календарне планування

Про матеріал
Календарно- тематичне планування на 2022-2023н.р. з алгебри 10 клас за підручником О. Істер Стандартний рівень з урахуванням виділених додаткових годин із варіативного складника навчального плану(5 годин на тиждень) Усього 105 год, 3 години на тиждень, у I семестрі 48 год, II семестрі-57год
Перегляд файлу

 Алгебра 10 клас

Стандартний рівень з урахуванням виділених додаткових годин із варіативного

складника навчального плану(5 годин на тиждень)

Усього 105 год, 3 години на тиждень, у I семестрі 48 год, II семестрі-57год

№ з/п

Назва теми

Кількість

годин за

програмою

Кількість

годин

фактично

Кількість

контрольних

робіт

I

Функції,рівняння і нерівності

 

10

1

II

Степенева функція

 

12

1

III

Тригонометричні функції

 

17

1

IV

Тригонометричні рівняння і

нерівності

 

13

1

V

Похідна та її застосування

 

30

2

VI

Повторення і систематизація

навчального матеріалу

 

17(4на початку року +13

в кінці з

резерву)

1

VII

Резерв

-

6

-

усього

 

105

105

7

 

I семестр

Тема, зміст навчального матеріалу

Год.

Дата

Примітка

1-4

Повторення програмного матеріалу за 9клас.

Вхідне діагностичне оцінювання

4

 

 

 

I Функції, рівняння і нерівності (10год)

 

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

розпізнає та схематично зображує графіки  функцій;

моделює реальні процеси за допомогою  функцій.

 

5.

Числові функції та їх властивості. Способи задання функцій

1

 

 

6.

Парні та непарні функції

1

 

 

7.

Побудова графіків функції за допомогою

геометричних перетворень

1

 

 

8.

Графіки функцій,що містять модуль.

Самостійна робота

1

 

 

9.

Оборотні функції.Взаємно обернені функції

1

 

 

10.

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння- наслідки.Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь

1

 

 

11,12

Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів.Самостійна робота.

2

 

 

13.

Розв’язування вправ

1

 

 

14.

Контрольна робота№1

1

 

 

 

II Степенева функція(12год)

 Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

 

15.

АКР.Корінь n-гостепеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості

1

 

 

16,17

Перетворення коренів. Дії над коренями.

Самостійна робота

2

 

 

18.

Функція у=  та її графік

1

 

 

19.

Степінь з раціональним показником, його властивості

1

 

 

20.

Перетворення виразів,що містять степені з раціональним показником. Самостійна робота

1

 

 

21.

Степенева функцяї, її  властивості і графік

1

 

 

22,23

Розв’язування ірраціональних рівнянь

2

 

 

24.

Ірраціональні нерівності

1

 

 

25.

Розв’язування вправ

1

 

 

26.

Контрольна робота№2

1

 

 

 

III Тригонометричні функції (17год)

 Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

 

27.

АКР. Радіанна міра  кутів.

1

 

 

28.

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу

1

 

 

29.30

 Знаки тригонометричних функцій. Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

2

 

 

31.

Властивості та графіки тригонометричних

функцій у=,у=.

1

 

 

32.

Властивості та графіки тригонометричних

функцій у=,у=.1

1

 

 

33.

Розв’язування вправ.Самостійна робота

1

 

 

34.

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

1

 

 

35.

Розв’язування вправ Самостійна робота

1

 

 

36.

Формули додавання та наслідки з них

1

 

 

37.

Формули зведення

1

 

 

38.

Тригонометричні формули подвійного аргументу

1

 

 

39.

Формули перетворення суми та різниці тригонометричних функцій у добуток.Самостійна робота

1

 

 

40.

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

1

 

 

41.

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 

42.

Розв’язування вправ

1

 

 

43.

Контрольна робота№2(підсумкова за

Iсеместр)

1

 

 

V Тригонометричні рівняння і нерівності(13год)

 Учень/учениця:

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності.

44.

АКР.Обернені тригонометричні функції,

їх означення,властивості,графіки

1

 

 

45.

Розв’язування вправ

1

 

 

46.

Найпростіші тригонометричні рівняння cosx=b,  sinx=b,

1

 

 

47.

Найпростіші тригонометричні рівняння tgx=b,  ctgx=b,Самостійна робота.

1

 

 

48.

Розв’язування тригонометричних рівнянь  ,які зводяться до алгебраїчних.Однорідні тригонометричні рівняння.

1

 

 

 

II семестр

 

49.

Застосування обмеженості тригонометричних функцій до розв’язування рівнянь

 

 

 

50.

Розв’язування тригонометричних рівнянь  виду

f(х)=0 допомогою розкладання на множники. Самостійна робота.

 

 

 

51,52

Розв’язування тригонометричних нерівностей

 

 

 

53.

Розв’язування вправ Самостійна робота.

 

 

 

54.

Розв’язування вправ

 

 

 

55.

Контрольна робота№4

 

 

 

56.

АКР. Розв’язування вправ

 

 

 

 

V Похідна(14год)

 Учень/учениця:

вміє знаходити похідні функцій;

досліджує функції (за допомогою похідної),будує її графік;

розпізнає і схематично будує графіки  функцій;

ілюструє її(похідної) застосування на прикладах;

застосовує  поняття похідної до дослідження функції; до розв’язання задач

про миттєву швидкість і задач про дотичну до кривої;

моделює реальні процеси за допомогою похідних

 

 

57.

Задачі,які приводять до поняття похідної.

Геометричний і фізичний зміст похідної.

1

 

 

58,59

Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних

2

 

 

60,61

Похідна суми,добутку,частки функцій.

Самостійна робота.

2

 

 

62,63

Похідна складеної функції

2

 

 

64.

Розв’язування вправ .Самостійна робота.

1

 

 

65,66

Рівняння дотичної

2

 

 

67.

Фізичний зміст похідної

1

 

 

68.

Розв’язування вправ .Самостійна робота.

1

 

 

69.

Розв’язування вправ

1

 

 

70.

Контрольна робота№5

1

 

 

 

VI Застосування похідної (17год)

 Учень/учениця:

вміє знаходити похідні функцій;

досліджує функції (за допомогою похідної),будує її графік;

розпізнає і схематично будує графіки  функцій;

ілюструє її(похідної) застосування на прикладах;

застосовує  поняття похідної до дослідження функції; до розв’язання задач

про миттєву швидкість і задач про дотичну до кривої;

моделює реальні процеси за допомогою похідних

 

71,72

АКР. Зростання і спадання функції

2

 

 

73,74

Екстремуми функції

2

 

 

75.

Розв’язування вправ .Самостійна робота.

1

 

 

76,77

Найбільше і найменше значення функції. екстремальні задачі

2

 

 

78.

Розв’язування вправ .Самостійна робота.

1

 

 

79,80

81

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

3

 

 

82.

Розв’язування вправ .

1

 

 

83

Розв’язування задач прикладного змісту

1

 

 

84.

Розв’язування вправ .Самостійна робота.

1

 

 

85.

Розв’язування вправ .

1

 

 

86.

Контрольна робота№6

1

 

 

87.

АКР. Розв’язування вправ .

1

 

 

VII Повторення і систематизація

навчального матеріалу(18год)

88.

Функції, рівняння і нерівності

1

 

 

89.

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

90.

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

91.

Розв’язування задач і вправ .Самостійна робота.

1

 

 

92.

Тригонометричні функції

1

 

 

93.

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

94.

Тригонометричні рівняння і нерівності

1

 

 

95.

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

96.

Розв’язування задач і вправ .Самостійна робота.

1

 

 

97.

Похідна та її застосування

1

 

 

98.

Похідна та її застосування

1

 

 

99.

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

100.

Розв’язування задач і вправ .Самостійна робота.

1

 

 

101.

Контрольна робота№7

1

 

 

102.

АКР. Розв’язування вправ .

1

 

 

103.

 Розв’язування вправ .

1

 

 

104.

 Розв’язування вправ .

1

 

 

105.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
16 жовтня 2022
Переглядів
2084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку