Календарне планування навчального матеріалу з алгебри в 7 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з алгебри в 7 класі на 2021/2022 навчальний рік.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 навчального матеріалу з алгебри в 7 класі

 

            Навчання за програмою: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Математика.5-9 класи». Сайт МОН.  Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,А. В. Паньков М. С. Якір, Д. А. НоміровськийА.В.

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. ПаньковМ.С.

           / Підручник: Істер О. С. Алгебра: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2015.  Наказ МОН від 20.07.2015 №777. Лист МОН від 22.05.2020 № 1/11- 3422.

 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Назва теми

Год

К.р.

1

Повторення  навчального матеріалу за  6 клас

6

1

2

Цілі вирази

34

3

3

Функції

10

1

4

Лінійні рівняння та їх системи

15

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

1

 

Разом

70

7

 

Тематичний план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ уроку

Теми уроку

Дата

проведення

 

Примітки

проведення

скоригована

Повторення навчального матеріалу 6 класу навчального

 

1

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

 

 

 

2

Рівняння. Основні властивості рівнянь

 

 

 

3

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

4

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

5

Координатна площина. Графіки

 

 

 

6

Діагностична контрольна робота

 

 

 

І семестр

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (30 год + 4 год з резерву)

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

 

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

7

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

 

 

 

8

Тотожні вирази. Тотожності.

 

 

 

9

Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

 

 

 

10

Степінь з натуральним показником

 

 

 

11

Властивості степеня з натуральним показником. Множення і ділення степенів з однаковими основами

 

 

 

12

Властивості степеня з натуральним показником. Піднесення степеня до степеня та добутку до степеня

 

 

 

13

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1

 

 

 

14

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

 

 

15

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

 

 

 

16

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня. Самостійна робота № 2

 

 

 

17

 Контрольна робота № 1. Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником

 

 

 

18

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.Степінь многочлена

 

 

 

19

Додавання і віднімання многочленів

 

 

 

20

Множення одночлена на многочлен

 

 

 

21

                                                                       

Множення одночлена на многочлен. Самостійна робота № 3

 

 

 

22

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

 

 

23

Множення многочлена на многочлен

 

 

 

24

Множення многочлена на многочлен

 

 

 

25

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

 

 

26

                                                     

Розкладання многочленів на множники способом  групування.  Самостійна робота № 4

 

 

 

 

 

27

 Контрольна робота № 2. Многочлен. Множення одночлена на многочлен. Розкладання многочленів на множники способами винесення спільного множника за дужки та групування

 

 

 

28

Квадрат суми та квадрат різниці

 

 

 

29

Квадрат суми та квадрат різниці

 

 

 

30

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці

 

 

 

31

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці

 

 

 

32

Множення різниці двох виразів на їх суму

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

33

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 5

 

 

 

34

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

 

 

 

35

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

 

 

 

36

Сума і різниця кубів

 

 

 

37

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

 

 

38

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

 

 

39

Систематизація знань. Самостійна робота № 6

 

 

 

40

 Контрольна робота № 3. Формули скороченого множення. Розкладання на множники за допомогою формул скороченого множення

 

 

 

Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

 

41

Означення функції. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ

 

 

 

42

Означення функції. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ

 

 

 

43

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

 

 

 

44

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

 

 

 

45

Лінійна функція, її графік та властивості

 

 

 

46

Лінійна функція, її графік та властивості

 

 

 

47

Лінійна функція, її графік та властивості

 

 

 

48

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 7

 

 

 

49

Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

 

50

 Контрольна робота № 4. Функції.

 

 

 

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (15 год)

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

51

Загальні відомості про рівняння.

 

 

 

52

Лінійне рівняння з однією змінною.

 

 

 

53

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач 

 

 

 

54

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач 

Самостійна робота № 8.

 

 

 

55

Лінійне рівняння з двома змінними

 

 

 

56

Графік лінійного рівняння з двома змінними

 

 

 

57

Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем

 

 

 

58

Графічний спосіб розв’язування систем. Самостійна робота № 9.

 

 

 

59

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

 

 

 

60

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

 

 

 

61

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

 

 

 

62

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними

 

 

 

63

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Самостійна робота № 10

 

 

 

64

Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

 

65

 Контрольна робота № 5. Лінійні рівняння та їх системи

 

 

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 (5 год з резерву)

Розв'язує сюжетні задачі: на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо

66

Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

 

 

 

67

Лінійна функція. Побудова графіка лінійної функції

 

 

 

68

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними різними способами (графічним, додавання, підстановки)

 

 

 

69

Контрольна робота №6. Підсумкова контрольна робота за 7 клас

 

 

 

70

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Істер О.С.)
Додано
17 серпня
Переглядів
2321
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку