10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

"Інноваційні підходи до організації й проведення уроків з української мови й літератури (профіль - українська філологія)"

Про матеріал

Нові підходи до вирішення проблем освіти висувають ряд вимог до підготовки вчителя-словесника. Інформація, викладена в статті, допоможе сучасному вчителеві української мови та літератури творчо використовувати набуті знання в нестандартній і змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації педагогічного процесу, адже заняття для учнів, які обрали філологічний напрям навчання, мають свою специфіку проведення.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Методична стаття з теми

"Інноваційні  підходи до організації  й проведення  

уроків  з української  мови й  літератури

(профіль  - українська  філологія)"

 

 

 

 

 Підготувала

                                                              вчитель   української     мови

                                                              та  літератури 

Криворізької  гімназії № 95

                                                            Дзюбенко Олена Валентинівна

 

 

 

 

«Не буде вогника  у  вас –

вам ніколи  не  запалити  його  в  інших».

В.О.Сухомлинський

 

        Інноваційні  процеси, що  відбуваються   сьогодні в  освіті, спричиняють  виникнення   нових  підходів  до  організації    й  проведення   уроку  української мови  і  літератури,  адже    головним  завданням  профілю   є

  •  формування  усвідомленого   ставлення   до  української мови   як   духовної  цінності  й  потреби  досконало володіти  нею в  усіх сферах суспільного життя,
  •  готовності   до  адекватного   вибору  й  отримання професійної   гуманітарної (філологічної)  освіти;
  •  розвиток    креативних  здібностей,  прагнення  до творчого   осягнення   вершин   української   культури  й  мистецтва   слова;
  •  формування   вмінь  і навичок   переконливо   викладати  свої   думки, дискутувати,  використовуючи   різні   способи   аргументації  тощо.

        Нові підходи до вирішення   проблем    освіти висувають   ряд вимог  до підготовки вчителя-словесника. Цілком зрозуміло, що специфіка  роботи у  профільних класах потребує спеціальної методики, зумовленої, по-перше, науково-теоретичним рівнем програмного матеріалу, по-друге, освітньою метою, по-третє,   своєрідним  суб’єктом  навчального  процесу – здібним  учнем.

         Сучасному вчителеві української мови та літератури вже  недостатньо просто мати глибокі  предметні знання, володіти практичними  уміннями та навичками. Йому необхідно  творчо   використовувати  набуті   знання   в  нестандартній  і   змінній     ситуації, виявляти   конструктивність в  організації  педагогічного  процесу.

Незважаючи   на  розмаїття  нововведень, основною  формою організації навчальної   діяльності  залишається  урок.  Яким же повинен він бути?

Заняття  для учнів, які  обрали  філологічний напрям навчання, мають свою специфіку  проведення, а  саме:

-  широке   застосування   інноваційних  технологій  навчання;

-  підвищення   самостійної   пошуково-дослідницької  діяльності   учнів;

- розвиток  образного, літературно-критичного мислення старшокласників, яке забезпечить  формування  їхньої здатності до глибокого аналізу, інтерпретації та критичної  оцінки  прочитаного  художнього  твору;

- широка  презентація  літературознавчих понять;

- детальні  огляди літературних  епох,  напрямів,  стилів  тощо;

- культурологічний підхід  до  вивчення літературно-мистецьких явищ;

- раціональне   використання  біографічного підходу в процесі вивчення художнього твору;

- створення  навчальних учнівських проектів   із мультимедійними презентаціями тощо.

        Отже, у  роботі  з  учнями  у  профільному класі  словесник  має спиратися на  їх   розвинене мовне чуття, асоціативне мислення, словесно-логічну, образну, оперативну пам’ять.

На  сьогодні, як показують багатолітні     спостереження  учителів-практиків та  вчених-методистів, найбільш  ефективними  у  профільних    класах  української      філології  є  проблемне   навчання  та  дослідницька   діяльність.

Проблемне навчання активізує мислення, спрямовує особистість на творчий пошук  істини в процесі навчальної діяльності, адже у  центрі   перебуває проблемна ситуація, , яка  є   джерелом  творчого  шукання   нових знань. 

Не можна забезпечити повноцінного лінгвістичного розвитку особистості без якнайширшого залучення її до пошуково-дослідницької діяльності,  яка   допомагає закласти  глибоку  основу  філологічної    й   загальнокультурної   підготовки  учнів.

  • Синтез  мистецтв  літератури, музики  та  живопису   як   вияв  імпресіонізму   в  новелі   М.Коцюбинського   «Intermezzo»
  • Культура   усного  мовлення   спортивних   тележурналістів
  • Використання учнями    жаргонної   та   ненормативної   лексики.
  • "Лексичні   особливості      власних  імен   у      романі   Панаса Мирного "Хіба   ревуть  воли,    як   ясла  повні?"
  • Міжкультурна    специфіка  українських та англійських прислів'їв  та  приказок
  • Поняття  реклами   та   її  вплив  на  людину  засобами  психолінгвістики

У структурі навчання української мови значно посилюються  роль   і  значення колективної проектної діяльності. Формування компетентності учнів у проектній діяльності, тобто їх здатностей мобілізувати знання в реальній життєвій ситуації, –  найактуальніша проблема інноваційного підходу в роботі з  дітьми.

За  тематикою пропоную учням  проекти, які   стосуються  опрацювання матеріалу української мови, який  засвоюється  на уроках або який виходить поза межі шкільної програми, наприклад: «Антична фразеологія в українській мові», «Відтворення    іншомовних  афоризмів  в українській перекладацькій традиції» тощо.  Учні працювали   над проектами, які  стосувалися  міжмовних паралелей (наприклад:  «Назви місяців у мовах слов’янських народів» ), міжпредметних  зв’язків (наприклад: «Становлення й розвиток української математичної термінології», «Поетика назв   українських   малярських творів  ХІХ століття» тощо).    

         Підвищений інтерес до  знань  спо­нукає учнів  самостійно знаходити джерела задово­лення своїх природних нахилів, розкриває внутріш­ній потенціал кожної дитини. Тому   вони охоче об'­єднуються   в  групи за інтересами: філологи, редак­тори, коректори, журналісти, поети, прозаїки, фоль­клористи, етнографи, актори, режисери, сценаристи тощо. Саме в цих групах діти працюють індивідуально, самостійно досягають  результату, який об'єднується у кінцевий результат усієї групи.

Приклади  завдань  групової роботи ,  які  використовую  на  уроках :

Літературний ексклюзив" (3-4 чол.).

         До неї входять учні, котрі претендують на пошук виняткової ін­формації, виклад невідомих   фактів  біографії  письменника, складної  долі  видання творів, відомостей  про  ще  не надруковані матеріали, архівні  документи.

 "Авторська лабораторія" (3-4 чол.).

 Кільком здібним учням, які мають творче мислення, естетичний смак, володіють художнім стилем мовлення, даються завдання: доповнити авторський  текст, написати свою версію закінчення  твору  на  задану  тему  тощо.  Г. Косинка  "В житах"

"Реклама  твору"

Придумайте  рекламу  художньому  твору, яка  б  зацікавила  читачів. (При вивченні інтимної   лірики І.Франка, твір Р. Горака   "Тричі  мені   являлася  любов")

"Лист - звернення  до  героя"

При  вивченні  роману Ю.Яновського «Вершники»  учні  складають  лист-звернення  від  свого  імені  до  братів  Половців.

"Займи позицію"

Учні робили синтаксичний розбір речення: "Слово - не горобець, вилетить - не  впіймаєш". Один   учень  розібрав  речення так: "Це складне речення, яке складається з трьох частин. Другий учень: "Це складне речення,що складається з двох частин.  Хто  з  них  правий? Довести.

         Під   час  вивчення  розділу  "Риторика", зокрема теми  "Види аргументації " дітям була запропонована риторична гра - довести істинність або хибність твердження, використовуючи  різні  види  аргументації (логічну й аналогійну).

Наприклад,  Баба  Яга - чудова  жінка. (У  Баби Яги є все : для прибирання території - мітла, для приготування страв - ступа.  Вона - добра людина - нікого не вкусить, бо в неї  залишився  лише  один  зуб  тощо.

Решта  тез

Буратіно - інопланетянин ( Змій Горинич - мудра істота ( має три голови, бачив світ, бо багато літає), Царівна жаба - красуня( зелена шкіра, а зелений колір - це колір життя, має великі очі).  Діти - майбутнє України.

Пошукова робота  (які з висловлених тез мають помилки і не відповідають дійсності.  Метал - хімічний елемент. Алюміній - метал. Значить...

Людина здійснила політ у космос. Наш директор - людина.  Значить...

Після уроку  в нас  був  гарний  настрій. У  вас поганий настрій. Значить...

До речі, такий вид завдань  готує   учнів до написання власного  висловлення   під  час  ЗНО, де потрібно  вміти   навести   аргументи  до  певних тверджень.

Робота у групах    прочитати роман у віршах „Маруся Чурай”;

* Завдання групам:

   ....історики : період визвольної війни українського народу 1648-1654 рр., облога Полтави ;

  .... літературознавці : історична постать - Маруся Чурай ;

  ....філологам : загадкова фраза пісні М.Чурай „Засвіт встали    козаченьки...”;

  ....біографи : період  та  історія  написання  роману  „Маруся  Чурай” .

В основі роботи на уроці 2 інтерактивних методи :  „імя героя” та „знайомство  з  героями”.   Перший метод пропонує учням репрезентувати героїв твору з позиції  автора, критика   або  іншого  героя. Другий метод дозволяє   познайомити   героїв   різних  творів.    Уважно подивіться на тему уроку й  епіграф. Що ви помітили незвичайного в епіграфах уроку ?                         

                                                                         1.Хіба то дівка? То ж таки ледащо,

                                              Усе б співала . Боже упаси !

                                                      2. Ця дівчина не просто так , Маруся.

                                                       Це голос наш. Це – пісня. Це – душа.

 

 Вони  складаються   з  діаметрально протилежних   думок   про  М.Чурай.

Отже, і ми  повинні  з’ясувати : яка  ж  вона – Маруся  Чурай,  яке  її  місце  у творі ?

       Спрямовую роботу учнів на розкриття зв’язків між мистецтвом слова й живописом, адже  немає сумніву, що в результаті синтезу мистецтв розширюється потенціал уроків  літератури, діти   можуть у конкретній формі  більш   образно виразити    власне бачення  сприйнятого матеріалу.

- Висловити думку   щодо відповідності колористики  картини М.Бурачека "Золота осінь" з  настроєм  новели  "В житах "Г.Косинки.

- Дібрати   картини українського або зарубіжного художника (чи музичний твір) до одного з вивчених віршів  П.Тичини.

 - При розгляді імпресіоністичної творчості М. Коцюбинського (новели "Інтермецо", "Цвіт яблуні", ) використовую репродукції картин французьких художників-імпресіоністів, зокрема Клода Моне "Імпресія. Схід сонця".

          Часто на уроки я прошу учнів приносити кольорові олівці   або фломастери та пропоную виконати такі завдання :

-  намалюйте  предмет, який  символізував би твір чи був  би символом літературного  героя.

-  визначте  колір  настрою  уривка  поезії ;

- намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши помилку в зображуваному та запропонуйте  своїм  товаришам  знайти цю  помилку.

На  уроках   мови й літератури  часто пропоную дітям  скласти   опорну   схему, узагальнювальну   таблицю   до   теми  з мови,  накреслити  опорну  схему  до  твору (сюжетної лінії, долі героя).

Отже, учитель не повинен  зупинятися     ні  на  своєму навчанні, ні   у  своїй творчості, ні  в   оволодінні    новими методами і  прийомами. Якщо   педагог припинив    своє  творче   зростання, значить,   він   перестав  жити.  Якщо   ти   хочеш,   щоб  твоїм   предметом  щиро зацікавились діти, подумай над тим, як   зробити   його   привабливим,   незвичайним   для  сприйняття,  схожим на гру. І не   йми віри в те, що   гра  лише   для  маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись! Не забуваймо  слова  В.Сухомлинського:   «Не   буде  вогника  у  вас – вам  ніколи  не  запалити  його  в  інших».

 


 

 

1

 

docx
Додано
27 червня 2018
Переглядів
773
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку