотих у числі 123, 257?
 7. Котрий дріб більший: 123, 7 чи 15, 253 ?
 8. Котрий дріб менший: 15, 87 чи 15, 132 ?
 9. Округлити дріб 0,79 до десятих.
 10. Знайти суму дробів 6,8 і 3, 2.
 11. При письмовому додаванні десяткових дробів їх підписують так, щоб ...
 12. Чому дорівнює різниця дробів 8, 6 і 2, 3 ?
 13. При множенні десяткових дробів в результаті відокремлюють справа стільки цифр, ...
 14. Скільки десятків у числі 124, 45?
 15. Знайти суму 0,2 + 5.
 16. Знайти різницю чисел 1 і 0, 3.
 17. Як записати десятковим дробом „півтора”?
 18. Як записати звичайний дріб у вигляді десяткового?
 19. Як записати десятковим дробом „половина”?
 20. Що більше: чи 0,5?

 

 

 

 

 

 

II раунд

 

Рівняння

 

 1. Що таке рівняння?
 2. Невідоме у рівнянні найчастіше позначають буквою ...
 3. Розв’язати рівняння – означає ...
 4. Значення невідомого, при якому рівняння перетворюється у правильну числову рівність, називається ...
 5. Щоб знайти невідомий доданок, треба ...
 6. Розв’язати рівняння х + 6 = 10.
 7. Якщо від зменшуваного відняти різницю, то знайдемо ...
 8. Числа при множенні мають назву ...
 9. Розв’язати рівняння х - 9 = 11.
 10. Щоб знайти невідомий множник, треба ...
 11. Чи є число 1  розв’язком рівняння   х + 3 =  2?
 12. Числа при діленні мають назву ...
 13. Якщо ділене поділити на частку, то одержимо ...
 14. У рівнянні х – 13 = 25 число  х є невідомим ...
 15. Скільки коренів має рівняння 0 · х = 0?
 16. Чи має корені рівняння х · 0 = 6?
 17. Як знайти невідоме зменшуване?
 18. Розв’язати рівняння   х : 6 = 4.
 19. Чи є число 7 коренем рівняння   2х = 14?
 20. Котре із рівнянь не має розв’язків:

а) 7 : х = 49   б) х : 0 = 0 ?

 

 

 

 

 

 

II раунд

 

Геометричні фігури

 

 1. Скільки прямих можна провести через дві точки?
 2. Зображений на малюнку промінь має назву ...

 К 

 

 L

 

 1. Запис АВ = 3см означає ...
 2. 1мм, 1 см, 1 дм, 1км є одиницями вимірювання ...
 3. Довжина ламаної дорівнює ...
 4. Фігура, яка складається з точки і двох різних променів, які виходять з цієї точки, називається ...
 5. Кут, градусна міра якого більша від 90º, але менша від 180º, називається ...
 6. Фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки, називається ...
 7. Якщо дві сторони у трикутнику рівні, то він називається ...
 8. Прямокутник і квадрат схожі тим, що у них ...
 9. Сума довжин всіх сторін многокутника називається ..
 10. Прямі, які перетинаються під прямим кутом, називаються ...
 11. Площа прямокутника обчислюється за формулою ...
 12. Знак || означає …
 13. Формулою Р = 4а визначається ...
 14. Прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються ...
 15. М’яч, кавун, глобус мають форму ...
 16. Щоб знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда, треба ...
 17. Знак  означає ...
 18. Формулою S = ПR ²  визначається …

 

II раунд

 

Математичні знаки, букви,

символи, прилади

 

 1. Як називається число 3,14?
 2. Що означає знак ?
 3. Як читається знак  ?
 4. Яку дію означає знак  :  ?
 5. Як читається буква  z ?
 6. Як називається прилад для вимірювання градусної міри кута?
 7. Яку фігуру будують циркулем?
 8. Що означає символ % ?
 9. Як читається знак < ?
 10. Який прилад (інструмент) використовують для виконання зображення фігури?
 11. Яка одиниця вимірювання позначається символом º ?
 12. Як читається одиниця вимірювання 1см³ ?
 13. Яке взаємне розміщення прямих на площині позначається знаком || ?
 14. Який звичайний дріб позначають буквою П ?
 15. За допомогою якого приладу можна перевірити перпендикулярність прямих?
 16. Які прилади потрібні для побудови паралельних прямих?
 17. Яким знаком позначають на координатній прямій додатний напрям?
 18. Як читається знак  ?
 19. Які прилади використовують для вимірювання довжини відрізка?
 20. Яким знаком відділяють цілу частину десяткового дробу від дробової?

 

 

 

Перегляд файлу

III раунд

 

Тема: Математика в інших науках

 

(Червоні комірки)

 

4.  Яка кількість букв в українському алфавіті?

 

9.  Без якої геометричної фігури не існує письмової російської мови?

 

14. Скільки нот у октаві?

 

18.  Знак якої арифметичної дії є знаком пунктуації в українській мові?

 

21.  Яку букву в англійській мові означає римське п’ять?

 

23.  Яку геометричну фігуру часто використовують діти при малюванні ялинки?

 

25.  Які знаки арифметичних дій використовують синоптики для повідомлення температури повітря?

 

34.  З якою частиною мови часто плутають знаменник дробу?

 

36. Яку геометричну фігуру використовують діти при малюванні сонця?

 

III раунд

 

Тема: Математична логіка

 

(жовті комірки)

 

 

2.  Який кут самий безграмотний?

 

6.  Скільки кінців у трьох з половиною палок?

 

7.  На яке дерево сідає ворона після дощу?

 

10. У якому слові 7 букв „я”?

 

22.  Що має більшу масу: кілограм золота чи кілограм пуху?

 

26.  Якою стане червона хустка, якщо її потримати 5 хв у солоній воді?

 

30.  За чим можна сховатися: за колом чи за кругом?

 

33.  На що схожа половина яблука?

 

35.  Який знак треба поставити між числами 3 і 4, щоб отримати число, більше за 3, але менше за 4?

 

 

 

III раунд

 

Тема: Математичні загадки

 

(сині комірки)

 

1.  У батька 6 синів. Кожен син має сестру. Скільки всіх дітей у батька?

 

3.  На дереві сиділо 6 горобців. Стрілець, вистріливши, влучив у двох із них. Скільки горобців залишилось на дереві?

 

8.  Селянин йшов до залізничної станції і зустрів дві бабусі, кожна з яких несла по 2 кошики, а в кожному кошику було по 2 кролі. Скільки всіх йшло до станції?

 

11.  Я маю аж чотири сторони, усі однаковісінькі вони. Усяку площу міряю підряд. Рекомендуюсь: я - ... .

 

16.  Через дошку, через зошит ходить хлопець прехороший. Він зміряє всі кути, зветься хлопець - ... .

 

19.  У конуса спитала куля: а хто це там за вами? Якась незграбная кривуля – без голови, з двома ногами. Ви помиляєтесь, вельмишановна куля, я не якась кривуля. У мене голова – вершина, а те, що охрестили ви ногами, пробачте, зветься сторонами!

24.  Все ділю на рівні частки і роблю це досить часто. Він бере мої частинки – четвертинки, половинки. Заробляєм так на хліб, разом ми - ... ... .

 

28.  Який півострів жаліється на свою площу?

 

32.  Хоч стріляйте, хоч убийте – я не дамся і не мрійте, щоб на мене ви ділили та ще й частку получили!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III раунд

 

Тема: Загальна

 

(білі комірки)

 

5.  Скільки сантиметрів у метрі?

 

12.  Яка геометрична фігура найпростіша?

 

13.  Скільки цифр у десятковій системі числення?

 

15.  Скільки хвилин у годині?

 

17.  Що більше: 200 кг чи 3 ц?

 

20.  Що більше: мільйон чи мільярд?

 

27.  Чому дорівнює половина від 64?

 

29.  Яке найменше трицифрове число?

 

31.  Яка градусна міра прямого кута?

zip
Додано
20 січня 2019
Переглядів
323
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку