Індивідуальна програма розвитку 6 клас з історії ЗПР

Про матеріал
Індивідуальна розробка робочої програми з історії 6 класу для учнів з особливими потребами, які мають затримку психічного розвитку, який містить цілі, зміст ,педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети
Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальний предмет: Історія

Вчитель: Салтовська Юлія Романівна

Довгострокова мета: сформувати в учнів розуміння цивілізаційної значимості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для  подальшого розвитку європейськиї суспільств; сприяти формуванню засобами історії низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, соціальна та громадська компетентність, обізнаність у сфері культури тощо)і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей через актуалізацію змістових ліній (або їх елементів): сталого розвитку (з розумінням залежності людини і суспільств від природного середовища), громадянської відповідальності, культурної самосвідомості, життя в інформаційному середовищі, моральних цінностей;  розвивати пізнавальний інтерес учнів до минулого через створення умов для активної взаємодії між вчителем і учнями, виконання учнями творчих практичних завдань.)

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології,

спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Ознайомлення з послідовністю періодів історії людства, хронологічними межами історії стародавнього світу;

джерелами з історії стародавнього світу.

Формування уявлення про завдання інтегрованого курсу історії;

періодизацію як спосіб упорядкування історії;

критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії: України та всесвітньої;

Ознайомлення з поняттями «ера», «цивілізація».

Оволодіння вміннями співвіднести дату події зі століттям і тисячоліттям; розв’язати історичну задачу на обчислення часу.

 

 

Ознайомлення з появою первісної людини на теренах України; назвою та місцем розташування трьох-чотирьох стоянок первісних людей на території України; винаходами і пам’ятками культури первісних людей.

Формування уявлення про сутність наукових і релігійних теорій про походження людини, «неолітичної революції», первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму та магії;

Формування уявлення про поняття «кам’яний вік», «мідно-кам’яний вік», «бронзовий вік», «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова община (рід)», «територіальна (сусідська) община», «плем’я», «ремесло», «вождь», «рада старійшин».

Оволодіти вміннями показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;

Оволодіння вміннями описати спосіб життя первісних людей;

Оволодіння вміннями схарактеризувати організацію суспільства за первісних часів;

розпізнавати пам’ятки трипільської культури.

 

 

Ознайомлення з хронологічними й територіальними межами давньоєгипетської цивілізації, цивілізаціями Дворіччя (Шумер, Вавилон), Персії, Давньої Індії, Давнього Китаю, міст-держав Фінікії, Ізраїльсько-Юдейського царства;

Ознайомлення з часом об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі; правління царів Давида і Соломона;

Ознайомлення з назвами відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди, Великий сфінкс), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді), китайської (Велика китайська стіна) й індійської (ступа в м. Санчі) цивілізацій.

Формування уявлення про вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

Формування уявлення про причини виникнення міст, суспільних верств і держави;

Формування уявлення про поняття «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис», «варна», «імперія»;

причини піднесення і занепаду стародавніх держав і суспільств;

Формування уявлення про значення Біблії як історичного джерела.

Оволодіння вміннями показати на карті давні цивілізації й міста;схарактеризувати давні суспільства і держави;описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств; визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх цивілізацій;

Оволодіння вміннями осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення пам’ятки культури Давнього Єгипту, Дворіччя, Ізраїльсько-Юдейського царства, Давньої Індії, Давнього Китаю;

порівняти умови розвитку та характерні ознаки давніх суспільств і держав.

 

 

 

Ознайомлення з часовою послідовністю Мінойської й Ахейської палацових, грецької та римської цивілізацій; хронологічними межами існування на території України античних полісів; часовою послідовністю перебування на території України кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;хронологічними межі існування Римської республіки та імперії;

Ознайомлення з зародженням й утвердженням християнства, визнання його державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);пам’ятками культури Давньої Греції, Скіфії та Риму;

Ознайомлення з часом формування давніх слов’ян і напрямків їх розселення з прабатьківщини;

Формування уявлення про близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, становища рабів;причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Скіфії та Римської держави;

Формування уявлення про передумови Великої грецької колонізації;

внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

історичне значення християнства;

Ознайомлення з поняттями: «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «Велике розселення слов’ян».

Оволодіння вміннями схарактеризувати й порівняти суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

Оволодіння вміннями схарактеризувати повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, суспільний устрій Римської держави часів принципату, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа;

Оволодіння вміннями визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякдення;схарактеризувати суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ давніх слов’ян;

Оволодіння вміннями показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави та ін.), напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, розселення слов’ян на території сучасної України.

 

Ознайомлення з пам’ятками культури давньосхідних та античної цивілізацій.

Формування уявлення про давню історію України як частину всесвітньої історії;

Формування свідомого ставлення про роль давнього періоду в історії України;

культурні здобутки давніх держав і народів, поширення християнства, Велике переселення народів й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасних цивілізацій.

Оволодіння вміннями визначити і навести приклади внеску давніх цивілізацій в культуру сучасних народів, зокрема українців;

Оволодіння вміннями обґрунтувати значення стародавньої історії для подальшого розвитку людства;

Оволодіння вміннями показати на карті історико-географічні об’єкти давньосхідних та античної цивілізацій, давніх слов’ян.

Вступ

Завдання інтегрованого курсу історії. Хронологічні межі історії стародавнього світу. Історичні джерела з історії стародавнього світу. Лічба часу в історії стародавнього світу.

Що в історії називають цивілізацією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

Теорії походження людини. Виникнення та розселення первісних людей. Заняття та спосіб життя, суспільна організація, культура та релігійні вірування первісних людей.

Основні стоянки і археологічні знахідки первісної доби на території України.

Трипільська археологічна культура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення й господарське життя. Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті. Міфологія, писемність і мистецтво. Будівництво пірамід.

 

 

 

 

 

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя. Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя. Закони Хаммурапі. Писемність і мистецтво.

 

 

 

 

 

 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. Природно-географічні умови. Повсякдення й господарське життя. Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт. Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

 

 

 

 

 

 

 

Перська держава. Організація влади й суспільства. Основні завойовницькі походи. Дарій І.

Давня Індія. Давній Китай. Природно-географічні умови Давньої Індії та Давнього Китаю. Організація влади й суспільства. Пам’ятки культури китайської й індійської цивілізацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

Греція

Природно-географічні умови Балканського півострова. Мінойська й Ахейська палацові цивілізації. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Афіни і Спарта.

Велика грецька колонізація. Античні поліси на території України. Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

Кіммерійці та скіфи на території України.

Персько-грецькі війни.

Утвердження демократії в Афінах за Перикла. Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

Грецька релігія та міфологія. Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців. Театр, скульптура, архітектура.

Підкорення Греції Філіпом II. Александр Македонський. Культура елліністичної доби.

Сармати на території України.

 

 

 

 

 Рим

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима. Римська республіка в V–І ст. до н. е.: суспільний устрій та організація влади. Військова експансія Риму. Диктатура Юлія Цезаря. Римська імперія. Октавіан Август. Пантеон римських богів. Римське право. Мистецтво Давнього Риму.

Кризові явища в Римській імперії. Виникнення і поширення християнства. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії. Поділ Римської імперії.

Початок Великого переселення народів.

Готи і гуни на території сучасної України. Взаємини з місцевим населенням. Падіння Західної Римської імперії.

 

 

 

 

 

 Давні слов’яни

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Початок Великого розселення слов’ян. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Склавини і анти на теренах України. Походження українського народу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення до курсу.

ВНЕСОК ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА

 

Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства.

Значення давньої історії України як частини світової історії.

 

 

 

 

 

 

 

Кожного уроку словесно заохочувати до навчання;

 Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу

 

 

Потребує постійної, частої невідкладної реакції з боку вчителя

 

 

 

Технології  традиційного навчання.Ігрові технології

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання

 

 

Робота з контурною картою

 

 

 

 

 

 

 

 

   Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації

 

 

 

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

 

 

 

Бесіда з наочною опорою.

Ігрові технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій

Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.

 

 

 

Бесіда з наочною опорою.

Ігрові технології.

 

Різні види вказівок для привернення уваги учня.

 

 

 

 

 

 

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

 

Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій

 

 

 

Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.

 

Бесіда з наочною опорою.

Ігрові технології.

 

 

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

 

Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій

 

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій

 

 

 

 

 

Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.

 

Бесіда з наочною опорою.

Ігрові технології.

Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін

 

 

Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій

 

Оцінювання: спостереження за досягненнями учня, фіксація результатів навчання

 

docx
Додано
1 жовтня 2020
Переглядів
1925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку