19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування. Українська мова 6 клас.

Про матеріал

Українська мова

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

 

Українська мова

 6 клас 

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

Підручник: О. П. Глазова.Українська мова.Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2014

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт в 5-9 класах

 

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Усього годин

122

122

88

70

70

Години з РМ

24

23

22

16

19

 

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо: Переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

               Твір

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

Правопис:

диктант

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний переказ

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний твір

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

 читання вголос

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

 

№ з/п

 

Тема уроку

Дата

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (11год.)                                  

1

 

  Краса і багатство української мови.

2

 

РМ. № 1. Повторення вивченого про мовлення.  Загальне  уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації,пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

3

 

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

4

 

Просте речення. Розділові знаки у простому реченні.

5

 

РМ. № 2.Повторення вивченого про типи мовлення.  Навчальне читання текстів діалогічного й монологічного характеру.

6

 

Звертання, вставні слова.

7

 

РМ. № 3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

8

 

Однорідні члени речення.

9

 

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

10

 

Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

11

 

РМ. № 4.Ділові папери.Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті

 

Лексикологія (11 год.)

12

 

Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

13

 

Лексична помилка (практично)

14

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

15

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

16

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

17

 

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

18

 

РМ. № 5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови висловлювання-роздуму. «Ким я мрію стати» з використанням неологізмів

19

 

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні слова.

20

 

Професійні слова і терміни, просторічні слова.

21

 

Пароніми (практично).

 Повторення вивченого з теми «Лексикологія»

22

       Контрольна робота № 1 за темою «Повторення вивченого в        початкових класах . Повторення, узагальнення й поглиблення    вивченого. Лексикологія» (різнорівневі завдання)

 

Фразеологія (9 год.)

23

 

Аналіз контрольної роботи. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

24

 

Джерела фразеологізмів, їх різновиди.Ознайомлення з фразеологічним словником.

25

 

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

26

 

Фразеологізми в ролі членів речень.

27

 

Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстів різних стилів

28

 

РМ. № 7. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

29

 

РМ. № 8. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

30

 

РМ. № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

31

 

РМ. №10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

Словотвір. Орфографія (10 год.)

32

 

Аналіз контрольного переказу. Змінювання і творення слів. Твірне слово

33

 

Основні способи словотворення

34

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

35

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-).

36

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

37

 

Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.

38

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

39

 

Творення та правопис складноскорочених слів.

40

 

Контрольна робота № 2 за темою «Фразеологія. Словотвір. Орфографія» (різнорівневі завдання).

41

 

РМ № 11. Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі на тему: «Який вчинок можна вважати героїчним» з використанням фразеологізмів.

 

Морфологія. Орфографія

Іменник (23 год.)

42

 

Аналіз контрольної роботи. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її

43

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

44

 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

45

 

Велика буква та лапки у власних назвах

46

 

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

47

 

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

48

 

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

49

 

Контрольна робота № 3 за темою «Морфологія. Іменник» (різнорівневі завдання).

50

 

Поділ іменників на відміни і групи. Відмінювання іменників І відміни.

51

 

Відмінювання іменників ІІ відміни.

52

 

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

53

 

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни.

54

 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників множинної форми.

55

 

РМ.  № 12.Будова опису приміщення

56

 

РМ.  № 13.Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

57

 

Написання  не з іменниками.

58

 

Правопис складних іменників. Особливості творення іменників.

59

 

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я),

 -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- 1В(о).

60

 

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

61

 

Контрольний диктант за I семестр

62

 

Правопис складних іменників. Повторення і узагальнення вивченого з морфології й орфографії. Іменник

63

 

Контрольна робота № 4 за темою «Іменник» (різнорівневі завдання).

64

 

Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи. Урок узагальнення та систематизації знань учнів за I семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  семестр

Морфологія. Орфографія

Прикметник (21 год.)

65

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

66

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

67

 

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

68

 

РМ.  № 14.Особливості будови опису природи. Сполучення в одному 1В1сті різних типів мовлення (розповіді й опису)

69

 

РМ.  № 15. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

70

 

РМ.  № 16.Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

71

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

72

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

73

 

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

74

 

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

75

 

РМ.  № 17.Усний порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією

76

 

Контрольна робота № 5. Прикметник (різнорівневі завдання).

77

 

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.

78

 

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-,         -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

79

 

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах 1В- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів –ськ-, -зьк-, -цьк-.

80

 

Написання не з прикметниками.

81

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

82

 

Написання –н- і –нн- у прикметниках.

83

 

Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.

84

 

РМ.  № 18.Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах

85

 

Контрольна робота № 6. Прикметник(різнорівневі завдання).

 

Морфологія. Орфографія

Числівник (13 год.)

86

 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові.

87

 

Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.

88

 

РМ.  № 19. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або закартиною

89

 

РМ.  № 20. Контрольний письмовий твір-описприроди в художньому стилі на основі особистих вражень або закартиною

90

 

Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

91

 

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

92

 

Відмінювання порядкових числівників.

93

 

Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

94

 

РМ. № 6.Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

95

 

Узгодження числівників з іменниками

96

 

Відмінювання порядкових числівників (система вправ) Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

97

 

Творення  числівників. Морфологічний розбір числівника як частини мови.

98

 

Контрольна робота № 7.Числівник (різнорівневі завдання).

 

Морфологія. Орфографія

Займенник (15 год.)

99

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням

100

 

Особові займенники. Зворотній займенник себе.

101

 

Відносні займенники, їх відмінювання.

102

 

Питальні займенники, їх відмінювання.

103

 

Присвійні, вказівні й означальні займенники.

104

 

Приставний ні у формах особових і вказівних займенників.

105

 

Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник).

106

 

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

РМ. № 23.Навчальне аудіювання тексту

107

 

Контрольний диктант за II  семестр

108

 

Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

109

 

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників.

110

 

Написання займенників із прийменниками окремо

111

 

РМ. № 24. Есе «У чому полягає життєвий успіх»

112

 

Вказівні та означальні займенники. Розбір займенника як частини мови.

113

 

Контрольна робота № 8.Займенник (різнорівневі завдання).

 

Повторення у кінці року (3 год.)

114

 

Повторення і узагальнення вивченого із розділу лексикологія.

115

 

Повторення і узагальнення вивченого із розділу фразеологія.

116

 

Повторення і узагальнення вивченого із розділів словітвір, орфографія. Підсумковий урок

 

1

 

docx
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
2113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку