23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

хімія 10 клас самостійні роботи

Про матеріал
Самостійні роботи для 10 класу з хімії розроблені в тестовій формі у чотирьох варіантах по всіх темах
Перегляд файлу

Алкани

Самостійна робота    1                                                                                              Варіант І

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

      1. Вкажіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану:

           А) С nН 2n;    Б) С nН 2n+2;    В)С nН 2n -2;    Г) С nН 2n-6 .

      2. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі етану:

           А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      3. Вкажіть молекулярну формулу пропану:

           А) С4Н10;        Б) СН4 ;      В) С5Н12  ;  Г) С3Н 8.

      4. Вкажіть формулу алкану , в молекулі  якого 24 атоми Гідрогену :

           А) С10Н24;        Б) С11Н24 ;      В) С12Н24  ;  Г) С13Н24.

       5. Вкажіть формулу ізомера пентану :

           А) СН 3– СН( СН 3 ) - СН 3 ;           Б) СН3 – СН 2 – СН( СН 3)- СН 3 ;

           В) СН 3 – С( СН 3) 2 - СН 2 – СН 3;      Г) СН3 – СН 2 - СН = СН – СН3 .

       6. Укажіть формулу болотного газу:

              А) С2Н 2;        Б) СН4 ;      В) С6Н 6  ;  Г) С3Н6.

       7. Укажіть формулу етилу :

              А) С2Н5 -;        Б) СН3 -;      В) С3Н7 - ;  Г)  - СН2 - .

       8. Вкажіть назву продукту реакції повного хлорування етану :

              А) тетрахлороетан;            Б) пентахлороетан;

              В) гексахлороетан;             Г) гептахлороетан.

        9. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С4Н10  + О2

               А) 8;        Б) 13;      В) 15;    Г) 33.

       10. Вкажіть число гомологічних різниць, яке відрізняє  етан від гептану :

               А) 2;        Б) 3;      В) 4;    Г) 5.

       11. Молекула метану має геометричну форму :

              А) октаедра;                       Б) тетраедра;

              В) гексаедра;             Г) неправильної трикутної піраміди.

 12. Вкажіть формулу дихлоропохідного насиченого вуглеводню, відносна         молекулярна маса якого дорівнює 113 :

             А) С2Н4 СІ2;        Б) С2Н6СІ2;      В) С3Н4СІ2 ;  Г) С3Н6СІ2.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

       13. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують метан:

             А) газ бурого кольору ;         Б) легший за повітря;         В) блакитна рідина;

             Г) безбарвний газ;               Д) добре розчиняється у воді.

      14. Вкажіть формули гомологів метану :

        А) С 9Н20 ;        Б) С8Н16 ;      В) С5Н12 ;    Г) С10Н20 ;    Д) С7Н12.

 

 

 

       15. Вкажіть кінцеві продукту реакції повного хлорування метану :

                А) тетрахлорометан;            Б) трихлорометан;

                В) хлорометан;             Г) дихлорометан;      Д) гідрогенхлорид.

      16. Вкажіть продукти для промислового синтезу метану:

                А) С ;     Б) Н2 ;      В) С2Н2 ;    Г) Н2О ;    Д) СО2.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            С3Н8 +  …. → С3Н5 СІ3 +…. :

              А) 3СІ2 ;     Б) 5СІ2 ;     В) 3НСІ;    Г) НСІ;    Д) 5НСІ.

      18. Вкажіть з якими речовинами буде реагувати пропан:

             А) Н2 ;     Б) О2 ;     В) СІ2;    Г) Н2О ;    Д) КмnO4.

 

 У запитаннях  19 - 20   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

     19. Установіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах             алканів :

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

           А. етан;                                                         

           Б. гексан;

           В. метан;

           Г. пропан.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

     20. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

С   А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. C2H6 ;                                                          
 2. Д                                 Б. CH2СІ2 ;
 3. F                                  В. CH 4 ;
 4. M                                Г. C2H2Br4;

                                              Д. C2H4CI 2;

                                              Е. CH3СІ.

У завданнях  21 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

 

21. Визначте формулу вуглеводню, у якому масова частка Карбону становить 20%,

       а його відносна густина за повітрям дорівнює 1,034.

 

22. Під час повного згорання 3 моль алкану утворилося 132г карбон (IV)оксиду і

       6 моль води. Визначте суму атомів Карбону і Гідрогену в молекулі алкану.

 

 

 

 

 

 

 

Алкани

Самостійна робота    1                                                                                              Варіант ІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану:

     А) С nН 2n-6;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН 2n;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть вид хімічного зв´язку між атомами Карбону в молекулі пропану:

А) простий;    Б) подвійний;    В) потрійний;    Г) ароматичний.

 1. Вкажіть формулу алкану, в молекулі якого 13 атомів Карбону :

А) С13Н24;        Б) С13Н26;      В) С13Н27;         Г) С13Н28.

 1. Вкажіть формулу ізомера гексану :

     А) СН 3– ( СН 2 )4 - СН 3 ;                        Б) СН3 – ( СН 2)6 - СН 3 ;

В) СН 3 – СН( СН 3)  - (СН 2) 2 – СН 3;      Г) СН3 – С( СН3 )2 - СН (СН3)- СН 3  .

 1. Укажіть формулу пропілу :

   А) С 2Н 5 -;        Б) СН3 -;      В) С 3Н 7 - ;  Г)  - С Н 2 - .

 1.  Вкажіть назву продукту реакції повного хлорування пропану:

              А) тетрахлоропропан;             Б) трихлоропропан;

              В) гексахлоропропан;             Г) октатахлоропропан.

      7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С5Н12  + О 2

 А) 21;        Б) 20;      В) 15;      Г) 19.

      8. Вкажіть число гомологічних різниць, яке відрізняє октану від пропану :

       А) 4;        Б) 3;      В) 6;     Г) 5.

      9.  Молекула метану має геометричну форму :

              А) октаедра;                       Б) тетраедра;

              В) гексаедра;             Г) неправильної трикутної піраміди.

    10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі метану:

           А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

    11. Вкажіть молекулярну формулу пентану:

           А) С4Н10;        Б) СН4 ;      В) С5Н12  ;  Г) С3Н8.

    12. Вкажіть формулу трибромопохідного насиченого вуглеводню, відносна

           молекулярна маса якого дорівнює 295 :

             А) С4Н7 Br3;        Б) С4Н6Br3;      В) С3Н5Br3 ;  Г) С2Н3 Br3.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

       13. Вкажіть хімічні реакції, що не характерні для метану:

             А) реакція розкладу ;         Б) реакція обміну ;         В) реакція сполучення;

             Г) реакція заміщення ;               Д) реакція ізомеризації.

 

 

      14. Вкажіть формули гомологів пропану :

        А) СН4 ;        Б) С2Н4 ;      В) С4Н10 ;    Г) С5Н10 ;    Д) С6Н10 .

       15. Вкажіть кінцеві продукту реакції повного хлорування бутану :

                А) тетрахлоробутан;            Б) хлор;

                В) октахлоробутан;             Г) декахлоробутан;      Д) гідрогенхлорид.

      16. Вкажіть продукти, що добувають з метану:

                А) сажа;     Б) НСІ ;      В) С2Н2 ;    Г) Н2О ;    Д) СО2.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            С5Н12 +  …. → С5Н9СІ3 +…. :

              А) 9СІ2 ;     Б) 6СІ2 ;     В) 3СІ2;    Г) 9НСІ;    Д)  3НСІ.

      18. Вкажіть з якими речовинами буде реагувати етан:

             А) Br2 ;     Б) Н2SО4 ;     В) СІ2;    Г) Н2О ;    Д) КмnO4.

 

У запитаннях  19 – 20   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

     19. Установіть послідовність збільшення числа атомів Карбонуну в молекулах             алканів :

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

           А. пентан;                                                         

           Б. гексан;

           В. метан;

           Г. пропан.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

     20. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

AI4С3  А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. C2H2 ;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H6 ;
 3. F                                  В. CH 4 ;
 4. M                                Г. C2H5Br;

                                              Д. C2H4Br 2;

                                              Е. CH3Br.

У завданнях  21 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

21. Визначте молекулярну формулу алкану, у якому масова частка Гідрогену 

    становить 17,25 %, а густина за н.у. дорівнює 2,59 г/л.

 

22. Унаслідок згорання 44,8 л алкану утворилось 89,6л карбон (IV) оксиду і 108г води.

        Укажіть суму атомів Карбону і Гідрогену в молекулі алкану.

 

 

 

 

Алкани

Самостійна робота    1                                                                                             Варіант ІІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть значення валентного кута в молекулі метану:

А) 180;      Б) 120;    В) ;      Г) .

 1. Вкажіть молекулярну формулу етану:

    А) С4Н10;        Б) СН4 ;      В) С2Н6 ;  Г) С3Н8.

 1. Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів :

     А) С nН 2n-6;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН 2n;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкану, в молекулі якого 16 атомів Карбону :

А) С16Н34;        Б) С16Н33;      В) С16Н32;         Г) С16Н30.

 1. Вкажіть формулу ізомера гептану :

     А) СН 3– ( СН 2 )4 - СН 3 ;                        Б) СН3 – ( СН 2)6 - СН 3 ;

В) СН 3 – С( СН 3)2  - (СН 2) 2 – СН 3;      Г) СН3 – С( СН3 )2 - СН (СН3)- СН 3  .

 1. Укажіть формулу метилу:

   А) С 2Н 5 -;        Б) СН3 -;      В) С 3Н 7 - ;  Г)  - С Н 2 - .

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С2Н6  + О 2

 А) 9;        Б) 17;      В) 10;      Г) 19.

 1. Вкажіть число гомологічних різниць, яке відрізняє нонан від пропану :

 А) 4;        Б) 7;      В) 6;     Г) 5.

 1. Вкажіть назву продукту реакції повного хлорування метану:

   А) тетрахлорометан;             Б) трихлорометан;

   В) дихлорометан;                  Г) хлорометан.

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі етану:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      11. Вкажіть молекулярну формулу нонану:

           А) С4Н10;        Б) С10Н22 ;      В) С8Н18 ;    Г) С9Н20.

      12. Вкажіть формулу монобромопохідного насиченого вуглеводню, відносна

           молекулярна маса якого дорівнює  123 :

            А) С4Н9 Br;        Б) С3Н6Br;      В) С3Н7Br;     Г) С2Н5 Br.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

      13. Вкажіть хімічні реакції, що характерні для етану:

             А) реакція розкладу ;         Б) реакція обміну ;         В) реакція сполучення;

             Г) реакція заміщення ;               Д) реакція нецтралізації.

      14. Вкажіть формули гомологів пентану :

        А) СН4 ;        Б) С2Н4 ;      В) С4Н10 ;    Г) С6Н12 ;    Д) С6Н10 .

 

 

       15. Вкажіть кінцеві продукту реакції повного хлорування етану :

                А) тетрахлороетан;           Б) хлор;

                В) дихлороетан;             Г) гексахлороетан;      Д) гідрогенхлорид.

      16. Вкажіть продукти розкладання метану при температурі  1500:

                А) С;     Б) Н2 ;      В) С2Н2 ;    Г) С2Н4 ;    Д) СО2.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            С4Н10 + ….. → С4Н7СІ3 +  …. :

              А) 3СІ2 ;     Б) 7СІ2 ;     В) НСІ;    Г) 3НСІ;    Д)  7НСІ.

      18. Вкажіть з якими речовинами буде реагувати бутан:

             А) О2 ;     Б) НСІ ;     В) СІ2;    Г) Н2О ;    Д) КмnO4.

 

У запитаннях  19 - 20   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

     19. Установіть послідовність збільшення молекулярної маси алканів :

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

           А. бутан;                                                         

           Б. гексан;

           В. метан;

           Г. пропан.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

     20. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

AI4С3   А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. CО2 ;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H6 ;
 3. F                                  В. CH2СІ2 ;
 4. M                                Г. C2H3СІ;

                                              Д. C2H4;

                                              Е. CH4.

У завданнях  21 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

21. Визначте формулу вуглеводню, у якому масова частка Карбону становить 75 %,

       а його відносна густина за киснем дорівнює 0,5.

 

22. Під час повного згорання 2 моль алкану утворилося 10моль карбон (IV)оксиду та

       216г  води. Визначте суму атомів Карбону і Гідрогену в молекулі алкану.

 

 

 

 

 

 Алкани

Самостійна робота    1                                                                                              Варіант ІV

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть валентність Карбону  в органічних сполуках :

А) I;           Б) II;        B) III;      Г) IV.

 1. Вкажіть молекулярну формулу пентану:

    А) С4Н10;        Б) СН4 ;      В) С5Н12 ;  Г) С3Н8.

 1. Вкажіть загальну формулу алканів:

     А) С nН 2n-6;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН 2n;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкану, в молекулі якого 28 атомів Гідрогену:

А) С16Н28;        Б) С15Н28;      В) С14Н28;         Г) С13Н28.

 1. Вкажіть формулу ізомера октану :

     А) СН 3– ( СН 2 )4 - СН 3 ;                        Б) СН3 – ( СН 2)6 - СН 3 ;

В) СН 3 – С( СН 3)2  - С(СН 3) 2 – СН 3;      Г) СН3 – С( СН3 )2 - СН (СН3)- СН 3  .

 1. Укажіть формулу алкану, укий за н.у. є газом :

   А) С6Н14 ;        Б) С5Н12 ;      В) С4Н 10 ;  Г) С7Н16.

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С3Н8  + О 2

 А) 9;        Б) 7;      В) 13;      Г) 8.

 1. Вкажіть число гомологічних різниць, яке відрізняє нонан від бутану :

 А) 4;        Б) 3;      В) 6;     Г) 5.

 1. Вкажіть назву продукту реакції повного хлорування метану:

   А) тетрахлорометан;             Б) трихлорометан;

   В) дихлорометан;                  Г) хлорометан.

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулах алканів:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      11. Вкажіть молекулярну формулу гептану:

           А) С4Н10;        Б) С7Н16 ;      В) С8Н18 ;    Г) С9Н20.

      12. Вкажіть формулу тетрабромопохідного насиченого вуглеводню, відносна

           молекулярна маса якого дорівнює  360 :

            А) С4Н4 Br4 ;        Б) СBr4 ;      В) С3Н4Br4 ;     Г) С2Н2 Br4.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

      13. Вкажіть характерний для алканів вид зв´язків та їх довжину:

             А) – ;         Б) - ;        В) - ;

             Г)  0,134 нм ;               Д)  0,154 нм.

      14. Вкажіть формули гомологів октану :

        А) СН4 ;        Б) С2Н4 ;      В) С4Н8 ;    Г) С6Н14 ;    Д) С6Н10 .

 

 

       15. Вкажіть кінцеві продукту реакції повного хлорування пропану :

                А) тетрахлоропропан;           Б) хлор;

                В) октахлоропропан;             Г) гексахлоропропан;      Д) гідрогенхлорид.

      16. Вкажіть продукти для  добування  метану в промисловості з синтезгазу:

                А) сажа;     Б) НСІ ;      В) 2Н2 ;    Г) Н2О ;    Д) СО.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            С2Н6 + 4СІ2 → ……  +  …. :

              А) С2Н4СІ2 ;     Б) С2Н2СІ4 ;     В) С2Н2СІ2;    Г) 2НСІ;    Д)  4НСІ.

      18. Вкажіть з якими речовинами буде реагувати метан:

             А) О2 ;     Б) КОН ;     В) СІ2;    Г) Н2О ;    Д) КмnO4.

 

У запитаннях  19 - 20   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

     19. Установіть послідовність зменшення молекулярної маси алканів :

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

           А. декан;                                                         

           Б. гептан;

           В. нонан;

           Г. пентан.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

     20. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

СН4  А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. C2H5Br ;                                                          
 2. Д                                 Б. CH2CI2 ;
 3. F                                  В. C2H3Br3 ;
 4. M                                Г. CH3СІ;

                                              Д. C2H6;

                                              Е. CH4.

У завданнях  21 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

21. Визначте формулу вуглеводню, у якому масова частка Карбону становить 81,82 %,

       а його відносна густина за н.у. дорівнює 1,964г/л.

 

22. Під час повного згорання 2 моль алкану утворилося 88г карбон (IV)оксиду та

      4 моль   води. Визначте суму атомів Карбону і Гідрогену в молекулі алкану.

 

 

 

 

 

 

Ненасичені вуглеводні

Самостійна робота    2                                                                                         Варіант І

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть  кут між – зв´язками в молекулі етилену:

А) 180;      Б) 120;    В) ;      Г) .

 1. Вкажіть молекулярну формулу етилену:

А) С4Н8;        Б) С7Н14 ;      В) С2Н4 ;  Г) С3Н6.

 1. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

     А) С nН 2n-6;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН 2n;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкіну, в молекулі якого 14 атомів Карбону :

А) С14Н22;        Б) С14Н26;      В) С14Н28;         Г) С14Н30.

 1. Вкажіть структурну формулу речовини 2,2- диметил-гекс - 3-ин:

     А) СН 3– СН( СН 3) – С СН ( СН 3) – СН3 ; 

     Б) СН3 – С( СН 3)2 – СН =СН – СН3  ;

В) СН 3 – С( СН 3)2   СН 2 – СН 3;  

            Г) СН С- С( СН3 )2 – (СН2)2- СН 3  .

 1. Укажіть формулу метилу:

А) С 2Н 5 -;        Б) СН3 -;      В) С 3Н 7 - ;  Г)  - С Н 2 - .

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С2Н4  + О 2

А) 6;        Б) 7;      В) 13;      Г) 9.

 1. Вкажіть назву продукту реакції гідратації пропену:

А) 1- пропін;        Б) пропан;      В)  1 – пропанол;     Г) 2 – пропанол.

 1. Вкажіть формулу поліетилену:

А)  ( - СН2  - СН2 -) n;             Б)  ( - СН2  - СН2 -) ;

   В)  n СН2 = СН2;                     Г)  СН2 = СН2 .

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі етину:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      11. Вкажіть молекулярну формулу етину:

           А) С4Н6;        Б) С2Н2 ;      В) С8Н14 ;    Г) С5Н8.

      12. Вкажіть формулу алкіну , відносна густина якого за повітрям дорівнює 1,866:

           А) С3Н8 ;        Б) С4Н8;      В) С4Н6;     Г) С3Н6.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

      13. Вкажіть характерний для етину вид звязків між атомами Карбону :

             А) – зв´язками;       Б) – зв´язок ;        В) два – зв´язки;

             Г)  двома –  зв´язками;               Д)  йонний зв’язок.

 

 

      14. Вкажіть формули гомологів етену :

        А) С2Н6 ;        Б) С3Н6 ;      В) С3Н8 ;    Г) С4Н8;    Д) С4Н6 .

 

 

       15. Вкажіть види ізомерії, які характерні алкінам :

                А) ізомерія Карбонового ланцюга;     Б) ізомерія кратного звязку;

                В) ізомерія оптична ;             Г)цис – транс – ізомерія ;  

                Д) ізомерія функціональної групи.

      16. Вкажіть речовини з яких можна  добути ацетилен:

                А) СаС2;     Б) АІ4СІ3;      В) СН4 ;    Г) СН3 СООNа ;    Д) СН3ОН.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            …….+  Br2 → ……  :

              А) СН2   = СН2 ;     Б) СН С – СН3;     В) СН2  = СН – СН3;    Г) СН2 = СН2 Br;   

             Д)  CНBr CBrCH3 .

      18. Вкажіть формули  речовин, які вступають у реакцію приєднання за правилом 

            Марковнікова:

             А) СН3  - СН2 – СН = СН2;     Б) СН3  СН = СН – СН3;     В) СН3 СН2 – СН = СН- СН3;  

             Г) СН2 = СН – СН3 ;                  Д)  CН3CН2  – СН2 CH3 .

 

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СН4  А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. CH3Br ;                                                          
 2. Д                                 Б. CH2Br 2 ;
 3. F                                  В. CH3 – СН2Br ;
 4. M                                Г. CH3 – CH3;

                                              Д. CH2 = CH2;

                                              Е. ( - CH2 – СН2 -)n.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Визначте формулу алкену, у якому масова частка Карбону дорівнює 0,857,

       а його відносна густина за повітрям становить 1,45 .

 

21. Який об´єм карбон () оксиду утвориться внаслідок згорання 0,3 моль етену ?

 

22. Напишіть структурні формули а) пропену та  б)  2 –хлоробутен – 2 –ену.

 

 

Ненасичені вуглеводні

Самостійна робота    2                                                                                             Варіант ІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть  градусну міру валентного кута в молекулі етину:

А) 180;      Б) 120;    В);      Г) .

 1. Вкажіть молекулярну формулу пропену:

А) С4Н8;        Б) С7Н14 ;      В) С2Н4 ;  Г) С3Н6.

 1. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

     А) С nН 2n + 1;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН 2n;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкіну, в молекулі якого 16 атомів Карбону :

А) С16Н30;        Б) С16Н34;      В) С16Н33;         Г) С16Н32.

 1. Вкажіть структурну формулу речовини 2,4-диметилпент-2-ен:

     А) СН 3– СН( СН 3) – СН= ( СН 3) – СН3 ;

     Б) СН2 = С( СН 3) – СН2-СН (СН 3)– СН3 ;

           В) СН 3 – С ( СН 3)  - СН2 СН3 )– СН 3; 

          Г) СН3 –С( СН3 )2 – СН = СН – СН 3.

 1. Укажіть формулу етилу:

А) С 2Н 5 -;        Б) СН3 -;      В) С 3Н 7 - ;  Г)  - С Н 2 - .

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С4Н6  + О 2

А) 14;        Б) 27;      В) 13;      Г) 19.

 1. Вкажіть назву продукту реакції повного хлорування пропіну:

А) 1,2 – дихлоропропен;        Б) 2,2 – дихлоропропен;

 В)  1,2,2 – трихлоропропан;     Г) 1,1,2,2 –тетрахлоропропан.

 1. Вкажіть формулу поліпропілену:

А)  ( - СН2  - СН(СН3) -) ;               Б)   СН2  = СН(СН3)  ;

   В)  n СН2 = СН(СН3) ;                     Г)  ( - СН2  - СН(СН3) -) n.

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі етену:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      11. Вкажіть молекулярну формулу етену:

           А) С2Н4;        Б) С2Н2 ;      В) С8Н14 ;    Г) С5Н8.

      12. Вкажіть формулу алкіну , відносна густина якого за киснем дорівнює 1,69 :

           А) С3Н8 ;        Б) С4Н8;      В) С4Н6;     Г) С3Н6.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

      13. Вкажіть характерний для етену вид звязків між атомами Карбону :

             А) двох – зв´язками;       Б) – зв´язком ;        В) – зв´язком;

             Г)    зв´язками;               Д)  йонний зв’язок.

 

 

      14. Вкажіть формули гомологів пропену :

        А) С8Н16 ;        Б) С7Н12;      В) С7Н16 ;    Г) С8Н18;    Д) С6Н12 .

       15. Вкажіть види ізомерії, які характерні для ненасичених вуглеводнів  

             ряду ацетилену:

                А) ізомерія Карбонового ланцюга;     Б) ізомерія кратного звязку;

                В) ізомерія оптична ;             Г)цис – транс – ізомерія ;  

                Д) ізомерія функціональної групи.

      16. Вкажіть речовини, з яких можна  добути етин в одну стадію :

                А) СаС2;     Б) АІ4СІ3;      В) СН4 ;    Г) СН3 СООNа ;    Д) С2Н5ОН.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            …….+  ……→ СН3 – СНBr – СН2  - СН3  :

              А) СН2   = СН – СН2 – СН3 ;     Б) СН С – СН2 – СН2 – СН3;        В) Br2 ;  

               Г) Н Br;                                    Д)  CН3 C СCH3 .

      18. Вкажіть формули  речовин, які вступають у реакцію приєднання за правилом 

            Марковнікова:

             А) СН3  - СН2 – ССІ = СН2;     Б) СН3  С С – СН2 – СН3;     В) СН3 СН2 – СН = СН2;  

             Г) СН3 – СН = СН – СН3 ;                  Д)  CН2 = CН  – СН2 CH2 – СН3 .

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С2Н6 А Д F М:                                         

 

 1. А                                 A. C2 Н5СІ ;                                                          
 2. Д                                 Б. CH2 = СНСІ ;
 3. F                                  В. CH2 – СН2СІ2 ;
 4. M                                Г. CH2= CH2;

                                                  Д. CH CH;

                                              Е. ( - CH2 – СН – СІ -)n.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Визначте  молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню, у якому масова частка 

      Карбону дорівнює 92,3% ,  а його відносна густина за повітрям становить 0,897 .

 

21. Алкін масою 40г максимально може приєднати 44,8л гідроген хлориду. Визначте

      молекулярну масу алкіну.

 

22. Напишіть структурні формули а)етену та  б) 1 –хлоро – 2 – метилпент –1–ену.

 

 

 

Ненасичені вуглеводні

Самостійна робота    2                                                                                              Варіант ІІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть  довжину кратного зв´язку  в молекулі етилену:

А) 0,154 нм;      Б) 0,120 нм ;     В) нм ;      Г)

 1. Вкажіть молекулярну формулу бутену:

     А) С4Н8;        Б) С7Н14 ;      В) С2Н4 ;  Г) С3Н6.

 1. Вкажіть загальну формулу алкінів:

       А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкіну, в молекулі якого 22 атоми  Гідрогену :

  А) С10Н22;        Б) С11Н22;      В) С12Н22;         Г) С14Н22.

 1. Вкажіть структурну формулу речовини 4,5-диметилгекс-2-ин:

       А) СН 3– СН = СН -  СН( СН3)- Н( СН 3) - СН3 ; 

       Б) СН3 - СН( СН 3) – СН (СН 3)– С С - СН3 ;

             В) СН 3 – С(СН3)2 - С  С– СН 3;

             Г) СН2 =С( СН3 ) – СН2 -  СН(СН 3)- СН 3.

 1. Укажіть формулу метилу:

   А) С 2Н 5 -;        Б) СН3 -;      В) С 3Н 7 - ;  Г)  - С Н 2 - .

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С5Н10  + О 2

 А) 27;        Б) 37;      В) 35;      Г) 20.

 1. Вкажіть назву продукту реакції повного  бромування етину:

 А) 1,2 - дибромометан;        Б) 1,1 – дибромометен;

 В)  1,2, - дибромометен;      Г) 1,1,2,2 –тетрабромометан.

 1. Вкажіть формулу політетрафлуоретилену:

   А)  ( - СF2  - СF2 -) ;             Б)   n СF2  = СF2  ;

   В)  СF2 = СF2 ;                     Г)  ( - СF2  - СF2 -) n.

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі пропену:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p.

      11. Вкажіть молекулярну формулу пропену :

           А) С3Н4;        Б) С2Н2 ;      В) С3Н6 ;    Г) С3Н8.

      12. Вкажіть формулу алкену , відносна густина якого за киснем дорівнює 1,75 :

           А) С5Н10 ;        Б) С5Н8;      В) С4Н8;     Г) С3Н6.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

      13. Вкажіть характерний для етину вид звязків між атомами Карбону :

             А) двома – зв´язком;       Б) - зв´язком ;        В) двох – зв´язків;

             Г)    зв´язками;               Д)  ароматичний зв'язок.

 

 

 

      14. Вкажіть формули гомологів бутину :

        А) С7Н12 ;        Б) С7Н14;      В) С6Н10 ;    Г) С5Н10;    Д) С6Н12 .

 

       15. Вкажіть види ізомерії, які характерні для ненасичених вуглеводнів  

             ряду етилену:

                А) ізомерія Карбонового ланцюга;     Б) орто-, мета-, пара – ізомерія;

                В) ізомерія оптична ;                             Г)цис – транс – ізомерія ;  

                Д) ізомерія функціональної групи.

      16. Вкажіть речовини, з яких можна  добути етен в одну стадію :

                А) СаС2;     Б) С2Н6;      В) СН4 ;    Г) СН3 ОН ;    Д) С2Н5ОН.

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            …….+  ……→ СН3 – СН2 –СНBr – СН3  :

              А) СН2   = СН – СН2 – СН3 ;          Б)  СН С – СН2 – СН3;         В) Br2 ;  

              Г) Н Br;                                     Д)  CН3 CН = СНCH3 .

      18. Вкажіть формули  речовин, які вступають у реакцію приєднання за правилом 

            Марковнікова:

             А) СН3  - СН = СН – СН2 – СН3 ;     Б) СН3  С С –СН3;     В) СН С – СН2 – СН3;  

             Г) СН3 – СН2 – СН2 – СН3 ;                  Д)  CН2 = CН  – СН2 CH2 – СН3 .

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей.

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СаС2 А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. C2 Н5СІ ;                                                          
 2. Д                                 Б. CH2 = СНСІ ;
 3. F                                  В. C2Н6 ;
 4. M                                Г. CH2= CH2;

                                                  Д. CH CH;

                                              Е. C2Н4СІ2.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Унаслідок  приєднання хлороводню до алкіну утворюється дихлоропохідне з 

      масовою часткою хлору 62,83% . Визначте суму індексів у формулі вуглеводню.

 

21. Визначте формулу алкену,  45,5г якого приєднує водень об´ємом ( н.у. ) 14,56л.

 

22. Напишіть структурні формули а) бут – 2 – ену; та  б) 1,3 –дибромо– 2 –хлорпропену

 

 

 

Ненасичені вуглеводні

Самостійна робота    2                                                                                              Варіант ІV

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть кут між зв´язками в молекулі етену:

А) 90;      Б) 120;     В);      Г ) 180

 1. Вкажіть молекулярну формулу пропіну:

     А) С4Н8;        Б) С5Н8 ;      В) С4Н6 ;  Г) С3Н4.

 1. Вкажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену:

       А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n - 2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

 1. Вкажіть формулу алкену, в молекулі якого 34 атоми  Гідрогену :

  А) С16Н34;        Б) С17Н34;      В) С18Н34;         Г) С20Н34.

 1. Вкажіть структурну формулу речовини 2,3- диметилпент-1-ен:

       А) СН 3– СН2 -  СН( СН3)- Н( СН 3) - СН3 ; 

       Б) СН3 – СН2– СН (СН 3)– СН = СН2 ;

             В) СН 3 – С(СН3)2 - С  С– СН 3;

             Г) СН2 – СН2 - СН( СН3 ) –С(СН 3) = СН 2.

 1. Укажіть рядок, який містить лише формулу алкенів :

   А) С3Н8, С3Н6, С2Н6,  ;        Б) С4Н8, С5Н10, С6Н12,;      В) С3Н8, С4Н10, С5Н12 .

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С3Н6  + О 2

 А) 23;        Б) 12;      В) 11;      Г) 21.

 1. Вкажіть назву продукту реакціЇ  гідрогенбромування бут -1 ену:

 А) 1 - бромобутан;        Б) 1,2 – дибромобутан;

 В) 2 - бромобутан;         Г) 2,2 –дибромобутан.

 1. Вкажіть формулу полівінілхлориду:

   А)  ( - СН2  - СНСІ -) ;             Б)   n СН2  = СНСІ  ;

   В)  СН2 = СНСІ ;                     Г)  ( - СН2  - СНСІ -) n.

      10. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі етену:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p2.

      11. Вкажіть молекулярну формулу етину :

           А) С3Н4;        Б) С2Н2 ;      В) С3Н6 ;    Г) С3Н8.

      12. Вкажіть формулу алкену , відносна густина якого за повітрям  дорівнює 1,93 :

           А) С5Н10 ;        Б) С5Н8;      В) С4Н8;     Г) С3Н6.

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

      13. Вкажіть фізичні властивості характерний для етилену:

             А) розчинний у воді ;       Б) безбарвний газ ;        В) газ бурого кольору ;

             Г) безбарвна рідина ;               Д) нерозчинний у воді .

 

 

 

      14. Вкажіть формули гомологів пропіну:

        А) С6Н12 ;        Б) С2Н2;      В) С4Н10 ;    Г) С5Н8;    Д) С3Н6 .

       15. Вкажіть види ізомерії, які характерні алкенам:

                А) ізомерія кратного зв´язку ;     Б) орто-, мета-, пара – ізомерія;

                В) ізомерія оптична ;                             Г)цис – транс – ізомерія ;  

                Д) ізомерія положення функціональної групи.

      16. Вкажіть речовини, з яких можна  добути етилен в одну стадію :

                А) СаС2;     Б) С2Н6;      В) СН4 ;    Г) АІ4С3 ;    Д) С5Н12 .

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у рівнянні реакції

            …….+  ……→ СН2 = СНСІ  :

              А) СН2   = СН2  ;       Б) СН3 – СН3;       В) СІ2 ;        Г) Н СІ;          Д)  CН СН.

      18. Вкажіть формули  речовин, які вступають у реакцію приєднання за правилом 

            Марковнікова:

             А) СН2 = СН – СН3 ;     Б) СН3  СН2  СН2 –СН3;     В) СН С – СН2 – СН3;  

             Г) СН3 – СН2 – СН2 – СН = СН2 ;                  Д)  CН3 C С–СН3 .

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СаСО3 А ДF М:                                         

 

 1. А                                 A. C2Н4Br2;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H2  ;
 3. F                                  В. CаО ;
 4. M                                Г. Ca(OH)2;

                                              Д. CaC2;

                                              Е. C2Н2Br4.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Який об´єм карбон (ІV) оксиду утвориться внаслідок згорання 420 г пропену ?

 

21. Визначте формулу алкіну,  8 г якого приєднує бромоводень об´ємом 8,96л.

 

22. Напишіть структурні формули а) пент – 2 – ену;

      б) 1,3 –дибромобут – 2 – ену.

 

 

 

 

Бензен. Природні джерела  вуглеводнів

Самостійна робота    3                                                                                               Варіант І

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть  довжину зв´язків між атомами Карбону в молекулі бензену:

           А) 0,154 нм;      Б) 0,120 нм ;     В) нм ;      Г)

       2. Вкажіть молекулярну формулу бензену:

           А) С4Н8;        Б) С7Н14 ;      В) С2Н4 ;  Г) С6Н6.

      3. Вкажіть загальну формулу аренів :

           А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

      4. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, в молекулі якого 16 атоми

          Гідрогену :

          А) С16Н16;        Б) С11Н16;      В) С10Н16;         Г) С9Н16.

 

      5. Вкажіть назву продукту взаємодії толуену з розчином калій перманганату :

            А) толуенгліколь;                             Б) гідроксотолуен;

            В) бензойна кислота ;                    Г) бензольна кислота.

 

      6. Укажіть формулу хлоробензену :

   А) С6СІ6;        Б) С6Н6СІ6;      В) С6СІ14;  Г)  С6Н5СІ.

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С8Н10  + О 2

 А) 49;        Б) 37;        В) 51;       Г) 26.

 

 1. Вкажіть галузь застосування газойлю:

 А) моторне паливо ;        Б) реактивне пальне ;

 В) дизельне паливо;        Г) реактивне паливо .

 

 1. Вкажіть вченого, який запропонував  циклічну формулу бензену :

   А) М.Д.Зелінський ;             Б) Ф.А. Кекуле;

   В)  В.В. Марковніков;           Г) О.М. Бутлеров.

 

      10. Вкажіть речовини, що перебувають у супутному газі нафти:

            А) рідкі насичені вуглеводні ;       Б) рідкі ненасичені вуглеводні; 

            В) газуваті насичені вуглеводні;   Г) газуваті  ненасичені вуглеводні.

 

      11. Вкажіть реактив за допомогою якого можна розпізнати бензен :

           А) вапняна вода;             Б) нітруюча суміш ; 

           В) «царська горілка» ;     Г) натрій гідроксид.

      12. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 

            дорівнює  92. :

           А) С8Н10 ;        Б) С7Н12;      В) С7Н8;     Г) С6Н14.

 

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

      13. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують бензен:

             А) безбарвна рідина;       Б) газувата рідина;        В) масляниста рідина;

             Г)  має специфічний запах ;               Д)  не має запаху.

 

      14. Вкажіть формули гомологів бензену :

        А) С12Н26 ;        Б) С12Н24;      В) С12Н18 ;    Г) С10Н20;    Д) С9Н12 .

 

       15. Вкажіть речовини, з яких у промисловості добувають бензен :

            А) гептан;     Б) циклогексан;     В) гексен;      Г) етин;    Д) пентан.

 

      16. Вкажіть вуглеводні, що утворюються під час крекінгу пентадекану :

            А) гептан;     Б) гептен;      В) октан ;    Г) октен ;    Д) пентан..

 

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у схемі

            СаС2 …..…..С6Н5 NO2  :

            А) Ca (OH)2;        Б) С6Н5 – СН3;       В) C6H6 ;   Г) C2Н6;     Д)  C2Н2.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     C6H6 + СІ2 …… +…..

             А)  C6H6;      Б) C6H5СІ;     В) C6H6СІ6;     Г)  НСІ;       Д)  6НСІ.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. C6Н6СІ6;                                                          
 2. Д                                 Б. C6H5 СІ ;
 3. F                                  В. C2Н2 ;
 4. M                                Г. CH4;

                                              Д. C6H6;

                                              Е. C2Н4.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Обчисліть масу бензену, яку можна одержати з ацетилену об´ємом 134,4 л за н.у.,

      якщо масова частка виходу бензену становить 90 % .

 

21. Яку масу нітробензену можна добути з 300 г технічного бензену, що містить 5%

      домішок ?

 

Бензен. Природні джерела  вуглеводнів

Самостійна робота    3                                                                                             Варіант ІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть  вид хімічного зв´язку  між атомами Карбону в молекулі бензену:

           А)  ;      Б)  ;     В);      Г)  єдина

       2. Вкажіть молекулярну формулу толуену :

           А) С6Н5СІ ;        Б) С6Н5 – СН3 ;      В) С6Н5 NO2 ;   Г) С6Н6.

      3. Вкажіть загальну формулу ароматичних вуглеводнів:

           А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

      4. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, в молекулі якого 14 атомів

          Карбону :

          А) С14Н30;        Б) С14Н28;      В) С14Н26;         Г) С14Н22.

 

      5. Вкажіть назву продукту взаємодії хлору з бензеном у присутності каталізатора:

            А) гексахлороциклогексан;                             Б) 2,4,6 - трихлоробензен;

            В) гексахлоробензен;                                        Г) хлоробензен.

      6. Укажіть формулу нітробензену :

   А) С6СІ6;        Б) С6Н5 – СН3;      В) С6Н5 NO2;    Г)  С6Н5СІ.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С10Н14  + О 2

 А) 63;        Б) 47;        В) 34;       Г) 29.

8. Вкажіть галузь застосування лігроїну:

 А) авіаційне паливо ;            Б) пальне для тракторів ;

 В) пальне для дизелів ;         Г) пальне для реактивних двигунів.

 1. Вкажіть вченого, який добув бензен із етину :

   А) М.Д.Зелінський ;             Б) Ф.А. Кекуле;

   В)  В.В. Марковніков;           Г) О.М. Бутлеров.

 

      10. Вкажіть речовини, що переважають у природному газі :

            А) рідкі насичені вуглеводні ;       Б) рідкі ненасичені вуглеводні; 

            В) газуваті насичені вуглеводні;   Г) газуваті  ненасичені вуглеводні.

 

      11. Вкажіть реактив за допомогою якого можна розпізнати бензен і толуен :

           А) аміачний розчин аргентум(І)оксид; 

           Б) розчин калій перманганату ; 

           В) розчин мідного купоросу ;   

           Г) свіжо осаджений купрум (ІІ) гідроксид .

 

      12. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 

            дорівнює  120 :

           А) С10Н14 ;        Б) С9Н12;      В) С8Н16;     Г) С8Н18.

 

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

 

      13. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують нафту:

             А) безбарвна рідина;       Б) газувата рідина;     В) масляниста коричнева рідина;

            Г) має специфічний запах ;               Д)  добре розчиняється у воді .

      14. Вкажіть формули аренів :

        А) С10Н14 ;        Б) С8Н12;      В) С6Н12 ;    Г) С7Н12;    Д) С9Н12 .

 

       15. Вкажіть речовини, з якими може реагувати бензен :

            А) бромна вода;     Б)  хлороводень;     В) нітруюча суміш;  

            Г)  калій перманганат;    Д) водень .

 

      16. Вкажіть вуглеводні, що утворюються під час крекінгу тетрадекану :

            А) гептан;     Б) декан;      В) октан ;    Г) октен ;    Д) гептен ..

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у схемі :

            С2Н2 …..…..

            А) C6 СІ6;        Б) С6Н5СІ;       В) C6H6 ;    Г) C2Н6;     Д)  C2Н4.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     C6H14  … +…… :

             А)  C6H12;      Б) C6H6;     В) C2H2;     Г) 4Н2;      Д)  2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СаС2 А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. Cа(ОН)2;                                                          
 2. Д                                 Б. C7H14 ;
 3. F                                  В. C2Н2 ;
 4. M                                Г. CО2;

                                              Д. C6H6;

                                              Е. C6Н12.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Обчисліть масу гексахлорциклогексану, який утвориться при взаємодії бензену

     масою 15,6 г і хлору об´ємом 26,88 л (н.у.).

 

21. Яку масу  бензойної кислоти можна отримати окисненням 18,4 г толуену, якщо 

      вихід продукту реакції  становить  95 % .

 

Бензен. Природні джерела  вуглеводнів

Самостійна робота    3                                                                                              Варіант ІІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть градусну міру валентного кута в молекулі бензену:

           А)  ;      Б)  ;     В);      Г) 

       2. Вкажіть молекулярну формулу нітробензену :

           А) С6Н5СІ ;        Б) С6Н5 – СН3 ;      В) С6Н5 NO2 ;   Г) С6Н6.

 

      3. Вкажіть загальну формулу ароматичних вуглеводнів:

           А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

      4. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, в молекулі якого 12 атомів

          Карбону :

          А) С12Н26;        Б) С12Н24;      В) С12Н22;         Г) С12Н18.

 

      5. Вкажіть назву продукту реакції нітрування толуену :

            А) нітротолуен;                             Б) нітробензен;

            В) 2,4,6 - тринітробензен;          Г) 2,4,6 - тринітротолуен.

      6. Укажіть формулу гексахлоробензену :

 А) С6СІ6;        Б) С6Н5 – СН3;      В) С6Н5 NO2;    Г)  С6Н5СІ.

 

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С9Н12  + О 2

А) 13;        Б) 15;        В) 21;       Г) 28.

8. Вкажіть галузь застосування  мазуту:

А) переробляється на гудрон;           Б) пальне для тракторів ;

В) дизельне пальне;                           Г) пальне для реактивних двигунів.

 

 1. Вкажіть вченого, який добув бензен із ацетилену :

  А) М.Д.Зелінський ;             Б) Ф.А. Кекуле;

  В)  В.В. Марковніков;           Г) О.М. Бутлеров.

      10. Вкажіть продукт  переробки кам´яного вугілля:

            А) бензин;       Б) газойль;       В) гас;   Г) кокс.

 

      11. Вкажіть джерело добування бензену в промисловості:

            А) природній газ;                Б) кам´яне вугілля; 

            В) нафта;                              Г) супутній нафтовий газ.

      12. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 

            дорівнює  134 :

           А) С10Н14 ;        Б) С9Н12;      В) С8Н18;     Г) С8Н16.

 

 

 

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

      13. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують нафту:

            А) безбарвна рідина;       Б) газувата рідина;     В) оліїста рідина;

            Г) не має запаху ;               Д)  легша за воду .

      14. Вкажіть формули аренів :

        А) С11Н20 ;        Б) С8Н10;      В) С10Н14 ;    Г) С5Н10;    Д) С9Н16 .

 

       15. Вкажіть речовини, з якими не може реагувати бензен :

            А) бромна вода;     Б)  хлороводень;     В) нітруюча суміш;  

            Г)  кисень;    Д) водень .

 

      16. Вкажіть вуглеводні, що утворюються під час крекінгу  октадекану :

            А) нонан;     Б) декан;      В) октан ;    Г) октен ;    Д) нонен ..

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у схемі :

            С2Н6  ….. …… С6Н6СІ6

            А) C2Н5СІ;        Б) С6Н5СІ;       В) C6H6 ;    Г) C2Н2;     Д)  C2Н4.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     C6H14  + НNO3  … +…… :

             А)  С6Н5SO3;      Б) С6Н5 NO2;    В) С6Н5 NO3;;     Г) Н2O;      Д) Н2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С2H4  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. C6Н5CI;                                                          
 2. Д                                 Б. C6H5 – COOH ;
 3. F                                  В. C2Н6 ;
 4. M                                Г. C2H2;

                                              Д. C6H5 – CH3;

                                              Е. C6Н6.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

.

20. Обчисліть масу технічного кальцій карбіду з масовою часткою домішок 10 %,

      яка потрібна для добування бензену масою 46,8 г .

 

21.  Обчисліть масу циклогексану, який можна добути взаємодією 490 г бензену

        й  403,2 л  за н.у. водню.

 

 

 

Бензен. Природні джерела  вуглеводнів

Самостійна робота    3                                                                                           Варіант ІV

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону в молекулі бензену:

            А) sp ;     Б) sp2 ;    В) sp3 ;     Г) s2p2.

       2. Вкажіть молекулярну формулу хлоробензену :

           А) С6Н5СІ ;        Б) С6Н5 – СН3 ;      В) С6Н5 NO2 ;   Г) С6Н6.

 

      3. Вкажіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду бензену :

           А) С nН 2n ;    Б) С nН 2n -2;    В) С nН2n-6;        Г) С nН 2n+2.

      4. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, в молекулі якого 12 атомів

          Гідрогену :

          А) С9Н12;        Б) С7Н12;      В) С6Н12;         Г) С5Н12.

 

      5. Вкажіть назву продукту взаємодії хлору з бензеном за умови ультрафіолетового

           освітлення :

            А)  хлоробензен;                          Б)  гексахлороциклогексан;

            В) гексахлоробензен;                  Г) 2,4,6 - трихлоробензен.

      6. Укажіть формулу толуену:

 А) С6СІ6;        Б) С6Н5 – СН3;      В) С6Н5 NO2;    Г)  С6Н5СІ.

 

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С7Н8  + О 2

А) 13;        Б) 10;        В) 21;       Г) 16.

8. Вкажіть галузь застосування   гасу:

А)  пальне для двигунів внутрішнього згорання;           Б)  котельне паливо ;

В) дизельне й реактивне паливо;        Г) дизельне й реактивне пальне.

 

 1. Вкажіть вченого, який винайшов вугільний протигаз :

  А) М.Д.Зелінський ;             Б) Ф.А. Кекуле;

  В)  В.В. Марковніков;           Г) О.М. Бутлеров.

      10. Вкажіть  речовини, що переважають у нафті:

            А) бензин;       Б) газойль;       В) гас;   Г) кокс.

      11. Вкажіть джерело добування бензену в промисловості:

            А) рідкі насичені вуглеводні ;             Б) рідкі ненасичені вуглеводні ; 

            В)  газуваті  насичені вуглеводні;       Г)  газуваті  ненасичені вуглеводні.

      12. Вкажіть формулу ароматичного вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 

            дорівнює  106 :

           А) С7Н14 ;        Б) С9Н12;      В) С8Н10;     Г) С8Н14.

 

 

У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

 

      13. Вкажіть фізичні властивості, що характеризують  бензен:

            А) безбарвна рідина з характерним запахом; 

            Б) газувата речовина з характерним запахом;     В) оліїста  коричнева рідина ;

            Г)  тугоплавка речовина ;      Д)  рідина, практично нерозчинна у воді.

 

      14. Вкажіть формули  ароматичних вуглеводнів :

        А) С6Н12 ;        Б) С7Н12;      В) С10Н22 ;    Г) С8Н10;    Д) С9Н12 .

       15. Вкажіть речовини, з якими  може реагувати  толуен :

            А) бромна вода;     Б)  хлороводень;     В) сульфур ( ІV) оксид;  

            Г)  натрій гідроксид;    Д) водень .

 

      16. Вкажіть вуглеводні, що утворюються під час крекінгу   гексадекану :

            А) гексан;     Б) декан;      В) октан ;    Г) октен ;    Д) гексен ..

      17. Вкажіть формули речовин, які треба поставити замість крапок у схемі :

            СН4  ….. …… С6Н6СІ6

            А) CН3СІ;        Б) С6Н5СІ;       В) C6H6 ;    Г) C2Н2;     Д)  C2Н4.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     C6H6  … +…… :

             А)  С6Н14;      Б) С6Н6;    В) С2Н2;;     Г) 4Н2;      Д) 3Н2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СH3СООNa  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. Na2CO3;                                                          
 2. Д                                 Б. C6H5NO2 ;
 3. F                                  В. CН4 ;
 4. M                                Г. C2H2;

                                              Д. NaNO3;

                                              Е. C6Н6.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь.

20.  Яку масу бензену можна отримати з 25,2 г циклогексану, якщо вихід продукту

       реакції становить 88 % .

21.  Визначте формулу хлоропохідної бензену, густина якої за киснем становить

       9,094, масова частка Карбону – 0,248, масова частка Гідрогену – 0,021.

 

 

 Одноатомні та багатоатомні спирти, фенол

Самостійна робота    4                                                                           Варіант І

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть функціональну групу спиртів:

           А) карбонільна група;         Б)  карбоксильна група;  

           В) аміногрупа;                       Г) гідроксогрупа

       2. Вкажіть формулу метанолу :

           А) СН3ОН ;        Б) С2Н5ОН ;      В) С3Н7 OН ;   Г) С4Н9ОН.

 

      3. Вкажіть структурну формулу речовини гексан – 1 ол :

           А) СН3 – СН2 -ОН;                    Б) СН3 – СН2 – ( СН2)4 - ОН;   

           В) СН3 – СН2 - СН2 - ОН;          Г) СН3 – СН2 – ( СН2)2 - ОН;   

      4. Вкажіть назву речовини , структурна формула якої СН3 – СН(ОН)– С( СН3)2- СН3 :  

          А) 2,2 – диметилбутан – 3 – ол ;        Б) 2,2 – диметилгексан – 2 – ол;    

          В) 3,3 – диметилбутан – 2 – ол;         Г) 3,3 – диметилгексан – 2 – ол.

 

      5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії калію з пропанолом :

            А) 7  ;        Б)  6 ;       В) 5 ;       Г) 4 .

      6. Укажіть назву продукту реакції гідратації  пент- 1 - ен :

   А) пентан – 1 – ол ;        Б) пентин;      В)  пентан;    Г) пентан – 2 – ол.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С3Н7ОН  + О 2

 А) 4;        Б) 17;        В) 25;       Г) 9.

8. Вкажіть галузь застосування етиленгліколю:

 А) авіаційне паливо ;            Б) виготовлення антифризу ;

 В) у парфумерії та фармації ;         Г) пальне для реактивних двигунів.

      9. Вкажіть вченого, який вперше добув  метанол у 1661 році :

   А) Т. Соссюр;             Б) Ф.А. Кекуле;

   В) Р. Бойль;               Г) О.М. Бутлеров.

 

      10. Вкажіть за хімічною будовою гліцерол відноситься до  :

            А) первинних спиртів;       Б) третинних спиртів; 

            В) вторинних спиртів;        Г)  це не спирт.

 

      11. Вкажіть іншу назву етанолу :

             А) мурашиний спирт ;     В) винний спирт;   

             Б) борний спирт;              Г) деревний спирт.

      12. Вкажіть назву органічної речовини, яка утворюється при взаємодії натрію з

            Фенолом :

           А) натрій алкоголят ;  Б) натрій ацетат;   В)  натрій фенолят;   Г) натрій бензоат .

 

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули гомологів пентан – 2 – олу   :

           А) СН3 – СН(ОН)– ( СН2)3- СН3; 

           Б) СН3 – СН(СН3)– ( СН2)3- ОН;      

           В) СН3 – С(СН3)– СН2 - ОН ;  

           Г) СН3 – СН(ОН)– С( СН3)2- СН3  .

    14. Виберіть реакції характерні для метанолу :

        А) взаємодія з лужними металами ;        Б) гідратація;     В) гідрування ;  

        Г) галогенування;    Д)  повне окиснення .

     15. Вкажіть речовини, з якими буде реагувати  гліцерол:

            А) бромна вода;     Б) нітратна кислота;     В) кипрум( ІІ) оксид;  

            Г) кипрум (ІІ)гідроксид;    Д) калій перманганат .

 

      16. Вкажіть промислові способи добування метанолу :

            А) суха перегонка деревини;   Б) гідратація ацетилену;  В) дегідрування етану; 

            Г)  каталітичний синтез із синтез - газу ;    Д) гідроліз цукристих речовин ..

      17. Вкажіть формули речовин, які реагуватимуть із бромною водою :

           А) CН2 ОН - CН2 ОН;        Б) С2Н5ОН;       В) CH2 = СНОН ;  

           Г) C6Н5ОН;     Д) CН2 ОН – СНОН - CН2 ОН .

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     CH3 – СН2 – ОН + НBr  … +…… :

             А)  С2Н4Br;      Б) НBr;    В) С2Н5 Br;;     Г) Н2O;      Д) Н2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С2H6  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. С2Н5 – O - С2Н5 ;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. CН4 ;
 4. M                                Г. C2H4;

                                              Д. С4Н10;

                                              Е. C2Н5СІ.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

20.  Обчисліть масу солі, яка утвориться під час взаємодії фенолу з розчином натрій

        гідроксиду масою 52 г, у якому масова частка NaOH становить 30 % .

21.  Відносна густина пари спирту за воднем 23. Установіть формулу спирту.

 

 

Одноатомні та багатоатомні спирти, фенол

Самостійна робота    4                                                                           Варіант ІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть загальну формулу насичених двоатомних спиртів :

           А) С nН 2n (ОН)2;    Б) С nН 2n -1(ОН)2;    В) С nН2n+1(ОН)2;        Г) С nН 2n+2(ОН)2.

       2. Вкажіть формулу бутан- 1- олу :

           А) СН3ОН ;        Б) С2Н5ОН ;      В) С3Н7 OН ;   Г) С4Н9ОН.

 

      3. Вкажіть структурну формулу речовини 1,2,3,- пропантриолу :

           А) СН3 – СН2 - СН2  - ОН;                    Б) СН3 – СН ( СН3) - СН ( СН3)- ОН;   

           В) СН2 ОН – СНОН - СН2 ОН;             Г) СН2СІ – СНСІ – СН2СІ;   

      4. Вкажіть назву речовини , структурна формула якої

                                                                                      СН3 – СН(ОН)– С( СН3)2- СН 2 - СН3 :  

          А) 3,3 – диметилбутан – 2 – ол ;          Б) 3,3 – диметилпентан – 4 – ол;    

          В) 3,3 – диметилпенпан – 2 – ол;         Г) 3,3 – диметилгексан – 4 – ол.

 

      5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії  калію з метанолом :

              А) 7  ;        Б)  6 ;       В) 5 ;       Г) 4 .

      6. Укажіть назву продукту реакції гідратації  пропену :

   А) пропан– 1 – ол ;        Б) пропін;      В)  пропан;    Г) пропан– 2 – ол.

 

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С2Н5ОН  + О 2

 А) 4;        Б) 8;        В) 7;       Г) 9.

8. Вкажіть ознаку якісної реакції на гліцерол :

 А) утворення яскраво – синього розчину;    Б) знебарвлення розчину;

 В) утворення фіолетового розчину ;         Г) виділення безбарвного газу.

 

9 . Вкажіть вченого, який з´сував у 1814 році елементний склад етанолу :

   А) Т. Соссюр;             Б) Ф.А. Кекуле;

   В) Р. Бойль;               Г) О.М. Бутлеров.

 

      10. Вкажіть за хімічною будовою етиленгліколь відноситься до  :

            А) первинних спиртів;       Б) третинних спиртів; 

            В) вторинних спиртів;        Г)  це не спирт.

 

      11. Вкажіть іншу назву метанолу :

             А) нашатирний спирт ;     В) винний спирт;   

             Б) борний спирт;               Г) деревний спирт.

      12. Вкажіть назву речовини, яка утворюється при взаємодії натрію з етанолом :

          А) натрій етилат;  Б) натрій ацетат;   В)  натрій фенолят;   Г) натрій бензоат .

 

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули гомологів гексан – 1 – олу   :

           А) СН3 – СН2 - СН(ОН)– СН3; 

           Б) СН3 – ( СН2)3- ОН;      

           В) СН3 – (СН2)3 – СН2 - ОН ;  

           Г) СН3 – СН(ОН)– С( СН3)2- СН3  .

    14. Виберіть реакції характерні для фенолу:

        А) заміщення;        Б) гідратація;     В) гідрування ;  

        Г) нейтралізації;    Д)  гідроліз.

     15. Вкажіть галузі застосування метанолу:

            А) харчова промисловість;     Б) засіб для чищення;     В) як розчинник ;  

            Г) паливна промисловість;    Д) виробництво пластмас.

 

      16. Вкажіть промислові способи добування гліцеролу :

            А) суха перегонка деревини;   Б) гідратація ацетилену;  В) гідроліз жирів; 

            Г) з газів крекінгу нафти;    Д) гідроліз цукристих речовин ..

 

      17. Вкажіть речовини, сировиною для яких є етанол :

           А) пестициди;        Б) бездимний порох;       В) мийні засоби;  

           Г) антифризи;        Д) лікарські препарати.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     C6H5 ОН + NaOH  …… +…… :

             А)  С6Н6;      Б) C6H6Na;    В) С6Н5 ONa;;     Г) Н2O;      Д) Н2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С2H2  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. С6Н5ONa;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. C6Н5CI ;
 4. M                                Г. C6H5OH;

                                              Д. С6Н6;

                                              Е. C2Н6.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

20.  Обчисліть масу осаду, який утвориться під час взаємодії фенолу масою 18,8 г

       Із бромною водою.

21. Відносна густина пари спирту за карбон (ІV) оксидом дорівнює 2.

      Установіть формулу спирту.

 

 

Одноатомні та багатоатомні спирти, фенол

Самостійна робота    4                                                                           Варіант ІІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть загальну формулу насичених  одноатомних спиртів :

           А) С nН 2n ОН;    Б) С nН 2n -1ОН;    В) С nН2n+2ОН;        Г) С nН 2n+1ОН.

       2. Вкажіть формулу  фенолу:

           А) С2Н5ОН ;        Б) С6Н5ОН ;      В) С6Н5 – СН2 OН ;   Г) НО – С6Н4 – СН2 – ОН.

 

      3. Вкажіть структурну формулу речовини гептан – 1 – олу:

           А) СН3 – СН2 – (СН2 )3 – ОН;                        Б) СН3 – СН2 – СН2 – ОН;   

           В) СН3   – СН2   - СН2  - (СН2 )2 –ОН;             Г) СН3 – СН2  – (СН2)3 – ОН.  

      4. Вкажіть назву речовини , структурна формула якої

                                                                                      НО– СН2 – С( СН3)2- СН (СН3)- СН3 :  

          А) 2,3,3 – триметилбутан – 4 – ол ;          Б) 2,2,3 – триметилбутан – 1 – ол;    

          В) 2,2,3 – триметилгептан – 1 – ол;          Г) 2,3 – диметилбутан – 1 – ол.

 

      5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії натрію з бутанолом :

              А) 7  ;        Б)  6 ;       В) 5 ;       Г) 4 .

      6. Укажіть назву продукту реакції гідратації  бут – 1 – ен :

   А) бутан – 1 – ол ;        Б) бутин;      В)  бутан;    Г) бутан– 2 – ол.

 

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С4Н9ОН  + О 2

 А) 11;        Б) 16;        В) 7;       Г) 9.

8. Вкажіть ознаку якісної реакції на фенол :

 А) утворення яскраво – синього розчину;    Б) знебарвлення розчину;

 В) утворення фіолетового розчину ;         Г) виділення безбарвного газу.

 

9 . Вкажіть вченого, який винайшов динаміт:

   А) Т. Соссюр;             Б) Ф.А. Кекуле;

   В) Р. Бойль;               Г) А. Нобель.

 

      10. Вкажіть за хімічною будовою  метанол відноситься до  :

            А) первинних спиртів;       Б) третинних спиртів; 

            В) вторинних спиртів;        Г)  це не спирт.

 

      11. Вкажіть іншу назву фенолу:

             А) форміатна кислота;          В) карболова кислота;   

             Б) саліцилова кислота;         Г) аскорбінова кислота.

 

      12. Вкажіть суму коєфіцієнтів в реакції заміщення між натрієм і фенолом :

            А) 7;      Б) 6;       В) 7 ;        Г)  8 .

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули гомологів пропан – 1 – олу   :

           А) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН; 

           Б) СН3 – СН2- ОН;      

           В) СН3 – (СН2)3 – СН(ОН) – СН3;  

           Г) СН3 – СН(ОН)– С( СН3)2- СН3  .

    14. Виберіть реакції характерні для  етанолу:

        А) заміщення;        Б) приєднання;     В) гідрування ;  

        Г) хлорування;       Д)  повного окиснення.

     15. Вкажіть галузі застосування гліцерину як гігроскопічної речовини :

            А) харчова промисловість;     Б) фармація;     В) поліграфічній промисловості;  

            Г) текстильна промисловість;    Д) шкіряне виробництво.

 

      16. Вкажіть промислові способи добування фенолу :

            А) переробка кам´яновугільної смоли;   Б) гідратація ацетилену; 

            В) конверсія метану водяною парою; 

            Г) синтетичний спосіб із бензену;    Д) гідрування гептанолу..

 

      17. Вкажіть формули речовин, які реагують із натрій гідроксидом :

           А) С2Н5ОН ;    Б) С6Н5ОН;    В) НО – СН2 – СН2 – ОН;    Г)  С4Н9ОН;     Д) СН3ОН.

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     CH3 – (СН2 )2  - ОН + H  … +…… :

             А) CH3 – (СН2 )2  - Br;      Б) C3H5 Br  ;    В) CH3 – СН2BrCH3 ;;     Г) Н2O;      Д) Н2.

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СH4  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. С2Н4;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. C2Н5- О- CH3 ;
 4. M                                Г. CH3OH;

                                              Д. С2Н2;

                                              Е. C2Н6.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

20.  Обчисліть об´єм  водню (н.у.), який виділиться під час взаємодії етанолу з натрієм

        масою 69 г, якщо масова частка виходу водню 80 % від теоретично можливого.

 

21. Відносна густина пари спирту за  аміаком  дорівнює 6. Установіть формулу спирту.

 

 

Одноатомні та багатоатомні спирти, фенол

Самостійна робота    4                                                                           Варіант ІV

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть якісний реактив на фенол :

           А) ферум (ІІІ) хлорид;           Б)  бромна вода;  

           В) купрум (ІІ) гідроксид;      Г) калій перманганат

       2. Вкажіть структурну формулу гліцеролу:

           А) НО – СН2 – СН2 – ОН;                       Б) С6Н5ОН ; 

           В) СН2 (ОН)– СН(ОН)– СН2( ОН);      Г) С4Н9ОН.

 

      3. Вкажіть структурну формулу речовини  пентан – 1 ол :

           А) СН3 – СН2 – СН2 –ОН;                        Б) СН3 – ( СН2)2 – СН2 – ОН;   

           В) СН3 – СН2 – (СН2 )2- СН2 –ОН;          Г) СН3 – СН2 – ( СН2)3 – ОН;

      4. Вкажіть назву речовини, структурна формула якої

                                                                                            ОН– СН(СН3)– СН( СН3)- СН2  - СН3 :  

          А) 1,2 – диметилбутан – 1 – ол ;         Б) 3,4 – диметилбутан – 4 – ол;    

          В) 1,2 – диметилгексан – 1 – ол;         Г) 1,2 – диметилгексан – 4 – ол.

      5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії натрію з етанолом:

            А) 7  ;        Б)  6 ;       В) 5 ;       Г) 4 .

      6. Укажіть назву продукту реакції гідратації  бут – 2 – ен :

   А)  бутан – 1 – ол ;        Б) бут – 2 – ин;      В) бутан;    Г) бутан– 2 – ол.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     СН3ОН  + О 2

 А) 4;        Б) 11;        В) 8;       Г) 9.

8. Вкажіть особливість багатоатомних спиртів за смаком :

 А) кислі ;            Б) немає ніякого смаку;

 В) солодкі;         Г) гіркі.

      9. Вкажіть, хто  вперше у воєнно – польовій хірургії  застосував наркоз :

   А) Т. Соссюр;             Б) М.І. Пирогов;

   В) Р. Бойль;               Г) О.М. Бутлеров.

 

      10. Вкажіть які спирти при взаємодії із металічним натрієм утворюють алканоляти :

            А) первинні спирти;       Б) третинні спирти; 

            В) вторинні спирти;        Г)  фенол.

 

      11. Вкажіть іншу назву  гліцеролу :

             А) мурашиний спирт ;     В) винний спирт;   

             Б) борний спирт;              Г) олійний цукор.

      12. Вкажіть суму коефіцієнтів  у рівнянні взаємодії фенолу з бромною водою :

             А) 8 ;          Б) 6;          В) 5 ;        Г) 4  .

 

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули гомологів бутан– 2 – олу   :

           А) СН3 – СН2 – СН2 - СН(ОН)  - СН3 ; 

           Б) СН3 – СН2- ОН;      

           B) СН3 – (СН2)3 – СН(ОН) – СН3;  

           Г) СН3 – СН2 - С( СН3)2- СН2 -ОН  .

    14. Виберіть реакції характерні для  гліцеролу :

        А) заміщення;            Б) гідратації;             В) гідрування ;  

        Г)  нейтралізації;       Д)  повного окиснення.

     15. Вкажіть галузі застосування етанолу :

            А) лакофарбова промисловість;     Б) фармація;     В) парфумерія ;  

            Г) текстильна промисловість;    Д) шкіряне виробництво.

 

      16. Вкажіть речовини, сировиною для яких є метанол :

            А) формальдегід;              Б) мийні засоби;              В) харчові добавки; 

            Г) лікарські препарати;    Д) добавка до бензину.

 

      17. Вкажіть формули речовин, які не реагують із натрій гідроксидом :

           А) С2Н5ОН ;         Б) С6Н5ОН;         В) НО – СН2 – СН2 – ОН;       Г)  С4Н9ОН.   

 

      18. Вкажіть продукти реакції, схема якої     CH3 – (СН2 )4  - ОН + H  … +…… :

             А) CH3 – (СН2 )4  - Br;      Б) C5H9Br- ОН;    В) CH3 – СН2Br - (СН2 )2  - CH3 ;;     Г) Н2O.    

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

СH3СІ  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. С2Н4;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. C2Н5ONa
 4. M                                Г. CH3CI;

                                              Д. С2Н5CI;

                                              Е. C2Н6.

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

20.  Обчисліть об´єм вуглекислого газу (н.у.), який виділиться під час горіння в кисні

       етанолу масою 57,5 г, який містить 5 % домішок.

21. Установіть формулу багатоатомного спирту, якщо густина пари цієї речовини за

      воднем 45 , а при згоранні цієї органічної сполуки утворилося 5,28 г

      карбон (ІV) оксиду та 2,7 г води.

 

 

Альдегіди,  карбонові кислоти,  естери,  жири,  мило

Самостійна робота  № 5                                                                         Варіант І

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

       1. Вкажіть загальну формулу естерів :

           А) R - OH ;            Б) ROR1  ;              В) R - COH ;          Г) RCOOR1

       2. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                           СН3  - СНО + Сu (ОН)2 → ? +? +? :

           А) СН3 СООН, Н2О, Сu;           Б) С2Н6 ,Н2О, Сu2О ; 

           В) СН3 СООН, Н2О, СuОН;      Г) С2Н4 2 О, Сu(ОН)2.

 

      3. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              СН3 СООН + ВаО → ? +?  :

             А) СН3СООВа,  Н2О;                        Б) СН3СООВа,  Ва(ОН)2;   

             В) ВаСО3,  Н2О;                                Г) (СН3СОО)2Ва,  Н2О.

      4. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              С3Н7ОН + СН3СООН ? + ?   :  

            А) СН3СОО С3Н7 , Н2О;                   Б) С3Н7ООСН3, Н2О;    

            В) С2Н5СООН, С2Н5ОН;                   Г) С3Н8,  С2Н5ОН.

      5. Вкажіть, до якого класу сполук належать тверді мила:

            А) солей вищих карбонових кислот;        Б) вищих карбонових кислот;     

            В) багатоатомних спиртів;                          Г) насичених одноатомних спиртів  .

      6. Укажіть вид  коров´ячого жиру:

 А) рідкий;        Б) газуватий;      В) твердий;    Г) колоїдний.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С2Н4О  + О 2

А) 15;        Б) 13;        В) 12;       Г) 9.

8. Вкажіть іншу назву господарчого мила :

 А) туалетне;       Б) ядрове;     В) антисептичне;         Г) лужне.

      9. Вкажіть формулу олеїнової кислоти:

   А) С17Н35СООН;             Б) С17Н31СООН;

   В) С17Н33СООН;             Г)  С15Н31СООН.

      10. Вкажіть назву «льодяної » кислоти, що замерзає при температурі 16,7 :

             А) метанова кислота;       Б) бутанова кислота; 

             В) етанова кислота;          Г) пропанова кислота.

      11. Вкажіть формулу реактиву, за допомогою якого можна розпізнати альдегід :

             А) Сu;          В) Ag2O;           Б) Ag;              Г) Cu2O .

      12. Вкажіть, що  реакція естерифікації – це реакція між :

             А) карбоновими кислотами ;          Б) карбоновими кислотами і лугами;       

             В) карбоновими кислотами і спиртами;   Г) карбоновою кислотою і альдегідом .

 

 

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули речовин з якими буде реагувати пропіоновий альдегід :

           А) Br2;      Б) КМnO4;       В) Ag2O;         Г) Н2;       Д) Н2О .

    14. Виберіть типи хімічних  реакції, які характерні для пентанової кислоти :

        А) заміщення;            Б) гідратації;             В) сполучення;  

        Г) нейтралізації;        Д) розкладу.

     15. Вкажіть назви реагентів для добування пропілового естеру етанової кислоти :

            А) пропіонова кислота;     Б) етанол;     В) пропанол;   Г) етанова кислота.

 

      16. Вкажіть речовини з яких добули триолеїн:

            А) етанол;              Б) гліцерол;              В) вода; 

            Г) олеїново кислота;    Д) мило.

      17. Вкажіть назви реагентів у реакції омилення тристеарину :

           А) натрій стеарат;       Б) гліцерол;       В) тристеарин;       Г) натрій гідроксид.   

      18. Вкажіть фізичні властивості метаналю за н.у. :

           А)  газ;  Б) у воді розчиняється погано ;    В) має специфічний запах;;   Г)рідина .    

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі    перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

С2H6  А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. С2Н4;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. CН3COOH
 4. M                                Г. CH3OH;

                                              Д. СН3COH;

                                              Е. C2Н2.

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

 

20. Знайдіть молекулярну формулу речовини, що складається з 54,4 % Карбону,

       36,4 %  Оксигену і 9,1 % Гідрогену. Густина за воднем дорівнює 44.

 

21. У розчин масою 370 г з масовою часткою пропіонової кислоти 60% помістили

      гідгенкарбонат натрію. Внаслідок реакції утворився газ об´ємом 11,2л н.у.

      Визначте  масову частку пропіонової кислоти у добутому розчині.

 

 

 

 

 

Альдегіди,  карбонові кислоти,  естери,  жири,  мило

Самостійна робота  № 5                                                                         Варіант ІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть загальну формулу карбонових кислот :

А) СnН2nСООН;       Б) СnН2n -1 СООН;     В) СnН2n+2 СООН;        Г) СnН2n+1СООН.

 

 1.                      Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                           СН3 ОН + СuО → ? +? +? :

           А) СН3 СООН,  Н2О,  Сu;           Б) С2Н2 ,  Н2,  Сu2О ; 

           В) НСОН, Н2О,  Сu;                   Г) СН4 ,  Н2 О,  Сu(ОН)2.

 

 1.                      Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              СН3 СООН + СаСО3 → ? +? + ? :

             А) СН3СООСа,  СО2 ,  Н2О;              Б) (СН3СОО)2Са,  СаО,  Н2 О;   

             В) СаСО3,   СО2 , Н2О;                      Г) (СН3СОО)2Са,  Н2О,  СО2 .

      4. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              С4Н9ОН + НСООН ? + ?   :  

            А) С4Н9ОО СН3 , Н2О;                   Б) С4Н9СООН,  СН3ОН;    

            В) НСООС4Н9,  Н2О;                   Г) С4Н10,  СН3ОН.

      5. Вкажіть, до якого класу сполук належать тверді жири :

            А) альдегідів;        Б) естерів;              В) спиртів;         Г) карбонових кислот.

 

      6. Укажіть вид  рослинного жиру:

 А) рідкий;        Б) газуватий;      В) твердий;    Г) колоїдний.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     С4Н8О  + О 2

А) 29;        Б) 13;        В) 16;       Г) 19.

8. Вкажіть,  розчин яких  речовин  називають формаліном :

 А) метаналь та етанолу;       Б) етаналю та метанолу ;   

 В) метаналю та метанолу;    Г) етаналю та метанової кислоти.

      9. Вкажіть формулу  стеаринової кислоти:

   А) С17Н35СООН;             Б) С17Н31СООН;

   В) С17Н33СООН;             Г)  С15Н31СООН.

      10. Вкажіть речовину, яка взаємодіє з молекулою жиру під час реакції омилення:

             А) вода;       Б) мило;        В) луг;       Г) спирт

      11. Вкажіть, продукт реакції відновлення метаналю:

             А) метан;          В) метил;           Б) метанол;              Г) метанова кислота.

      12. Вкажіть, тип хімічної  реакції, що називається реакцією Кучерова :

             А) реакція  обміну;                 Б) гідратація ацетилену;       

             В) реакція окиснення;            Г) реакція заміщення.

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формули речовин з якими буде реагувати мурашина кислота :

           А) КОН;      Б) К2СO3;       В) Ag2O;         Г) КСІ;       Д) Н2О .

    14. Виберіть галузі застосування етаналю :

        А) розчинник;            Б) виробництво волокон;      В) виробництво ліків;  

        Г) добування етанової кислоти;        Д) лікування алкоголізму.

     15. Вкажіть назви реагентів для добування етилового естеру метанової кислоти :

            А) оцтова кислота;     Б) етанол;     В) етан;   Г) метанова кислота.

 

      16. Вкажіть речовини з яких добули тристеарин :

            А) стеаринова кислота;              Б) гліцерол;              В) вода; 

            Г) олеїново кислота;                   Д) мило.

      17. Вкажіть речовини для яких характерна реакція « срібного дзеркала » :

           А) альдегіди;       Б) етанова кислота;       В) тристеарин;      Г) метанова кислота.   

      18. Вкажіть фізичні властивості етаналю за н.у. :

           А)  газ;  Б) у воді розчиняється добре;    В) має специфічний запах;;   Г) лід .    

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі       перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

  НССH А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. СН3СООН ;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H5 ;
 3. F                                  В. C2Н5ONa;
 4. M                                Г. CH3COH;

                                              Д. СН3COONa;

                                              Е. 3 COOCH3 .

 

У завданнях  20 – 22 запишіть розгорнуту відповідь..

 

20. При спалюванні 6,9 г оксигенвмісної речовини одержали 6,6 г вуглекислого газу і

      2,7 г води. Відносна густина парів цієї речовини за повітрям дорівнює   1,6.

     Встановіть  формулу речовини.

 

21. Скільки гліцеролу можна добути в результаті взаємодії їдкого калію з 10 кг

      триолеїну, що містить 2% домішок ? Практичний вихід гліцеролу становить 96 %.

 

Альдегіди,  карбонові кислоти,  естери,  жири,  мило

Самостійна робота  № 5                                                                         Варіант ІІІ

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь і перенесіть до бланка відповідей.

 1. Вкажіть загальну формулу для альдегідів:

А) СnН2nСООН;       Б) СnН2n О;     В) СnН2n+2 ОН;        Г) СnН2n+1СНО.

 

 1.                      Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                          СН3- СН2 – СНО  + Аg2 O → ? +?  :

           А) СН3  - СH2 CООН,  Аg;               Б) С2Н5OH ,  Аg; 

           В) СН3  - СH2 ОН,  Аg;                     Г) С2Н6,   Аg О .

 

 1.                      Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              СН3 СООН +  К2СО3 → ? +? + ? :

             А) СН3СООК,  СО2 ,  Н2О;               Б) СН3СООК, К2О,  Н2 О;   

             В) СН3СООК ,   Н2СО3 , Н2О;          Г) К2СО3,  Н2О,  СО2 .

      4. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

                                                                                              С2Н5ОН + НСООН ? + ?   :  

            А) С2Н5ОО СН3 , Н2О;                Б) С2Н5СООН,  СН3ОН;    

            В) НСООС2Н5,  Н2О;                   Г) С2Н6,  СН3ОН.

      5. Вкажіть, до яких речовин разом із  білками належать  жири :

            А) нейтральних;                       Б) амфотерних;

            В) біологічно активних;          Г) хімічно активних.

 

      6. Вкажіть, до якого класу  сполук належать рідкі мила :

 А)  насичених одноатомних спиртів;        Б багатоатомних спиртів;

 В) вищих карбонових кислот;    Г) солей  вищих карбонових кислот .

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої     СН2О  + О 2

А) 29;        Б) 13;        В) 16;       Г) 19.

8. Вкажіть,  розчин яких  речовин  називають формаліном :

 А) метаналь та етанолу;       Б) етаналю та метанолу ;   

 В) метаналю та метанолу;    Г) етаналю та метанової кислоти.

      9. Вкажіть формулу  пальмітинової кислоти:

   А) С17Н35СООН;             Б) С17Н31СООН;

   В) С17Н33СООН;             Г)  С15Н31СООН.

      10. Вкажіть карбоксильну групу:

             А) NO2;       Б)  - OH;        В) COOH;       Г)  - NH2 .

      11. Вкажіть, продукт реакції відновлення пропаналю :

             А) пропан;          В) пропен;         Б) пропан – 1 – ол;      Г) пропанова кислота.

      12. Вкажіть, тип  реакції, отримання кислоти із альдегіду:

             А) реакція гідрування;                   Б) гідратації;       

             В) часткове окиснення;                  Г) повного окиснення.

 

 

     У завданнях 13 – 18 виберіть дві правильні відповіді і перенесіть до бланка відповідей.

    13. Виберіть формулу речовин відповідно до її назви:

           А) СН3  - СH2 CООН ;      Б) НСOОН;       В) етанова кислота;         Г) СН3- CООН.

    14. Виберіть галузі застосування метаналю :

        А) розчинник;            Б) виробництво волокон;      В) виробництво барвників;  

        Г) добування уротропіну ;        Д) протруювання насіння.

     15. Вкажіть назви реагентів для добування метилового естеру бутанової кислоти :

            А) етанова кислота;     Б) метанол;     В) бутанол;   Г) бутанова кислота.

 

      16. Вкажіть назви продуктів реакції омилення тристеарину :

            А) стеаринова кислота;              Б) гліцерол;              В) вода; 

            Г) натрій гліцерат;                   Д) натрій стеарат.

      17. Вкажіть промисловий спосіб добування етаналю:

           А) гідроліз цукристих речовин;       Б) окиснення оцтової кислоти ;     

           В) гідратація ацетилену ;                 Г) каталітичне окиснення етилену.   

      18. Вкажіть фізичні властивості  мурашиної кислоти :

           А) газоподібна речовина;     Б) у воді розчиняється  погано;   

           В) немає  запаху;;        Г) безбарвна рідина;    Д) кипить при 101 .   

 

У завданні  19   встановіть відповідність і перенесіть до бланка відповідей

 

     19. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі       перетворень:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

  СH4 А ДF  М:                                         

 

 1. А                                 A. НСОН ;                                                          
 2. Д                                 Б. C2H2 ;
 3. F                                  В. CН3CI;
 4. M                                Г. HCOОH;

                                              Д. СН3