10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування для 9 класу

Про матеріал
Календарне планування складено згідно навчальної програми «Біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Перегляд файлу

9 клас.

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервних)                                                                                                                 Складено згідно навчальної програми «Біологія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня»

№ уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Лабораторні і практичні роботи

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

Вступ

1

 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

 

оперує термінами:

- описовий метод, експериментальний метод, моделювання

називає:

- основні галузі біології;

- рівні організації життя;

наводить приклади:

- біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації;

пояснює:

- значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи;

- зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками;

характеризує:

- методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання)

 

2

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини

3

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості.

 

 

оперує термінами:

- полімер, білки, нуклеїнові кислоти, фермент

називає:

- органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;

- складові атома (міжпредметні);

- типи хімічних зв’язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобна взаємодія (міжпредметні);

описує:

- властивості та біологічну роль води, ліпідів, вуглеводів;

- будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків;

- будову й функції нуклеїнових кислот;

наводить приклади:

- продуктів, що містять білки, ліпіди та вуглеводи;

пояснює:

- необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем;

- роль АТФ у життєдіяльності організмів;

- роль білків у життєдіяльності організмів;

- роль нуклеїнових кислот у спадковості організмів

 

4

 

Органічні молекули.

 

 

 

5

 

Вуглеводи та ліпіди

 

 

6

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

 

7

 

Ферменти, їхня роль у клітині

Лабораторне дослідження:

Властивостей ферментів

 

8

 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

 

 

9

 

Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

П/Р№ 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

10

 

Контроль знань з теми «Хімічний склад клітини»

 

 

Тема 2.Структура клітини

11

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

оперує термінами:

- еукаріоти, прокаріоти, віруси, клітинна мембрана, цитоплазма, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, цитоскелет

називає:

- методи дослідження клітин;

- складові цитоплазми;

- основні клітинні органели та їхні функції;

- основні компоненти та функції ядра;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;

- рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;

розпізнає:

- компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

пояснює:

- роль мембран у життєдіяльності клітин;

- взаємозв’язок клітини із зовнішнім середовищем;

характеризує:

- хімічний склад клітинної мембрани

 

12

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

 

13

 

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

14

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

 

 

15

 

Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

Л/Р№1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини

16

 

Обмін речовин та енергії.

 

 

називає:

- процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються в цитоплазмі клітини;

- органели клітини, у яких відбувається дихання та фотосинтез;

наводить приклади:

- процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині

 

 

17

 

Клітинне дихання.

 

 

18

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

19

 

Хемосинтез.

 

 

20

 

Контроль знань з тем «Структура клітини», «Принципи функціонування клітини»                          Контрольна робота №1

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

21

 

Гени та геноми.

 

оперує термінами:

- ген, генетичний код, ядро, хромосоми, рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз

називає:

- типи генів;

- етапи реалізації спадкової інформації;

- фази мітозу та мейозу;

- періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

- застосування принципу комплементарності нуклеотидів

 

22

 

Транскрипція.

 

 

23

 

Основні типи РНК.

 

 

 

24

 

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

 

25

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

 

26

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

Лабораторне дослідження:

фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

 

 

27

 

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

 

 

28

 

Статеві клітини та запліднення.

 

 

29

 

 

П/Р№2.Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

30

 

Контроль знань з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

31

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип.

 

 

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

 

32

 

Закони Менделя.

 

 

 

33

 

 

П/Р№3 Складання схем схрещування.

 

34

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

35

 

Форми мінливості.

 

Лабораторне дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

 

36

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

 

37

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

 

 

38

 

Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

39

 

Контроль знань з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу

40

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

оперує термінами:

- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:

- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:

- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;

- основні характеристики популяції;

- елементарні фактори еволюції;

- критерії виду;

- способи видоутворення;

- докази еволюції;

- види природного добору;
- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);

- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів якрезультат еволюції;

наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;

- викопних організмів різних геологічних епох

 

41

 

Еволюційні фактори. Механізми видоутворення

 

 

42

 

Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

43

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

44

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

45

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

46

 

Контроль знань з теми «Еволюція органічного світу» Контрольна робота №2

 

 

Тема 7. Біорізноманіття (розглядається опційно)

47

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

робить висновок:

- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

 

 

 

 

48

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

49

 

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

50

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

51

 

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

 

оперує термінами:

- екологічний фактор, продуценти, консументи, редуценти, екосистема, трофічний ланцюг (мережа), біосфера

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

 

52

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

53

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

54

 

Біосфера як цілісна система.

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

 

 

55

 

Проект Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

56

 

Контроль знаньз теми «Надорганізмові біологічні системи»

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

57

 

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

 

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетичномодифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

 

60

 

Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

61

 

Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

62

 

Генетично модифіковані організми

 

 

Узагальнення

63

 

Основні загальні властивості живих систем

 

оперує термінами:

- система

характеризує:

- основні загальні властивості живих систем

робить висновок:

- про єдність живих систем різних рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
1342
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку