ІПР на 2022 - 6 клас

Про матеріал
У будь-якому класі всі учні різні. За національністю, соціальним статусом, культурним середовищем тощо. А ще учні відрізняються своїми здібностями. Ця різноманітність змушує педагогів шукати індивідуальний підхід до кожного. Також треба пам’ятати, що в інклюзивному класі є офіційна допомога – асистент учителя та в деяких випадках асистент дитини. З такою командою впоратись із класом та забезпечити якісну освіту для всіх цілком реально. Основа інклюзивного навчання – індивідуальна програма розвитку для кожного учня з особливими освітніми потребами. Це документ, в якому зазначено рівень навичок та умінь дитини, визначені основні цілі для навчання та описано, за допомогою чого ці цілі будуть досягнуті. Це жодним чином не впливає на загальну навчальну програму.
Перегляд файлу

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

1. Період виконання _________________________

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) ____________________________

дата народження ___________________

повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається учень:  __________________________________

рік навчання шостий

клас навчання 6

контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв’язку  ___________________

3. Індивідуальні особливості розвитку учня:

Наявний рівень знань, вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти

Потреби

В хлопчика уява та фантазія розвинені на достатньому рівні. Розвинене зорове сприймання. Хлопчик спілкується переважно простими реченнями, іноді окремими фразами. Читає словами, реченнями та фразами деколи розуміє прочитане.  Основними поняттями володіє на середньому рівні. За умови докладених зусиль може

вивчити вірш , але швидко забуває.  Твір переказує лише за допомогою наведених запитань. На питання відповідає одним словом. Користується таблицею множення.

Має початкові навички списування з дошки, та письма під диктовку. Читає повільно і по складах. Діє відповідно до вказівок вчителя. Похвала, схвалення викликають прагнення удосконалюватися.  Повністю орієнтується у ситуації спілкування, розуміє звернене мовлення.

На уроках фізичної культури активний, проявляє ініціативу та зацікавленість до виконання вправ.  Під час виконання фізичних вправ розуміє і дотримується інструкцій вчителя. Дотримується правил гри.

Уміє правильно тримати ножиці, вирізати деталі .

Може навести приклад із наявного життєвого досвіду. Хлопчик вміє співчувати і допомогти завжди радий. Хлопчик дружелюбний, щирий,товариський, спокійний, завжди готовий допомогти.

Інтелектуальні

Повільний темп засвоєння навчального матеріалу. Сповільнені процеси запам’ятовування та пригадування.  Переважає короткочасна пам’ять. Увага нестійка, розсіяна. Логічне мислення розвинене на початковому рівні.             

Розвивати і надалі короткочасну пам’ять, процеси запам’ятовування та пригадування ,   потребує розвитку логічного мислення, підвищення концентрації уваги.

Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві)

Хлопчик має не чітку дикцію, порушення звуковимови та складової структури слова. Формувати граматичну правильність мовлення. Має значні труднощі у  вербалізації власних емоцій, під час словесного оформлення власної думки.  Комунікативні навички сформовані на середньому рівні.

Потребує нормалізації звуковимови, просодичної сторони мовлення та складової структури слова, розширення словникового запасу відповідно до потреб.  Вчити і надалі висловлювати власні почуття, емоції. Покращувати і надалі навички комунікації.

Підтримувати цікавість до виконання запропонованого завдання шляхом частих змін видів діяльності. Дотримуватись правил правопису та пунктуації на письмі.

Фізичні

-

-

Навчальні

 Інтерес до навчання не стійкий. Без допомоги та роз’яснень вчителя чи асистента вчителя не завжди орієнтується у змісті завдання. Під час виконання обчислювальних дій припускається значної кількості помилок. Хлопчику дуже важко даються вивчення нових формул та здійснення розрахункових дій. Письмо повільне. Під час списування та письма під диктовку допускає багато помилок, досить часто пропускає букви та склади.

При читанні більш складних для розуміння текстів зміст прочитаного не завжди розуміє і не усвідомлює. Не завжди виконує домашні завдання. Не встигає працювати в темпі класу.

Потребує оптимізації навчального процесу, пришвидшення темпу роботи, допомоги під час виконання інструкцій , завдань вчителя. При розв’язуванні задач - додаткового пояснення, унаочнення змісту та кількаразового повторення. Розвитку навичок читання: швидкості, усвідомленості.

Розвитку навичок письма: швидкості, усвідомленості.

 

          4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

                         перший рівень підтримки;

                другий рівень підтримки;

 • третій рівень підтримки;

               четвертий рівень підтримки;

               п’ятий рівень підтримки;

          2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

Назва адаптації та модифікації

Так/ні

Примітка

Доступність:

 

 

Освітлення

Ні

 

Рівень шуму

Ні

 

Потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

Ні

 

Інше

 

 

Психолого-педагогічна адаптація:

 

 

Використання візуального розкладу

Ні

 

Збільшення часу на виконання завдань

Так

За потреби

Збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування тощо)

Так

За потреби

Руховий режим

Ні

 

Використання заохочень

Так

Словесні заохочення, позитивні підкріплення

Використання стимулюючих засобів для розвитку пізнавальної активності та  підтримання уваги

Так

Муляжі, плакати, таблиці  

Інше

 

 

Адаптація навчального матеріалу:

 

 

Картки-підказки, картки-інструкції

Так

За потреби

Засоби альтернативної комунікації

Ні

 

Унаочнення змісту навчання

Так

За потреби

Подання нового матеріалу невеликими порціями, з урахуванням працездатності

Так

За потреби

Багаторазові повторення та збільшення кількості однотипних завдань

Так

Постійно

Предметна основа (лічильний матеріал) та лінійка як допоміжні засоби під час обчислень

Так

За потреби

Використання засобів для концентрації уваги

Так

Вправи для концентрації уваги («Знайди слова», «Знайди помилку» тощо)

Використання широкого арсеналу дидактичних ігор та вправ

Ні

 

Інше

 

Унаочнення змісту навчального матеріалу (схеми, правила, ілюстрації)

Модифікація:

 

 

Скорочення змісту навчального предмета

Ні

 

Зниження вимог для виконання завдань

Ні

 

Інше

 

 

 

 

 

         3) потреба у використанні:

    жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

    шрифту Брайля;

4) потреба в додаткових заняттях з практичним психологом, вчителем-логопедом.

 • так

    ні

5) потреба в консультації з:

 • фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

    фахівцями спеціальних закладів освіти;

іншими фахівцями 

6) наявність індивідуального навчального плану:

           так

 • ні

У разі потреби в індивідуальному навчальному плані зазначити навчальні предмети (інтегровані курси), які потребують адаптації чи модифікації, та відповідального за розроблення індивідуального навчального плану педагогічного працівника: 

Навчальний предмет (інтегрований курс)

Адаптація чи модифікація

Відповідальний педагогічний працівник

Математика

Адаптація

 

Українська мова

Адаптація

 

Українська література

Адаптація

 

Зарубіжна література

Адаптація

        

Англійська мова

Адаптація

 

Біологія

Адаптація

 

Географія

Адаптація

 

Історія

Адаптація

 

Інформатика

Адаптація

 

Музичне мистецтво

Адаптація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Основи здоров’я

-  

 

Образотворче мистецтво

-

 

Трудове навчання

-

 

Фізична культура

-

 

 

5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття)

Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

Розвиток мовлення

* за умови залучення фахівця

 

1 год.  2 р. на тиждень.

Корекція розвитку

* за умови залучення фахівця

 

1 год.  2 р. на тиждень.

     

         6. Навчання:

 • за розкладом класу;

   за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які: ___________________________________________________________________________

  за модифікованим розкладом.

 

7. Забезпечення асистента учня (учениці):

1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

   так

 • ні;

2) асистентом учня (учениці) є:

    батьки: _____________________________________________________________

              інші законні представники_____________________________________________

    уповноважена батьками особа _________________________________________
(зазначити прізвище, власне ім’я,

__________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) та контактні дані)

    соціальний робітник

___________________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контакті дані)

 

8. Забезпечення допоміжними засобами навчання:

1) потреба у підручниках:

 • підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;
 • адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.

2) допоміжні засоби для навчання:

 • так

            ні.

Зазначити перелік засобів для навчання, які потребує учень (учениця): навчальні таблиці, картки-схеми , роздатковий матеріал, зошит з друкованою основою, мнемотаблиці, планшет, цеглинки Лего.

9. Потреба в розумному пристосуванні:

            так, зазначити яка:

 • ні.

10. Особливості проведення оцінювання:

 • адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу       на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм    роботи (тести, усні опитування, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту  Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

 • використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації  (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опутувань для осіб, які цього потребують, тощо);

   інше (зазначити що) __________________________________________________

 

       11. Потреба у продовженні строків навчання:

   так

 • ні.

12. Додаткові напрями роботи:

За сферами розвитку

 

Ціль

Очікувані результати, яких планується досягнути

Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

Інтелектуальна

Продовжити працювати над оволодінням новими знаннями та вміннями. Формувати уміння зосереджуватися на посталеному завданні, доводити розпочате до кінця. Розвивати і надалі наочно-образне  мислення та короткочасну пам’ять. Вчити й надалі сприймати усний виклад навчального матеріалу.

Здатний концентрувати увагу на виконуваному завданні не менше    5-10 хв  хвилин. Може самостійно пригадати та усно відтворити незначну частину опрацьованого напередодні матеріалу.

 

Сенсорна, моторна

Поглиблювати знання про просторові уявлення, вчити орієнтуватися у просторі.

Підвищення рівня зазначених показників та навичок.

 

Мовленнєва

 Продовжувати формувати уміння давати розгорнуті відповіді на запитання, спілкуватися простими поширеними реченнями. Надалі розвивати мовно-слухову пам’ять, увагу, сприйняття. Розширювати і надалі запас слів у межах вікового періоду. Формувати навички переказу та розповіді тексту. Розвивати фонематичний слух та сприйняття. Розвиток слухової уваги та пам’яті. Поглиблювати і надалі орієнтуватися в ситуації спілкування. Застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях.

Відповідаючи на запитання та спілкуючись із однолітками, будує переважно прості поширені речення. І надалі формувати навичку переказу одного абзацу тексту самостійно , або за допомогою дорослого. Розширення словникового запасу. Намагатися покращувати  соціальні функції мовленнєвої діяльності.

 

 

Фізична

Продовжити і надалі вчити основним правилам здорового способу життя, здорового харчування відповідно до віку дитини. Формування здорового способу життя та подальша соціалізація.

Підвищення рівня зазначених фізичних показників та навичок.

 

 

Емоційно-вольова

Вчити і надалі дитину розуміти свої емоції та причини їх виникнення,  розрізняти свій емоційний стан та вміти описувати його. Покращити бажання дитини працювати, вчитися виконувати завдання та виявляти ініціативу на уроках.

За допомогою міміки та жестів виражає своє задоволення, розуміє причину виникнення позитивних та негативних емоцій, може описати їх з допомогою дорослого.

 

 Соціальна

Розвивати і надалі комунікативні навички взаємодії з однолітками. Зменшення проявів мовленнєвого негативізму. Підвищення рівня навичок соціальної взаємодії з однолітками та дорослими.

За потреби може першим звернутися до однолітків чи до дорослого,  ініціювати та підтримати діалог. Намагається відповідати на  переважній більшості уроків. 

 

Навчальна

Працювати і надалі над прискоренням темпу роботи. Розвивати навичку читання, уміння писати під диктовку. Розвиток швидкості сприйняття і переробки інформації.

 

 

 

Планомірно використовувати та поєднувати в навчальній діяльності зошит з підручником та стимульний матеріал на дошці. Більш легкі та зрозуміліші завдання виконує у заданому темпі та не відстає від решти класу. Читає цілими словами одно-, двоскладові слова та може написати їх під диктовку. Не боїться відповідати на переважній більшості уроків.

 

  

       13. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

Прізвище, власне ім’я,

по батькові

Посада

Підпис

 

Заступник директора школи з навчально-виховної  роботи та вчитель української мови.

 

 

Класний керівник та вчитель __________

 

 

Асистент вчителя

 

 

Соціальний педагог та психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама учня.

 

 

Індивідуальну програму розвитку погоджено одним з батьків (іншим законним представником) учня: ________________________

(зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) одного з батьків
(іншого законного представника) учня)

 

підпис ___________________________  дата  ____________________

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
2 грудня 2022
Переглядів
1827
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку