Календарне планування хімія індивідуальна форма навчання 9 клас

Про матеріал
Календарне планування з хімії 9 клас Індивідуальне навчання Педагогічний патронаж 17 годин 0,5 голини та тиждень
Перегляд файлу

Педагогічний патронаж   Календарне планування ( 2019 / 2020 н. р.)                         Хімія, 9 клас.

9 клас

(17 год – 0,5 год на тиждень)

 

 

Тема 1.Розчини

 

Дата

Зміст

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

1

 

 

 

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент

розрізняє найпростіші компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

Ціннісний компонент

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань щодо  виявлення деяких йонів; про роль експерименту в науці.

Тема 2. Хімічні реакції

 

 

2

 

 

 

 

 

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. Навчальний проект №2: «Вирощування кристалів солей.»

Демонстрації

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає на найпростіших прикладах ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті;

 

3

 

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Навчальний проект №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах.»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

4

 

 

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів, етен, етин, метанол. етанол, гліцерол, етанова кислота, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, стеаринова, пальмітинова, олеїнова, аміноетанова кислоти), основні продукти перегонки нафти;

наводить приклади гомологів метану; природних і синтетичних речовин, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів;

пояснює реакції горіння органічних речовин, заміщення для метану, приєднання для етену й етину; деякі хімічні властивості етанової кислоти; суть процесу перегонки нафти.

 

5

 

 

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Узагальнюючий контроль за темою «Розчини»

6

 

 

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

Діяльнісний компонент

розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

 білки, поліетилен, природні і штучні жири;

порівнює: органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів, етену, етину, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, білків, поліетилену;

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; природних і синтетичних органічних сполук; моральну та соціальну відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я; вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо; захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

 

7

 

 

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).Елементи-органогени. Демонстрації Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування). Вуглеводні Метан як представник насичених вуглеводнів. Демонстрації 6.Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

 

 

10

 

 

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

11

 

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14 «Виготовлення мила з мильної основи.»

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

13

 

 

 

 

 

 

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

15

 

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук.    Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

17

 

 

 

 

 

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.» Підсумок вивченого за рік

Узагальнення

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає: імена видатних вітчизняних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади: взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Діяльнісний компонент

характеризує: значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, для здоров’я людей.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в  розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Бурячковська Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мірошніченко Любов Григорівна
  Добрий вечір! Я вперше ознайомилася зі скоригованим календарним плануванням. Дуже вдячна Вам, що ви поділилися. Бо це дуже складно. Але є багато запитань: невідповідність теми уроку загальній темі, по якій буде виставлятися тематичний бал. Треба ще попрацювати над цим плануванням. Вибачте.
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
 3. Толстая Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
15 вересня 2019
Переглядів
1411
Оцінка розробки
4.3 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку