Календано – тематичне планування навчального матеріалу з математики для учнів 4 класу

Про матеріал
Календано – тематичне планування навчального матеріалу з математики для учнів 4 класу (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка) (4 год на тиждень) з урахуванням змін оновленої програми 2016 року
Перегляд файлу

Календано – тематичне планування

навчального матеріалу з математики   для учнів 4 класу

 

(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

 (4 год на тиждень)

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення матеріалу 3-го класу.

Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000

1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження. Задачі на зведення до одиниці

 

 

2

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка

 

 

3

Нумерація трицифрових чисел. Складання вира­зів. Обернені задачі                   

 

 

4

Нумерація трицифрових чисел: читання і порів­няння чисел, попереднє і наступне числа, значен­ня цифри нуль у записі числа. Множення і ділен­ня з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків

 

 

5

Письмове множення на одноцифрове число. Ви­рази на сумісні дії. Розв'язування задач

 

 

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число

 

 

7

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

 

 

8

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною

 

 

9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10, 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа. Задачі на знаходження суми двох добутків

 

 

10

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток

 

 

11

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення

 

 

12

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток

 

 

13

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Розв'язування задач. Задачі на різницеве порівняння

 

 

14

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Розв'язування задач.

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

15

Письмове ділення з остачею. Розв'язування рів­нянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

 

 

16

Контрольна робота

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

 

 

Нумерація багатоцифрових чисел

18

Утворення, читан­ня і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Розв'язування задач на знаходження відстані

 

 

19

Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу

 

 

20

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут

 

 

21

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа

 

 

22

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворен­ня числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч в числі. Задачі на три дії. Радіус

 

 

23

Читання і запис п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різ­ницями

 

 

24

Читання і запис трицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії

 

 

25

Читання і запис п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження неві­домих за двома різницями

 

 

26

Порівняння чисел. Читання і запис п'ятицифро­вих чисел. Письмове ділення з перевіркою мно­женням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків

 

 

27

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і за­пис шестицифрових чисел. Повторення письмо­вого ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

 

 

28

Читання і запис шестицифрових чисел у межах

200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

 

 

29

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на три дії

 

 

30

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття кла­су. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділен­ня на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі

 

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

31

Читання і запис шестицифрових чисел. Множен­ня і ділення на 10,100, 1000

 

 

32

Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. За­дачі на пропорційне ділення. Самостійна робота

 

 

33

Десяткова система числення. Розв'язування рів­нянь. Задачі на три дії

 

 

34

Контрольна робота

 

 

35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання  довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

 

 

36

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних оди­ниць вимірювання маси іншими. Задачі на зна­ходження четвертого пропорційного

 

 

37

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв'язування задач

 

 

38

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач на обчислення тривалості події

 

 

39

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чнсел

40

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням

 

 

41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від чи­сла. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням

 

 

42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв'язуються відніманням

 

 

43

Перевірка додавання відніманням. Складені за­дачі на знаходження невідомого доданка

 

 

44

Знаходження різниці у випадку, коли зменшува­не має декілька нулів. Розв'язування задач

 

 

45

Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника

 

 

46

Знаходження значень виразів на сумісні дії пер­шого ступеня. Самостійна робота

 

 

47

Додавання і віднімання іменованих чисел, вира­жених в одиницях вимірювання довжини і маси

 

 

48

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними

 

 

49

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

50

Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

 

 

51

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

 

 

52

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв'язування рівнянь

 

 

53

Застосування способу округлення при додаван­ні й відніманні. Розв'язування задач вивчених видів

 

 

54

Діаграми. Розв'язування задач на знаходження різниці

 

 

55

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі

 

 

56

Задачі на визначення відстані за швидкістю і ча­сом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані

 

 

57

Задачі на визначення часу за відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами

 

 

58

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

59

Дія множення. Закони множення

 

 

60

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух.

 

 

61

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними

 

 

62

Множення чисел, які закінчуються нулями

 

 

63

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу                                    

 

 

64

Контрольна робота

 

 

65

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

 

ІІ семестр

66

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень вира­зів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

 

 

67

Правило обчислення площі прямокутника. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу

 

 

68

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на спільну роботу

 

 

69

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі

 

 

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

70

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задач на знаходження площі прямокутника

 

 

71

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

 

 

72

Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

 

 

73

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

 

 

74

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

 

 

75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

 

 

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

 

 

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, осно­ва, вершина

 

 

78

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці        

 

 

79

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до оди­ниці

 

 

80

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

 

 

81

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

 

 

82

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

 

 

83

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота                           

 

 

84

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифро­ві. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

 

 

85

Контрольна робота

 

 

86

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивче­ного  

 

 

 

 

 

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

87

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

 

 

88

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

 

 

89

Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

 

 

90

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

 

 

 

91

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач.

 

 

92

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

 

 

93

Контрольна робота

 

 

94

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходжен­ня числа за його дробом

 

 

95

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені за­дачі, розв'язування яких вимагає знаходження дробу від числа

 

 

96

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

 

 

97

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа

 

 

98

Знаходження добутку виду 2400 • З0 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

 

 

99

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

 

 

100

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення                     

 

 

101

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

 

 

102

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня. Рівняння                               

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

103

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділен­ня з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

 

 

104

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух

 

 

105

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. За­дачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота

 

 

106

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок ви­конання дій. Розв'язування задач

 

 

107

Контрольна робота                           

 

 

108

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивче­ного

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

109

Повторення множення двоцифрових чисел. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

 

 

110

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом                                   

 

 

111

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

 

 

112

Множення іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

 

 

113

Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

 

 

114

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження зна­чень виразів на сумісні дії

 

 

115

Множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві виду 1578 • 403. Задачі на рух і знаходження площі

 

 

116

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

 

 

117

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з оста­чею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього, арифметичного (ознайомлення)

 

 

118

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

 

 

119

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

 

 

120

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

 

 

121

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв'язування задач

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

122

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач

 

 

123

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

 

 

124

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач

 

 

125

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

 

 

126

Сумісні дії з багатоцифровими числами Задачі на спільну роботу. Рівняння

 

 

127

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей.

 

 

128

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей.

 

 

129

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв'язування задач

 

 

130

Контрольна робота

 

 

131

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивче­ного

 

 

Повторення вивченого матеріалу (9 год)

132

Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій  системі числення.   Порівняння чисел

 

 

133

Величини. Метрична система мір

 

 

134

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Самостійна робота

 

 

135

Множення. Закони множення

 

 

136

Контрольна робота. ДПА

 

 

137

Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки

 

 

138

Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів

 

 

139

Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів

 

 

140

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
30 серпня 2019
Переглядів
2373
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку