19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування. Українська мова 8 клас.

Про матеріал

Українська мова

8 клас

(70 год. 2 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

Українська мова

8 клас

(70 год.  2 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженніпрограми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

Підручник: О. П. Глазова.Українська мова.Підручник для 8 класу загальноосвіт. навч. закл.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2015

Мовна змістова лінія  50 год.

Мовленнєва змістова лінія 16 год. 

   4 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

                     Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

              переказ

 

1

 

1

              твір

1

1

Правопис:

               диктант

 

1

 

1

Говоріння:

               діалог

 

1

 

-

               переказ

1

-

               твір

-

1

Читання вголос

-

1

Перевірка зошитів

4

5

 

№ з/п

 

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Примітка

І семестр

Вступ.

Повторення та узагальнення вивченого  (6 год.)

1.

 

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

 

2.

РМ № 1. Складання тексту-роздуму в публіцистичному стилі «Вікіпедія: простір необмежених можливостей і прихованих обмежень».

 

РМ №1

3.

Лексикологія. Фразеологія.

 

 

4.

Морфологія й орфографія.

 

 

5.

Основні правила правопису (за вибором учителя).

 

 

6.

РМ №2. Редагування речень, що містять  неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми.

 

РМ №2

 

Синтаксис. Пунктуація (6 год.)

 

 

7.

Словосполучення й речення

Словосполучення.  Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

 

8.

Речення. Речення прості й складні (повторення); двоскладні та односкладні.

 

 

9.

РМ №3. Складання й розігрування діалогу-обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостингаYouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури.

 

РМ №3

(діалог)

10.

Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

 

11.

РМ №4. Читання мовчки тексту наукового стилю. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

 

РМ №4

12.

Контрольна робота №1 за темою «Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення» (різнорівневі  завдання).

 

КР №1

 

Просте речення. Двоскладне речення (10 год.)

 

 

 

13.

Аналіз контрольної роботи. Головні та другорядні члени речення. Підметі присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.

 

 

14.

Простий і складений (іменний і дієслівний). Способи вираження  присудка.

 

 

15.

Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.

 

 

16.

Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

 

17.

РМ №5. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі.

 

РМ №5

(усний переказ)

18.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).

 

 

19.

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.

 

 

20.

Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

 

 

21-22.

РМ №6-7. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі ( за простим або складним планом, з використанням прикладок).

 

РМ №6-7

(письмовий переказ)

 

Односкладні речення (10 год.)

 

 

23.

Аналіз контрольного переказу. Односкладні прості речення з головним  членом  у формі присудка  і підмета. Односкладне речення як частина складного речення.

 

 

24.

Означено-особові,  неозначено-особові та узагальнено-особові речення. Безособові речення.

 

 

25.

Називні речення. Односкладне речення як частина складного речення.

 

 

26

Контрольний диктант за І семестр.

 

Диктант

27.

РМ №8. Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень на позначення місця.

 

РМ №8

28-29

РМ №9. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом з використанням речень, ускладнених однорідними членами).

 

РМ №9

(письмовий твір)

30.

Аналіз контрольного твору. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 

 

31.

Контрольна робота №2 за темою «Синтаксис. Пунктуація. Просте речення. Двоскладне речення. Односкладні речення» (різнорівневі завдання).

 

КР №2

32.

Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами (7 год.)

 

33.

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв’язком).

 

 

34.

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами речення.

 

 

35.

РМ №10. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності.

 

РМ №10

36.

Речення з кількома рядами однорідних членів.

 

 

37.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

38.

Однорідні й неоднорідні означення.

 

 

39.

РМ №11. Повідомлення про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі (речення з однорідними членами, односкладні речення).

 

РМ №11

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) (5 год.)

 

 

 

40.

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання.

 

 

41.

Вставні слова (словосполучення й речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

 

 

42.

Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.

 

 

43.

Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях і вставних словах. Тренувальні вправи.

 

 

44.

Контрольна робота №3 за темою «Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) (тестові завдання).

 

КР №3

 

Речення з відокремленими членами (18 год.)

 

 

 

45.

Аналіз контрольної роботи. Поняття про відокремлення. Відокремлення другорядні члени речення (також уточнювальні).

 

 

46.

РМ №12. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

 

РМ №12

47.

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

 

 

48-49.

РМ №13-14. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

 

РМ №13-14

(письмовий переказ)

50.

Аналіз контрольного переказу. Відокремлена прикладка. Розділові знаки при ній.

 

 

51.

Відокремленні обставини. Розділові знаки при них.

 

 

52.

Відокремлені додатки. Розділові знаки при них.

 

 

53-54

Відокремлені члени речення. Розділові знаки при них. Тренувальні вправи.

 

(читання вголос)

55.

РМ №15 Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом).

 

РМ №15

 

56.

Відокремлені уточнювальні члени речення.

 

 

57.

Відокремлені уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи.

 

 

58.

Повторення, узагальнення й систематизація вивченого.

 

 

59-60

РМ №17. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин).

 

РМ №17-18

(письмовий твір)

61.

Аналіз контрольного твору. Синтаксичний розбір простого ускладненого речення.

 

 

62.

Контрольний диктант за ІІ семестр.

 

 

диктант

 

Повторення в кінці року  (8 год.)

 

 

 

63.

Словосполучення й речення. Будова й види словосполучень. Речення прості й складні, двоскладні й односкладні.

 

 

64.

Головні й другорядні члени речення.

 

 

65.

Види односкладних речень. Повні й неповні речення

 

 

66.

Розділові знаки в простому реченні. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

67.

Відокремлені члени речення.

 

 

68.

Контрольна робота №4 за темою «Речення з відокремленими членами» (тестові завдання).

 

КР №4

69.

Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий урок.

 

 

70.

Узагальнення й систематизація вивченого за рік.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ксенія Почтар
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
6459
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку