Календарне планування 10 клас.

Про матеріал

Календарне планування з хімії 10 клас , містить теми уроків ,розподілені за годинами. Також в плануванні вказані лабораторні досліди,практичні роботи та теми творчих завдань.

Перегляд файлу

10-й клас

(1 год на тиждень, усього 35 годин із них 5 год — резервних)

 

№ур

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до  загальноосвітньої підготовки учнів

 

10а

 

10б

 

Повторення основних питань курсу хімії основної школи.

(3год)

Учень (учениця)

характеризує: 

 • хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів;
 • види хімічного зв’язку;

пояснює

 • властивості представників основних класів неорганічних сполук;

складає

       - рівняння реакцій, у тому числі в йонній формі.  

 

 

 

 

1

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок.

 

 

 

 

2

Основні класи неорганічних сполук  і генетичний зв’язок між ними

 

 

 

Тема №1 «Неметалічні елементи та їхні сполуки»(15год)

 

 

 

 

 

 

3,4

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами

Учень (учениця)

називає:

 • оксиди неметалічних елементів, амоніак, хлоридну кислоту та її солі, сульфатну кислоту та її солі, нітратну кислоту та її солі, ортофосфатну кислоту та її солі, карбонатну кислоту та її солі, силікатну кислоту та її солі;

розрізняє:

 • азотні й фосфорні добрива;
 • будівельні матеріали: скло, кераміку, цемент;

описує:

 • місце неметалічних елементів у періодичній системі;
 • поширення в природі Оксигену, Нітрогену, Карбону, Силіцію, галогенів;
 • фізичні властивості простих і складних речовин, утворених цими елементами;

складає:

 • електронні та електронно-графічні формули Оксигену, Сульфуру, Нітрогену, Карбону, Фосфору, Силіцію;
 •  хімічні формули оксидів Сульфуру, Карбону, Нітрогену, Фосфору, Силіцію;
 •  молекулярну, електронну і структурну формули амоніаку;
 •  хімічні формули хлоридів, сульфатів, нітратів, ортофосфатів, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силікатів;

характеризує:

 • фізичні та хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію;
 • найважливіших оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію;
 • амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної кислот;

 ілюструє рівняннями хімічних реакцій:

 • загальні хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію;
 • кислотний характер оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію;
 • хімічні властивості амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної кислот;

пояснює:

 • відмінність та подібність будови атомів Оксигену та Сульфуру, Нітрогену та Фосфору, Карбону та Силіцію;
 • явище алотропії на прикладі простих речовин Оксигену, Сульфуру, Фосфору, Карбону;
 • добування амоніаку в лабораторії та в промисловості;
 • сутність парникового ефекту, адсорбції, причини утворення кислотних дощів;

порівнює:

 • фізичні та хімічні властивості неметалів,   оксидів неметалічних елементів;

експериментально визначає:

 • йон амонію, хлорид-іон, сульфат-іон,

     карбонат-іон;

 обґрунтовує:

 • фізіологічну дію озону, кисню, азоту;
 •  застосування неметалів та оксидів неметалічних елементів, амоніаку, хлоридної кислоти та хлоридів, сульфатної кислоти та сульфатів, нітратної кислоти, нітратів;
 •  практичне значення карбонатів та силікатів;

 обчислює:

 • вихід продукту реакції від теоретичного;
 • масу (об’єм, кількість речовини) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку;

встановлює

 • залежність  властивостей неметалів від їхньої будови;

оцінює:

 • згубну дію на здоров’я  людини і довкілля оксидів Нітрогену та Сульфуру;
 • згубний вплив нітратів і продуктів їхнього обміну в організмі на здоров’я людини;
 • значення добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

висловлює судження

 • щодо заходів збереження природи і здоров’я людини від шкідливого впливу сполук неметалічних елементів;

дотримується правил безпечного поводження зі сполуками неметалічних елементів,   безпеки під час виконання хімічного експерименту. 

 

 

 

 

 

5,6

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид,   хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон

 

 

 

7,8

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування у промисловості

 

 

 

 

 

9,10

Оксиди неметалічних елементів:   сульфур(ІV) оксид і сульфур(VІ) оксид, нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид, фосфор(V) оксид, карбон(ІІ) оксид і карбон(ІV) оксид, силіцій(ІV) оксид.       Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі

 

 

 

 

 

11,12

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон.

 

 

 

 

 

13,14

Нітратна й ортофосфатна кислоти, їхні властивості. Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива.  Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля

 

 

 

15,16

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон.   

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали

 

 

 

17

Застосування   сполук неметалічних елементів. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника.

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.

 

 

 

 

 

 

18

Практинаі робота №1:  

         «Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів»

 

 

 

19

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема 2. «Металічні елементи та їхні сполуки»(12год)

 

 

 

 

 

20,21

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.

Характерні хімічні властивості металів

Учень (учениця)

називає:

 • оксиди і гідроксиди Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;
 • металічні руди, їхні родовища та металургійні виробництва в Україні;

описує:

 • місце металічних елементів у періодичній системі;
 • поширеність металічних елементів у природі;

 складає:

 • електронні й електронно-графічні схеми будови атомів металічних елементів;
 • формули оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

характеризує

 • загальні фізичні та хімічні властивості металів,   оксидів та гідроксидів металічних елементів;

 ілюструє рівняннями хімічних реакцій:  

 • хімічні властивості металів, оксидів і гідроксидів, солей Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

пояснює:

 • суть металічного хімічного зв’язку;
 • правила користування рядом активності металів;
 • загальні способи добування металів, утворення сплавів;
 • сутність амфотерності;
 • сутність виробництва чавуну і сталі;
 • відмінність властивостей сплавів від властивостей тих металів, з яких вони складаються;

експериментально досліджує:  

 • хімічні властивості металів;
 • характер кальцій оксиду і кальцій гідроксиду;
 • амфотерність алюміній оксиду й алюміній гідроксиду;
 • характерні властивості гідроксидів Феруму;

 обґрунтовує:

 • фізичні властивості металів;
 • використання оксидів найважливіших сполук Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;
 • вплив калійних добрив на підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 •  причини твердості води і способи її усунення;
 • запобігання корозії металів;
 • необхідність охорони праці й навколишнього середовища у металургійному виробництві;

обчислює:

 • за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм (газуватих речовин) продуктів реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок;

встановлює залежність:

 • між властивостями металів і будовою атомів металічних елементів, особливістю хімічного зв’язку;

висловлює судження:

 • про роль металургії в суспільному господарстві;

про значення якості питної

 

 

 

 

22,23

Лужні елементи. Натрій і калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.

 

 

 

 

 

24,25

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.

 

 

 

 

 

26,27

Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.  

 

 

 

 

28,29

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі.

 

 

 

30

Практичні робота   № 2.

Розв’язування експериментальних задач

 

 

31

Узагальнення матеріалу

 

 

32

Контрольна робота №2

 

 

 

33,34

Підсумковий залік

 

 

 

35

Заключний урок.

 

 

 

 

 


Питання підсумкового заліку з хімії                            

1.  Загальна характеристика неметалів.

2.  Явище алотропії.

3.  Характеристика хлору та його сполук.

4.  Елементи V групи,та їх сполуки.

5.  Характеристика амоніаку.

6.  Оксиди нітрогену.

7.  Кислоти та солі нітрогену.

8.   Елементи VІ групи,та їх сполуки.

9.   Оксиди сульфуру.

10.   Кислоти та солі сульфуру.

11.    Елементи ІV групи,та їх сполуки.   

12.   Оксиди карбону.

13.   Карбонатна кислота та карбонати.

14.   Сілікатна кислота та сілікати.

15.    Загальна характеристика металів.

16.    Характеристика лужних металів.

17.  Лужноземельні метали. 

18.   Мінеральні добрива. 

19.   Алюміній та його сполуки.

20.   Ферум та його сполуки.

21.   Загальні способи добування металів.

22.   Виробництво чавуну та сталі.

23.   Розвиток металургії в Україні.   

 


 

 

 

  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

Тема №1 «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

 

Учень (учениця)

називає:

- оксиди неметалічних елементів, амоніак, хлоридну кислоту та її солі, сульфатну кислоту та її солі, нітратну кислоту та її солі, ортофосфатну кислоту та її солі, карбонатну кислоту та її солі, силікатну кислоту та її солі;

розрізняє:

- азотні й фосфорні добрива;

- будівельні матеріали: скло, кераміку, цемент;

описує:

- місце неметалічних елементів у періодичній системі;

- поширення в природі Оксигену, Нітрогену, Карбону, Силіцію, галогенів;

- фізичні властивості простих і складних речовин, утворених цими елементами;

складає:

- електронні та електронно-графічні формули Оксигену, Сульфуру, Нітрогену, Карбону, Фосфору, Силіцію;

-  хімічні формули оксидів Сульфуру, Карбону, Нітрогену, Фосфору, Силіцію;

-  молекулярну, електронну і структурну формули амоніаку;

-  хімічні формули хлоридів, сульфатів, нітратів, ортофосфатів, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силікатів;

характеризує:

- фізичні та хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію;

- найважливіших оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію;

- амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної кислот;

ілюструє рівняннями хімічних реакцій:

- загальні хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію;

- кислотний характер оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію;

- хімічні властивості амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної кислот;

пояснює:

- відмінність та подібність будови атомів Оксигену та Сульфуру, Нітрогену та Фосфору, Карбону та Силіцію;

- явище алотропії на прикладі простих речовин Оксигену, Сульфуру, Фосфору, Карбону;

- добування амоніаку в лабораторії та в промисловості;

- сутність парникового ефекту, адсорбції, причини утворення кислотних дощів;

порівнює:

- фізичні та хімічні властивості неметалів,   оксидів неметалічних елементів;

експериментально визначає:

- йон амонію, хлорид-іон, сульфат-іон,

карбонат-іон;

обґрунтовує:

- фізіологічну дію озону, кисню, азоту;

-  застосування неметалів та оксидів неметалічних елементів, амоніаку, хлоридної кислоти та хлоридів, сульфатної кислоти та сульфатів, нітратної кислоти, нітратів;

-  практичне значення карбонатів та силікатів;

обчислює:

- вихід продукту реакції від теоретичного;

- масу (об’єм, кількість речовини) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку;

встановлює

- залежність  властивостей неметалів від їхньої будови;

оцінює:

- згубну дію на здоров’я  людини і довкілля оксидів Нітрогену та Сульфуру;

- згубний вплив нітратів і продуктів їхнього обміну в організмі на здоров’я людини;

- значення добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

висловлює судження

- щодо заходів збереження природи і здоров’я людини від шкідливого впливу сполук неметалічних елементів;

дотримується правил безпечного поводження зі сполуками неметалічних елементів,   безпеки під час виконання хімічного експерименту.

 

Тема 2. «Металічні елементи та їхні сполуки»(12год)

Учень (учениця)

називає:

- оксиди і гідроксиди Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

- металічні руди, їхні родовища та металургійні виробництва в Україні;

описує:

- місце металічних елементів у періодичній системі;

- поширеність металічних елементів у природі;

складає:

- електронні й електронно-графічні схеми будови атомів металічних елементів;

- формули оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

характеризує

- загальні фізичні та хімічні властивості металів,   оксидів та гідроксидів металічних елементів;

ілюструє рівняннями хімічних реакцій:

- хімічні властивості металів, оксидів і гідроксидів, солей Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

пояснює:

- суть металічного хімічного зв’язку;

- правила користування рядом активності металів;

- загальні способи добування металів, утворення сплавів;

- сутність амфотерності;

- сутність виробництва чавуну і сталі;

- відмінність властивостей сплавів від властивостей тих металів, з яких вони складаються;

експериментально досліджує:

- хімічні властивості металів;

- характер кальцій оксиду і кальцій гідроксиду;

- амфотерність алюміній оксиду й алюміній гідроксиду;

- характерні властивості гідроксидів Феруму;

обґрунтовує:

- фізичні властивості металів;

- використання оксидів найважливіших сполук Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

- вплив калійних добрив на підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

-  причини твердості води і способи її усунення;

- запобігання корозії металів;

- необхідність охорони праці й навколишнього середовища у металургійному виробництві;

обчислює:

- за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм (газуватих речовин) продуктів реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок;

встановлює залежність:

- між властивостями металів і будовою атомів металічних елементів, особливістю хімічного зв’язку;

висловлює судження:

- про роль металургії в суспільному господарстві;

про значення якості питної води.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Golubovska Irina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
568
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку